Dvořanech

Hledám varianty 'dvořanech' [ dvořany (22) dvořanům (9) dvořanů (14) dvořanu (2) dvořanech (1) dvořané (27) dvořana (2) dvořan (5) ]. Nalezen 81 verš.
Genesis 37:36...Midiánci zatím Josefa v Egyptě prodali faraonovu dvořanu Putifarovi, veliteli stráže. Někdy v době se...
Genesis 39:1... Tam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar, velitel stráže. Hospodin však byl s Josefem...
Genesis 40:2... králi Egypta. Farao se rozhněval na oba své dvořany - na vrchního číšníka i na vrchního pekaře - a dal...
Genesis 40:7...a hle, byli smutní. Zeptal se tedy faraonových dvořanů uvězněných spolu s ním v domě jeho pána: "Proč se...
Genesis 50:7...jej celé faraonovo služebnictvo, jeho přední dvořané i všichni egyptští hodnostáři. Šla také celá...
Exodus 5:21...a soudí! Zošklivili jste nás faraonovi i jeho dvořanům; dali jste jim do rukou meč, kterým nás zahubí!"...
Exodus 7:10...Áron hodil svou hůl před faraona a jeho dvořany a proměnila se v hada. Farao si ale zavolal mudrce...
Exodus 7:20... Zvedl hůl, a když před očima faraona a jeho dvořanů udeřil na vodu v Nilu, obrátila se všechna nilská...
Exodus 7:28... do tvé ložnice i do tvé postele, do domů tvých dvořanů i mezi tvůj lid, do tvých pecí a do tvých díží. I...
Exodus 7:29...tvých díží. I po tobě, po tvém lidu a po tvých dvořanech polezou žáby!'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl:...
Exodus 8:5...laskavě, kdy to být. Budu se za tebe, za tvé dvořany i za tvůj lid modlit, a Hospodin ty žáby od tebe i...
Exodus 8:7...se, jak říkáš! Žáby opustí tebe i tvé domydvořany i lid. Zůstanou jen v Nilu." Mojžíš s Áronem odešel...
Exodus 8:17...lid nepropustíš, dávej pozor: Na tebe, na tvé dvořany, na tvůj lid i do tvých domů vypustím mračna much....
Exodus 8:20...tak učinil: Ve faraonově paláci, v domě jeho dvořanů a v celé egyptské zemi se objevila hustá mračna...
Exodus 8:25...tebe odejdu. To mračno much opustí faraona, jeho dvořany i jeho lid zítra. se nás ale farao nepokouší...
Exodus 8:27...splnil Mojžíšovu prosbu a zbavil faraona, jeho dvořany i jeho lid toho mračna much; nezůstala ani jediná....
Exodus 9:14...mi sloužili. Tentokrát totiž spolu s tvými dvořany a s celým tvým lidem zasáhnu naplno, a poznáš, že...
Exodus 9:20... toho to krupobití utluče!'" Kdo z faraonových dvořanů tedy bral Hospodinova slova vážně, zahnal své...
Exodus 9:30... že země je Hospodinova. Vím ale, že ty ani tví dvořané dosud nemáte bázeň před Hospodinem, naším Bohem."...
Exodus 9:34...zarytě ve svém hříchu, stejně jako jeho dvořané. Farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin skrze Mojžíše...
Exodus 10:1...řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem ho i jeho dvořany proto, abych uprostřed nich konal tato znamení....
Exodus 10:6...na poli. Naplní tvé paláce, domy všech tvých dvořanů i domy všech Egypťanů. Tví otcové ani otcové tvých...
Exodus 10:7...Nato se Mojžíš odvrátil a odešel od faraonaDvořané tehdy na faraona naléhali: "Jak dlouho ještě budeme...
Exodus 11:3...egyptské zemi velmi vážený - v očích faraonových dvořanů i v očích lidu. Mojžíš pak faraonovi řekl: "Takto...
Exodus 11:8...Izrael od Egypta.' Tehdy přijdou všichni tví dvořané za mnou a budou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i...
Exodus 12:30... noci byl farao vzhůru, tak jako všichni jeho dvořané a všichni Egypťané. V Egyptě propukl hrozný nářek,...
Exodus 14:5...oznámeno, že lid uprchl, srdce faraona i jeho dvořanů se obrátilo proti lidu. "Co jsme to udělali? Proč...
1. Samuel 8:14...nejlepší pole, vinice i olivy a rozdá je svým dvořanům. Vaši setbu i vaše vinice zdaní desátkem a ten...
1. Samuel 8:15...zdaní desátkem a ten rozdá svým komorníkůmdvořanům. Vezme si vaše služebníky i vaše děvečky, váš...
1. Samuel 18:5...bojovníků. V celém vojsku i mezi Saulovými dvořany se těšil oblibě. Když se poté, co David zabil...
1. Samuel 18:22..."Teď máš druhou možnost stát se mým zetěm." Svým dvořanům přikázal: "Říkejte potají Davidovi: Jen se podívej...
1. Samuel 18:23...můžeš stát královým zetěm." A tak o tom Saulovi dvořané Davida přesvědčovali. David jim ale odpověděl:...
1. Samuel 18:24...zetěm? Vždyť jsem jen bezvýznamný chudák." Když dvořané Saulovi sdělili, co David řekl, Saul jim odpověděl:...
1. Samuel 18:26...totiž chtěl, aby David padl rukou Filištínů.) Dvořané to sdělili Davidovi a jemu se líbilo, že by se mohl...
1. Samuel 21:12...je přece David, král země," řekli Achišovi jeho dvořané. "To o něm se přece při tancích zpívalo: ,Saul...
1. Samuel 21:15...nevidíte, že je to blázen?" řekl Achiš svým dvořanům. "Proč mi ho sem vodíte? Mám tu snad málo bláznů,...
1. Královská 1:2...se zahřát, ani když ho přikrývali plášti. Jeho dvořané mu navrhli: "Když dovolíš, necháme pro pana krále...
1. Královská 1:9...své bratry, královské syny, i všechny královské dvořany z kmene Juda. Proroka Nátana, Benajáše, přední...
1. Královská 1:47...usedl na královský trůn. Královi dvořané přišli našemu pánu a králi Davidovi blahopřát....
1. Královská 3:15... Obětoval zápalné a pokojné oběti a všem svým dvořanům vystrojil hostinu. Jednou přišly ke králi dvě...
1. Královská 10:5...vystavěl, pokrmy na jeho stole, zasedání jeho dvořanů, práci jeho služebníků a jejich roucha, jeho...
1. Královská 11:26...proti králi. Byl to jeden z Šalomounových dvořanů, Efraimec z Ceredy, jehož matka byla vdova jménem...
1. Královská 16:9...Ela, syn Baašův, a kraloval dva roky. Jeho dvořan Zimri, velitel poloviny vozů, proti němu zosnoval...
1. Královská 22:3...judský král Jošafat. Izraelský král řekl svým dvořanům: "Víte přece, že Rámot-gileád patří nám. Proč nic...
2. Královská 7:13...živé a vpadneme dovnitř!'" Na to mu jeden z jeho dvořanů odpověděl: "Co kdybychom vyslali několik mužů na...
2. Královská 8:6...vyprávěla. Potom přidělil jednoho ze svých dvořanů a přikázal: "Zařiď, dostane zpátky všechen...
2. Královská 12:21...králů. Proti Joašovi se spikli jeho vlastní dvořané a zabili ho poblíž Bet-mila na cestě do Sily....
2. Královská 12:22...a zabili ho poblíž Bet-mila na cestě do SilyDvořané, kteří ho zavraždili, byli Jozabad, syn Šimeatův, a...
2. Královská 14:5...království pevně v rukou, nechal pobít ty své dvořany, kteří zabili jeho královského otce. Syny těch...
2. Královská 21:23...otců, a nedržel se Hospodinových cest. Amonovi dvořané se proti němu spikli a zabili krále v jeho vlastním...
2. Letopisů 9:4...vystavěl, pokrmy na jeho stole, zasedání jeho dvořanů, práci jeho služebníků a jejich roucha, jeho...
2. Letopisů 24:25...a zanechali ho těžce zraněného. Tehdy se jeho dvořané proti němu spikli, protože prolil krev syna kněze...
2. Letopisů 25:3...království pevně v moci, nechal popravit ty své dvořany, kteří zabili jeho královského otce. Jejich syny...
2. Letopisů 33:24...jeho otec, ale hřešil ještě mnohem víc. Jeho dvořané se proti němu spikli a zabili ho v jeho vlastním...
Nehemiáš 9:10... Seslal jsi divy a zázraky na faraona, na jeho dvořany i na všechen jeho lid, neboť jsi věděl, jak je...
Ester 1:3... uspořádal slavnost pro všechny své velmožedvořany, mocné Peršany a Médy jakož i přítomné hodnostáře a...
Ester 2:18...velikou slavnost pro všechny své velmožedvořany. V provinciích vyhlásil svátek a rozdával královské...
Ester 3:2...vyzvedl nade všechny ostatní velmože. Všichni dvořané v královském paláci před Hamanem klekali a klaněli...
Ester 3:3...nařízení. Jen Mordechaj neklekal a neklaněl seDvořané z královského paláce Mordechajovi říkali: "Proč...
Ester 4:11...dvorany, zemře! Ten zákon znají všichni královi dvořané i lid v říšských provinciích. Jen ten, na koho by...
Ester 5:11...jak ho král povýšil nad velmože i královské dvořany. "Dokonce," povídá Haman, "královna Ester...
Žalmy 105:22...učinil - vládl nade vším jeho bohatstvím! Jeho dvořanům poroučel podle libosti, jeho poradce vedl k...
Jeremiáš 21:7...Hospodin, vydám judského krále Cidkiáše, jeho dvořany i lid (totiž ty, kdo v tomto městě přežijí mor, meč...
Jeremiáš 22:2...trůnu, slyš slovo Hospodinovo - ty, tvoji dvořané i tvůj lid, vy, kteří vcházíte těmito branami. Tak...
Jeremiáš 22:4... Pojedou na vozech a koních a s nimi jejich dvořané i lid. Pokud však tato slova neposlechnete, pak...
Jeremiáš 25:19...je tomu dnes); faraona, vládce Egypta, s jeho dvořany a velmoži i se vším jeho lidem a všemi přimíšenými...
Jeremiáš 29:2...(Bylo to poté, co král Jekoniáš, královna matkadvořané, judští a jeruzalémští velmoži a také tesaři a...
Jeremiáš 34:19...jeho polovinami. Judské a jeruzalémské velmožedvořany, kněze i všechen lid země, který prošel mezi díly...
Jeremiáš 36:24...skončil celý svitek. Když král a všichni jeho dvořané slyšeli všechna ta slova, vůbec se nelekali, natož...
Jeremiáš 36:31...nočnímu mrazu. Ztrestám ho, jeho potomky i jeho dvořany za jejich zločiny. Přivedu na i na obyvatele...
Jeremiáš 37:2... syna Jošiášova. Ani on však, stejně jako jeho dvořané i prostý lid, neposlouchal slova, která Hospodin...
Jeremiáš 37:18...Cidkiášovi řekl: "Čím jsem se proti tobě, tvým dvořanům anebo tomuto lidu provinil, že jste dali do...
Jeremiáš 38:7...do jímky, se ale doslechl jeden z palácových dvořanů, Habešan Ebed-melech. Král právě zasedal v...
Jeremiáš 41:16... Všechny ty bojovníky, muže, ženy, dětidvořany přivedli z Gibeonu zpět a vydali se s nimi do...
Daniel 1:3...pokladnici. Jednou král přikázal vrchnímu dvořanu Ašpenazovi, mu přivede některé izraelské mladíky...
Daniel 1:7...Židé Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš. Vrchní dvořan je ale přejmenoval - Danielovi dal jméno Baltazar,...
Daniel 1:8...vínem z královského stolu. Žádal proto vrchního dvořana, aby se těmi věcmi nemusel poskvrňovat. Bůh...
Daniel 1:9...nemusel poskvrňovat. Bůh Danielovi u vrchního dvořana daroval přízeň a náklonnost, ale ten mu přesto...
Daniel 1:11... Mišaelovi a Azariášovi přidělil vrchní dvořan: "Zkus to prosím s námi na deset dní. nám dávají...
Daniel 1:18...měli být předvedeni k němu, přivedl je vrchní dvořan před Nabukadnezara. Král s nimi hovořil a zjistil,...
Nahum 3:17...na nebi, jak kobylky se vylíhnou a uletí. Tví dvořané jsou jak žravý hmyz, tví úředníci se hemží v rojích...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |