Evangelium

Hledám varianty 'evangelium' [ evangelium (63) evangeliu (11) evangeliem (6) evangelia (22) ]. Nalezeno 98 veršù.
Matouš 4:23...celou Galileu, učil v jejich synagogách, kázal evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a každý...
Matouš 9:35...a vesnice, vyučoval v jejich synagogách, kázal evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a každý...
Matouš 11:5... hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje...
Matouš 24:14...však vytrvá do konce, bude zachráněn. Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na...
Matouš 26:13...vám, že kdekoli na celém světě bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na...
Marek 1:1...po všechny dny do skonání světa." Počátek evangelia o Ježíši Kristu, Božím Synu. Jak je psáno u...
Marek 1:14...uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium: "Čas se naplnil - Boží království je blízko....
Marek 1:15...Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!" Když se pak procházel podél Galilejského jezera...
Marek 8:35... ale kdokoli by ztratil život pro a pro evangelium, ten jej zachrání. Co prospěje člověku, kdyby...
Marek 10:29...nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu a nepřijal by nyní v tomto čase stokrát tolik...
Marek 13:10... Především ale musí být všem národům kázáno evangelium. Když vás budou odvádět a dávat do vězení,...
Marek 14:9...říkám vám, že kdekoli na celém světě bude kázáno evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na...
Marek 16:15... Potom jim řekl: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude...
Lukáš 4:18...Hospodinův je nade mnou, neboť pomazal nést evangelium chudým. Poslal vyhlásit propuštění zajatým a...
Lukáš 7:22... hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje...
Lukáš 9:6...vyšli a chodili po okolních vesnicích. Kázali evangelium a všude uzdravovali. Když se o všem, co se dělo,...
Lukáš 20:1... Jednoho dne, když učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium, přišli vrchní kněží, znalci Písma a starší se...
Skutky 8:25... vraceli se apoštolové do Jeruzaléma a kázali evangelium v mnoha samařských vesnicích. Hospodinův anděl...
Skutky 8:40...v Azotu. Procházel všechna okolní města a kázal evangelium, přišel do Cesareje. Saul stále ještě chrlil...
Skutky 11:20...a Kyrény, však po příchodu do Antiochie oslovili evangeliem o Pánu Ježíši také Řeky. Hospodinova ruka byla s...
Skutky 14:7...měst Lystry a Derbe a jejich okolí. I tam šířili evangelium. V Lystře sedával jeden muž. Nemohl na nohy,...
Skutky 14:21...odešel do Derbe. I tomuto městu zvěstovali evangelium. Poté, co tu získali mnoho učedníků, vydali se...
Skutky 15:7...nás dávno vybral , aby pohané slyšeli slovo evangelia z mých úst a uvěřili. Bůh, který zná lidská srdce...
Skutky 16:10... že nás Bůh povolal, abychom jim kázali evangelium. Vypluli jsme z Troady, vydali se přímým směrem...
Skutky 20:24...jsem přijal od Pána Ježíše: abych byl svědkem evangelia o Boží milosti. Teď vím, že nikdo z vás, mezi...
Římanům 1:1...Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium, které Bůh skrze své proroky již dávno zaslíbil...
Římanům 1:3...již dávno zaslíbil ve svatých Písmech. Toto evangelium je o jeho Synu - který tělem pocházel z Davidova...
Římanům 1:9...celý svět! Bůh, jemuž sloužím svým duchemevangeliu jeho Syna, je mi svědkem, že se o vás neustále...
Římanům 1:15... takže pokud jde o , jsem odhodlán kázat evangelium i u vás v Římě. Nestydím se za evangelium -...
Římanům 1:16...kázat evangelium i u vás v Římě. Nestydím se za evangelium - vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo...
Římanům 2:16...obviňují a jindy obhajují. Takto bude podle mého evangelia v onen den Bůh soudit lidská tajemství skrze...
Římanům 10:16...poslů dobrých zpráv!" Ne všichni ale přijali evangelium. Vždyť Izaiáš říká: "Kdo, Hospodine, uvěřil...
Římanům 11:28...s nimi, jakmile odstraním jejich hřích." Co do evangelia se tedy kvůli vám stali nepřáteli, ale co do...
Římanům 15:16...mezi pohany. Smyslem kněžské služby při Božím evangeliu je, aby Bůh přijal pohany jako libou oběť,...
Římanům 15:19... po Illyrii vše kolem dokola naplnil Kristovým evangeliem. Šlo mi o to, kázat evangelium tam, kde o Kristu...
Římanům 15:20...naplnil Kristovým evangeliem. Šlo mi o to, kázat evangelium tam, kde o Kristu ještě neslyšeli, abych...
Římanům 16:25... Tomu, který moc vás posílit podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství,...
1. Korintským 1:17... Kristus totiž neposlal křtít, ale kázat evangelium, a to bez moudrých řečí, aby snad nebyl zmařen...
1. Korintským 4:15...máte mnoho otců. Byl jsem to , kdo vás skrze evangelium zplodil v Kristu Ježíši, a tak vás prosím, řiďte...
1. Korintským 9:12... abychom nekladli žádnou překážku Kristovu evangeliu. Copak nevíte, že ti, kdo slouží v chrámu, smějí...
1. Korintským 9:14...obětí? Právě tak Pán určil, že kazatelé evangelia mají žít z evangelia. jsem však nic z toho...
1. Korintským 9:16...připravil o tuto mou hrdost. Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý - je to povinnost a běda...
1. Korintským 9:18... Zač tedy mohu získat odměnu? Za to, že kážu evangelium zadarmo, aniž bych využíval práva, které při...
1. Korintským 9:23...některé zachránil. A to všechno dělám kvůli evangeliu, abych na něm získal svůj podíl. Copak nevíte, že...
1. Korintským 15:1...a pořádek. Bratři, chci vám připomenout evangelium, jež jsem vám kázal, jež jste přijali, v němž...
2. Korintským 2:12...nejsou neznámé. Když jsem přišel s Kristovým evangeliem do Troady, měl jsem tam od Pána otevřené dveře,...
2. Korintským 4:3...kdo svědomí, to může sám uznat. Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou....
2. Korintským 4:4...bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím....
2. Korintským 8:18...s ním jednoho bratra, který si, pokud jdeevangelium, vysloužil uznání po všech církvích. Navíc ho...
2. Korintským 9:13...Boha za vaši jednomyslnou poddanost Kristovu evangeliu a za vaše štědré sdílení s nimi i se všemi lidmi....
2. Korintským 10:14...zahrnujeme i vás - vždyť jsme k vám s Kristovým evangeliem přišli jako první! Nechceme se nemístně chlubit...
2. Korintským 10:16...ještě daleko za vás. Pak budeme zvěstovat evangelium i tam dál za vámi, místo abychom se chlubili tím...
2. Korintským 11:4...jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!...
2. Korintským 11:7...spáchal něco zlého, když jsem vám zvěstoval Boží evangelium zadarmo? Ponižoval jsem se, abyste se vy dostali...
Galatským 1:6... který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen...
Galatským 1:7...milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo...
Galatským 1:8... my sami nebo třeba anděl z nebe - kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, je proklet!...
Galatským 1:9... co jsme řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, je proklet! Chci...
Galatským 1:11...bych Kristův služebník! Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jsem kázal, není z člověka. Nemám je...
Galatským 2:2...se soukromě s váženými vůdci a seznámil jeevangeliem, které kážu mezi pohany, aby snad můj dosavadní...
Galatským 2:5...nepoddali se, aby pro vás byla zachována pravda evangelia. Pokud jde o ty, kdo jsou považováni za vůdce (...
Galatským 2:7...nic nepřidali. Naopak uznali, že mi bylo svěřeno evangelium pro neobřezané, tak jako Petrovi pro obřezané....
Galatským 2:14... Když jsem uviděl, jak pokulhávají za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi: "Ty že jsi Žid?...
Galatským 4:13...neublížili. Jak víte, na začátku jsem vám kázal evangelium v tělesné slabosti. I když můj stav byl pro vás...
Efeským 1:13...i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí...
Efeským 3:6...apoštolům a prorokům: že totiž pohané jsou skrze evangelium spoludědicové, součásti téhož těla a...
Efeským 3:7...jeho zaslíbení v Kristu Ježíši. Tohoto evangelia jsem se stal služebníkem díky Boží milosti, jíž...
Efeským 6:15...spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž...
Efeským 6:19...mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia (jehož vyslancem jsem v těchto řetězech), abych...
Filipským 1:5... jak se od prvního dne doposud podílíte na evangeliu. Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré...
Filipským 1:7... jak v mém vězení, tak v obhajobě a potvrzování evangelia. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím;...
Filipským 1:12...že to, co potkalo, přispělo spíše k prospěchu evangelia. Celý palác i všichni ostatní tu vědí, že jsem...
Filipským 1:17...a s vědomím, že jsem tu proto, abych obhajoval evangelium. Ale co na tom! Hlavně že se jakýmkoli způsobem,...
Filipským 1:27... abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych viděl (a když...
Filipským 2:22...ale víte, jak se osvědčil: pomáhal mi ve službě evangelia jako syn otci. Doufám, že ho k vám pošlu, jakmile...
Filipským 4:3...spojenče, abys jim pomáhal. Bojovaly přece za evangelium spolu se mnou, s Klementem a s mými dalšími...
Filipským 4:15... Vy Filipští sami víte, jak to bylo v počátcích evangelia, když jsem se vydal na cestu z Makedonie. Žádná...
Koloským 1:5... jak jste slyšeli, když slovo pravdy, totiž evangelium, přišlo k vám. To nese ovoce a rozrůstá se po...
Koloským 1:23...ukotveni ve víře a neuchylujete se od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu...
1. Tesalonickým 1:5... milovaní bratři, že vás Bůh vyvolil, neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slově, ale také v moci, v...
1. Tesalonickým 2:2...odvahu přinést vám i přes mnohé zápasy Boží evangelium. Za naším kázáním nebyl žádný blud ani nečisté...
1. Tesalonickým 2:4... Naopak! Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme - ne abychom se líbili lidem,...
1. Tesalonickým 2:8...vás záleželo, že jsme vám chtěli dát nejen Boží evangelium, ale i své vlastní životy - tak moc jsme si vás...
1. Tesalonickým 2:9...z vás nebyli na obtíž a mohli vám kázat Boží evangelium. Vy i Bůh jste svědkové, že jsme s vámi věřícími...
1. Tesalonickým 3:2...bratra a Božího spolupracovníka v Kristově evangeliu, aby vás upevnil a povzbudil ve vaší víře, aby se...
2. Tesalonickým 1:8...potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná...
2. Tesalonickým 2:14...byli spaseni. Právě k tomu vás povolal naším evangeliem, abyste došli slávy našeho Pána Ježíše Krista. A...
1. Timoteus 1:11...co je v rozporu se zdravým učením podle slavného evangelia požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. Jsem...
2. Timoteus 1:8...vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium. Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním;...
2. Timoteus 1:10... Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost. Právě to jsem...
2. Timoteus 2:8...semene byl vzkříšen z mrtvých - to je  evangelium. Pro snáším útrapy, dokonce i okovy jako...
2. Timoteus 4:5...střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu. totiž začínám být...
Filemon 1:13...si ho nechat u sebe, aby mi v mém vězení pro evangelium sloužil místo tebe, ale nechtěl jsem nic udělat...
1. Petr 1:12... které vám teď přinesli ti, kdo vám kázali evangelium v Duchu svatém seslaném z nebe. Tyto věci by...
1. Petr 1:25...Hospodinovo však věky přetrvá." A to slovo je evangelium, které vám bylo zvěstováno. Odhoďte proto...
1. Petr 4:6...je připraven soudit živé i mrtvé. Proto bylo evangelium zvěstováno i těm, kdo jsou mrtví - ačkoli...
1. Petr 4:17...začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium? "Je-li spravedlivý stěží spasen, co bude s...
Zjevení 14:6...anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země - každému národu,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |