Dvacet

Hledám varianty 'dvacet' [ dvaceti (36) dvacet (53) ]. Nalezeny 82 verše.
Genesis 6:3...koneckonců smrtelník! jeho život trvá jen sto dvacet let." (V oněch dnech, a také později, se na zemi...
Genesis 18:31..." řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen dvacet?" "Nezničím je kvůli těm dvaceti," odpověděl. " se...
Genesis 31:38... nás dva rozsoudí! Byl jsem u tebe celých dvacet let. Tvé ovce ani kozy nikdy nepotratily. Berany z...
Genesis 31:41...zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za tvé dvě dcery a...
Genesis 37:28...vytáhli Josefa z jámy a prodali ho Izmaelitům za dvacet šekelů stříbra. Ti tedy Josefa odvedli do Egypta....
Exodus 26:2...umným způsobem vytkat cheruby. Jeden pruh bude dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy...
Exodus 26:18... Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet...
Exodus 26:19...stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet stříbrných patek; dvě patky...
Exodus 26:20...druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobíš dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky...
Exodus 27:10...zástěnami ze soukaného kmentu v délce 100 loketDvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bude z...
Exodus 27:11...zástěny budou mít délku 100 loket, jejích dvacet sloupů s dvaceti patkami bude z bronzu, sloupové...
Exodus 36:9...látky s umně vetkanými cheruby. Jeden pruh byl dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy...
Exodus 36:23... Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobili čtyřicet...
Exodus 36:24...stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobili čtyřicet stříbrných patek; dvě patky...
Exodus 36:25...druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobili dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky...
Exodus 38:10...zástěny ze soukaného kmentu v délce 100 loketDvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bylo z...
Exodus 38:11...straně byly zástěny v délce 100 loket; jejích dvacet sloupů s dvaceti patkami bylo z bronzu, sloupové...
Leviticus 27:3... Cena bude určena takto: cena za muže od dvaceti do šedesáti let bude 50 šekelů stříbra (měřeno...
Leviticus 27:5... její cena bude 30 šekelů. Ve věku od pěti do dvaceti let bude cena za muže 20 šekelů a za ženu 10 šekelů...
Numeri 1:3...do jejich oddílů všechny bojeschopné Izraelce od dvaceti let výše. Z každého pokolení vám bude pomáhat jeden...
Numeri 1:18...podle jejich rodů a otcovských domů. Všichni od dvaceti let výše byli jeden po druhém zahrnuti do jmenného...
Numeri 1:20...ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše: pokolení Ruben čítalo 46 500 mužů...
Numeri 1:22...ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše: pokolení Šimeon čítalo 59 300 mužů...
Numeri 1:24...domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Gád čítalo 45 650 mužů...
Numeri 1:26...domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Juda čítalo 74 600 mužů...
Numeri 1:28...domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Isachar čítalo 54 400 mužů...
Numeri 1:30...domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Zabulon čítalo 57 400 mužů...
Numeri 1:32...domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Efraim čítalo 40 500 mužů...
Numeri 1:34...domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Manases čítalo 32 200 mužů...
Numeri 1:36...domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Benjamín čítalo 35 400 mužů...
Numeri 1:38...domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Dan čítalo 62 700 mužů...
Numeri 1:40...domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Ašer čítalo 41 500 mužů...
Numeri 1:42...domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Neftalí čítalo 53 400 mužů...
Numeri 1:45... Celkový počet všech bojeschopných Izraelitů od dvaceti let výše, započtených podle jejich otcovských domů:...
Numeri 11:19...ho jíst jeden nebo dva dny, pět, deset nebo dvacet dní, ale celý měsíc. Poleze vám z chřípí a zhnusí se...
Numeri 14:29... Nikdo z vás všech, kdo byli sečteni, nikdo od dvaceti let výše, nikdo z vás, kdo jste proti mně reptali,...
Numeri 26:2...kněze Árona: "Sečtěte celou izraelskou obec. Od dvaceti let výše započtěte podle jejich otcovských domů...
Numeri 32:11...‚Nikdo z těch, kdo vyšli z Egypta, nikdo starší dvaceti let nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil...
Deuteronomium 31:2...slova všemu Izraeli, řekl jim: "Je mi sto dvacet let; nemohu dále vycházet a vcházet před vámi. Navíc...
Deuteronomium 34:7...nikdo nezná. Když Mojžíš zemřel, bylo mu sto dvacet let. Jeho oči nezeslábly a jeho svěžest nevyprchala....
Jozue 15:32... Sansana, Levaot, Šilchim, Ajin a Rimon - celkem dvacet devět měst s jejich osadami. V podhůří: Eštaol,...
Jozue 19:30... Patří sem také Uma, Afek a Rechob - celkem dvacet dva měst s osadami. To je dědictví pokolení...
Soudců 4:3...protože Sisera měl devět set železných vozů a po dvacet let syny Izraele krutě utiskoval. V době soudila...
Soudců 11:33...a Hospodin mu je vydal do rukou. Zpustošil dvacet měst od Aroeru směrem k Minítu po Abel-keramim....
Soudců 15:20... Samson soudil Izrael ve filištínských dobách po dvacet let. Samson se jednou vydal do Gazy. Uviděl tam...
Soudců 16:31...v hrobě jeho otce Manoacha. Soudil Izrael dvacet let. V Efraimských horách byl jeden muž jménem...
1. Samuel 7:2...spočinula v Kiriat-jearimu, uběhlo mnoho let. Po dvaceti letech, když se celý dům Izraele roztoužil po...
1. Samuel 14:14...první bitvě pobil Jonatan se svým zbrojnošem asi dvacet mužů na půlakrovém políčku. Nepřátelské vojsko...
2. Samuel 3:20...považoval za správné. Když Abner přišeldvaceti muži za Davidem do Hebronu, David jemu i jeho mužům...
2. Samuel 9:10...jíst u mého stolu." (A Cíba měl patnáct synůdvacet služebníků.) "Tvůj služebník udělá, cokoli můj pán a...
2. Samuel 19:18... sluha ze Saulova domu, a jeho patnáct synůdvacet služebníků. Ti před králem vběhli do Jordánu, že se...
2. Samuel 21:20...měl na rukou i na nohou po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. Také on byl potomek Refajců. Urážel Izrael,...
2. Samuel 24:8...Negevu do Beer-šeby. Po devíti měsícíchdvaceti dnech obešli celou zem a vrátili se do Jeruzaléma....
1. Královská 9:10...domy, Hospodinův chrám i královský palác, během dvaceti let. Po jejich uplynutí dal král Šalomoun týrskému...
1. Královská 9:11...dal král Šalomoun týrskému králi Chíramovi dvacet měst v galilejském kraji za to, že mu Chíram dodával...
1. Královská 14:20...v Kronice izraelských králů. Jeroboám kraloval dvacet dva let. Potom ulehl ke svým otcům a místo něj začal...
1. Královská 15:33...nad Izraelem Baaša, syn Achiášův. Kraloval dvacet čtyři let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé....
1. Královská 16:29... syn Omriho. Kraloval v Samaří nad Izraelem dvacet dva let a páchal v Hospodinových očích horší zlo než...
1. Královská 22:42...v pětatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka se jmenovala Azuba, dcera...
2. Královská 4:42...a přinesl Božímu muži prvotiny své úrodydvacet ječných chlebů a snopek obilí. Elíša řekl: "Dej to...
2. Královská 10:36... Jehu kraloval v Samaří nad Izraelem celkem dvacet osm let. Když Achaziášova matka Atalia viděla, že...
2. Královská 14:2... syn Joaše, krále judského. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let....
2. Královská 15:27...stal Pekach, syn Remaliášův. Kraloval v Samaří dvacet let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé....
2. Královská 16:2...kralovat Achaz, syn Jotamův. Stal se králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let....
2. Královská 18:2...Ezechiáš, syn Achazův. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let....
1. Letopisů 20:6...jeden obr, který měl po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. I on byl potomek Refajců. Urážel Izrael, ale...
2. Letopisů 5:12...od oltáře s činely, lyrami a citerami. Sto dvacet kněží k tomu troubilo na trubky. Troubili a zpívali...
2. Letopisů 8:1...Hospodinův chrám i královský palác během dvaceti let. Po jejich uplynutí stavěl města, která...
2. Letopisů 20:31...v pětatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka se jmenovala Azuba, dcera...
2. Letopisů 25:1...jeho syn Amaciáš. Amaciáš se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let....
2. Letopisů 25:5...velitelům tisíců a setnin. Sečetl všechny od dvaceti let výše a zjistil, že 300 000 bojeschopných...
2. Letopisů 28:1...jeho syn Achaz. Achaz se stal králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let....
2. Letopisů 29:1...syn Ezechiáš. Ezechiáš se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let....
2. Letopisů 31:17...podle svých otcovských rodů, a také levitům od dvaceti let výše podle jejich služebního zařazení a směny....
Ezdráš 3:8...Hospodinova chrámu pověřili levity starší dvaceti let. Řízení prací na Božím domě se ujal Jošua se...
Ezechiel 45:12... Základní jednotkou je chomer. Šekel váží dvacet ger. Dvacet a pětadvacet a patnáct šekelů vám...
Daniel 6:2...rozhodl ustanovit po celém královském území sto dvacet satrapů a nad nimi tři vezíry, z nichž jedním byl...
Jonáš 4:11...velikého města? Vždyť v něm žije více než sto dvacet tisíc lidí, kteří ani nerozeznají svou pravici od...
Ageus 2:16...na kámen? Kdo tehdy přišel k hromadě zrní pro dvacet měr, našel tam jen deset. Kdo přišel k vinné kádi...
Lukáš 14:31...deseti tisíci čelit tomu, kdo proti němu táhnedvaceti tisíci? Jinak totiž k němu pošle poselstvo, dokud...
Skutky 1:15...učedníků Petr (bylo jich tam asi sto dvacet) a řekl: "Bratři, muselo se naplnit, co v Písmu...
Skutky 27:28... že se blíží země. Spustili olovnici a naměřili dvacet sáhů; o kousek dál ji spustili znovu a naměřili...

Slova obsahující dvacet: čtyřiadvacet (6) dvaadvacet (3) dvaadvaceti (4) dvacet (53) dvaceti (36) dvacetileté (1) dvacetiletých (5) jedenadvacet (1) jednadvaceti (3) osmadvacet (1) pětadvacet (4) pětadvaceti (10) sedmadvaceti (3) třiadvacet (4) třiadvaceti (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |