Dvaceti

Hledám varianty 'dvaceti' [ dvaceti (36) dvacet (53) ]. Nalezeny 82 verše.
Genesis 6:3...koneckonců smrtelník! jeho život trvá jen sto dvacet let." (V oněch dnech, a také později, se na zemi...
Genesis 18:31..." řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen dvacet?" "Nezničím je kvůli těm dvaceti," odpověděl. " se...
Genesis 31:38... nás dva rozsoudí! Byl jsem u tebe celých dvacet let. Tvé ovce ani kozy nikdy nepotratily. Berany z...
Genesis 31:41...zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za tvé dvě dcery a...
Genesis 37:28...vytáhli Josefa z jámy a prodali ho Izmaelitům za dvacet šekelů stříbra. Ti tedy Josefa odvedli do Egypta....
Exodus 26:2...umným způsobem vytkat cheruby. Jeden pruh bude dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy...
Exodus 26:18... Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet...
Exodus 26:19...stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet stříbrných patek; dvě patky...
Exodus 26:20...druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobíš dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky...
Exodus 27:10...zástěnami ze soukaného kmentu v délce 100 loketDvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bude z...
Exodus 27:11...zástěny budou mít délku 100 loket, jejích dvacet sloupů s dvaceti patkami bude z bronzu, sloupové...
Exodus 36:9...látky s umně vetkanými cheruby. Jeden pruh byl dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy...
Exodus 36:23... Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobili čtyřicet...
Exodus 36:24...stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobili čtyřicet stříbrných patek; dvě patky...
Exodus 36:25...druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobili dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky...
Exodus 38:10...zástěny ze soukaného kmentu v délce 100 loketDvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bylo z...
Exodus 38:11...straně byly zástěny v délce 100 loket; jejích dvacet sloupů s dvaceti patkami bylo z bronzu, sloupové...
Leviticus 27:3... Cena bude určena takto: cena za muže od dvaceti do šedesáti let bude 50 šekelů stříbra (měřeno...
Leviticus 27:5... její cena bude 30 šekelů. Ve věku od pěti do dvaceti let bude cena za muže 20 šekelů a za ženu 10 šekelů...
Numeri 1:3...do jejich oddílů všechny bojeschopné Izraelce od dvaceti let výše. Z každého pokolení vám bude pomáhat jeden...
Numeri 1:18...podle jejich rodů a otcovských domů. Všichni od dvaceti let výše byli jeden po druhém zahrnuti do jmenného...
Numeri 1:20...ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše: pokolení Ruben čítalo 46 500 mužů...
Numeri 1:22...ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše: pokolení Šimeon čítalo 59 300 mužů...
Numeri 1:24...domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Gád čítalo 45 650 mužů...
Numeri 1:26...domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Juda čítalo 74 600 mužů...
Numeri 1:28...domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Isachar čítalo 54 400 mužů...
Numeri 1:30...domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Zabulon čítalo 57 400 mužů...
Numeri 1:32...domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Efraim čítalo 40 500 mužů...
Numeri 1:34...domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Manases čítalo 32 200 mužů...
Numeri 1:36...domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Benjamín čítalo 35 400 mužů...
Numeri 1:38...domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Dan čítalo 62 700 mužů...
Numeri 1:40...domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Ašer čítalo 41 500 mužů...
Numeri 1:42...domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Neftalí čítalo 53 400 mužů...
Numeri 1:45... Celkový počet všech bojeschopných Izraelitů od dvaceti let výše, započtených podle jejich otcovských domů:...
Numeri 11:19...ho jíst jeden nebo dva dny, pět, deset nebo dvacet dní, ale celý měsíc. Poleze vám z chřípí a zhnusí se...
Numeri 14:29... Nikdo z vás všech, kdo byli sečteni, nikdo od dvaceti let výše, nikdo z vás, kdo jste proti mně reptali,...
Numeri 26:2...kněze Árona: "Sečtěte celou izraelskou obec. Od dvaceti let výše započtěte podle jejich otcovských domů...
Numeri 32:11...‚Nikdo z těch, kdo vyšli z Egypta, nikdo starší dvaceti let nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil...
Deuteronomium 31:2...slova všemu Izraeli, řekl jim: "Je mi sto dvacet let; nemohu dále vycházet a vcházet před vámi. Navíc...
Deuteronomium 34:7...nikdo nezná. Když Mojžíš zemřel, bylo mu sto dvacet let. Jeho oči nezeslábly a jeho svěžest nevyprchala....
Jozue 15:32... Sansana, Levaot, Šilchim, Ajin a Rimon - celkem dvacet devět měst s jejich osadami. V podhůří: Eštaol,...
Jozue 19:30... Patří sem také Uma, Afek a Rechob - celkem dvacet dva měst s osadami. To je dědictví pokolení...
Soudců 4:3...protože Sisera měl devět set železných vozů a po dvacet let syny Izraele krutě utiskoval. V době soudila...
Soudců 11:33...a Hospodin mu je vydal do rukou. Zpustošil dvacet měst od Aroeru směrem k Minítu po Abel-keramim....
Soudců 15:20... Samson soudil Izrael ve filištínských dobách po dvacet let. Samson se jednou vydal do Gazy. Uviděl tam...
Soudců 16:31...v hrobě jeho otce Manoacha. Soudil Izrael dvacet let. V Efraimských horách byl jeden muž jménem...
1. Samuel 7:2...spočinula v Kiriat-jearimu, uběhlo mnoho let. Po dvaceti letech, když se celý dům Izraele roztoužil po...
1. Samuel 14:14...první bitvě pobil Jonatan se svým zbrojnošem asi dvacet mužů na půlakrovém políčku. Nepřátelské vojsko...
2. Samuel 3:20...považoval za správné. Když Abner přišeldvaceti muži za Davidem do Hebronu, David jemu i jeho mužům...
2. Samuel 9:10...jíst u mého stolu." (A Cíba měl patnáct synůdvacet služebníků.) "Tvůj služebník udělá, cokoli můj pán a...
2. Samuel 19:18... sluha ze Saulova domu, a jeho patnáct synůdvacet služebníků. Ti před králem vběhli do Jordánu, že se...
2. Samuel 21:20...měl na rukou i na nohou po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. Také on byl potomek Refajců. Urážel Izrael,...
2. Samuel 24:8...Negevu do Beer-šeby. Po devíti měsícíchdvaceti dnech obešli celou zem a vrátili se do Jeruzaléma....
1. Královská 9:10...domy, Hospodinův chrám i královský palác, během dvaceti let. Po jejich uplynutí dal král Šalomoun týrskému...
1. Královská 9:11...dal král Šalomoun týrskému králi Chíramovi dvacet měst v galilejském kraji za to, že mu Chíram dodával...
1. Královská 14:20...v Kronice izraelských králů. Jeroboám kraloval dvacet dva let. Potom ulehl ke svým otcům a místo něj začal...
1. Královská 15:33...nad Izraelem Baaša, syn Achiášův. Kraloval dvacet čtyři let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé....
1. Královská 16:29... syn Omriho. Kraloval v Samaří nad Izraelem dvacet dva let a páchal v Hospodinových očích horší zlo než...
1. Královská 22:42...v pětatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka se jmenovala Azuba, dcera...
2. Královská 4:42...a přinesl Božímu muži prvotiny své úrodydvacet ječných chlebů a snopek obilí. Elíša řekl: "Dej to...
2. Královská 10:36... Jehu kraloval v Samaří nad Izraelem celkem dvacet osm let. Když Achaziášova matka Atalia viděla, že...
2. Královská 14:2... syn Joaše, krále judského. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let....
2. Královská 15:27...stal Pekach, syn Remaliášův. Kraloval v Samaří dvacet let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé....
2. Královská 16:2...kralovat Achaz, syn Jotamův. Stal se králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let....
2. Královská 18:2...Ezechiáš, syn Achazův. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let....
1. Letopisů 20:6...jeden obr, který měl po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. I on byl potomek Refajců. Urážel Izrael, ale...
2. Letopisů 5:12...od oltáře s činely, lyrami a citerami. Sto dvacet kněží k tomu troubilo na trubky. Troubili a zpívali...
2. Letopisů 8:1...Hospodinův chrám i královský palác během dvaceti let. Po jejich uplynutí stavěl města, která...
2. Letopisů 20:31...v pětatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka se jmenovala Azuba, dcera...
2. Letopisů 25:1...jeho syn Amaciáš. Amaciáš se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let....
2. Letopisů 25:5...velitelům tisíců a setnin. Sečetl všechny od dvaceti let výše a zjistil, že 300 000 bojeschopných...
2. Letopisů 28:1...jeho syn Achaz. Achaz se stal králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let....
2. Letopisů 29:1...syn Ezechiáš. Ezechiáš se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let....
2. Letopisů 31:17...podle svých otcovských rodů, a také levitům od dvaceti let výše podle jejich služebního zařazení a směny....
Ezdráš 3:8...Hospodinova chrámu pověřili levity starší dvaceti let. Řízení prací na Božím domě se ujal Jošua se...
Ezechiel 45:12... Základní jednotkou je chomer. Šekel váží dvacet ger. Dvacet a pětadvacet a patnáct šekelů vám...
Daniel 6:2...rozhodl ustanovit po celém královském území sto dvacet satrapů a nad nimi tři vezíry, z nichž jedním byl...
Jonáš 4:11...velikého města? Vždyť v něm žije více než sto dvacet tisíc lidí, kteří ani nerozeznají svou pravici od...
Ageus 2:16...na kámen? Kdo tehdy přišel k hromadě zrní pro dvacet měr, našel tam jen deset. Kdo přišel k vinné kádi...
Lukáš 14:31...deseti tisíci čelit tomu, kdo proti němu táhnedvaceti tisíci? Jinak totiž k němu pošle poselstvo, dokud...
Skutky 1:15...učedníků Petr (bylo jich tam asi sto dvacet) a řekl: "Bratři, muselo se naplnit, co v Písmu...
Skutky 27:28... že se blíží země. Spustili olovnici a naměřili dvacet sáhů; o kousek dál ji spustili znovu a naměřili...

Slova obsahující dvaceti: dvaadvaceti (4) dvaceti (36) dvacetileté (1) dvacetiletých (5) jednadvaceti (3) pětadvaceti (10) sedmadvaceti (3) třiadvaceti (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |