Egyptská

Hledám varianty 'egyptská' [ egyptští (4) egyptskými (5) egyptským (5) egyptských (5) egyptský (24) egyptskou (24) egyptskému (10) egyptském (3) egyptského (17) egyptské (50) egyptská (8) ]. Nalezeno 149 veršù.
Genesis 13:10...zavlažována jako Hospodinova zahrada, jako egyptská země (- bylo to předtím, než Hospodin zničil...
Genesis 15:18...smlouvy. Řekl: "Tuto zem dávám tvému semeni; od Egyptské řeky po tu velikou řeku, řeku Eufrat: Kenijce,...
Genesis 16:1... Abramova manželka, mu nerodila děti; měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar. Proto Saraj Abramovi...
Genesis 39:2...a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním...
Genesis 40:1...dařilo. Po nějaké době se číšník a pekař egyptského krále prohřešili proti svému pánu, králi Egypta....
Genesis 40:5...byli ve vězení dlouho, oba dva - číšník i pekař egyptského krále, kteří byli uvězněni v žaláři - měli sen....
Genesis 41:19...tak vyhublých, že jsem takovou ošklivost v celé egyptské zemi ještě neviděl. Ty vyhublé a ošklivé krávy pak...
Genesis 41:29...ukázal, co se chystá učinit. Hle, na celou egyptskou zem přichází sedm let veliké hojnosti. Po nich...
Genesis 41:30... Po nich však nastane sedm let hladu, kdy seegyptské zemi na všechnu tu hojnost zapomene. Hlad stráví...
Genesis 41:33...rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Nechť farao začne jednat. ustaví nad...
Genesis 41:34...těch sedmi let hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské země. Úředníci během těch nadcházejících...
Genesis 41:41...řekl: "Hle, ustanovuji správcem nad celou egyptskou zemí!" Farao sňal z ruky svůj pečetní prsten a...
Genesis 41:43..."Na kolena!" Tak ho ustanovil správcem nad celou egyptskou zemí. Farao Josefovi řekl: " jsem farao, ale...
Genesis 41:45... kněze z Heliopole. Tak se Josef dostal do čela egyptské země. Když stanul před faraonem, králem Egypta,...
Genesis 41:46... Josef pak vyšel od faraona a procházel celou egyptskou zem. V sedmi letech hojnosti země vydávala úrodu...
Genesis 41:48...úrodu plnými hrstmi. Josef tedy po sedm letegyptské zemi shromažďoval všechny potraviny a ukládal je...
Genesis 41:55...Egyptě byl chléb. A když začala hladovět i celá egyptská zem a lid volal k faraonovi o chléb, farao řekl...
Genesis 41:56...Egypťanům zrní, neboť hlad se rozmáhal i v egyptské zemi. Celý svět přicházel k Josefovi do Egypta...
Genesis 45:8... pánem celého jeho domu a vládcem nad celou egyptskou zemí. Pospěšte si tedy, vraťte se k mému otci a...
Genesis 47:6..."Přišli k tobě tvůj otec a tví bratři. Nužeegyptská země leží před tebou! Usaď svého otce a bratry na...
Genesis 47:11...na pozemcích, které jim věnoval v nejlepší části egyptské země, v kraji Rameses. Tam Josef opatřoval svého...
Genesis 47:13...panoval tak krutý hlad, že nikde nebyl chlébEgyptská i kanaánská země byla vyčerpána hladem. Josef...
Genesis 47:26...být faraonovými otroky!" Josef tedy vydalegyptské půdě ustanovení platné dodnes: pětina patří...
Genesis 47:27...nepřipadla. Tak se tedy Izrael usadilegyptské zemi, v kraji Gošen. Nabývali tam majetku a velice...
Genesis 47:28...a velice se rozplodili a rozmnožili. Jákob žilegyptské zemi sedmnáct let a dožil se věku 147 let. Když se...
Genesis 50:7...služebnictvo, jeho přední dvořané i všichni egyptští hodnostáři. Šla také celá Josefova rodina, jeho...
Exodus 1:15...na poli. Do vší dřiny je nemilosrdně nutiliEgyptský král tehdy řekl hebrejským porodním bábám (z nichž...
Exodus 1:17...se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král, a nechávaly chlapce naživu. Egyptský král si...
Exodus 1:18...řekl egyptský král, a nechávaly chlapce naživuEgyptský král si ty porodní báby dal předvolat. "Co to...
Exodus 1:19...báby faraonovi odpověděly: "Hebrejky nejsou jako egyptské ženy - kypí životem! Než k nim porodní bába dorazí...
Exodus 2:23...přistěhovalcem v cizí zemi." Po mnoha letech pak egyptský král zemřel. Synové Izraele kvůli svému zotročení...
Exodus 3:17...vám děje v Egyptě. Prohlašuji, že vás odveduegyptského trápení vzhůru do země Kananejců, Chetejců,...
Exodus 3:18... a tehdy půjdeš s izraelskými stařešinyegyptskému králi a řekneš mu: ‚Setkal se s námi Hospodin,...
Exodus 3:19...Hospodinu, našemu Bohu!' však vím, že vás egyptský král nenechá odejít jinak než donucen mocnou rukou...
Exodus 5:4...Bohu, aby nás snad nepostihl morem nebo mečem." Egyptský král ale vykřikl: "Mojžíši a Árone, proč odvádíte...
Exodus 5:12... se nic nesleví!" A tak se lid rozběhl po celé egyptské zemi, aby na strništích paběrkoval slámu. Biřici...
Exodus 6:5... Slyšel jsem rovněž úpění synů Izraeleegyptském otroctví a připomněl jsem si svou smlouvu. Proto...
Exodus 6:6...synům Izraele: ‚ jsem Hospodin. Vyvedu vásegyptských robot, vysvobodím vás z jejich otroctví a...
Exodus 6:7... že jsem Hospodin, váš Bůh, jenž vás vyvádíegyptských robot. Přivedu vás do země, o níž jsem přísahal,...
Exodus 6:11...tehdy k Mojžíšovi promluvil znovu: "Jdi, mluvegyptskému králi faraonovi, propustí syny Izraele ze své...
Exodus 6:13...a dal jim příkazy ohledně synů Izraele i ohledně egyptského krále faraona. Řekl jim, vyvedou Izraelity z...
Exodus 6:26... kterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny Izraeleegyptské země houf za houfem." To oni řekli egyptskému...
Exodus 6:27...z egyptské země houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést Izraelity z...
Exodus 6:29...Mojžíšovi řekl: " jsem Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi vše, co říkám tobě." Mojžíš...
Exodus 7:3...země. však posílím faraonovu hrdost a buduegyptské zemi množit svá znamení a divy. Farao vás...
Exodus 7:4... Své houfy, svůj lid, syny Izraele, vyveduegyptské země uprostřed velikých soudů. na Egypt dolehne...
Exodus 7:11... Farao si ale zavolal mudrce a čaroděje a tito egyptští věštci dokázali svými čáry totéž. Hodili své hole...
Exodus 7:19...Áronovi, vezme svou hůl a napřáhne jiegyptským vodám - k jejich průplavům, říčním ramenům i...
Exodus 7:21... že Egypťané nebyli s to se napít. Po celé egyptské zemi byla krev. Egyptští věštci ale svými kouzly...
Exodus 7:22...to se napít. Po celé egyptské zemi byla krevEgyptští věštci ale svými kouzly dokázali totéž, a tak...
Exodus 8:1...průplavům, říčním ramenům i mokřinám a na celou egyptskou zem z nich vyveď žáby!'" A když Áron napřáhl ruku...
Exodus 8:2...z nich vyveď žáby!'" A když Áron napřáhl rukuegyptským vodám, vylezly z nich žáby a pokryly celou...
Exodus 8:3...svými kouzly totéž - i oni vyvedli žáby na egyptskou zem. Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona...
Exodus 8:12...svou hůl a udeř do prachu, se po celé egyptské zemi promění v komáry!" A tak to učinili: Áron...
Exodus 8:13...i dobytek obsypali komáři. Veškerý prach v celé egyptské zemi se proměnil v komáry! Také věštci se...
Exodus 8:20...faraonově paláci, v domě jeho dvořanů a v celé egyptské zemi se objevila hustá mračna much. Celá země byla...
Exodus 9:4...mor! Hospodin ale odliší izraelská stáda od egyptských - synům Izraele nezajde jediný kus.'" Hospodin...
Exodus 9:6... zítra." A nazítří to Hospodin učinil. Všechna egyptská stáda pošla, ale z izraelských stád nepošel jediný...
Exodus 9:9...k nebi. Vznikne poprašek, který pokryje celou egyptskou zem a na lidech i dobytku po celém Egyptě se...
Exodus 9:22...řekl: "Napřáhni ruku k nebi, se na celou egyptskou zem spustí krupobití - na lidi, dobytek i na...
Exodus 9:23...zemi začaly šlehat blesky. To Hospodin chrlil na egyptskou zem kroupy. Nastalo hrozné krupobití a uprostřed...
Exodus 9:25...neudálo ode dne, kdy se stal národem. Po celé egyptské zemi potlouklo to krupobití vše, co bylo na poli -...
Exodus 10:12...Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku na egyptskou zem, na ni přijdou kobylky a sežerou všechny...
Exodus 10:13...tom krupobití." Mojžíš tedy napřáhl svou hůl na egyptskou zem a Hospodin přihnal do země východní vítr,...
Exodus 10:14...přeletěly nad celým Egyptem a snesly se na celý egyptský kraj. Byla jich taková spousta, že tolik kobylek...
Exodus 10:19...odnesl a vmetl je do Rudého moře. V celém egyptském kraji nezůstala ani kobylka! Hospodin ale posílil...
Exodus 10:22..." Mojžíš tedy napřáhl ruku k nebi a na celou egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dny, co trvala, lidé...
Exodus 11:3...přízní k jeho lidu. Samotný Mojžíš bylegyptské zemi velmi vážený - v očích faraonových dvořanů i...
Exodus 11:5...‚O půlnoci projdu Egyptem. Všichni prvorozeníegyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraonova, jenž...
Exodus 11:9...řekl: "Farao vás neposlechne. Proto mých divůegyptské zemi ještě přibude." Mojžíš a Áron před faraonem...
Exodus 12:1...nepropustil. Hospodin Mojžíšovi a Áronoviegyptské zemi řekl: "Tento měsíc pro vás bude počátkem...
Exodus 12:12...Pesach - Minutí Hospodinovo. V tuto noc projdu egyptskou zemí a pobiji všechny prvorozené v Egyptě - jak...
Exodus 12:13...mít na svých domech jako znamení. udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta...
Exodus 12:29...přikázal Mojžíšovi. O půlnoci pak Hospodinegyptské zemi pobil všechny prvorozené - od prvorozeného...
Exodus 12:51... Právě toho dne vyvedl Hospodin syny Izraeleegyptské země houf za houfem. Hospodin k Mojžíšovi znovu...
Exodus 13:15...neústupně odmítal propustit, pobil Hospodinegyptské zemi všechno prvorozené - od prvorozeného člověka...
Exodus 13:18...přes poušť k Rudému moři. Synové Izraele vyšliegyptské země v bojovém šiku. Mojžíš vzal s sebou Josefovy...
Exodus 14:5... že jsem Hospodin." A tak se stalo. Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl, srdce faraona i...
Exodus 14:8...na každém tři jezdce. Hospodin posílil odhodlání egyptského krále faraona, aby pronásledoval Izraelity,...
Exodus 14:20...totiž pohnul, postavil se za a vstoupil mezi egyptský a izraelský tábor. Jedněm byl oblakem a tmou, ale...
Exodus 14:24...a oblakového sloupu na tábor Egypťanů a uvrhl egyptský tábor do zmatku. Zadrhl jejich vozům kola, aby je...
Exodus 14:30...Izrael z ruky Egypťanů; Izrael pak viděl egyptské mrtvé na břehu moře. Izrael viděl velikou moc,...
Leviticus 18:3...Hospodin, váš Bůh. Nechovejte se podle způsobů egyptské země, v níž jste bydleli, nechovejte se ani podle...
Numeri 13:22... (Hebron byl postaven o sedm let dříve než egyptský Soan.) Když došli k údolí Eškol, uřízli tam...
Numeri 34:5...bude pokračovat k Acmonu, kde se stočí, a podél Egyptského potoka dosáhne k moři. Vaši západní hranici bude...
Deuteronomium 5:15...otrokem a tvou děvečkou. Pamatuj, že jsi bylegyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl...
Deuteronomium 7:8...rukou a vykoupil z domu otroctví, z ruky egyptského krále faraona. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 11:4...a celé jeho zemi. Vy víte, co Hospodin udělalegyptským vojskem, s jeho koni i vozy - jak ty...
Deuteronomium 11:10... Země, kterou přicházíš obsadit, totiž není jako egyptská zem, z níž jste vyšli, kterou jsi osíval semenem a...
Deuteronomium 15:15...Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Pamatuj, že jsiegyptské zemi sám byl otrokem, ale Hospodin, tvůj Bůh, ...
Deuteronomium 28:27...a nebude, kdo by je odháněl. Hospodin raní egyptskými vředy, nádory, svrabem a prašivinou, z nichž se...
Deuteronomium 28:60...hrozné a vytrvalé nemoci! Obrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž ses děsil, a tak postihnou....
Deuteronomium 29:1...svolal celý Izrael a řekl jim: Sami jsteegyptské zemi viděli vše, co Hospodin před vašima očima...
Jozue 5:9...Jozuovi řekl: "Dnešního dne jsem z vás odvalil egyptskou pohanu." A tak se to místo dodnes jmenuje...
Jozue 15:4...Karce a pokračuje k Acmoně. Dál pak hranice vede Egyptským potokem, dosáhne ke Středozemnímu moři. To je...
Jozue 15:47...osadami a Gaza s jejími vesnicemi a osadami Egyptskému potoku a k pobřeží Středozemního moře. Na...
1. Samuel 15:7...pobíjel celou cestu od Chavíly k Šuru před egyptskou hranicí. Agaga, krále Amalekovců, dopadli živého,...
1. Samuel 27:8...v tom kraji, který se táhne k Šuru směremegyptské k zemi.) David útočil na celý ten kraj a...
1. Královská 8:65...a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok, jedno veliké shromáždění před Hospodinem,...
1. Královská 9:16...hradby, města Chacor, Megido a Gezer (egyptský vládce farao totiž vytáhl, dobyl Gezer a vypálil...
1. Královská 11:18... kde přibrali další muže, a dorazili do Egyptaegyptskému vládci faraonovi. Ten mu zajistil dům a stravu a...
1. Královská 11:40...Jeroboáma zabít. Ten ale uprchl do Egyptaegyptskému vládci Šišakovi a zůstal v Egyptě, dokud...
1. Královská 14:25...roku Rechoboámova kralování přitáhl k Jeruzalému egyptský vládce Šišak a pobral poklady Hospodinova chrámu i...
2. Královská 7:6...Izraelský král si proti nám najal chetitskéegyptské krále! táhnou na nás!" A tak se zvedli a ještě...
2. Královská 17:4...král odhalil jeho zradu: Hošea poslal vyslanceegyptskému vládci do Soa a přestal asyrskému králi odvádět...
2. Královská 17:7... svému Bohu, který je vyvedl z Egypta, z moci egyptského vládce faraona. Uctívali cizí bohy a řídili se...
2. Královská 18:21...Kdo se o něj opře, tomu probodne dlaň! Takový je egyptský vládce farao ke všem, kdo na něj spolehnou. Možná...
2. Královská 23:29...v Kronice judských králů. Za jeho dnů vytáhl egyptský vládce, farao Nekó, proti asyrskému králi k řece...
2. Královská 24:7...a místo něj se stal králem jeho syn JoakinEgyptský vládce pak nikdy nevytáhl ze své země....
1. Letopisů 2:34... Šešan neměl syny, ale dcery. Měl však egyptského otroka jménem Jarcha a tomu dal Šešan svou dceru...
1. Letopisů 11:23...lva, tenkrát, když napadl sníh. Srazil také toho egyptského obra pět loktů vysokého. Egypťan měl v ruce kopí...
1. Letopisů 13:5...schvaloval. David tedy shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor k Lebo-chamátu, aby přinesli Boží...
2. Letopisů 7:8...a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok. Bylo to jedno veliké shromáždění. Slavnost...
2. Letopisů 12:2...Rechoboámova kralování vytáhl proti Jeruzalému egyptský vládce Šišak. Měl 1 200 vozů, 60 000 jezdců a...
2. Letopisů 12:9...sloužit mně a jaké sloužit královstvím světa." Egyptský vládce Šišak potom přitáhl k Jeruzalému a pobral...
2. Letopisů 35:20...tom, když Jošiáš dokončil obnovu chrámu, vytáhl egyptský vládce Nekó do bitvy u Karkemiše na Eufratu....
2. Letopisů 36:3...a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Pak ho egyptský vládce v Jeruzalémě sesadil a uložil zemi povinný...
Žalmy 81:11...jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl ze země egyptské - naplním tvá ústa, jen co je otevřeš! Můj lid ...
Přísloví 7:16...jsem lože obložila, pestrými přehozy z vláken egyptských. Svoji ložnici jsem myrhou provoněla, aloe je...
Izaiáš 7:18...V ten den Hospodin hvízdne na mouchy v končinách egyptského Nilu a na včely v asyrské krajině. Ti všichni...
Izaiáš 10:24...bijí metlou a zvedají na tebe hůl tak jako kdysi Egyptští. prchlivost totiž velmi brzy skončí a můj hněv...
Izaiáš 11:15...je budou poslouchat. Hospodin vysuší záliv Egyptského moře, na Eufrat máchne rukou své vichřice a...
Izaiáš 19:1...žene se na rychlém oblaku, blíží se k EgyptuEgyptské modly před ním třesou se, srdce Egypta se strachy...
Izaiáš 19:6... Z vodních kanálů budou zahnívající stokyegyptské řeky se ztenčí a vytratí. Zvadne všechna třtina i...
Izaiáš 20:4...Egyptu a Habeši, právě tak požene asyrský král egyptské zajatce a habešské vyhnance, mladíky i starce -...
Izaiáš 27:12...bude Hospodin mlátit obilí od řeky Eufrat Egyptskému potoku a vy, synové Izraele, budete sesbíráni po...
Izaiáš 30:3...uchýlit. Faraonovou silou však budete zklamániegyptský stín vás přivede do hanby! Vaši velmoži sice byli...
Izaiáš 36:6...Kdo se o něj opře, tomu probodne dlaň! Takový je egyptský vládce farao ke všem, kdo na něj spolehnou. Možná...
Izaiáš 45:14... praví Hospodin zástupů. Toto praví HospodinEgyptské bohatství, habešské zboží i s urostlými Sabejci...
Jeremiáš 43:12...odvlečen a kdo pod meč, ten pod meč. V chrámech egyptských bohů založí oheň, vypálí je a pobere. Probere...
Jeremiáš 43:13... a vítězně odtud odejde. Posvátné obeliskyegyptském Domě slunce roztříští na kusy a egyptské chrámy...
Jeremiáš 46:2...Jeremiáš o národech. Slovo o Egyptu - o vojsku egyptského vládce, faraona Nekó, když leželo u Karkemiše na...
Jeremiáš 46:11... Vyprav se do Gileádu pro balzám, panno, dcero egyptská! Nadarmo si léky hromadíš - žádný nemůže...
Jeremiáš 46:24... bude jich bezpočet. Zahanbena bude Dcera egyptská - padne do rukou severního národa!" Hospodin...
Ezechiel 20:7... ke kterým upíráte oči, a neposkvrňujte se egyptskými modlami! jsem Hospodin, váš Bůh. Oni se ale...
Ezechiel 20:8...obrazy, ke kterým upírali oči, a neopustili egyptské modly. Řekl jsem si tedy, že na vyliji svůj...
Ezechiel 29:3...Hospodin - jsem proti tobě, faraone, králi egyptský, obludný krokodýle rozvalený u řeky! Říkáš si:...
Ezechiel 30:10...babylonského krále Nabukadnezara skoncujiegyptskými hordami. On a jeho vojsko, nejukrutnější z...
Ezechiel 30:13...V Egyptě nikdy nepovstane vládce a naplním egyptskou zem strachem. Zpustoším Horní Egypt, vypálím Soan...
Ezechiel 30:15...a v Thébách vykonám své rozsudky. Na Pelusiumegyptskou pevnost, vyliji svůj hněv a thébské hordy...
Ezechiel 30:18... V Dafné nastane temný den, tam rozlámu egyptské jho a skončí tam jeho pyšná moc. To město tehdy...
Ezechiel 32:18... truchli spolu s dcerami vznešených národů nad egyptskými hordami. Pošli je do podsvětí k těm, kdo klesli...
Ezechiel 47:19...od Támar k vodám Meriby v Kádeši a dál podél Egyptského potoka ke Středozemnímu moři. To je jižní...
Ezechiel 48:28...od Támar k vodám Meriby v Kádeši a dál podél Egyptského potoka ke Středozemnímu moři. Toto je země,...
Zachariáš 10:10...i se svými dětmi a znovu se sem navrátí. Z egyptské země je vrátím zpět, z Asýrie je shromáždím zpět...
Skutky 7:10...ho ze všech jeho soužení a dal mu před faraonemegyptským králem, milost a moudrost, takže ho ustanovil...
Skutky 7:11...i celého svého domu. Potom přišel na celou egyptskou i kananejskou zem hlad a veliké soužení, takže...
Skutky 7:36...je vyvedl na svobodu a konal divy a zázrakyegyptské zemi, na Rudém moři a po čtyřicet let na poušti....
Židům 11:26... Kristova potupa mu byla dražší než všechny egyptské poklady, neboť se díval k odplatě. Vírou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |