Dvojího

Hledám varianty 'dvojího' [ dvojím (1) dvojího (2) dvojí (14) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 25:23...Hospodin řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národydvojí lid se z tvých útrob rozdělí. Jeden lid bude silnější...
Genesis 32:3...Boží tábor!" A tak to místo nazval MachanajimDvojí tábor. Jákob pak před sebou vypravil posly do země...
Leviticus 19:19... Zachovávejte pravidla. Nedávej spolu pářit dvojí druh dobytka. Neosívej své pole dvojím druhem semene....
Deuteronomium 22:11...a oslem zapřaženými spolu. Neoblékej si látkudvojího vlákna, ze směsi vlny a lnu. Na čtyřech cípech...
Deuteronomium 25:13... bez milosti usekni dlaň. Neměj ve váčku dvojí závaží, jedno těžší a jedno lehčí. Neměj doma dvojí...
Deuteronomium 25:14...závaží, jedno těžší a jedno lehčí. Neměj doma dvojí míru, jednu větší a jednu menší. Měj naprosto poctivé...
Job 13:20...zemřít, když umlčí! Žádám , Bože, jenomdvojí, se před tebou skrývat nemusím: Svou ruku ode ...
Přísloví 20:10...Mám čisté srdce, od hříchu jsem se oprostilDvojí metr a dvojí závaží - Hospodinu se hnusí obojí. I na...
Přísloví 20:23...pomstím," čekej na Hospodina - ten ti pomůžeDvojí závaží se Hospodinu hnusí; falešné váhy se mu nelíbí....
Izaiáš 51:19...nevzal ani jediný ze všech synů, které hýčkala.) Dvojí neštěstí přišlo na tebe - a kdo lituje? Zkáza a...
Jeremiáš 2:13...se stalo, praví Hospodin. Můj lid totiž spáchal dvojí zlo: Opustili mne, pramen živých vod, a vykopali si...
Jeremiáš 50:21... totiž odpustím. Vzhůru na Merataim (tu zemi Dvojí vzpoury)! I na ty, kdo bydlí v Pekodu (tom kraji...
Ozeáš 10:10...se spojí proti nim, aby je spoutaly za jejich dvojí hřích. Efraim býval povolná jalovička, která obilí...
Zjevení 9:12...Apollyon, Zhoubce. První "běda" pominulo, hledvojí "běda" se blíží! Když zatroubil šestý anděl, uslyšel...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |