Dveřím

Hledám varianty 'dveřím' [ dveřmi (9) dveřím (7) dveřích (7) dveří (14) dveře (58) ]. Nalezeno 87 veršù.
Genesis 4:7...dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním...
Genesis 6:16...výše ji zastřešíš; do boku archy také vsadíš dveře. Uděláš v spodní, druhé a třetí patro. Hle, sám...
Genesis 19:6...Lot k nim tedy vyšel do vchodu, zavřel za sebou dveře a řekl: "Bratři moji, nedělejte prosím nic...
Genesis 19:9...se na Lota prudce vrhli a chystali se vylomit dveře. Ti dva však vystrčili ruce, vtáhli Lota k sobě do...
Genesis 19:10...vystrčili ruce, vtáhli Lota k sobě do domudveře zase zavřeli. A ty muže u vchodu do domu, od...
Exodus 12:22...veřeje. Nikdo z vás nesmí do rána vyjít ze dveří svého domu, neboť Hospodin půjde bít Egypt. Když...
Exodus 12:23...neboť Hospodin půjde bít Egypt. Když spatří nade dveřmi a na obou veřejích krev, mine Hospodin ty dveře a...
Exodus 21:6...pak ho jeho pán přivede před Boha; přivede ho ke dveřím nebo k veřeji, probodne mu ucho šídlem a on zůstane...
Deuteronomium 15:17...a je mu u tebe dobře, pak vezmeš šídlo, na dveřích mu jím probodneš ucho a zůstane ve službě navždy....
Jozue 2:19...a celou rodinu svého otce. Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého domu, jeho krev padne na jeho hlavu, a my...
Soudců 3:23... Ven vyšel zadem. Ehud vyšel ven záchodemdveře střešního pokoje za sebou zavřel na zástrčku. Po jeho...
Soudců 3:24...odchodu přišli služebníci, a když viděli, že dveře střešního pokoje jsou zavřené na zástrčku, řekli si:...
Soudců 3:25... Přešlapovali tam, z toho byli nesví, ale dveře střešního pokoje pořád nikdo neotvíral. Vzali tedy...
Soudců 19:22...dům obstoupili místní ničemové. Začali tlouct do dveří a křičet na starého hospodáře: "Vyveď toho mužského,...
Soudců 19:26...se žena vrátila. do rozednění zůstala ležetdveří domu, kde byl její pán. Její pán ráno vstal, otevřel...
Soudců 19:27... kde byl její pán. Její pán ráno vstal, otevřel dveře domu, aby vyrazil na cestu, a hle - jeho družka leží...
1. Samuel 3:15...zůstal ležet do rána, kdy měl jít otevřít dveře Hospodinovy svatyně. Bál se totiž vyprávět to vidění...
2. Samuel 13:18...za !" Sluha ji tedy vyvedl ven a zamkl za  dveře. Měla na sobě zdobenou suknici; takové šaty totiž...
1. Královská 6:31...pokryl zlatem. Do vchodu svatostánku zavěsil dveře z olivového dřeva na pětihranných zárubních. Na tyto...
1. Královská 6:32...dřeva na pětihranných zárubních. Na tyto dvojité dveře z olivového dřeva vyřezal rytiny cherubů, palem a...
1. Královská 6:34...dřeva pro vchod do chrámové lodi a k nim dvojité dveře z cypřišového dřeva. Každé dveře měly dvě křídla,...
1. Královská 7:50...a pánvice z ryzího zlata a zlaté panty ke dveřím do nejsvětější svatyně v nejvnitřnější části chrámu...
1. Královská 14:6...Jakmile pak Achiáš zaslechl zvuk jejích krokůdveří, řekl: "Pojď dál, ženo Jeroboámova. Proč se vydáváš...
2. Královská 4:4...Pak se vrať, zavři za sebou i za svými syny dveře a lij do všech těch džbánů olej. Plné dávej stranou."...
2. Královská 4:5...šla ven. Potom za sebou a za svými syny zavřela dveře, oni podávali džbány a ona nalévala. Když byly...
2. Královská 4:15..." řekl mu. A tak ji zavolal, a když stanula ve dveřích, Elíša řekl: "Za rok touto dobou budeš chovat...
2. Královská 6:32...pozor; ten posel přijde, zavřete za ním dveře a pevně je držte. Slyším, jak mu jde v patách jeho...
2. Královská 9:3...jsem za krále nad Izraelem.' Pak otevři dveře a uteč. Na nic nečekej!" A tak ten mládenec, ten...
2. Královská 9:10...okolí a nikdo ji nepohřbí!" Pak otevřel dveře a utekl. Jehu se vrátil mezi vojevůdce svého pána....
2. Královská 18:16...paláce. Judský král Ezechiáš tenkrát oloupal dveře i sloupy Hospodinova chrámu, které předtím sám nechal...
2. Letopisů 3:7...zlato. Zlatem potáhl trámy, prahy, stěnydveře chrámu a na stěnách vyřezal cheruby. Přes celou šířku...
2. Letopisů 4:22...z ryzího zlata a vchod do chrámu - vnitřní dveře nejsvětější svatyně i dveře chrámové lodi - to vše...
2. Letopisů 23:4... kteří v sobotu nastoupíte službu, bude hlídatdveří, další třetina u královského paláce a další u Brány...
2. Letopisů 28:24...chrámu a okleštil jeho zařízení. Potom zamkl dveře Hospodinova chrámu a na kdejakém jeruzalémském nároží...
2. Letopisů 29:3...v prvním měsíci prvního roku své vlády otevřel dveře Hospodinova chrámu a opravil je. Přivedl kněze a...
2. Letopisů 29:7...a obrátili se k němu zády. Potom zavřeli dveře předsíně, pozhášeli lampy a nezažehli kadidlo a...
Nehemiáš 6:10...se sejít v Božím domě, uvnitř v chrámě. Chrámové dveře musíme zavřít. Chtějí totiž zavraždit. V noci ...
Job 31:9...srdci dal něčí ženou svést, jestli jsem číhaldveří přítele - pak žena pro jiného mele, s ...
Job 31:32...Vždyť ani cizinec nemusel venku nocovat, své dveře jsem pocestnému otvíral dokořán. Copak jsem jako Adam...
Job 38:8...a všichni Boží synové jásali radostí? Kdo že to dveřmi moře uzavřel, když se tehdy z lůna vyvalilo ven,...
Job 38:10... když jsem mu vytyčil meze své, závory osadil na dveře a řekl: ‚Smíš sem, a dál ne, tvé vzduté vlny se...
Přísloví 9:14...povyk, je hloupost sama, neví vůbec nic. U dveří svého domu vysedává, na křesle na městských výšinách....
Přísloví 18:16...moudré uši prahnou po vědění. Dar otvírá člověku dveře, i před velikány jej přivede. První, kdo líčí spor,...
Přísloví 26:14...říká: "Šelma je na cestě! Po ulicích běhá lev!" Dveře se otáčejí v pantech, lenoch v peřině. Lenoch k...
Kazatel 12:4...z oken, se do tmy ponoří. Tehdy se zavřou dveře do ulice a mlýnek zvolna umlkne, budeš se probouzet...
Izaiáš 26:20...Vejdi, můj lide, do svých pokojů, zavři za sebou dveře. Schovej se na malou chviličku, než přejde jeho hněv....
Izaiáš 45:1...před ním odzbrojil, abych mu otevíral bránydveře nezůstaly zavřeny: před tebou půjdu a srovnám...
Izaiáš 57:8...na ni jsi stoupala, abys tam obětovala. Za svými dveřmi, za svými veřejemi postavila sis památník. Daleko...
Ezechiel 33:30...Tví krajané si o tobě povídají mezi zdmi i u dveří a jedni druhým říkají: ‚Pojďte, poslechneme si, jaké...
Ezechiel 41:23...mi onen muž. Chrámová loď i svatyně měly dvojité dveře. Každé dveře měly po dvou křídlech a obě ta křídla...
Ezechiel 41:24...loď i svatyně měly dvojité dveře. Každé dveře měly po dvou křídlech a obě ta křídla byla otočná;...
Ezechiel 41:25...druhé dveře měly po dvou křídlech. Na chrámových dveřích byly rytiny cherubů a palem, takové jako na stěnách...
Matouš 6:6... když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec...
Matouš 24:33...toto vše, vězte, že se blíží, že je ve dveřích! Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, než se...
Matouš 25:10... které byly připravené, s ním šly na svatbu. A dveře se zavřely. Když potom přišly ty zbylé družičky a...
Matouš 27:60...svého nového hrobu, který si vytesal ve skáleDveře hrobu zavalil velkým kamenem a odešel. Naproti hrobu...
Marek 1:33...nemocné a posedlé. Celé město se seběhlo ke dveřím a on uzdravil množství lidí trápených různými neduhy...
Marek 2:2...se takové množství lidí, že se nevešli ani ke dveřím. Zatímco k nim promlouval Slovo, přišli k němu čtyři...
Marek 11:4..." Odešli tedy, a když našli oslátko přivázanédveří venku na ulici, odvázali je. Někteří z kolemstojících...
Marek 13:29...dějí tyto věci, vězte, že je blízko, že je ve dveřích! Amen, říkám vám, že toto pokolení nepomine, než...
Marek 15:46...a pochoval do hrobu vytesaného ve skále. Ke dveřím hrobu pak přivalil kámen. Marie Magdaléna a Marie...
Lukáš 11:7...mu nabídl,' a on mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžujdveře jsou zamčené a děti jsou se mnou v posteli; nemohu...
Lukáš 13:24...Tehdy jim řekl: "Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale...
Lukáš 13:25... ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane,...
Jan 10:1... "Amen, amen, říkám vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká jinudy, je zloděj a lupič, kdo ale vchází...
Jan 10:2...vniká jinudy, je zloděj a lupič, kdo ale vchází dveřmi, to je pastýř ovcí a tomu vrátný otvírá. Ovce slyší...
Jan 10:7...znovu promluvil: "Amen, amen, říkám vám: jsem dveře ovcí. Všichni, kolik jich přišlo přede mnou, jsou...
Jan 10:9...a lupiči, ale ovce je neposlechly. jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet...
Jan 18:16...do veleknězova dvora. Petr ale zůstal venkudveří. Onen druhý učedník, který se znal s veleknězem, tedy...
Jan 20:19...z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi. Vtom přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl...
Jan 20:26...byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimiDveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil se...
Skutky 5:9...Ducha?" řekl na to Petr. "Poslouchej! Za dveřmi se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže, a...
Skutky 5:19...věznice. Hospodinův anděl ale v noci otevřel dveře vězení a vyvedl je ven. Řekl jim: "Jděte, postavte se...
Skutky 5:23..."Věznici jsme našli bezpečně uzamčenou, u dveří stály stráže, ale když jsme odemkli, uvnitř nikdo...
Skutky 10:17...se doptali na Šimonův dům. Když dorazili ke dveřím, zavolali: "Je tu hostem Šimon zvaný...
Skutky 12:6...vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže přede dveřmi hlídaly vězení. Vtom vedle něj stanul Hospodinův...
Skutky 12:13...kam se mnozí sešli k modlitbám. Petr zatloukl na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rhodé. Když...
Skutky 14:27... co všechno Bůh skrze učinil a že otevřel dveře víry pohanům. Zůstali tam s učedníky po delší čas....
Skutky 16:26... že se vězení otřáslo v základech. Všechny dveře se hned otevřely a všem spadly okovy. Žalářník se...
Skutky 16:27...okovy. Žalářník se probudil, a když uviděl dveře vězení otevřené, vytáhl meč a chtěl se zabít v...
Skutky 21:30... chopili se Pavla a táhli ho ven z chrámuDveře se za ním ihned zavřely. se ho chystali zabít,...
2. Korintským 2:12...do Troady, měl jsem tam od Pána otevřené dveře, ale v duchu jsem neměl klid, protože jsem tam...
Koloským 4:3... Modlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kristově...
Jakub 5:9...abyste nebyli odsouzeni. Hle, Soudce stojí ve dveřích! Za příklad odolnosti a trpělivosti si, bratři,...
Zjevení 3:8...skutky. Hle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc,...
Zjevení 3:20... Rozhorli se tedy a čiň pokání. Hle, stojímdveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře,...
Zjevení 4:1...Potom jsem se podíval, a hle, v nebi se otevřely dveře. Vtom ke mně jako polnice zazněl ten hlas, který jsem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |