Edomské

Hledám varianty 'edomské' [ edomské ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 36:16...a kmen Amalek. To jsou kmeny vzešlé z Elifazeedomské zemi. Jsou to potomci Ady. Synové Ezauova syna...
Genesis 36:17...a kmen Miza. To jsou kmeny vzešlé z Reueleedomské zemi. Jsou to potomci Ezauovy manželky Basematy....
Genesis 36:21...Dišan. To jsou kmeny Chorejců, Seírovi synovéedomské zemi. Synové Lotanovi: Chori a Hemam. Lotanova...
Genesis 36:31...v zemi Seír. Toto jsou králové, kteří vládliedomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král: Králem...
Genesis 36:43... kmen Mibcar, kmen Magdiel a kmen Iram. To jsou edomské kmeny podle svých sídlišť v jejich vlastní zemi....
Exodus 15:15...lid úzkost zachvátí. Tehdy se zhrozí kmeny edomské, moábských siláků se zmocní děs, všichni obyvatelé...
Numeri 20:23...a dorazila k hoře Hór. Na hoře Hór u hranic edomské země řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi: "Áron bude...
Numeri 21:4...místo pak nazvali Chorma, Klatba. Aby se vyhnuli edomské zemi, táhli od hory Hór směrem k Rudému moři. Lid...
Numeri 33:37...z Kádeše a utábořili se u hory Hór na kraji edomské země. Prvního dne pátého měsíce čtyřicátého roku po...
Jozue 15:1...pokolení pro jejich rody, dosahoval na jihu edomské hranici, k poušti Cin úplně na jihu: Jejich...
Jozue 15:21...jihu dostalo pokolení Juda následující městaedomské hranice: Kabceel, Eder, Jagur, Kina, Dimona, Adada...
Soudců 5:4...žalm! Když vytáhls, Hospodine, ze Seíru, z edomské pláně když kráčel jsi, země se třásla, nebesa...
Soudců 11:18... Potom se vydali na cestu pouští. Vyhnuli se edomské i moábské zemi, obešli moábskou zem z východu a...
1. Královská 9:26...v Ecjon-geberu u Eilatu na pobřeží Rudého mořeedomské zemi vybudoval loďstvo. Chíram pak se Šalomounovými...
1. Letopisů 1:43...Úc a Aran. Toto jsou králové, kteří vládliedomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král: Bela,...
1. Letopisů 1:51... vnučka Me-zahabova. Také Hadad zemřelEdomské kmeny byly tyto: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet,...
1. Letopisů 1:54... kmen Mibcar, kmen Magdiel, kmen Iram. To byly edomské kmeny. Toto jsou synové Izraele: Ruben, Šimeon,...
2. Letopisů 8:17...do Ecjon-geberu a Eilatu na mořském pobřežíedomské zemi. Chíram mu po svých zkušených námořnících...
2. Letopisů 25:20... že Judu vydá do jejich rukou, protože uctívali edomské bohy. Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl a utkal se...
Izaiáš 34:9...den pomsty, léto zúčtování ve sporu o SionEdomské potoky se v dehet obrátí a tamní půda v síru; celou...

Slova obsahující edomské: edomské (20) edomského (2) edomskému (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |