Dvora

Hledám varianty 'dvora' [ dvůr (12) dvoře (10) dvoru (1) dvorem (1) dvorech (1) dvora (3) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 50:4...jeho oplakávání, promluvil Josef k faraonovu dvoru: "Prokažte mi prosím laskavost a předneste faraonovým...
Exodus 8:9...splnil Mojžíšovu prosbu a žáby v domechdvorech i na polích pošly. Shrabali je na spoustu hromad a...
Deuteronomium 6:22...Hospodin na Egypt, na faraona i na celý jeho dvůr veliká a hrozná znamení a divy. Nás však odtud vyvedl,...
2. Samuel 15:16..." A tak král odešel, následován celým svým dvorem. Zanechal tam jen deset konkubín, aby se staraly o...
2. Samuel 15:35...kněží Sádok a Abiatar. Cokoli tedy na královském dvoře uslyšíš, to oznámíš kněžím Sádokovi a Abiatarovi....
2. Samuel 17:18...do domu jednoho muže v Bachurim, který měl na dvoře studnu, a spustili se do . Jeho žena zakryla otvor...
2. Samuel 19:19...brodit tam a zpět, aby přepravili královský dvůr a splnili každé královo přání. Když měl král...
2. Samuel 19:42...se. "Jak to, že sami přepravili krále i jeho dvůr a všechny Davidovy muže přes Jordán?" "Král je přece...
1. Královská 5:2...jeho život. Denní dávka potravin pro Šalomounův dvůr představovala: 30 korů jemné mouky, 60 korů hrubé...
1. Královská 5:23...mému přání a postaráš se o stravu pro můj dvůr." Tak tedy Chíram dodal Šalomounovi veškeré cedrové a...
1. Královská 5:25...oplátku 20 000 korů pšenice jako stravu pro jeho dvůr a 20 000 batů panenského oleje. To pak Šalomoun dával...
1. Letopisů 26:18... na jihu denně čtyři, při skladech dvě a dvě, ve dvoře na západě čtyři pro silnici a dva pro dvůr. Toto jsou...
Ester 5:13... jak si ten Žid Mordechaj sedí na královském dvoře!" Jeho žena i všichni přátelé mu tedy poradili: "Nech...
Žalmy 116:19...to všechen jeho lid v Hospodinově domě, na jeho dvoře, uprostřed tebe, Jeruzaléme! Haleluja! Chvalte...
Žalmy 122:5...je v Izraeli svědectvím. Zde přece zasedá soudní dvůr, zde zasedá dům Davidův! Za pokoj Jeruzaléma se...
Přísloví 25:1...jsou další Šalomounova přísloví, shromážděná na dvoře judského krále Ezechiáše: Slávou Boží je věc tajit,...
Daniel 2:49... Sám Daniel ovšem zůstával na královském dvoře. Král Nabukadnezar nechal vyrobit zlatou sochu. Byla...
Daniel 7:10...sloužících a miliardy před ním stojících. Soudní dvůr se posadil a byly otevřeny knihy. Díval jsem se dál,...
Matouš 26:3... Tehdy bude Syn člověka zrazen a ukřižován." Na dvoře velekněze jménem Kaifáš se zatím sešli vrchní kněží...
Matouš 26:58...ho ale zpovzdálí následoval na veleknězův dvůr. Vešel dovnitř a sedl si mezi sluhy, aby viděl konec....
Matouš 26:69... kdo udeřil?" Petr zatím seděl venku na dvoře. Přistoupila k němu jedna služka a řekla: "Ty jsi byl...
Marek 14:54...zpovzdálí následoval dovnitř na veleknězův dvůr. Tam si sedl mezi sluhy a ohříval se u ohně. Vrchní...
Marek 14:66...ho tloukli holemi. Petr byl zatím dole na dvoře. Přišla tam jedna z veleknězových služek, a když si...
Marek 14:68..."Nerozumím. Nevím, o čem mluvíš!" Vyšel ven před dvůr a vtom zakokrhal kohout. Potom ho ta služka uviděla...
Lukáš 22:55...Petr ho ale zpovzdálí následoval. Když uprostřed dvora zapálili oheň a sesedli se okolo, posadil se mezi ...
Jan 18:15... a tak mohl jít za Ježíšem do veleknězova dvora. Petr ale zůstal venku u dveří. Onen druhý učedník,...
Filipským 4:22...vás všichni svatí, zvláště ti z císařova dvora. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem....

Slova obsahující dvora: dvora (3) dvoraně (1) dvorany (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |