Efod

Hledám varianty 'efod' [ efod ]. Nalezeny 22 verše.
Exodus 28:4... Toto jsou roucha, která zhotoví: náprsníkefod, plášť, tkaná suknice, turban a šerpa. Tato svatá...
Exodus 28:6...šarlatovou látku a kment. zhotoví umně tkaný efod ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze...
Exodus 28:8...bude spojen. Stejně tak tkaný pás obepínající efod bude ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a...
Exodus 28:15...Božích rozhodnutí. Zhotovíš jej podobně jako efod: ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze...
Exodus 29:5...a oblékneš Áronovi suknici, plášť patřícíefodu, efod i náprsník a opášeš ho tkaným pásem efodu. Na...
Exodus 39:2...pro Árona, jak Hospodin přikázal MojžíšoviEfod byl zhotoven ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové...
Exodus 39:5... Tkaný pás, který jej obepínal, byl stejně jako efod ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze...
Exodus 39:8...přikázal Mojžíšovi. Podobným způsobem jako efod byl zhotoven umně tkaný náprsník: ze zlata, z modré,...
Leviticus 8:7...ho šerpou, oblékl mu plášť, na něj umístil efod, přepásal ho tkaným pásem efodu, a tak mu jej...
Soudců 8:27...krků jejich velbloudů. Gedeon z toho pak udělal efod a vystavil ho ve svém městě, v Ofře. Celý Izrael tam...
Soudců 17:5... Tento muž, Míka, měl doma svatyni. Vyrobil také efod a bůžky a pověřil jednoho ze svých synů, aby mu dělal...
Soudců 18:14...je tamhle v těch domech?" řekli svým bratrům. "Efod, bůžkové a odlitá modla! Víte, co teď máte dělat."...
Soudců 18:17...propátrali zem, vešlo dovnitř. Vzali tu modluefod i bůžky. Kněz zatím stál u brány s šesti sty muži v...
Soudců 18:18... Těch pět vešlo do Míkova domu a vzali modluefod, bůžky i ten odlitek. "Co to děláte?" ptal se jich...
Soudců 18:20...izraelský rod?" Kněze to upřímně potěšilo. Vzal efod, bůžky i tu modlu a připojil se k nim. Vydali se tedy...
1. Samuel 2:28...oltáři, aby pálil kadidlo a nosil přede mnou efod. Rodu tvého praotce jsem svěřil všechny ohnivé oběti...
1. Samuel 14:3...čítalo asi 600 mužů včetně Achiáše, který nosil efod. Byl to syn Ichabodova bratra Achituba, syna Pinchase,...
1. Samuel 22:18...zabil osmdesát pět mužů, kteří nosili plátěný efod. Také kněžské město Nob pobil ostřím meče - muže i...
1. Samuel 23:6... utekl za Davidem do Keily a vzal s sebou efod. Když bylo Saulovi oznámeno, že David vstoupil do...
1. Samuel 23:9...Saul chystá, a řekl knězi Abiatarovi: "Přines efod." Potom se David ptal: "Hospodine, Bože Izraele, tvůj...
1. Samuel 30:7...Abiatara, syna Achimelechova: "Přines mi sem efod." A když k němu Abiatar přinesl efod, David se ptal...
1. Letopisů 15:27...Kenaniáš. David měl na sobě také plátěný efod. Celý Izrael doprovázel Truhlu Hospodinovy smlouvy s...

Slova obsahující efod: efod (23) efodem (3) efodu (23) efodův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |