Dvou

Hledám varianty 'dvou' [ dvou (48) dvěma (48) dvě (161) dva (261) ]. Nalezeny 464 verše.
Genesis 1:16...k osvětlování země!" - a stalo se. Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby...
Genesis 2:25...ke své manželce a stali se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. ...
Genesis 4:19...a Metušael zplodil Lámecha. Lámech si vzal dvě ženy: jedna se jmenovala Ada, druhá Cila. Ada porodila...
Genesis 7:9... co leze po zemi, vešli k Noemovi do archy vždy dva a dva, samec a samice, jak to Noemovi přikázal Bůh. Po...
Genesis 10:25...a Šelach zplodil Hebera. Heberovi se narodili dva synové: jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za...
Genesis 11:10...odtud rozptýlil po celé zemi. Toto je Semův rodDva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100 let Arpakšada....
Genesis 19:1... Také Abraham se vrátil domů. Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně, a jakmile...
Genesis 19:8...moji, nedělejte prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vám....
Genesis 19:10...prudce vrhli a chystali se vylomit dveře. Ti dva však vystrčili ruce, vtáhli Lota k sobě do domu a dveře...
Genesis 19:12...slepotou, takže marně hledali vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny, dcery?...
Genesis 19:15...na Lota naléhali: "Vstaň, vezmi svou ženu a své dvě dcery, které tu jsou, aby nesmetl trest tohoto města...
Genesis 19:30... Lot potom z Coaru odešel a bydlel se svými dvěma dcerami v horách, neboť se bál bydlet v Coaru. Bydlel...
Genesis 22:3...Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s sebou dva služebníky a svého syna Izáka. Nasekal dříví pro...
Genesis 24:22...ten muž zlatý nosní kroužek vážící půl šekeludva zlaté náramky pro její ruce, každý o váze deseti šekelů...
Genesis 25:23...Hospodina a Hospodin řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob rozdělí. Jeden lid...
Genesis 27:9... co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce připravím jeho...
Genesis 29:16... Řekni mi, co chceš za odměnu." (Onen Lában měl dvě dcery: starší se jmenovala Léa a mladší Ráchel. Léa...
Genesis 31:37...domu? Polož to zde před i své druhy, nás dva rozsoudí! Byl jsem u tebe celých dvacet let. Tvé ovce...
Genesis 31:41...zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za tvé dvě dcery a...
Genesis 32:8... Rozdělil své lidi, brav, skot i velbloudy do dvou táborů, neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezau k jednomu...
Genesis 32:11...Jordán překročil pouze s holí, a teď jsou ze mne dva tábory! Vytrhni prosím z ruky mého bratra, z ruky...
Genesis 32:23...na noc v táboře. V noci pak vstal a vzal své dvě ženy, své dvě otrokyně a svých jedenáct synů a...
Genesis 33:1...mužů. Rozdělil tedy děti mezi Léu, Ráchel a ty dvě otrokyně a postavil otrokyně s jejich dětmi dopředu,...
Genesis 34:25... Třetího dne, když měli největší bolesti, se dva Jákobovi synové, Dínini bratři Šimeon a Levi, chopili...
Genesis 40:5...péče. Když byli ve vězení dlouho, oba dva - číšník i pekař egyptského krále, kteří byli uvězněni...
Genesis 41:1...Josefa nepamatoval. Úplně na něj zapomněl. Po dvou dlouhých letech měl farao sen: Stál u Nilu a hle, z...
Genesis 41:50...než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva synové. Porodila mu je Asenat, dcera Putifery, kněze z...
Genesis 42:37...odpověděl: "Jestliže ti ho nepřivedu, zabij  dva syny! Svěř ho do mých rukou a přivedu ti ho zpět." On...
Genesis 44:27...to řekl: ‚Sami víte, že mi manželka porodila dva syny. Jeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán!...
Genesis 45:6...poslal před vámi, aby vám zachránil život.  dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let,...
Genesis 48:1... tvůj otec je nemocný!" Vzal tedy s sebou své dva syny, Manasese a Efraima. A když bylo Jákobovi řečeno:...
Exodus 2:13...písku. Když k nim pak přišel druhého dne, hledva Hebrejové se prali. Řekl tedy tomu, kdo začal: "Proč...
Exodus 4:9... uvěří druhému znamení. A pokud neuvěří ani těm dvěma znamením a neposlechnou , nabereš vodu z Nilu,...
Exodus 16:22...dne se pak stalo, že toho pokrmu nasbírali dvakrát více - dva omery na osobu. Všichni vůdcové obce...
Exodus 16:29...Proto vám on sám dává šestého dne chléb na dva dny. Každý zůstaňte, kde jste. V sedmý den nikdo...
Exodus 18:3... vzal ji jeho tchán Jetro k sobě spolu s jejími dvěma syny. První se jmenoval Geršom, Přistěhovalec, neboť...
Exodus 21:21...pomstěn. Jestliže však zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěn, neboť je jeho majetkem. Když se budou...
Exodus 25:10..." " mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva: bude dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a jeden a...
Exodus 25:12...zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem nohámdva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém. Z...
Exodus 25:17...příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici: bude dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká. Vytvoříš...
Exodus 25:18...dlouhá a jeden a půl lokte široká. Vytvoříš také dva cheruby. Zhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích...
Exodus 25:23..." "Vyrobíš také stůl z akáciového dřeva: bude dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte...
Exodus 26:17...a jeden a půl lokte široký a každý bude mít dva spojovací čepy. Všechny rámy Příbytku vyrobíš stejně....
Exodus 26:19...stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet stříbrných patek; dvě patky...
Exodus 26:21...dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patekdvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám....
Exodus 26:23...Příbytku pak vyrobíš šest rámů. Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku....
Exodus 26:25...osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patekdvě patky pod jedním rámem a stejně tak pod každým dalším...
Exodus 28:9...a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Vezmi dva onyxové kameny a vyryj na jména synů Izraele podle...
Exodus 28:14...také zlaté obroučkydva řetízky z čistého zlata; uděláš je točené na způsob...
Exodus 28:23...šňůrek z čistého zlata. Dále k náprsníku vyrobíš dva zlaté kroužky, které připevníš na oba jeho horní okraje...
Exodus 28:24... které připevníš na oba jeho horní okraje. Ty dvě zlaté šňůry pak připevníš k oběma kroužkům na okrajích...
Exodus 28:25... Druhé konce obou šňůr připevníš k oněm dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům efodu....
Exodus 28:26...zepředu k ramenním dílům efodu. Vyrobíš také dva zlaté kroužky, které připevníš ke dvěma dolním okrajům...
Exodus 28:27...náprsníku, k jeho vnitřní obrubě. Dále vyrobíš dva zlaté kroužky, které připevníš zepředu k dolní části...
Exodus 29:1...kněžskou službu: Vezmi jednoho mladého býčkadva berany bez vady, dále nekvašený chléb, nekvašené...
Exodus 29:38...pak budeš každodenně a stále obětovat na oltářidva roční beránky. Jednoho beránka budeš obětovat ráno a...
Exodus 30:2... loket na délku a loket na šířku; na výšku  dva lokte a z něj vystupují rohy. Obložíš jej čistým...
Exodus 30:4... Pod tím věncem k němu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Budou to úchyty pro...
Exodus 31:18...k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě Desky svědectví - kamenné desky psané Božím prstem. ...
Exodus 32:15... Mojžíš se otočil a sestoupil z hory. Měl v ruce dvě Desky svědectví, desky popsané z obou stran, popsané...
Exodus 34:1...nespatří." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky podobné těm prvním a na napíšu...
Exodus 34:4...se před touto horou nepase." Mojžíš tedy vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním. Brzy ráno pak vstal,...
Exodus 34:29...desky. Cestou z hory Sinaj nesl Mojžíš v rukou dvě Desky svědectví. Mojžíš ale nevěděl, že mu od rozhovoru...
Exodus 36:22...vysoký a jeden a půl lokte široký a každý měl dva spojovací čepy. Tak vyrobili všechny rámy Příbytku. Pro...
Exodus 36:24...stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobili čtyřicet stříbrných patek; dvě patky...
Exodus 36:26...dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patekdvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám....
Exodus 36:28...Příbytku pak vyrobili šest rámů. Vyrobili také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku....
Exodus 36:30...osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patekdvě patky pod každým rámem. Dále vyrobili svlaky z...
Exodus 37:1...Becaleel vyrobil truhlu z akáciového dřeva: byla dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a jeden a...
Exodus 37:3...zlaté kruhy a připevnil je k jejím čtyřem nohámdva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém. Z...
Exodus 37:6...příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici: byla dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká. Vytvořil...
Exodus 37:7...dlouhá a jeden a půl lokte široká. Vytvořil také dva cheruby. Zhotovil je z tepaného zlata na obou koncích...
Exodus 37:10... Vyrobil také stůl z akáciového dřeva: byl dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte...
Exodus 37:25... loket na délku a loket na šířku; na výšku měl dva lokte a vystupovaly z něj rohy. Obložil jej čistým...
Exodus 37:27... Pod tím věncem k němu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Sloužily jako...
Exodus 39:16...na způsob šňůrek, z čistého zlata. Vyrobili také dvě zlaté obroučky a dva zlaté kroužky. Ty dva kroužky...
Exodus 39:17...připevnili na oba horní okraje náprsníku. Ty dvě zlaté šňůry pak připevnili k oběma kroužkům na okrajích...
Exodus 39:18... Druhé konce obou šňůr připevnili k oněm dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům efodu....
Exodus 39:19...zepředu k ramenním dílům efodu. Vyrobili také dva zlaté kroužky, které připevnili ke dvěma dolním okrajům...
Exodus 39:20...náprsníku, k jeho vnitřní obrubě. Dále vyrobili dva zlaté kroužky, které připevnili zepředu k dolní části...
Leviticus 5:7...Hospodinu jako odškodnění za svůj prohřešek dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k oběti za hřích a...
Leviticus 5:11...se dopustil, a bude mu odpuštěno. Jsou-li všakdvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnosti, přinese...
Leviticus 8:2...roucha, olej pomazání, býčka k oběti za hříchdva berany a koš nekvašeného pečiva a shromáždi celou obec...
Leviticus 12:5...a nepřijde ke svatyni. Porodí-li dívku, bude po dva týdny nečistá jako při svém krvácení a její očišťování...
Leviticus 12:8...nebo dívku. Nemůže-li si dovolit jehně, vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k zápalné oběti a...
Leviticus 14:4... nechá pro toho, kdo chce být očištěn, přinést dva živé čisté ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku...
Leviticus 14:10...si tělo vodou a bude čistý. Osmého dne pak vezme dva beránky bez vady, jednu roční ovečku bez vady, tři...
Leviticus 14:22... jednu mírku oleje a podle svých možností také dvě hrdličky nebo dvě holoubata: jedno k oběti za hřích a...
Leviticus 14:49...se zhojila. Aby dům očistil od hříchu, vezme dva ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop....
Leviticus 15:14...vodou a bude čistý. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, půjde před Hospodina ke...
Leviticus 15:29...sedm dní a potom bude čistá. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata a přinese je knězi ke...
Leviticus 16:1... Hospodin k Mojžíšovi promluvil po smrti dvou Áronových synů, kteří zemřeli, když přistoupili před...
Leviticus 16:5...si tělo vodou. Od izraelské obce Áron přijme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k zápalné oběti...
Leviticus 16:8...Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva kozly vloží losy: jeden lospro Hospodina' a druhý...
Leviticus 23:13...bez vady. Jako moučnou oběť k němu přidáte dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem. To je...
Leviticus 23:17...svých příbytků přinesete jako prvotiny Hospodinu dva chleby pozvedání; budou ze dvou desetin efy jemné mouky...
Leviticus 23:18...beránků bez vady, jednoho mladého býčkadva berany - to bude zápalná oběť Hospodinu. Spolu s...
Leviticus 23:19...rovněž jednoho kozla jako oběť za hříchdva roční beránky jako pokojnou oběť. Kněz je pak spolu s...
Leviticus 23:20...oběť. Kněz je pak spolu s chleby prvotin a se dvěma beránky zvedáním nabídne Hospodinu. Bude to svaté...
Leviticus 24:5...zlata. Vezmi také jemnou mouku a upeč z  dvanáct bochánků, každý ze dvou desetin efy. Potom je na...
Leviticus 24:6...z čistého zlata narovnej před Hospodinem do dvou sloupců, po šesti v každém sloupci. Na každý sloupec...
Numeri 6:10...pak přinese knězi ke vchodu do Stanu setkávání dvě hrdličky nebo dvě holoubata a kněz přinese jedno jako...
Numeri 7:3...jako svůj dar před Hospodina šest krytých vozůdvanáct býků (vůz za každé dva vůdce a za každého jeden...
Numeri 7:7... Geršonovým synům dal vzhledem k jejich službě dva vozy a čtyři býky. Synům Merariho dal vzhledem k jejich...
Numeri 7:17...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:23...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:29...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:35...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:41...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:47...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:53...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:59...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:65...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:71...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:77...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:83...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:89...slyšel hlas, jenž k němu promlouval z místa mezi dvěma cheruby nad slitovnicí ležící na Truhle svědectví;...
Numeri 9:22...táhli dál. oblak prodléval nad Příbytkem dva dny, měsíc nebo rok, dokud nad ním přebýval, synové...
Numeri 10:2...promluvil k Mojžíšovi: "Vyrob dvě stříbrné trubky. Nech je vytepat, aby ti sloužily ke...
Numeri 11:19...tedy nakrmí masem. Nebudete ho jíst jeden nebo dva dny, pět, deset nebo dvacet dní, ale celý měsíc. Poleze...
Numeri 11:26...Duch spočinul, prorokovali, ale pak nikdyDva muži ovšem zůstali v táboře; jeden se jmenoval Eldad a...
Numeri 11:31... na jeden den cesty široko daleko, do výše kolem dvou loktů od země. Lid pak byl celý den a celou noc a celý...
Numeri 12:5...do Stanu a zvolal: "Árone a Miriam!" A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte slova: Je-li mezi vámi...
Numeri 13:23...vinným hroznem, že ji museli nést na sochoru dva muži. Vzali také granátová jablka a fíky. Podle hroznu,...
Numeri 14:6...shromážděnou izraelskou obcí padli na tvářDva z těch, kdo šli prozkoumat zem - Jozue, syn Nunův, a...
Numeri 15:6...hinu vína jako úlitbu. S beranem pak obětuj dvě desetiny efy jemné mouky zadělané třetinou hinu oleje...
Numeri 16:2... a Óna, syna Peletova, a spolu s dalšími dvěma sty padesáti izraelskými muži povstali proti...
Numeri 16:17...každý přineste svou kadidelnici před Hospodinadvě stě padesát kadidelnic. Také ty a Áron přineste svou...
Numeri 22:22...cestu. Balaám zatím jel na své oslici spolu se dvěma svými služebníky. Když oslice spatřila Hospodinova...
Numeri 28:3... kterou budete přinášet Hospodinu každý dendva roční beránci bez vady ke stálé zápalné oběti. Jednoho...
Numeri 28:9... ohnivá oběť Hospodinu." "V sobotní den obětuj dva roční beránky bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidej...
Numeri 28:11...měsíců přineste jako zápalnou oběť Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků bez...
Numeri 28:12...jemné mouky zadělané olejem ke každému býčkudvě desetiny k jednomu beranu a po desetině ke každému...
Numeri 28:19...ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků;...
Numeri 28:20...zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčkadvě desetiny na berana a na každého z těch sedmi beránků po...
Numeri 28:27...příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků....
Numeri 28:28...olejem: tři desetiny efy na jednoho býčkadvě desetiny na jednoho berana a na každého z těch sedmi...
Numeri 29:3...zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčkadvě desetiny na berana a jednu desetinu na každého z těch...
Numeri 29:9...zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčkadvě desetiny na jednoho berana a na každého z těch sedmi...
Numeri 29:14...desetiny efy na každého z těch třinácti býčkůdvě desetiny na každého z těch dvou beranů a na každého z...
Numeri 34:15... stejně jako polovině pokolení Manasesova. Tato dvě a půl pokolení získala dědictví na východní straně...
Numeri 35:5...stran do vzdálenosti tisíce loktů. Proto vyměřte dva tisíce loktů na východní straně města a stejně tolik na...
Numeri 35:6...zabil. K nim přidáte levitům další čtyřicet dvě města - celkem čtyřicet osm měst s přilehlými...
Deuteronomium 3:21...viděl všechno, co Hospodin, váš Bůh, učinil těm dvěma králům. Totéž Hospodin učiní všem královstvím, do...
Deuteronomium 4:13...přikázal plnit, totiž Desatero, jež napsal na dvě kamenné desky. Tenkrát mi Hospodin přikázal, abych vás...
Deuteronomium 5:22...a mračna a nic k nim nedodal. Napsal je na dvě kamenné desky a dal je mně. Když jste uslyšeli ten hlas...
Deuteronomium 9:10...bez chleba a bez vody. Tehdy mi Hospodin dal dvě kamenné desky popsané Božím prstem. Na nich byla...
Deuteronomium 9:11...čtyřicet dní a čtyřicet nocí, Hospodin mi dal dvě kamenné desky - desky smlouvy. Potom mi Hospodin řekl:...
Deuteronomium 9:15... než jsou oni." Otočil jsem se tedy a se dvěma deskami smlouvy v obou rukou jsem sestoupil z hory. A...
Deuteronomium 9:17...vám přikázal Hospodin, váš Bůh! Vzal jsem ty dvě desky, oběma rukama je zahodil a před vašima očima je...
Deuteronomium 10:1...paží!" Tenkrát mi Hospodin řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky, jako byly ty první, a vystup ke mně na...
Deuteronomium 10:3...jsem tedy truhlu z akáciového dřeva, vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním a s oběma deskami v...
Deuteronomium 17:6... zemřít, je popraven na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nesmí být popraven na základě...
Deuteronomium 19:15...se spáchat. Výrok musí být potvrzen výpovědí dvou nebo tří svědků. Povstane-li proti někomu zlomyslný...
Deuteronomium 21:15... neboť jsi ji zneuctil. Když někdo bude mít dvě ženy, z nichž jednu bude milovat a druhou ne, a obě mu...
Deuteronomium 23:19... svého Boha, k naplnění jakéhokoli slibu. Oba dva jsou před Hospodinem, tvým Bohem, ohavní! Svému bratru...
Deuteronomium 32:30...dopadnou. Jak to, že jeden jich honí tisícedva jich obrátí deset tisíc na útěk? To museli být svou...
Jozue 2:1... Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu tajně vyslal dva muže na výzvědy se slovy: "Jděte prohlédnout tu zem, a...
Jozue 3:4...za . Mezi vámi a ale zůstane odstup asi dvou tisíc loket - nesmíte se k přiblížit! Půjdete za ...
Jozue 6:22...i ženy, mladé i staré, skot, ovce i osly. Těm dvěma mužům, kteří byli v zemi na výzvědách, ale Jozue...
Jozue 7:3...tam vypravoval všechen lid. Stačí, když vytáhnou dva nebo tři tisíce mužů a obyvatele Aj pobijí. Nezatěžuj...
Jozue 7:21...jsem uviděl jeden krásný babylonský plášťdvě stě šekelů stříbra a jednu zlatou cihlu o váze padesát...
Jozue 9:10... co udělal v Egyptě, a také o všem, co udělal dvěma emorejským králům v Zajordání - chešbonskému králi...
Jozue 14:3... jak to Hospodin přikázal skrze Mojžíše, kdežto dvě a půl pokolení dostala svá dědictví od Mojžíše v...
Jozue 14:4...dědictví nepřipadlo. Ze synů Josefových vznikla dvě pokolení, Manases a Efraim. Levitům ovšem žádný podíl v...
Jozue 15:60...Kiriat-baal (což je Kiriat-jearim) a Rabadvě města s osadami. Na poušti: Bet-arava, Midin, Sekaka...
Jozue 19:30... Patří sem také Uma, Afek a Rechob - celkem dvacet dva měst s osadami. To je dědictví pokolení...
Jozue 21:16... Juta a Bet-šemeš - celkem devět měst od těchto dvou kmenů. Od pokolení Benjamín dostali tato města s...
Jozue 21:25...města s pastvinami: Taanach a Gat-rimon - celkem dvě města. Ostatním Kehatovým rodům tedy připadlo celkem...
Jozue 21:27... Dále to byla Beeštera s pastvinami - celkem dvě města. Od pokolení Isachar dostali tato města s...
Jozue 24:12...jsem před vámi sršně, kteří před vámi vyhnali ty dva emorejské krále. Nebylo to vaším mečem ani lukem. Dal...
Soudců 5:30...Jistě jdou po kořisti, jistě se dělí, jedna dvě ženské pro každého hrdinu! Barevné látky - kořist pro...
Soudců 7:25... k Bet-baře. Pronásledovali Midiánce a zajali dva jejich velitele, Oreba (totiž Havrana) a Zeeba (totiž...
Soudců 9:44...a obsadil vchod do městské brány, zbývající dva oddíly přepadly všechny, kdo byli v polích, a pobily je...
Soudců 11:37...otce požádala: "Prosím jen o jedno: Pusť na dva měsíce, smím chodit po horách a se svými družkami...
Soudců 11:38...panenstvím." "Jdi," řekl a propustil ji na dva měsíce. Šla tedy se svými družkami do hor a oplakávala...
Soudců 11:39...družkami do hor a oplakávala své panenství. Po dvou měsících se vrátila ke svému otci a ten s udělal,...
Soudců 15:4...Potom šel a pochytal tři sta lišek. Svázal je po dvou ocasy k sobě a mezi ocasy jim vždy připevnil pochodeň....
Soudců 15:13...vydat jim. Zabít nechceme." A tak ho spoutali dvěma novými provazy a odvedli ho ze skal. Když se Samson...
Soudců 20:45...pět tisíc. Hnali je ke Gidomu, kde z nich dva tisíce pobili. A tak toho dne nakonec padlo 25 000...
Růt 1:1...Betléma proto odešel, aby se svou manželkoudvěma syny nějaký čas bydlel v moábském kraji. Ten muž se...
Růt 1:2...se jmenoval Elimelech, jeho žena Noemi a jeho dva synové Machlon a Kiljon; byli to Efraimci z judského...
Růt 1:3... Noemin muž, pak zemřel a ona zůstala sama se dvěma syny. Ti si vzali moábské ženy; jedna se jmenovala...
Růt 1:5...a Kiljon. A tak ta žena zůstala sama, bez svých dvou synů a bez muže. Když se pak v moábském kraji...
1. Samuel 1:2...Elihuova, syna Tochuova, syna Efraimce Cufa. Měl dvě ženy; jedna se jmenovala Hana a druhá Penina. Penina...
1. Samuel 1:3...zástupů. Hospodinovými kněžími tam byli dva synové Elího, Chofni a Pinchas. Vždy, když přišel čas...
1. Samuel 2:21...svou milostí, takže počala a porodila tři synydvě dcery. Mládenec Samuel ale vyrůstal u Hospodina. Elí...
1. Samuel 2:34...potomků zemře předčasně. To, co se stane tvým dvěma synům Chofnimu a Pinchasovi, ti bude znamením: oba...
1. Samuel 6:7...a oni šli. Proto teď připravte jeden nový vůzdvě otelené krávy, na něž nebylo nikdy vloženo jho. Obě...
1. Samuel 6:10...se nám to náhodou." A tak to udělali. Vzali dvě otelené krávy, zapřáhli je do vozu a jejich telata...
1. Samuel 10:2...Ráchel na benjamínském území v Celcachu potkáš dva muže. Řeknou ti: ‚Ty oslice, které jsi šel hledat, se...
1. Samuel 10:4...chleba a třetí džbán vína. Pozdraví , dají ti dva chleby a ty je od nich přijmeš. Přijdeš na...
1. Samuel 11:11... ale ti se rozutekli, takže z nich nezůstali ani dva pospolu. Lid tehdy řekl Samuelovi: "Kdo že se ptal: ‚To...
1. Samuel 13:2...rokem, vybral si z Izraele tři tisíce mužůDva tisíce jich bylo se Saulem v Michmasu a v betelských...
1. Samuel 13:21...i srpy. Broušení radlice nebo motyky stálo dvě třetiny šekelu, broušení vidlí, seker nebo ostření...
1. Samuel 14:49...synové byli Jonatan, Jišvi a Malki-šua. Měl také dvě dcery: prvorozenou jménem Merab a mladší Míkal. Saulova...
1. Samuel 18:27...uplynula, David vyrazil se svými muži, pobil dvě stě Filištínů, přinesl jejich předkožky a odpočítal je...
1. Samuel 20:42...přísahali, toho je Hospodin svědkem mezi námi dvěma i mezi naším potomstvem navěky." David pak...
1. Samuel 23:18...pobočníka. Však i můj otec Saul to dobře ." Ti dva tehdy spolu před Hospodinem uzavřeli smlouvu. David pak...
1. Samuel 25:13...meč a asi čtyři sta mužů vyrazilo za DavidemDvě stě jich zůstalo u zásob. Jeden z Nábalových mládenců...
1. Samuel 25:18...ničema, že s ním není řeč." Abigail rychle vzala dvě stě chlebů, dva měchy vína, pět připravených ovcí, pět...
1. Samuel 28:8...pak v noci, přestrojen do jiných šatů, vydal se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím skrze duchy,"...
1. Samuel 30:10...pokračoval v pronásledování se čtyřmi sty mužidvě stě jich zůstalo u potoka Besor, protože byli příliš...
1. Samuel 30:12...Dali mu něco k jídlu, vodu k pití, hroudu fíkůdva trsy rozinek. Když se najedl, pookřál, protože tři...
1. Samuel 30:21..."To je Davidova kořist." Tak David dorazil k těm dvěma stům mužů, kteří zůstali u potoka Besor, protože byli...
2. Samuel 1:1...porážce Amalekitů vrátil do Ciklagu, kde strávil dva dny. Třetího dne dorazil nějaký muž ze Saulova tábora....
2. Samuel 2:10... začal kralovat ve věku čtyřiceti let a kraloval dva roky. Dům Judy ale následoval Davida. David kraloval...
2. Samuel 4:2...celý Izrael se zhrozil. Saulův syn měl tenkrát dva velitele úderných oddílů. Jeden se jmenoval Baana a...
2. Samuel 8:2...na zem a odměřoval je šňůrou. Odměřil vždy dvě šňůry k zabití a jednu celou šňůru k ponechání naživu....
2. Samuel 12:1...k němu přišel a řekl mu: "V jednom městě žili dva muži, jeden bohatý a jeden chudý. Bohatý měl velikou...
2. Samuel 13:23...Amnona za to, že zneuctil jeho sestru TámarDva roky nato pořádal Abšalom v Baal-chacoru poblíž...
2. Samuel 14:6...odpověděla, "muž mi zemřel. Tvá služebnice měla dva syny. Ti se ale na poli pohádali; nebyl tam nikdo, kdo...
2. Samuel 14:28...z překrásná žena. Abšalom byl v Jeruzalémě dva roky, ale stále ještě nesměl králi na oči. Chtěl proto...
2. Samuel 15:11...stal králem!'" S Abšalomem odešlo z Jeruzaléma dvě stě mužů (byli ovšem pozváni, a tak šli bezelstně s ním...
2. Samuel 15:36...Sádokovi a Abiatarovi. Jsou tam s nimi i jejich dva synové, Achimaac Sádokův a Jonatan Abiatarův. Po nich...
2. Samuel 16:1...hle - naproti mu jde Cíba, Mefibošetův sluha, se dvěma osedlanými osly a na nich dvě stě chlebů, sto...
2. Samuel 17:18...mládenec je zahlédl a ohlásil to Abšalomovi. Ti dva ale zatím utekli. Dorazili do domu jednoho muže v...
2. Samuel 17:21...do Jeruzaléma. Když byli pryč, vylezli ti dva ze studny a šli uvědomit krále Davida: "Rychle, musíš...
2. Samuel 21:8...Jonatan uzavřeli v Hospodinově jménu. Král vzal dva syny, které Saulovi porodila Ricpa, dcera Ajova, totiž...
2. Samuel 23:20...byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy...
1. Královská 2:5... co mi provedl Joáb, syn Ceruji - co provedl dvěma izraelským vojevůdcům - Abnerovi, synu Nerovu, a...
1. Královská 2:32...obrátí jeho krev na jeho hlavu, protože napadl dva muže spravedlivější a lepší, než je sám, a zavraždil je...
1. Královská 2:39...bydlel v Jeruzalémě. Po třech letech utekli dva Šimeiho otroci ke gatskému králi Achišovi, synu Maaky....
1. Královská 3:16...vystrojil hostinu. Jednou přišly ke králi dvě nevěstky a postavily se před ním. "Prosím, pane můj!"...
1. Královská 3:18...po mně pak porodila i ona. Byly jsme doma jen my dvě, kromě nás tam nebyl nikdo cizí. V noci ale syn téhle...
1. Královská 5:28...v měsíčních směnách; měsíc bývali v Libanonudva měsíce doma. Nuceným pracím velel Adoniram. Šalomoun...
1. Královská 6:23...před svatostánkem. Pro svatostánek zhotovil dva cheruby z olivového dřeva. Každý byl 10 loktů vysoký....
1. Královská 6:34...dveře z cypřišového dřeva. Každé dveře měly dvě křídla, která se otáčela v závěsech. Vyřezal na nich...
1. Královská 7:16...i ten druhý. Na vrch těch sloupů odlil z bronzu dvě hlavice; každá z nich byla vysoká 5 loktů. Hlavice na...
1. Královská 7:18...pokrývajícího hlavici na vrchu sloupu byly dvě řady granátových jablek. Totéž udělal i s druhou...
1. Královská 7:20...jablek. Těch bylo kolem obou hlavic dohromady dvě stě. Sloupy postavil v chrámové předsíni. Jeden sloup...
1. Královská 7:24... Pod okrajem lemovaly nádrž po celém obvodu dvě řady ozdobných poupat odlitých zároveň s . Moře...
1. Královská 7:41...pro krále Šalomouna konal na Hospodinově chrámudva sloupy, dvě kulovité hlavice na vrcholech sloupů, dvoje...
1. Královská 7:42...sloupů, čtyři sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady granátových jablek ke každému...
1. Královská 8:9... Jsou tam dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě kamenné desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když...
1. Královská 12:28...Král se tedy poradil a pak nechal zhotovit dvě zlatá telata. "Dost jste se nachodili do Jeruzaléma,"...
1. Královská 14:20...v Kronice izraelských králů. Jeroboám kraloval dvacet dva let. Potom ulehl ke svým otcům a místo něj začal...
1. Královská 15:25...Izraelem Nádab, syn Jeroboámův. Kraloval Izraeli dva roky a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Držel...
1. Královská 16:8... když ho popouzel výtvory svých rukou. Šestadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat...
1. Královská 16:21...králů. Izraelský lid se tenkrát rozdělil na dva tábory. Polovina lidu stála za Tibnim, synem Ginatovým,...
1. Královská 16:24...kraloval v Tirse, pak ale koupil od Šemera za dva talenty stříbra kopec Šomron. Na tom kopci postavil...
1. Královská 16:29... syn Omriho. Kraloval v Samaří nad Izraelem dvacet dva let a páchal v Hospodinových očích horší zlo než...
1. Královská 18:4... Obadiáš jich sto vzal, ukryl je po padesáti ve dvou jeskyních a obstarával jim jídlo a vodu.) Achab...
1. Královská 18:13...jsem sto Hospodinových proroků po padesáti ve dvou jeskyních a obstarával jim chléb a vodu. A ty teď...
1. Královská 18:23...proroků je čtyři sta padesát. Dejte nám dva býky. si z nich jednoho vyberou, rozporcují ho a...
1. Královská 18:32...a kolem něj udělal strouhu, do níž by se vešly dvě míry zrní. Narovnal dřevo, rozporcoval býka, položil na...
1. Královská 20:27...jim vstříc. Izraelci proti nim tábořili jako dva houfy koziček; Aramejci zaplavili celý kraj. Vtom k...
1. Královská 21:10...Nábota do čela lidu. Naproti němu posaďte nějaké dva ničemy, dosvědčí, že zlořečil Bohu i králi. Pak ho...
1. Královská 21:13...půst a posadili Nábota do čela lidu. Pak přišli dva ničemové, posadili se naproti němu a veřejně Nábota...
1. Královská 22:52... syn Achabův. Kraloval nad Izraelem v Samaří dva roky. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, a držel...
2. Královská 2:7...dohled od místa, kde se u Jordánu zastavili ti dva. Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jím do vody....
2. Královská 2:9...než budu od tebe vzat." "Prosím, mi připadnou dva díly tvého ducha!" odpověděl Elíša. "Žádáš o nelehkou...
2. Královská 2:12...neviděl. Elíša vzal své roucho a roztrhl je na dva kusy. Pak zvedl plášť, který spadl z Eliáše, a šel...
2. Královská 2:24...jim v Hospodinově jménu. Vtom z lesa vyběhly dvě medvědice a dvaačtyřicet z těch výrostků rozsápaly....
2. Královská 5:17...prosím, si tvůj služebník alespoň naloží dva mezky zdejší půdou. Tvůj služebník totiž nechce...
2. Královská 5:22...jen posílá se vzkazem: Teď právě ke mně přišli dva mládenci od prorockých učedníků z Efraimských hor. Dej...
2. Královská 5:23...Náman a přemlouval ho: "Vezmi si prosím dva talenty." Zavázal tedy dva talenty stříbra do dvou...
2. Královská 7:1...prodávat míra jemné mouky za šekel a stejně tak dvě míry ječmene!" Králův pobočník, jeho pravá ruka, Božímu...
2. Královská 7:14...Izraelce přece stejně čeká smrt." A tak vzali dvě koňská spřežení a král je vyslal za aramejským vojskem:...
2. Královská 7:16...jemné mouky náhle stála pouhý šekel a stejně tak dvě míry ječmene, přesně jak řekl Hospodin. Král tehdy...
2. Královská 7:18...touto dobou se v samařské bráně budou prodávat dvě míry ječmene za šekel a stejně tak míra jemné mouky."...
2. Královská 9:32...oknu a vykřikl: "Kdo je se mnou? Kdo?" Vyhlédli dva nebo tři komorníci. "Shoďte ji dolů," zavolal, a tak ji...
2. Královská 10:4...strach. Řekli si: "Když před ním neobstáli dva králové, jak obstojíme my?" Správce paláce i správce...
2. Královská 10:8...hlavy královských synů." "Složte je u brány na dvě hromady a nechte je tam do rána!" odpověděl. Ráno pak...
2. Královská 11:7...držet stráž kolem chrámu ze všech stran. Vy ze dvou zbývajících oddílů, kteří máte v sobotu odejít,...
2. Královská 15:2...šestnácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát dva let. Jeho matka se jmenovala Jecholia a byla z...
2. Královská 15:23...Pekachiáš, syn Menachemův. Kraloval v Samaří dva roky a páchal, co je v Hospodinových očích zlé....
2. Královská 17:16...přikázání Hospodina, svého Boha, a odlili si dvě telata. Vyrobili si také posvátné kůly, klaněli se všem...
2. Královská 18:23...teď vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli si na najdeš jezdce! Jak se...
2. Královská 21:19...kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králemdvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dva roky. Jeho...
2. Královská 25:16... mísy a vše, co bylo z ryzího zlata a stříbraDva sloupy, jedno Moře, stojany, které pro Hospodinův chrám...
1. Letopisů 1:19...a Šelach zplodil Hebera. Heberovi se narodili dva synové; jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za...
1. Letopisů 4:5...Chura, otce Betléma. Ašchur, otec Tekoje, měl dvě manželky: Chelu a Naaru. Naara mu porodila Achuzama,...
1. Letopisů 11:22...byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy...
1. Letopisů 26:8...synové i jejich bratři. Obed-edom měl šedesát dva bojovníků schopných služby. Mešelemiášových udatných...
1. Letopisů 26:17...denně čtyři, na jihu denně čtyři, při skladech dvě a dvě, ve dvoře na západě čtyři pro silnici a dva pro...
1. Letopisů 26:18...a dvě, ve dvoře na západě čtyři pro silnicidva pro dvůr. Toto jsou oddíly strážných ze synů...
2. Letopisů 3:10... Do místnosti nejsvětější svatyně zhotovil dva odlévané cheruby a i je pokryl zlatem. Křídla cherubů...
2. Letopisů 4:3...loktů. Pod okrajem ji po celém obvodu lemovaly dvě řady ozdob ve tvaru býků (vždy deset na loket),...
2. Letopisů 4:12...které pro krále Šalomouna konal na Božím chrámudva sloupy, dvě kulovité hlavice na vrcholech sloupů, dvoje...
2. Letopisů 4:13...sloupů, čtyři sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady granátových jablek ke každému...
2. Letopisů 5:10... Jsou tam dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když Hospodin...
2. Letopisů 21:19...střevní chorobou. Po dlouhé době, téměř po dvou letech, mu kvůli nemoci vyhřezla střeva, takže...
2. Letopisů 24:3...v Hospodinových očích správné. Jojada mu našel dvě manželky a on s nimi měl syny a dcery. Po nějaké době...
2. Letopisů 26:3...šestnácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát dva let. Jeho matka se jmenovala Jecholia a byla z...
2. Letopisů 33:21...kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dva roky. I on...
Ezdráš 10:13...stát venku. Nedá se to zvládnout za den nebo dva. věci se dopustilo příliš mnoho z nás. tedy celé...
Nehemiáš 11:16...syna Azrikamova, syna Chašabiášova, syna BunihoDva z předních levitů Šabetaj a Jozabad, zodpovědní za...
Nehemiáš 12:31...hodnostáře jsem vyvedl na hradby a postavil dva veliké děkovné průvody. Průvod na jih mířil po hradbách...
Ester 2:21...zastával svůj úřad v kancléřství, chystali se dva nespokojenci vztáhnout ruku na krále Xerxe. Byli to...
Ester 6:2... jak jistý Mordechaj odhalil Bigtana a Terešedva královské eunuchy ze strážců prahu, kteří se chystali...
Job 21:26... Do prachu však ulehnou jeden jak druhý, oba dva stejně přikryjí červi. Víte, znám ty vaše myšlenky -...
Job 42:7...Temanskému: "Hořím hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste o mně nemluvili pravdivě jako...
Přísloví 30:7... jinak pokárá a ze lži usvědčí. Jendvě věci jsem žádal, neodpírej mi je, dokud nezemřu:...
Přísloví 30:15...země a všechny chudáky na světě. Pijavice  dvě dcery: Dej, Dej! Tři věci se nikdy nenasytí, čtyři...
Přísloví 31:21... ani když padá sníh, celá její domácnost po dvou oblecích. Kmentové přikrývky sama ušije a obléká se...
Kazatel 2:14..." Nyní ale sám poznávám, že stejný osud čeká oba dva! Čeká-li i hlupáka týž osud, říkám si, nač je mi...
Kazatel 4:9...pohodlí? I to je marnost a bídné úsilí." Lépe je dvěma nežli samotnému; jejich námaha štědrou odměnu:...
Kazatel 4:11...zvedne, padne-li osamělý, běda, kdo zvedne jej?! Dva lidé spolu spící lépe zahřejí se, jak ale zahřeje se...
Kazatel 4:12...se ten, kdo spí sám? Je-li napaden jedendva spolu odolají; trojitý provázek se těžko přetrhne!...
Píseň 8:12...jenom ! Měj si, Šalomoune, ten tisíc svůjdvě stě z něj musíš dát hlídačům! Ty, jež prodléváš v...
Izaiáš 6:2...ním se vznášeli serafové, každý se šesti křídlydvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma...
Izaiáš 7:4...Zůstaň klidný, neboj se! Nenech se děsit těmi dvěma doutnajícími oharky - zuřivým hněvem Aramejce Recina...
Izaiáš 7:16...odmítat zlo a volit dobro, bude země, jejíchž dvou králů se děsíš, zpustošena. Na tebe, na tvůj lid a na...
Izaiáš 17:6...z něj pouhé paběrky, jako když se češou olivydvě tři olivky na vrchu koruny, čtyři pět se jich urodí na...
Izaiáš 21:7... ohlásí, co uvidí! Spatří-li jezdce, jak po dvou blíží se, jezdce na oslech, jezdce na velbloudech - ...
Izaiáš 36:8...teď vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli si na najdeš jezdce! Jak se...
Jeremiáš 3:14...manželem. Přijmu vás, po jednom z města, po dvou z rodiny a přivedu vás na Sion. Dám vám pastýře podle...
Jeremiáš 24:1...vidění: Hle - před Hospodinovým chrámem stály dva koše fíků. (Bylo to poté, co babylonský král...
Jeremiáš 28:3... Bůh Izraele: ‚Jho babylonského krále zlámu! Do dvou let vrátím zpět na toto místo všechny cennosti...
Jeremiáš 28:11...všeho lidu promluvil: "Tak praví Hospodin: ‚Do dvou let takto zlámu jho babylonského krále Nabukadnezara...
Jeremiáš 52:20...úlitby - vše, co bylo z ryzího zlata a stříbraDva sloupy, jedno Moře, pod ním dvanáct bronzových býků a...
Ezechiel 1:11... Takové měly tváře. Křídla měly rozpjatá vzhůrudvěma se všechny dotýkaly navzájem a dvěma si přikrývaly...
Ezechiel 1:23...křídla k sobě navzájem a každá z nich měla ještě dvě křídla, jimiž si přikrývala tělo. Slyšel jsem zvuk...
Ezechiel 21:24...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, vyznač dvě cesty, kterými půjde meč babylonského krále. Obě vyjdou...
Ezechiel 23:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, byly jednou dvě sestry, dcery jedné matky. Žily v Egyptě jako smilnice....
Ezechiel 37:22...všem jim bude kralovat jeden král. to nebudou dva národy, se nebudou dělit na dvě království. se...
Ezechiel 40:39...oběti. V síni stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly, na kterých se porážely zápalné oběti, oběti za...
Ezechiel 40:40...vchodu, stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly. Celkem tam tedy stálo osm stolů na porážení -...
Ezechiel 40:44... Vedle vnitřní brány stály na vnitřním nádvoří dvě místnosti. Jedna přiléhala k severní bráně a byla...
Ezechiel 41:18...cherubové a palmy, vždy jedna palma mezi dvěma cheruby. Každý cherub měl dvě tváře: lidskou tvář...
Ezechiel 41:24...svatyně měly dvojité dveře. Každé dveře měly po dvou křídlech a obě ta křídla byla otočná; jak první, tak...
Ezechiel 45:15...deset batů tvoří kor). Dále pak jedna z každých dvou set ovcí na svěžích izraelských pastvinách. To vše se...
Ezechiel 47:13...země, kterou si rozdělíte jako dědictví mezi dvanáct izraelských kmenů. Josef dostane dva díly, ale...
Daniel 8:3...a hle, spatřil jsem na břehu jakéhosi berana se dvěma rohy. Oba rohy měl dlouhé, jeden však byl delší než...
Daniel 9:25...k Mesiáši vůdci sedmero týdnů uplyne a šedesát dva týdny. Jeruzalém bude obnoven i s náměstím a příkopem,...
Daniel 12:5...se rozroste." Daniel jsem pak spatřil další dva muže - jeden stál na tomto břehu řeky a druhý na...
Ozeáš 6:2...nás ranil a on uzdraví, udeřil a také ošetří. Po dvou dnech nám život navrátí, třetího dne nás znovu postaví...
Amos 1:1... Slova Amose, jednoho z tekojských pastevcůDva roky před zemětřesením, za vlády judského krále Uziáše...
Amos 2:6...mám dost! Nevinné prodávají za peníz a ubohé za dva sandály. Chudé zašlapávají do země a ponížené krátí na...
Amos 3:3...zúčtuji za všechen váš hřích! Mohou snad jít dva společně, když nejsou ve shodě? Řve snad v divočině lev...
Amos 3:12...Hospodin: Jako když pastýř vyrve z tlamy lva jen dvě nohy anebo kus ucha, tak budou vyrváni Izraelci, kteří...
Amos 4:8...byl zavlažen, druhý však uschl bez deště. Ze dvou tří měst se k dalšímu plahočili, aby se vody napili,...
Amos 8:6... abychom si nuzné koupili za peníz a ubohé za dva sandály, abychom místo zrní prodávali otruby?" Hospodin...
Zachariáš 4:3...svícnu vede po sedmi hubicích. A u něj stojí dvě olivy, jedna vpravo od mísy a druhá vlevo." Tehdy jsem...
Zachariáš 4:11...zemi." Zeptal jsem se ho: "A co znamenají ty dvě olivy vpravo a vlevo od svícnu?" Zeptal jsem se znovu:...
Zachariáš 4:12...svícnu?" Zeptal jsem se znovu: "Co znamenají ty dvě olivové ratolesti, ze kterých dvěma zlatými trubicemi...
Zachariáš 4:14..." odpověděl jsem. Tehdy mi řekl: "To jsou ti dva pomazaní olejem, kteří slouží Pánu vší země." Znovu...
Zachariáš 5:9...zvedl oči a hle - uviděl jsem, jak se objevují dvě ženy s větrem v křídlech! (Měly totiž křídla jako čápi...
Zachariáš 6:1...podstavec." Znovu jsem zvedl oči a hle - mezi dvěma horami se objevily čtyři vozy; a ty hory byly z...
Zachariáš 11:7...porážku pro ty, kdo s nimi kupčili. Vzal jsem si dvě hole; jednu jsem nazval Náklonnost a druhou Jednota....
Zachariáš 13:8...ty maličké! V celé zemi, praví Hospodin, budou dvě třetiny vyhlazeny a pomřou, takže v zůstane jen...
Malachiáš 2:15...společnice, tvá manželka podle smlouvy! Neučinil dva jedním? Měl přece ducha nazbyt. Proč tedy jedním? Šlo...
Matouš 2:16...a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času, na který se vyptal mudrců. Tehdy se...
Matouš 4:18...se procházel podél Galilejského jezera a uviděl dva bratry, jak házejí síť do vody. Byli to rybáři Šimon...
Matouš 4:21...sítě a šli za ním. Poodešel dál a uviděl jiné dva bratry - Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana - jak na...
Matouš 5:41... Když někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě. Tomu, kdo prosí, dej a od toho, kdo si od tebe chce...
Matouš 6:24... jak veliká bude sama tma?! Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého...
Matouš 8:28...stranu do gadarenského kraje, střetli se s ním dva posedlí, kteří vyšli z hrobů. Byli tak nebezpeční, že...
Matouš 9:27...po celé zemi. Cestou odtud šli za Ježíšem dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, synu Davidův!"...
Matouš 10:29...duši i tělo zahubit v pekle. Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem...
Matouš 14:17..." "Nic tu nemáme," namítli, "jen pět chlebůdvě ryby." "Přineste mi je," řekl jim...
Matouš 14:19...zástup posadit na trávě, vzal těch pět chlebůdvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal a dával ty chleby...
Matouš 18:16... neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou...
Matouš 18:19...rozvázáno v nebi. Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by...
Matouš 18:20...mého nebeského Otce. Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem uprostřed nich."...
Matouš 19:5...opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo'? A tak nejsou dva, ale jedno tělo....
Matouš 19:6...a ti dva budou jedno tělo'? A tak nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluj."...
Matouš 20:22...zeptal se . Odpověděla: "Řekni, tito dva moji synové mohou sedět ve tvém království jeden po tvé...
Matouš 20:24...to uslyšelo ostatních deset, rozhořčili se na ty dva bratry. Ježíš je však zavolal k sobě a řekl: "Víte, že...
Matouš 20:30... šel za ním veliký zástup. U cesty právě seděli dva slepci. Když slyšeli, že tudy jde Ježíš, vykřikli:...
Matouš 21:1...přišli do Betfagé u Olivetské hory, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: "Jděte do vesnice před vámi. Hned...
Matouš 21:28...jim Ježíš. "Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Šel za prvním a řekl: ‚Synu, jdi dnes pracovat na...
Matouš 21:31...‚Ano, pane, půjdu,' ale nešel. Který z těch dvou naplnil otcovu vůli?" "Ten první," řekli. Ježíš jim...
Matouš 22:40...‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci." A když ...
Matouš 24:40...to bude i při příchodu Syna člověka. Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou...
Matouš 24:41...dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechánDvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá...
Matouš 25:15...svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu jednu, každému podle jeho schopností, a...
Matouš 25:17...a získal jiných pět. Podobně ten, který dostal dvě hřivny, získal jiné dvě. Ten, který dostal jednu, ale...
Matouš 25:22...svého pána.' Potom přistoupil ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‚Pane, dal jsi mi dvě hřivny a podívej,...
Matouš 26:2...tato slova, řekl svým učedníkům: "Víte, že za dva dny jsou Velikonoce. Tehdy bude Syn člověka zrazen a...
Matouš 26:60...mnoho falešných svědků. Nakonec předstoupili dva, kteří řekli: "Tento muž prohlásil: ‚Mohu zbořit Boží...
Matouš 27:21... Prokurátor se jich zeptal: "Kterého z těch dvou vám mám propustit?" "Barabáše!" zvolali. "A co mám...
Matouš 27:38... ŽIDOVSKÝ KRÁL. Spolu s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici a druhý po levici....
Marek 3:17...Petr), Jakuba Zebedeova, jeho bratra Jana (ty dva pojmenoval Boanerges, "Synové hro-mu"), Ondřeje, Filipa...
Marek 6:7...okolní vesnice a učil. Potom k sobě svolal dvanáct učedníků a začal je vysílat po dvou. Dal jim moc...
Marek 6:37...dejte najíst." "To máme jít nakoupit chleba za dvě stě denárů a dát jim najíst?" namítli. "Kolik máte...
Marek 6:38...se podívat." Když to zjistili, řekli: "Pět - a dvě ryby." Tehdy jim dal pokyn, aby všechny posadili v...
Marek 6:41...po stu a po padesáti, vzal těch pět chlebůdvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal ty chleby a dával...
Marek 10:8...svého otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo.' A tak nejsou dva, ale jedno tělo....
Marek 11:1...- k Betfagé a Betanii u Olivetské hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do vesnice před...
Marek 12:31...sebe.' Žádné přikázání není důležitější než tato dvě." Na to mu ten znalec Písma řekl: "Mistře, to jsi...
Marek 12:42... Když pak přišla jedna chudá vdova, hodila tam dva haléřky (což je jeden čtvrťák). Tehdy svolal své...
Marek 14:1...říkám vám, říkám všem: Bděte." Bylo to dva dny před Velikonocemi a Svátkem nekvašených chlebů....
Marek 14:13...k jídlu velikonočního beránka?" Poslal tedy dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do města. Tam vás...
Marek 15:27...ŽIDOVSKÝ KRÁL. [28] Spolu s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici....
Marek 16:12... že žije a že ho viděla, neuvěřili. Potom se dvěma z nich ukázal jiným způsobem na cestě, když šli na...
Lukáš 2:24..." a přinesli oběť, jak říká Hospodinův zákon: "Dvě hrdličky nebo dvě holoubata." A hle, v Jeruzalémě byl...
Lukáš 3:11...máme dělat?" ptaly se ho zástupy. "Kdo  dvě košile, se rozdělí s tím, kdo nemá žádnou,"...
Lukáš 5:2... aby slyšeli Boží slovo, uviděl poblíž stát dvě lodi. Vystoupili z nich rybáři a prali sítě. Do jedné z...
Lukáš 7:18...mu o tom všem vyprávěli. Jan tehdy zavolal dva z nich a poslal je za Ježíšem s otázkou: "Jsi Ten,...
Lukáš 7:41... mistře," odpověděl farizeus. "Jistý věřitel měl dva dlužníky. Jeden dlužil pět set denárů a druhý padesát....
Lukáš 9:13...jim dejte najíst." "Nemáme víc než pět chlebůdvě ryby," namítli. "Ledaže bychom šli a všem těm lidem...
Lukáš 9:16...a všechny posadili, vzal těch pět chlebůdvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal je, lámal a dával svým...
Lukáš 9:30...oděv zbělel a rozzářil se. A hle, mluvili s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali ve slávě...
Lukáš 9:32... Jakmile se probudili, uviděli jeho slávu a ty dva muže po jeho boku. Když se od něj začali vzdalovat,...
Lukáš 10:1...pro Boží království." Potom Pán určil dalších dvaasedmdesát a vyslal je před sebou po dvou do každého...
Lukáš 10:35...hostince a postaral se o něj. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: ‚Postarej se o...
Lukáš 12:6... Toho se bojte. Neprodává se snad pět vrabců za dva haléře? Přitom ani jeden z nich není před Bohem...
Lukáš 12:52...jich bude pět rozděleno v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem. Otec bude proti synu a syn proti...
Lukáš 15:11...pokání." Ježíš pokračoval: "Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku,...
Lukáš 16:13... to, co je vaše? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat,...
Lukáš 17:34... ten jej zachová. Říkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán. [36]...
Lukáš 17:35...loži; jeden bude vzat a druhý zanechán. [36Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána."...
Lukáš 18:10...a ostatními pohrdali, vyprávěl podobenství: "Dva lidé se šli do chrámu modlit; jeden byl farizeus a...
Lukáš 19:29...a k Betanii u hory zvané Olivetská, poslal dva ze svých učedníků se slovy: "Jděte do vesnice před vámi...
Lukáš 21:2... Uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dva haléřky, a řekl: "Vpravdě vám říkám, že tato chudá...
Lukáš 22:38...o mně psáno." Řekli mu: "Pane, podívej se, máme dva meče!" "To stačí," odpověděl. Vyšel ven a podle svého...
Lukáš 23:32...se suchým?" K popravě s ním vedli ještě další dva muže, zločince. Když přišli na místo zvané Lebka,...
Lukáš 24:4... co si o tom myslet, když vtom před nimi stanuli dva muži v zářícím rouchu. Vylekané ženy sklonily tváře k...
Lukáš 24:13...domů v údivu nad tím, co se stalo. Téhož dne se dva z nich vydali do vesnice jménem Emauzy, vzdálené od...
Jan 1:35...je Boží Syn." Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak prochází...
Jan 1:37...kolem, řekl: "Hle, Beránek Boží!" Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se...
Jan 1:40... Bylo to kolem čtvrté odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej...
Jan 2:6...na vodu k židovskému očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří měr. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty...
Jan 4:40... prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam tedy dva dny a díky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více...
Jan 4:43...a víme, že to je opravdu Spasitel světa." Po dvou dnech pak odtud odešel do Galileje. Sám Ježíš měl...
Jan 6:7...mu odpověděl: "Nestačilo by nám chleba ani za dvě stě denárů, aby se na každého dostalo aspoň trochu!"...
Jan 6:9...tu jeden chlapec, který pět ječných chlebůdvě rybky. Ale co je to pro tolik lidí?" Ježíš však řekl:...
Jan 7:43...bydlel David?" Zástup se kvůli němu rozdělil na dva tábory. Někteří se ho chtěli chopit, ale nikdo na něj...
Jan 8:17...poslal. Ve vašem Zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravé. Svědčím sám o sobě a svědčí o mně Otec,...
Jan 9:16...mohl dělat hříšník?" A tak se rozdělili na dva tábory. Pak se toho slepce znovu zeptali: "Kdo to podle...
Jan 11:6... Když uslyšel, že Lazar onemocněl, zůstal ještě dva dny tam, kde byl. Potom řekl svým učedníkům: "Pojďme...
Jan 19:18...zvané Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou stran a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat...
Jan 20:12... kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho u hlavy a druhého u...
Jan 21:2...z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a další dva jeho učedníci byli spolu. "Jdu na ryby," řekl jim Šimon...
Jan 21:8...s lodí (nebyli totiž daleko od břehu, jen asi dvě stě loket) a táhli tu síť s rybami. Když vystoupili na...
Skutky 1:10... jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchu a řekli jim: "Co tu stojíte a...
Skutky 1:23...spolu s námi svědkem jeho vzkříšení." Navrhli dva - Josefa Barnabáše, zvaného také Justus, a Matěje....
Skutky 1:24... znáš srdce všech lidí. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil, aby měl podíl na této službě a stal se...
Skutky 7:29...jako přistěhovalec v midiánské zemi, kde zplodil dva syny. Po dalších čtyřiceti letech se mu na poušti u...
Skutky 9:38...doslechli, že Petr je v Lyddě, poslali k němu dva muže s prosbou, aby k nim bez meškání přišel. Petr...
Skutky 10:7...po těch slovech anděl odešel, Kornelius zavolal dva své služebníky a jednoho zbožného vojáka, který patřil...
Skutky 12:6... než ho chtěl Herodes předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže přede dveřmi...
Skutky 19:10...v posluchárně jistého Tyranna. To se dělo po dva roky, takže všichni obyvatelé Asie, jak Židé, tak...
Skutky 19:22...pobudu," řekl, "musím se také podívat do Říma." Dva ze svých pomocníků, Timotea a Erasta, tehdy poslal do...
Skutky 19:34..."Veliká je efeská Artemis!" Trvalo to asi dvě hodiny. Městský tajemník pak uklidňoval dav slovy:...
Skutky 21:33... Velitel přistoupil, zatkl ho a dal ho spoutat dvěma řetězy. Potom se ptal, kdo to je a co udělal. V davu...
Skutky 23:23...neříkej, že jsi mi to prozradil!" Zavolal si dva setníky a řekl jim: "Na devátou večer připravte dvě stě...
Skutky 24:27...nechával často zavolat, aby si pohovořili. Po dvou letech Felixe v úřadu vystřídal Porcius Festus. Felix...
Skutky 28:30...pohanům. Oni uslyší!" Pavel pak zůstal celé dva roky ve vlastním pronájmu a přijímal všechny, kdo za...
Římanům 9:10... Z téhož muže, našeho otce Izáka, počala Rebeka dva syny. Ještě se nenarodili a neudělali nic dobrého ani...
1. Korintským 6:16... je s jedno tělo? Vždyť Písmo říká: "Ti dva budou jedno tělo." Kdo se však spojuje s Pánem, je s...
1. Korintským 14:27...někdo mluvit v jazycích, mluví postupně dva nebo nejvýše tři a někdo vykládá; když tam ale...
1. Korintským 14:29...mluví jen pro sebe a pro Boha. Proroci mluví dva nebo tři a ostatní to rozsuzují. Dostane-li zjevení...
2. Korintským 13:1...návštěva u vás. "Každé slovo potvrdí výpověď dvou nebo tří svědků." Co jsem řekl, když jsem byl u vás...
Galatským 1:18... abych se seznámil s Petrem. Strávil jsem u něj dva týdny, ale s žádným jiným apoštolem jsem se nesetkal,...
Galatským 4:22...vůbec, co Zákon říká? Je psáno, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze svobodné. Ten z...
Galatským 4:24...skrze zaslíbení. Je to jinotaj; ty ženy jsou dvě smlouvy. Jedna je z hory Sinaj a tak jako Hagar rodí...
Efeským 2:15...v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám...
Efeským 5:31...i matku - aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem." Toto je veliké tajemství; však...
1. Timoteus 5:19...staršímu nepřijímej, jedině když s ním přijdou dva nebo tři svědkové. Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi,...
2. Timoteus 3:9...bude zřejmá všem tak jako kdysi pošetilost těch dvou. Ty sis však osvojil učení, můj způsob života, můj...
Židům 6:18...je nemožné, aby Bůh lhal, stávají se tyto dvě nezvratné věci mocným povzbuzením pro nás, kdo jsme...
Židům 10:28...pohrdl Mojžíšovým zákonem, na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez milosti umírá. Představte si, čím...
Zjevení 9:16... aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců - zaslechl jsem totiž jejich počet....
Zjevení 11:3...po svatém městě dvaačtyřicet měsíců. Zmocním ale dva své svědky, kteří budou prorokovat tisíc dvě stě...
Zjevení 11:4...šedesát dní, oblečeni pytlovinou." To jsou ty dvě olivy a dva svícny stojící před tváří Pána vší země....
Zjevení 11:6...jim chtěl někdo ublížit, musí takto zahynout. Ti dva mají moc zavřít nebe, aby za dnů jejich prorokování...
Zjevení 11:10...a budou si navzájem posílat dary, protože ti dva proroci trýznili obyvatele země. Po třech a půl dnech...
Zjevení 12:6...Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. V nebi nastal boj: Michael a jeho...
Zjevení 12:14... která porodila toho muže. Žena však dostala dvě mocná orlí křídla, aby před tím hadem uletěla na poušť,...
Zjevení 13:11...spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává...
Zjevení 19:20...znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou a...

Slova obsahující dvou: dvou (48) dvourohému (1) dvourohý (1) dvoutisícové (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |