Dva

Hledám varianty 'dva' [ dvou (48) dvěma (48) dvě (161) dva (261) ]. Nalezeny 464 verše.
Genesis 1:16...k osvětlování země!" - a stalo se. Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby...
Genesis 2:25...ke své manželce a stali se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. ...
Genesis 4:19...a Metušael zplodil Lámecha. Lámech si vzal dvě ženy: jedna se jmenovala Ada, druhá Cila. Ada porodila...
Genesis 7:9... co leze po zemi, vešli k Noemovi do archy vždy dva a dva, samec a samice, jak to Noemovi přikázal Bůh. Po...
Genesis 10:25...a Šelach zplodil Hebera. Heberovi se narodili dva synové: jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za...
Genesis 11:10...odtud rozptýlil po celé zemi. Toto je Semův rodDva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100 let Arpakšada....
Genesis 19:1... Také Abraham se vrátil domů. Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně, a jakmile...
Genesis 19:8...moji, nedělejte prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vám....
Genesis 19:10...prudce vrhli a chystali se vylomit dveře. Ti dva však vystrčili ruce, vtáhli Lota k sobě do domu a dveře...
Genesis 19:12...slepotou, takže marně hledali vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny, dcery?...
Genesis 19:15...na Lota naléhali: "Vstaň, vezmi svou ženu a své dvě dcery, které tu jsou, aby nesmetl trest tohoto města...
Genesis 19:30... Lot potom z Coaru odešel a bydlel se svými dvěma dcerami v horách, neboť se bál bydlet v Coaru. Bydlel...
Genesis 22:3...Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s sebou dva služebníky a svého syna Izáka. Nasekal dříví pro...
Genesis 24:22...ten muž zlatý nosní kroužek vážící půl šekeludva zlaté náramky pro její ruce, každý o váze deseti šekelů...
Genesis 25:23...Hospodina a Hospodin řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob rozdělí. Jeden lid...
Genesis 27:9... co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce připravím jeho...
Genesis 29:16... Řekni mi, co chceš za odměnu." (Onen Lában měl dvě dcery: starší se jmenovala Léa a mladší Ráchel. Léa...
Genesis 31:37...domu? Polož to zde před i své druhy, nás dva rozsoudí! Byl jsem u tebe celých dvacet let. Tvé ovce...
Genesis 31:41...zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za tvé dvě dcery a...
Genesis 32:8... Rozdělil své lidi, brav, skot i velbloudy do dvou táborů, neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezau k jednomu...
Genesis 32:11...Jordán překročil pouze s holí, a teď jsou ze mne dva tábory! Vytrhni prosím z ruky mého bratra, z ruky...
Genesis 32:23...na noc v táboře. V noci pak vstal a vzal své dvě ženy, své dvě otrokyně a svých jedenáct synů a...
Genesis 33:1...mužů. Rozdělil tedy děti mezi Léu, Ráchel a ty dvě otrokyně a postavil otrokyně s jejich dětmi dopředu,...
Genesis 34:25... Třetího dne, když měli největší bolesti, se dva Jákobovi synové, Dínini bratři Šimeon a Levi, chopili...
Genesis 40:5...péče. Když byli ve vězení dlouho, oba dva - číšník i pekař egyptského krále, kteří byli uvězněni...
Genesis 41:1...Josefa nepamatoval. Úplně na něj zapomněl. Po dvou dlouhých letech měl farao sen: Stál u Nilu a hle, z...
Genesis 41:50...než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva synové. Porodila mu je Asenat, dcera Putifery, kněze z...
Genesis 42:37...odpověděl: "Jestliže ti ho nepřivedu, zabij  dva syny! Svěř ho do mých rukou a přivedu ti ho zpět." On...
Genesis 44:27...to řekl: ‚Sami víte, že mi manželka porodila dva syny. Jeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán!...
Genesis 45:6...poslal před vámi, aby vám zachránil život.  dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let,...
Genesis 48:1... tvůj otec je nemocný!" Vzal tedy s sebou své dva syny, Manasese a Efraima. A když bylo Jákobovi řečeno:...
Exodus 2:13...písku. Když k nim pak přišel druhého dne, hledva Hebrejové se prali. Řekl tedy tomu, kdo začal: "Proč...
Exodus 4:9... uvěří druhému znamení. A pokud neuvěří ani těm dvěma znamením a neposlechnou , nabereš vodu z Nilu,...
Exodus 16:22...dne se pak stalo, že toho pokrmu nasbírali dvakrát více - dva omery na osobu. Všichni vůdcové obce...
Exodus 16:29...Proto vám on sám dává šestého dne chléb na dva dny. Každý zůstaňte, kde jste. V sedmý den nikdo...
Exodus 18:3... vzal ji jeho tchán Jetro k sobě spolu s jejími dvěma syny. První se jmenoval Geršom, Přistěhovalec, neboť...
Exodus 21:21...pomstěn. Jestliže však zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěn, neboť je jeho majetkem. Když se budou...
Exodus 25:10..." " mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva: bude dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a jeden a...
Exodus 25:12...zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem nohámdva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém. Z...
Exodus 25:17...příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici: bude dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká. Vytvoříš...
Exodus 25:18...dlouhá a jeden a půl lokte široká. Vytvoříš také dva cheruby. Zhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích...
Exodus 25:23..." "Vyrobíš také stůl z akáciového dřeva: bude dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte...
Exodus 26:17...a jeden a půl lokte široký a každý bude mít dva spojovací čepy. Všechny rámy Příbytku vyrobíš stejně....
Exodus 26:19...stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet stříbrných patek; dvě patky...
Exodus 26:21...dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patekdvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám....
Exodus 26:23...Příbytku pak vyrobíš šest rámů. Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku....
Exodus 26:25...osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patekdvě patky pod jedním rámem a stejně tak pod každým dalším...
Exodus 28:9...a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Vezmi dva onyxové kameny a vyryj na jména synů Izraele podle...
Exodus 28:14...také zlaté obroučkydva řetízky z čistého zlata; uděláš je točené na způsob...
Exodus 28:23...šňůrek z čistého zlata. Dále k náprsníku vyrobíš dva zlaté kroužky, které připevníš na oba jeho horní okraje...
Exodus 28:24... které připevníš na oba jeho horní okraje. Ty dvě zlaté šňůry pak připevníš k oběma kroužkům na okrajích...
Exodus 28:25... Druhé konce obou šňůr připevníš k oněm dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům efodu....
Exodus 28:26...zepředu k ramenním dílům efodu. Vyrobíš také dva zlaté kroužky, které připevníš ke dvěma dolním okrajům...
Exodus 28:27...náprsníku, k jeho vnitřní obrubě. Dále vyrobíš dva zlaté kroužky, které připevníš zepředu k dolní části...
Exodus 29:1...kněžskou službu: Vezmi jednoho mladého býčkadva berany bez vady, dále nekvašený chléb, nekvašené...
Exodus 29:38...pak budeš každodenně a stále obětovat na oltářidva roční beránky. Jednoho beránka budeš obětovat ráno a...
Exodus 30:2... loket na délku a loket na šířku; na výšku  dva lokte a z něj vystupují rohy. Obložíš jej čistým...
Exodus 30:4... Pod tím věncem k němu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Budou to úchyty pro...
Exodus 31:18...k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě Desky svědectví - kamenné desky psané Božím prstem. ...
Exodus 32:15... Mojžíš se otočil a sestoupil z hory. Měl v ruce dvě Desky svědectví, desky popsané z obou stran, popsané...
Exodus 34:1...nespatří." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky podobné těm prvním a na napíšu...
Exodus 34:4...se před touto horou nepase." Mojžíš tedy vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním. Brzy ráno pak vstal,...
Exodus 34:29...desky. Cestou z hory Sinaj nesl Mojžíš v rukou dvě Desky svědectví. Mojžíš ale nevěděl, že mu od rozhovoru...
Exodus 36:22...vysoký a jeden a půl lokte široký a každý měl dva spojovací čepy. Tak vyrobili všechny rámy Příbytku. Pro...
Exodus 36:24...stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobili čtyřicet stříbrných patek; dvě patky...
Exodus 36:26...dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patekdvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám....
Exodus 36:28...Příbytku pak vyrobili šest rámů. Vyrobili také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku....
Exodus 36:30...osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patekdvě patky pod každým rámem. Dále vyrobili svlaky z...
Exodus 37:1...Becaleel vyrobil truhlu z akáciového dřeva: byla dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a jeden a...
Exodus 37:3...zlaté kruhy a připevnil je k jejím čtyřem nohámdva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém. Z...
Exodus 37:6...příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici: byla dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká. Vytvořil...
Exodus 37:7...dlouhá a jeden a půl lokte široká. Vytvořil také dva cheruby. Zhotovil je z tepaného zlata na obou koncích...
Exodus 37:10... Vyrobil také stůl z akáciového dřeva: byl dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte...
Exodus 37:25... loket na délku a loket na šířku; na výšku měl dva lokte a vystupovaly z něj rohy. Obložil jej čistým...
Exodus 37:27... Pod tím věncem k němu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Sloužily jako...
Exodus 39:16...na způsob šňůrek, z čistého zlata. Vyrobili také dvě zlaté obroučky a dva zlaté kroužky. Ty dva kroužky...
Exodus 39:17...připevnili na oba horní okraje náprsníku. Ty dvě zlaté šňůry pak připevnili k oběma kroužkům na okrajích...
Exodus 39:18... Druhé konce obou šňůr připevnili k oněm dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům efodu....
Exodus 39:19...zepředu k ramenním dílům efodu. Vyrobili také dva zlaté kroužky, které připevnili ke dvěma dolním okrajům...
Exodus 39:20...náprsníku, k jeho vnitřní obrubě. Dále vyrobili dva zlaté kroužky, které připevnili zepředu k dolní části...
Leviticus 5:7...Hospodinu jako odškodnění za svůj prohřešek dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k oběti za hřích a...
Leviticus 5:11...se dopustil, a bude mu odpuštěno. Jsou-li všakdvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnosti, přinese...
Leviticus 8:2...roucha, olej pomazání, býčka k oběti za hříchdva berany a koš nekvašeného pečiva a shromáždi celou obec...
Leviticus 12:5...a nepřijde ke svatyni. Porodí-li dívku, bude po dva týdny nečistá jako při svém krvácení a její očišťování...
Leviticus 12:8...nebo dívku. Nemůže-li si dovolit jehně, vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k zápalné oběti a...
Leviticus 14:4... nechá pro toho, kdo chce být očištěn, přinést dva živé čisté ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku...
Leviticus 14:10...si tělo vodou a bude čistý. Osmého dne pak vezme dva beránky bez vady, jednu roční ovečku bez vady, tři...
Leviticus 14:22... jednu mírku oleje a podle svých možností také dvě hrdličky nebo dvě holoubata: jedno k oběti za hřích a...
Leviticus 14:49...se zhojila. Aby dům očistil od hříchu, vezme dva ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop....
Leviticus 15:14...vodou a bude čistý. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, půjde před Hospodina ke...
Leviticus 15:29...sedm dní a potom bude čistá. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata a přinese je knězi ke...
Leviticus 16:1... Hospodin k Mojžíšovi promluvil po smrti dvou Áronových synů, kteří zemřeli, když přistoupili před...
Leviticus 16:5...si tělo vodou. Od izraelské obce Áron přijme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k zápalné oběti...
Leviticus 16:8...Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva kozly vloží losy: jeden lospro Hospodina' a druhý...
Leviticus 23:13...bez vady. Jako moučnou oběť k němu přidáte dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem. To je...
Leviticus 23:17...svých příbytků přinesete jako prvotiny Hospodinu dva chleby pozvedání; budou ze dvou desetin efy jemné mouky...
Leviticus 23:18...beránků bez vady, jednoho mladého býčkadva berany - to bude zápalná oběť Hospodinu. Spolu s...
Leviticus 23:19...rovněž jednoho kozla jako oběť za hříchdva roční beránky jako pokojnou oběť. Kněz je pak spolu s...
Leviticus 23:20...oběť. Kněz je pak spolu s chleby prvotin a se dvěma beránky zvedáním nabídne Hospodinu. Bude to svaté...
Leviticus 24:5...zlata. Vezmi také jemnou mouku a upeč z  dvanáct bochánků, každý ze dvou desetin efy. Potom je na...
Leviticus 24:6...z čistého zlata narovnej před Hospodinem do dvou sloupců, po šesti v každém sloupci. Na každý sloupec...
Numeri 6:10...pak přinese knězi ke vchodu do Stanu setkávání dvě hrdličky nebo dvě holoubata a kněz přinese jedno jako...
Numeri 7:3...jako svůj dar před Hospodina šest krytých vozůdvanáct býků (vůz za každé dva vůdce a za každého jeden...
Numeri 7:7... Geršonovým synům dal vzhledem k jejich službě dva vozy a čtyři býky. Synům Merariho dal vzhledem k jejich...
Numeri 7:17...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:23...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:29...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:35...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:41...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:47...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:53...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:59...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:65...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:71...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:77...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:83...kozel k oběti za hříchdva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k...
Numeri 7:89...slyšel hlas, jenž k němu promlouval z místa mezi dvěma cheruby nad slitovnicí ležící na Truhle svědectví;...
Numeri 9:22...táhli dál. oblak prodléval nad Příbytkem dva dny, měsíc nebo rok, dokud nad ním přebýval, synové...
Numeri 10:2...promluvil k Mojžíšovi: "Vyrob dvě stříbrné trubky. Nech je vytepat, aby ti sloužily ke...
Numeri 11:19...tedy nakrmí masem. Nebudete ho jíst jeden nebo dva dny, pět, deset nebo dvacet dní, ale celý měsíc. Poleze...
Numeri 11:26...Duch spočinul, prorokovali, ale pak nikdyDva muži ovšem zůstali v táboře; jeden se jmenoval Eldad a...
Numeri 11:31... na jeden den cesty široko daleko, do výše kolem dvou loktů od země. Lid pak byl celý den a celou noc a celý...
Numeri 12:5...do Stanu a zvolal: "Árone a Miriam!" A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte slova: Je-li mezi vámi...
Numeri 13:23...vinným hroznem, že ji museli nést na sochoru dva muži. Vzali také granátová jablka a fíky. Podle hroznu,...
Numeri 14:6...shromážděnou izraelskou obcí padli na tvářDva z těch, kdo šli prozkoumat zem - Jozue, syn Nunův, a...
Numeri 15:6...hinu vína jako úlitbu. S beranem pak obětuj dvě desetiny efy jemné mouky zadělané třetinou hinu oleje...
Numeri 16:2... a Óna, syna Peletova, a spolu s dalšími dvěma sty padesáti izraelskými muži povstali proti...
Numeri 16:17...každý přineste svou kadidelnici před Hospodinadvě stě padesát kadidelnic. Také ty a Áron přineste svou...
Numeri 22:22...cestu. Balaám zatím jel na své oslici spolu se dvěma svými služebníky. Když oslice spatřila Hospodinova...
Numeri 28:3... kterou budete přinášet Hospodinu každý dendva roční beránci bez vady ke stálé zápalné oběti. Jednoho...
Numeri 28:9... ohnivá oběť Hospodinu." "V sobotní den obětuj dva roční beránky bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidej...
Numeri 28:11...měsíců přineste jako zápalnou oběť Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků bez...
Numeri 28:12...jemné mouky zadělané olejem ke každému býčkudvě desetiny k jednomu beranu a po desetině ke každému...
Numeri 28:19...ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků;...
Numeri 28:20...zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčkadvě desetiny na berana a na každého z těch sedmi beránků po...
Numeri 28:27...příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků....
Numeri 28:28...olejem: tři desetiny efy na jednoho býčkadvě desetiny na jednoho berana a na každého z těch sedmi...
Numeri 29:3...zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčkadvě desetiny na berana a jednu desetinu na každého z těch...
Numeri 29:9...zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčkadvě desetiny na jednoho berana a na každého z těch sedmi...
Numeri 29:14...desetiny efy na každého z těch třinácti býčkůdvě desetiny na každého z těch dvou beranů a na každého z...
Numeri 34:15... stejně jako polovině pokolení Manasesova. Tato dvě a půl pokolení získala dědictví na východní straně...
Numeri 35:5...stran do vzdálenosti tisíce loktů. Proto vyměřte dva tisíce loktů na východní straně města a stejně tolik na...
Numeri 35:6...zabil. K nim přidáte levitům další čtyřicet dvě města - celkem čtyřicet osm měst s přilehlými...
Deuteronomium 3:21...viděl všechno, co Hospodin, váš Bůh, učinil těm dvěma králům. Totéž Hospodin učiní všem královstvím, do...
Deuteronomium 4:13...přikázal plnit, totiž Desatero, jež napsal na dvě kamenné desky. Tenkrát mi Hospodin přikázal, abych vás...
Deuteronomium 5:22...a mračna a nic k nim nedodal. Napsal je na dvě kamenné desky a dal je mně. Když jste uslyšeli ten hlas...
Deuteronomium 9:10...bez chleba a bez vody. Tehdy mi Hospodin dal dvě kamenné desky popsané Božím prstem. Na nich byla...
Deuteronomium 9:11...čtyřicet dní a čtyřicet nocí, Hospodin mi dal dvě kamenné desky - desky smlouvy. Potom mi Hospodin řekl:...
Deuteronomium 9:15... než jsou oni." Otočil jsem se tedy a se dvěma deskami smlouvy v obou rukou jsem sestoupil z hory. A...
Deuteronomium 9:17...vám přikázal Hospodin, váš Bůh! Vzal jsem ty dvě desky, oběma rukama je zahodil a před vašima očima je...
Deuteronomium 10:1...paží!" Tenkrát mi Hospodin řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky, jako byly ty první, a vystup ke mně na...
Deuteronomium 10:3...jsem tedy truhlu z akáciového dřeva, vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním a s oběma deskami v...
Deuteronomium 17:6... zemřít, je popraven na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nesmí být popraven na základě...
Deuteronomium 19:15...se spáchat. Výrok musí být potvrzen výpovědí dvou nebo tří svědků. Povstane-li proti někomu zlomyslný...
Deuteronomium 21:15... neboť jsi ji zneuctil. Když někdo bude mít dvě ženy, z nichž jednu bude milovat a druhou ne, a obě mu...
Deuteronomium 23:19... svého Boha, k naplnění jakéhokoli slibu. Oba dva jsou před Hospodinem, tvým Bohem, ohavní! Svému bratru...
Deuteronomium 32:30...dopadnou. Jak to, že jeden jich honí tisícedva jich obrátí deset tisíc na útěk? To museli být svou...
Jozue 2:1... Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu tajně vyslal dva muže na výzvědy se slovy: "Jděte prohlédnout tu zem, a...
Jozue 3:4...za . Mezi vámi a ale zůstane odstup asi dvou tisíc loket - nesmíte se k přiblížit! Půjdete za ...
Jozue 6:22...i ženy, mladé i staré, skot, ovce i osly. Těm dvěma mužům, kteří byli v zemi na výzvědách, ale Jozue...
Jozue 7:3...tam vypravoval všechen lid. Stačí, když vytáhnou dva nebo tři tisíce mužů a obyvatele Aj pobijí. Nezatěžuj...
Jozue 7:21...jsem uviděl jeden krásný babylonský plášťdvě stě šekelů stříbra a jednu zlatou cihlu o váze padesát...
Jozue 9:10... co udělal v Egyptě, a také o všem, co udělal dvěma emorejským králům v Zajordání - chešbonskému králi...
Jozue 14:3... jak to Hospodin přikázal skrze Mojžíše, kdežto dvě a půl pokolení dostala svá dědictví od Mojžíše v...
Jozue 14:4...dědictví nepřipadlo. Ze synů Josefových vznikla dvě pokolení, Manases a Efraim. Levitům ovšem žádný podíl v...
Jozue 15:60...Kiriat-baal (což je Kiriat-jearim) a Rabadvě města s osadami. Na poušti: Bet-arava, Midin, Sekaka...
Jozue 19:30... Patří sem také Uma, Afek a Rechob - celkem dvacet dva měst s osadami. To je dědictví pokolení...
Jozue 21:16... Juta a Bet-šemeš - celkem devět měst od těchto dvou kmenů. Od pokolení Benjamín dostali tato města s...
Jozue 21:25...města s pastvinami: Taanach a Gat-rimon - celkem dvě města. Ostatním Kehatovým rodům tedy připadlo celkem...
Jozue 21:27... Dále to byla Beeštera s pastvinami - celkem dvě města. Od pokolení Isachar dostali tato města s...
Jozue 24:12...jsem před vámi sršně, kteří před vámi vyhnali ty dva emorejské krále. Nebylo to vaším mečem ani lukem. Dal...
Soudců 5:30...Jistě jdou po kořisti, jistě se dělí, jedna dvě ženské pro každého hrdinu! Barevné látky - kořist pro...
Soudců 7:25... k Bet-baře. Pronásledovali Midiánce a zajali dva jejich velitele, Oreba (totiž Havrana) a Zeeba (totiž...
Soudců 9:44...a obsadil vchod do městské brány, zbývající dva oddíly přepadly všechny, kdo byli v polích, a pobily je...
Soudců 11:37...otce požádala: "Prosím jen o jedno: Pusť na dva měsíce, smím chodit po horách a se svými družkami...
Soudců 11:38...panenstvím." "Jdi," řekl a propustil ji na dva měsíce. Šla tedy se svými družkami do hor a oplakávala...
Soudců 11:39...družkami do hor a oplakávala své panenství. Po dvou měsících se vrátila ke svému otci a ten s udělal,...
Soudců 15:4...Potom šel a pochytal tři sta lišek. Svázal je po dvou ocasy k sobě a mezi ocasy jim vždy připevnil pochodeň....
Soudců 15:13...vydat jim. Zabít nechceme." A tak ho spoutali dvěma novými provazy a odvedli ho ze skal. Když se Samson...
Soudců 20:45...pět tisíc. Hnali je ke Gidomu, kde z nich dva tisíce pobili. A tak toho dne nakonec padlo 25 000...
Růt 1:1...Betléma proto odešel, aby se svou manželkoudvěma syny nějaký čas bydlel v moábském kraji. Ten muž se...
Růt 1:2...se jmenoval Elimelech, jeho žena Noemi a jeho dva synové Machlon a Kiljon; byli to Efraimci z judského...
Růt 1:3... Noemin muž, pak zemřel a ona zůstala sama se dvěma syny. Ti si vzali moábské ženy; jedna se jmenovala...
Růt 1:5...a Kiljon. A tak ta žena zůstala sama, bez svých dvou synů a bez muže. Když se pak v moábském kraji...
1. Samuel 1:2...Elihuova, syna Tochuova, syna Efraimce Cufa. Měl dvě ženy; jedna se jmenovala Hana a druhá Penina. Penina...
1. Samuel 1:3...zástupů. Hospodinovými kněžími tam byli dva synové Elího, Chofni a Pinchas. Vždy, když přišel čas...
1. Samuel 2:21...svou milostí, takže počala a porodila tři synydvě dcery. Mládenec Samuel ale vyrůstal u Hospodina. Elí...
1. Samuel 2:34...potomků zemře předčasně. To, co se stane tvým dvěma synům Chofnimu a Pinchasovi, ti bude znamením: oba...
1. Samuel 6:7...a oni šli. Proto teď připravte jeden nový vůzdvě otelené krávy, na něž nebylo nikdy vloženo jho. Obě...
1. Samuel 6:10...se nám to náhodou." A tak to udělali. Vzali dvě otelené krávy, zapřáhli je do vozu a jejich telata...
1. Samuel 10:2...Ráchel na benjamínském území v Celcachu potkáš dva muže. Řeknou ti: ‚Ty oslice, které jsi šel hledat, se...
1. Samuel 10:4...chleba a třetí džbán vína. Pozdraví , dají ti dva chleby a ty je od nich přijmeš. Přijdeš na...
1. Samuel 11:11... ale ti se rozutekli, takže z nich nezůstali ani dva pospolu. Lid tehdy řekl Samuelovi: "Kdo že se ptal: ‚To...
1. Samuel 13:2...rokem, vybral si z Izraele tři tisíce mužůDva tisíce jich bylo se Saulem v Michmasu a v betelských...
1. Samuel 13:21...i srpy. Broušení radlice nebo motyky stálo dvě třetiny šekelu, broušení vidlí, seker nebo ostření...
1. Samuel 14:49...synové byli Jonatan, Jišvi a Malki-šua. Měl také dvě dcery: prvorozenou jménem Merab a mladší Míkal. Saulova...
1. Samuel 18:27...uplynula, David vyrazil se svými muži, pobil dvě stě Filištínů, přinesl jejich předkožky a odpočítal je...
1. Samuel 20:42...přísahali, toho je Hospodin svědkem mezi námi dvěma i mezi naším potomstvem navěky." David pak...
1. Samuel 23:18...pobočníka. Však i můj otec Saul to dobře ." Ti dva tehdy spolu před Hospodinem uzavřeli smlouvu. David pak...
1. Samuel 25:13...meč a asi čtyři sta mužů vyrazilo za DavidemDvě stě jich zůstalo u zásob. Jeden z Nábalových mládenců...
1. Samuel 25:18...ničema, že s ním není řeč." Abigail rychle vzala dvě stě chlebů, dva měchy vína, pět připravených ovcí, pět...
1. Samuel 28:8...pak v noci, přestrojen do jiných šatů, vydal se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím skrze duchy,"...
1. Samuel 30:10...pokračoval v pronásledování se čtyřmi sty mužidvě stě jich zůstalo u potoka Besor, protože byli příliš...
1. Samuel 30:12...Dali mu něco k jídlu, vodu k pití, hroudu fíkůdva trsy rozinek. Když se najedl, pookřál, protože tři...
1. Samuel 30:21..."To je Davidova kořist." Tak David dorazil k těm dvěma stům mužů, kteří zůstali u potoka Besor, protože byli...
2. Samuel 1:1...porážce Amalekitů vrátil do Ciklagu, kde strávil dva dny. Třetího dne dorazil nějaký muž ze Saulova tábora....
2. Samuel 2:10... začal kralovat ve věku čtyřiceti let a kraloval dva roky. Dům Judy ale následoval Davida. David kraloval...
2. Samuel 4:2...celý Izrael se zhrozil. Saulův syn měl tenkrát dva velitele úderných oddílů. Jeden se jmenoval Baana a...
2. Samuel 8:2...na zem a odměřoval je šňůrou. Odměřil vždy dvě šňůry k zabití a jednu celou šňůru k ponechání naživu....
2. Samuel 12:1...k němu přišel a řekl mu: "V jednom městě žili dva muži, jeden bohatý a jeden chudý. Bohatý měl velikou...
2. Samuel 13:23...Amnona za to, že zneuctil jeho sestru TámarDva roky nato pořádal Abšalom v Baal-chacoru poblíž...
2. Samuel 14:6...odpověděla, "muž mi zemřel. Tvá služebnice měla dva syny. Ti se ale na poli pohádali; nebyl tam nikdo, kdo...
2. Samuel 14:28...z překrásná žena. Abšalom byl v Jeruzalémě dva roky, ale stále ještě nesměl králi na oči. Chtěl proto...
2. Samuel 15:11...stal králem!'" S Abšalomem odešlo z Jeruzaléma dvě stě mužů (byli ovšem pozváni, a tak šli bezelstně s ním...
2. Samuel 15:36...Sádokovi a Abiatarovi. Jsou tam s nimi i jejich dva synové, Achimaac Sádokův a Jonatan Abiatarův. Po nich...
2. Samuel 16:1...hle - naproti mu jde Cíba, Mefibošetův sluha, se dvěma osedlanými osly a na nich dvě stě chlebů, sto...
2. Samuel 17:18...mládenec je zahlédl a ohlásil to Abšalomovi. Ti dva ale zatím utekli. Dorazili do domu jednoho muže v...
2. Samuel 17:21...do Jeruzaléma. Když byli pryč, vylezli ti dva ze studny a šli uvědomit krále Davida: "Rychle, musíš...
2. Samuel 21:8...Jonatan uzavřeli v Hospodinově jménu. Král vzal dva syny, které Saulovi porodila Ricpa, dcera Ajova, totiž...
2. Samuel 23:20...byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy...
1. Královská 2:5... co mi provedl Joáb, syn Ceruji - co provedl dvěma izraelským vojevůdcům - Abnerovi, synu Nerovu, a...
1. Královská 2:32...obrátí jeho krev na jeho hlavu, protože napadl dva muže spravedlivější a lepší, než je sám, a zavraždil je...
1. Královská 2:39...bydlel v Jeruzalémě. Po třech letech utekli dva Šimeiho otroci ke gatskému králi Achišovi, synu Maaky....
1. Královská 3:16...vystrojil hostinu. Jednou přišly ke králi dvě nevěstky a postavily se před ním. "Prosím, pane můj!"...
1. Královská 3:18...po mně pak porodila i ona. Byly jsme doma jen my dvě, kromě nás tam nebyl nikdo cizí. V noci ale syn téhle...
1. Královská 5:28...v měsíčních směnách; měsíc bývali v Libanonudva měsíce doma. Nuceným pracím velel Adoniram. Šalomoun...
1. Královská 6:23...před svatostánkem. Pro svatostánek zhotovil dva cheruby z olivového dřeva. Každý byl 10 loktů vysoký....
1. Královská 6:34...dveře z cypřišového dřeva. Každé dveře měly dvě křídla, která se otáčela v závěsech. Vyřezal na nich...
1. Královská 7:16...i ten druhý. Na vrch těch sloupů odlil z bronzu dvě hlavice; každá z nich byla vysoká 5 loktů. Hlavice na...
1. Královská 7:18...pokrývajícího hlavici na vrchu sloupu byly dvě řady granátových jablek. Totéž udělal i s druhou...
1. Královská 7:20...jablek. Těch bylo kolem obou hlavic dohromady dvě stě. Sloupy postavil v chrámové předsíni. Jeden sloup...
1. Královská 7:24... Pod okrajem lemovaly nádrž po celém obvodu dvě řady ozdobných poupat odlitých zároveň s . Moře...
1. Královská 7:41...pro krále Šalomouna konal na Hospodinově chrámudva sloupy, dvě kulovité hlavice na vrcholech sloupů, dvoje...
1. Královská 7:42...sloupů, čtyři sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady granátových jablek ke každému...
1. Královská 8:9... Jsou tam dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě kamenné desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když...
1. Královská 12:28...Král se tedy poradil a pak nechal zhotovit dvě zlatá telata. "Dost jste se nachodili do Jeruzaléma,"...
1. Královská 14:20...v Kronice izraelských králů. Jeroboám kraloval dvacet dva let. Potom ulehl ke svým otcům a místo něj začal...
1. Královská 15:25...Izraelem Nádab, syn Jeroboámův. Kraloval Izraeli dva roky a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Držel...
1. Královská 16:8... když ho popouzel výtvory svých rukou. Šestadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat...
1. Královská 16:21...králů. Izraelský lid se tenkrát rozdělil na dva tábory. Polovina lidu stála za Tibnim, synem Ginatovým,...
1. Královská 16:24...kraloval v Tirse, pak ale koupil od Šemera za dva talenty stříbra kopec Šomron. Na tom kopci postavil...
1. Královská 16:29... syn Omriho. Kraloval v Samaří nad Izraelem dvacet dva let a páchal v Hospodinových očích horší zlo než...
1. Královská 18:4... Obadiáš jich sto vzal, ukryl je po padesáti ve dvou jeskyních a obstarával jim jídlo a vodu.) Achab...
1. Královská 18:13...jsem sto Hospodinových proroků po padesáti ve dvou jeskyních a obstarával jim chléb a vodu. A ty teď...
1. Královská 18:23...proroků je čtyři sta padesát. Dejte nám dva býky. si z nich jednoho vyberou, rozporcují ho a...
1. Královská 18:32...a kolem něj udělal strouhu, do níž by se vešly dvě míry zrní. Narovnal dřevo, rozporcoval býka, položil na...
1. Královská 20:27...jim vstříc. Izraelci proti nim tábořili jako dva houfy koziček; Aramejci zaplavili celý kraj. Vtom k...
1. Královská 21:10...Nábota do čela lidu. Naproti němu posaďte nějaké dva ničemy, dosvědčí, že zlořečil Bohu i králi. Pak ho...
1. Královská 21:13...půst a posadili Nábota do čela lidu. Pak přišli dva ničemové, posadili se naproti němu a veřejně Nábota...
1. Královská 22:52... syn Achabův. Kraloval nad Izraelem v Samaří dva roky. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, a držel...
2. Královská 2:7...dohled od místa, kde se u Jordánu zastavili ti dva. Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jím do vody....
2. Královská 2:9...než budu od tebe vzat." "Prosím, mi připadnou dva díly tvého ducha!" odpověděl Elíša. "Žádáš o nelehkou...
2. Královská 2:12...neviděl. Elíša vzal své roucho a roztrhl je na dva kusy. Pak zvedl plášť, který spadl z Eliáše, a šel...
2. Královská 2:24...jim v Hospodinově jménu. Vtom z lesa vyběhly dvě medvědice a dvaačtyřicet z těch výrostků rozsápaly....
2. Královská 5:17...prosím, si tvůj služebník alespoň naloží dva mezky zdejší půdou. Tvůj služebník totiž nechce...
2. Královská 5:22...jen posílá se vzkazem: Teď právě ke mně přišli dva mládenci od prorockých učedníků z Efraimských hor. Dej...
2. Královská 5:23...Náman a přemlouval ho: "Vezmi si prosím dva talenty." Zavázal tedy dva talenty stříbra do dvou...
2. Královská 7:1...prodávat míra jemné mouky za šekel a stejně tak dvě míry ječmene!" Králův pobočník, jeho pravá ruka, Božímu...
2. Královská 7:14...Izraelce přece stejně čeká smrt." A tak vzali dvě koňská spřežení a král je vyslal za aramejským vojskem:...
2. Královská 7:16...jemné mouky náhle stála pouhý šekel a stejně tak dvě míry ječmene, přesně jak řekl Hospodin. Král tehdy...
2. Královská 7:18...touto dobou se v samařské bráně budou prodávat dvě míry ječmene za šekel a stejně tak míra jemné mouky."...
2. Královská 9:32...oknu a vykřikl: "Kdo je se mnou? Kdo?" Vyhlédli dva nebo tři komorníci. "Shoďte ji dolů," zavolal, a tak ji...
2. Královská 10:4...strach. Řekli si: "Když před ním neobstáli dva králové, jak obstojíme my?" Správce paláce i správce...
2. Královská 10:8...hlavy královských synů." "Složte je u brány na dvě hromady a nechte je tam do rána!" odpověděl. Ráno pak...
2. Královská 11:7...držet stráž kolem chrámu ze všech stran. Vy ze dvou zbývajících oddílů, kteří máte v sobotu odejít,...
2. Královská 15:2...šestnácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát dva let. Jeho matka se jmenovala Jecholia a byla z...
2. Královská 15:23...Pekachiáš, syn Menachemův. Kraloval v Samaří dva roky a páchal, co je v Hospodinových očích zlé....
2. Královská 17:16...přikázání Hospodina, svého Boha, a odlili si dvě telata. Vyrobili si také posvátné kůly, klaněli se všem...
2. Královská 18:23...teď vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli si na najdeš jezdce! Jak se...
2. Královská 21:19...kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králemdvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dva roky. Jeho...
2. Královská 25:16... mísy a vše, co bylo z ryzího zlata a stříbraDva sloupy, jedno Moře, stojany, které pro Hospodinův chrám...
1. Letopisů 1:19...a Šelach zplodil Hebera. Heberovi se narodili dva synové; jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za...
1. Letopisů 4:5...Chura, otce Betléma. Ašchur, otec Tekoje, měl dvě manželky: Chelu a Naaru. Naara mu porodila Achuzama,...
1. Letopisů 11:22...byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy...
1. Letopisů 26:8...synové i jejich bratři. Obed-edom měl šedesát dva bojovníků schopných služby. Mešelemiášových udatných...
1. Letopisů 26:17...denně čtyři, na jihu denně čtyři, při skladech dvě a dvě, ve dvoře na západě čtyři pro silnici a dva pro...
1. Letopisů 26:18...a dvě, ve dvoře na západě čtyři pro silnicidva pro dvůr. Toto jsou oddíly strážných ze synů...
2. Letopisů 3:10... Do místnosti nejsvětější svatyně zhotovil dva odlévané cheruby a i je pokryl zlatem. Křídla cherubů...
2. Letopisů 4:3...loktů. Pod okrajem ji po celém obvodu lemovaly dvě řady ozdob ve tvaru býků (vždy deset na loket),...
2. Letopisů 4:12...které pro krále Šalomouna konal na Božím chrámudva sloupy, dvě kulovité hlavice na vrcholech sloupů, dvoje...
2. Letopisů 4:13...sloupů, čtyři sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady granátových jablek ke každému...
2. Letopisů 5:10... Jsou tam dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když Hospodin...
2. Letopisů 21:19...střevní chorobou. Po dlouhé době, téměř po dvou letech, mu kvůli nemoci vyhřezla střeva, takže...
2. Letopisů 24:3...v Hospodinových očích správné. Jojada mu našel dvě manželky a on s nimi měl syny a dcery. Po nějaké době...
2. Letopisů 26:3...šestnácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát dva let. Jeho matka se jmenovala Jecholia a byla z...
2. Letopisů 33:21...kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dva roky. I on...
Ezdráš 10:13...stát venku. Nedá se to zvládnout za den nebo dva. věci se dopustilo příliš mnoho z nás. tedy celé...
Nehemiáš 11:16...syna Azrikamova, syna Chašabiášova, syna BunihoDva z předních levitů Šabetaj a Jozabad, zodpovědní za...
Nehemiáš 12:31...hodnostáře jsem vyvedl na hradby a postavil dva veliké děkovné průvody. Průvod na jih mířil po hradbách...
Ester 2:21...zastával svůj úřad v kancléřství, chystali se dva nespokojenci vztáhnout ruku na krále Xerxe. Byli to...
Ester 6:2... jak jistý Mordechaj odhalil Bigtana a Terešedva královské eunuchy ze strážců prahu, kteří se chystali...
Job 21:26... Do prachu však ulehnou jeden jak druhý, oba dva stejně přikryjí červi. Víte, znám ty vaše myšlenky -...
Job 42:7...Temanskému: "Hořím hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste o mně nemluvili pravdivě jako...
Přísloví 30:7... jinak pokárá a ze lži usvědčí. Jendvě věci jsem žádal, neodpírej mi je, dokud nezemřu:...
Přísloví 30:15...země a všechny chudáky na světě. Pijavice  dvě dcery: Dej, Dej! Tři věci se nikdy nenasytí, čtyři...
Přísloví 31:21... ani když padá sníh, celá její domácnost po dvou oblecích. Kmentové přikrývky sama ušije a obléká se...
Kazatel 2:14..." Nyní ale sám poznávám, že stejný osud čeká oba dva! Čeká-li i hlupáka týž osud, říkám si, nač je mi...
Kazatel 4:9...pohodlí? I to je marnost a bídné úsilí." Lépe je dvěma nežli samotnému; jejich námaha štědrou odměnu:...
Kazatel 4:11...zvedne, padne-li osamělý, běda, kdo zvedne jej?! Dva lidé spolu spící lépe zahřejí se, jak ale zahřeje se...
Kazatel 4:12...se ten, kdo spí sám? Je-li napaden jedendva spolu odolají; trojitý provázek se těžko přetrhne!...
Píseň 8:12...jenom ! Měj si, Šalomoune, ten tisíc svůjdvě stě z něj musíš dát hlídačům! Ty, jež prodléváš v...
Izaiáš 6:2...ním se vznášeli serafové, každý se šesti křídlydvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma...
Izaiáš 7:4...Zůstaň klidný, neboj se! Nenech se děsit těmi dvěma doutnajícími oharky - zuřivým hněvem Aramejce Recina...
Izaiáš 7:16...odmítat zlo a volit dobro, bude země, jejíchž dvou králů se děsíš, zpustošena. Na tebe, na tvůj lid a na...
Izaiáš 17:6...z něj pouhé paběrky, jako když se češou olivydvě tři olivky na vrchu koruny, čtyři pět se jich urodí na...
Izaiáš 21:7... ohlásí, co uvidí! Spatří-li jezdce, jak po dvou blíží se, jezdce na oslech, jezdce na velbloudech - ...
Izaiáš 36:8...teď vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli si na najdeš jezdce! Jak se...
Jeremiáš 3:14...manželem. Přijmu vás, po jednom z města, po dvou z rodiny a přivedu vás na Sion. Dám vám pastýře podle...
Jeremiáš 24:1...vidění: Hle - před Hospodinovým chrámem stály dva koše fíků. (Bylo to poté, co babylonský král...
Jeremiáš 28:3... Bůh Izraele: ‚Jho babylonského krále zlámu! Do dvou let vrátím zpět na toto místo všechny cennosti...
Jeremiáš 28:11...všeho lidu promluvil: "Tak praví Hospodin: ‚Do dvou let takto zlámu jho babylonského krále Nabukadnezara...
Jeremiáš 52:20...úlitby - vše, co bylo z ryzího zlata a stříbraDva sloupy, jedno Moře, pod ním dvanáct bronzových býků a...
Ezechiel 1:11... Takové měly tváře. Křídla měly rozpjatá vzhůrudvěma se všechny dotýkaly navzájem a dvěma si přikrývaly...
Ezechiel 1:23...křídla k sobě navzájem a každá z nich měla ještě dvě křídla, jimiž si přikrývala tělo. Slyšel jsem zvuk...
Ezechiel 21:24...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, vyznač dvě cesty, kterými půjde meč babylonského krále. Obě vyjdou...
Ezechiel 23:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, byly jednou dvě sestry, dcery jedné matky. Žily v Egyptě jako smilnice....
Ezechiel 37:22...všem jim bude kralovat jeden král. to nebudou dva národy, se nebudou dělit na dvě království. se...
Ezechiel 40:39...oběti. V síni stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly, na kterých se porážely zápalné oběti, oběti za...
Ezechiel 40:40...vchodu, stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly. Celkem tam tedy stálo osm stolů na porážení -...
Ezechiel 40:44... Vedle vnitřní brány stály na vnitřním nádvoří dvě místnosti. Jedna přiléhala k severní bráně a byla...
Ezechiel 41:18...cherubové a palmy, vždy jedna palma mezi dvěma cheruby. Každý cherub měl dvě tváře: lidskou tvář...
Ezechiel 41:24...svatyně měly dvojité dveře. Každé dveře měly po dvou křídlech a obě ta křídla byla otočná; jak první, tak...
Ezechiel 45:15...deset batů tvoří kor). Dále pak jedna z každých dvou set ovcí na svěžích izraelských pastvinách. To vše se...
Ezechiel 47:13...země, kterou si rozdělíte jako dědictví mezi dvanáct izraelských kmenů. Josef dostane dva díly, ale...
Daniel 8:3...a hle, spatřil jsem na břehu jakéhosi berana se dvěma rohy. Oba rohy měl dlouhé, jeden však byl delší než...
Daniel 9:25...k Mesiáši vůdci sedmero týdnů uplyne a šedesát dva týdny. Jeruzalém bude obnoven i s náměstím a příkopem,...
Daniel 12:5...se rozroste." Daniel jsem pak spatřil další dva muže - jeden stál na tomto břehu řeky a druhý na...
Ozeáš 6:2...nás ranil a on uzdraví, udeřil a také ošetří. Po dvou dnech nám život navrátí, třetího dne nás znovu postaví...
Amos 1:1... Slova Amose, jednoho z tekojských pastevcůDva roky před zemětřesením, za vlády judského krále Uziáše...
Amos 2:6...mám dost! Nevinné prodávají za peníz a ubohé za dva sandály. Chudé zašlapávají do země a ponížené krátí na...
Amos 3:3...zúčtuji za všechen váš hřích! Mohou snad jít dva společně, když nejsou ve shodě? Řve snad v divočině lev...
Amos 3:12...Hospodin: Jako když pastýř vyrve z tlamy lva jen dvě nohy anebo kus ucha, tak budou vyrváni Izraelci, kteří...
Amos 4:8...byl zavlažen, druhý však uschl bez deště. Ze dvou tří měst se k dalšímu plahočili, aby se vody napili,...
Amos 8:6... abychom si nuzné koupili za peníz a ubohé za dva sandály, abychom místo zrní prodávali otruby?" Hospodin...
Zachariáš 4:3...svícnu vede po sedmi hubicích. A u něj stojí dvě olivy, jedna vpravo od mísy a druhá vlevo." Tehdy jsem...
Zachariáš 4:11...zemi." Zeptal jsem se ho: "A co znamenají ty dvě olivy vpravo a vlevo od svícnu?" Zeptal jsem se znovu:...
Zachariáš 4:12...svícnu?" Zeptal jsem se znovu: "Co znamenají ty dvě olivové ratolesti, ze kterých dvěma zlatými trubicemi...
Zachariáš 4:14..." odpověděl jsem. Tehdy mi řekl: "To jsou ti dva pomazaní olejem, kteří slouží Pánu vší země." Znovu...
Zachariáš 5:9...zvedl oči a hle - uviděl jsem, jak se objevují dvě ženy s větrem v křídlech! (Měly totiž křídla jako čápi...
Zachariáš 6:1...podstavec." Znovu jsem zvedl oči a hle - mezi dvěma horami se objevily čtyři vozy; a ty hory byly z...
Zachariáš 11:7...porážku pro ty, kdo s nimi kupčili. Vzal jsem si dvě hole; jednu jsem nazval Náklonnost a druhou Jednota....
Zachariáš 13:8...ty maličké! V celé zemi, praví Hospodin, budou dvě třetiny vyhlazeny a pomřou, takže v zůstane jen...
Malachiáš 2:15...společnice, tvá manželka podle smlouvy! Neučinil dva jedním? Měl přece ducha nazbyt. Proč tedy jedním? Šlo...
Matouš 2:16...a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času, na který se vyptal mudrců. Tehdy se...
Matouš 4:18...se procházel podél Galilejského jezera a uviděl dva bratry, jak házejí síť do vody. Byli to rybáři Šimon...
Matouš 4:21...sítě a šli za ním. Poodešel dál a uviděl jiné dva bratry - Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana - jak na...
Matouš 5:41... Když někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě. Tomu, kdo prosí, dej a od toho, kdo si od tebe chce...
Matouš 6:24... jak veliká bude sama tma?! Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého...
Matouš 8:28...stranu do gadarenského kraje, střetli se s ním dva posedlí, kteří vyšli z hrobů. Byli tak nebezpeční, že...
Matouš 9:27...po celé zemi. Cestou odtud šli za Ježíšem dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, synu Davidův!"...
Matouš 10:29...duši i tělo zahubit v pekle. Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem...
Matouš 14:17..." "Nic tu nemáme," namítli, "jen pět chlebůdvě ryby." "Přineste mi je," řekl jim...
Matouš 14:19...zástup posadit na trávě, vzal těch pět chlebůdvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal a dával ty chleby...
Matouš 18:16... neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou...
Matouš 18:19...rozvázáno v nebi. Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by...
Matouš 18:20...mého nebeského Otce. Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem uprostřed nich."...
Matouš 19:5...opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo'? A tak nejsou dva, ale jedno tělo....
Matouš 19:6...a ti dva budou jedno tělo'? A tak nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluj."...
Matouš 20:22...zeptal se . Odpověděla: "Řekni, tito dva moji synové mohou sedět ve tvém království jeden po tvé...
Matouš 20:24...to uslyšelo ostatních deset, rozhořčili se na ty dva bratry. Ježíš je však zavolal k sobě a řekl: "Víte, že...
Matouš 20:30... šel za ním veliký zástup. U cesty právě seděli dva slepci. Když slyšeli, že tudy jde Ježíš, vykřikli:...
Matouš 21:1...přišli do Betfagé u Olivetské hory, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: "Jděte do vesnice před vámi. Hned...
Matouš 21:28...jim Ježíš. "Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Šel za prvním a řekl: ‚Synu, jdi dnes pracovat na...
Matouš 21:31...‚Ano, pane, půjdu,' ale nešel. Který z těch dvou naplnil otcovu vůli?" "Ten první," řekli. Ježíš jim...
Matouš 22:40...‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci." A když ...
Matouš 24:40...to bude i při příchodu Syna člověka. Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou...
Matouš 24:41...dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechánDvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá...
Matouš 25:15...svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu jednu, každému podle jeho schopností, a...
Matouš 25:17...a získal jiných pět. Podobně ten, který dostal dvě hřivny, získal jiné dvě. Ten, který dostal jednu, ale...
Matouš 25:22...svého pána.' Potom přistoupil ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‚Pane, dal jsi mi dvě hřivny a podívej,...
Matouš 26:2...tato slova, řekl svým učedníkům: "Víte, že za dva dny jsou Velikonoce. Tehdy bude Syn člověka zrazen a...
Matouš 26:60...mnoho falešných svědků. Nakonec předstoupili dva, kteří řekli: "Tento muž prohlásil: ‚Mohu zbořit Boží...
Matouš 27:21... Prokurátor se jich zeptal: "Kterého z těch dvou vám mám propustit?" "Barabáše!" zvolali. "A co mám...
Matouš 27:38... ŽIDOVSKÝ KRÁL. Spolu s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici a druhý po levici....
Marek 3:17...Petr), Jakuba Zebedeova, jeho bratra Jana (ty dva pojmenoval Boanerges, "Synové hro-mu"), Ondřeje, Filipa...
Marek 6:7...okolní vesnice a učil. Potom k sobě svolal dvanáct učedníků a začal je vysílat po dvou. Dal jim moc...
Marek 6:37...dejte najíst." "To máme jít nakoupit chleba za dvě stě denárů a dát jim najíst?" namítli. "Kolik máte...
Marek 6:38...se podívat." Když to zjistili, řekli: "Pět - a dvě ryby." Tehdy jim dal pokyn, aby všechny posadili v...
Marek 6:41...po stu a po padesáti, vzal těch pět chlebůdvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal ty chleby a dával...
Marek 10:8...svého otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo.' A tak nejsou dva, ale jedno tělo....
Marek 11:1...- k Betfagé a Betanii u Olivetské hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do vesnice před...
Marek 12:31...sebe.' Žádné přikázání není důležitější než tato dvě." Na to mu ten znalec Písma řekl: "Mistře, to jsi...
Marek 12:42... Když pak přišla jedna chudá vdova, hodila tam dva haléřky (což je jeden čtvrťák). Tehdy svolal své...
Marek 14:1...říkám vám, říkám všem: Bděte." Bylo to dva dny před Velikonocemi a Svátkem nekvašených chlebů....
Marek 14:13...k jídlu velikonočního beránka?" Poslal tedy dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do města. Tam vás...
Marek 15:27...ŽIDOVSKÝ KRÁL. [28] Spolu s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici....
Marek 16:12... že žije a že ho viděla, neuvěřili. Potom se dvěma z nich ukázal jiným způsobem na cestě, když šli na...
Lukáš 2:24..." a přinesli oběť, jak říká Hospodinův zákon: "Dvě hrdličky nebo dvě holoubata." A hle, v Jeruzalémě byl...
Lukáš 3:11...máme dělat?" ptaly se ho zástupy. "Kdo  dvě košile, se rozdělí s tím, kdo nemá žádnou,"...
Lukáš 5:2... aby slyšeli Boží slovo, uviděl poblíž stát dvě lodi. Vystoupili z nich rybáři a prali sítě. Do jedné z...
Lukáš 7:18...mu o tom všem vyprávěli. Jan tehdy zavolal dva z nich a poslal je za Ježíšem s otázkou: "Jsi Ten,...
Lukáš 7:41... mistře," odpověděl farizeus. "Jistý věřitel měl dva dlužníky. Jeden dlužil pět set denárů a druhý padesát....
Lukáš 9:13...jim dejte najíst." "Nemáme víc než pět chlebůdvě ryby," namítli. "Ledaže bychom šli a všem těm lidem...
Lukáš 9:16...a všechny posadili, vzal těch pět chlebůdvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal je, lámal a dával svým...
Lukáš 9:30...oděv zbělel a rozzářil se. A hle, mluvili s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali ve slávě...
Lukáš 9:32... Jakmile se probudili, uviděli jeho slávu a ty dva muže po jeho boku. Když se od něj začali vzdalovat,...
Lukáš 10:1...pro Boží království." Potom Pán určil dalších dvaasedmdesát a vyslal je před sebou po dvou do každého...
Lukáš 10:35...hostince a postaral se o něj. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: ‚Postarej se o...
Lukáš 12:6... Toho se bojte. Neprodává se snad pět vrabců za dva haléře? Přitom ani jeden z nich není před Bohem...
Lukáš 12:52...jich bude pět rozděleno v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem. Otec bude proti synu a syn proti...
Lukáš 15:11...pokání." Ježíš pokračoval: "Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku,...
Lukáš 16:13... to, co je vaše? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat,...
Lukáš 17:34... ten jej zachová. Říkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán. [36]...
Lukáš 17:35...loži; jeden bude vzat a druhý zanechán. [36Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána."...
Lukáš 18:10...a ostatními pohrdali, vyprávěl podobenství: "Dva lidé se šli do chrámu modlit; jeden byl farizeus a...
Lukáš 19:29...a k Betanii u hory zvané Olivetská, poslal dva ze svých učedníků se slovy: "Jděte do vesnice před vámi...
Lukáš 21:2... Uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dva haléřky, a řekl: "Vpravdě vám říkám, že tato chudá...
Lukáš 22:38...o mně psáno." Řekli mu: "Pane, podívej se, máme dva meče!" "To stačí," odpověděl. Vyšel ven a podle svého...
Lukáš 23:32...se suchým?" K popravě s ním vedli ještě další dva muže, zločince. Když přišli na místo zvané Lebka,...
Lukáš 24:4... co si o tom myslet, když vtom před nimi stanuli dva muži v zářícím rouchu. Vylekané ženy sklonily tváře k...
Lukáš 24:13...domů v údivu nad tím, co se stalo. Téhož dne se dva z nich vydali do vesnice jménem Emauzy, vzdálené od...
Jan 1:35...je Boží Syn." Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak prochází...
Jan 1:37...kolem, řekl: "Hle, Beránek Boží!" Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se...
Jan 1:40... Bylo to kolem čtvrté odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej...
Jan 2:6...na vodu k židovskému očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří měr. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty...
Jan 4:40... prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam tedy dva dny a díky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více...
Jan 4:43...a víme, že to je opravdu Spasitel světa." Po dvou dnech pak odtud odešel do Galileje. Sám Ježíš měl...
Jan 6:7...mu odpověděl: "Nestačilo by nám chleba ani za dvě stě denárů, aby se na každého dostalo aspoň trochu!"...
Jan 6:9...tu jeden chlapec, který pět ječných chlebůdvě rybky. Ale co je to pro tolik lidí?" Ježíš však řekl:...
Jan 7:43...bydlel David?" Zástup se kvůli němu rozdělil na dva tábory. Někteří se ho chtěli chopit, ale nikdo na něj...
Jan 8:17...poslal. Ve vašem Zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravé. Svědčím sám o sobě a svědčí o mně Otec,...
Jan 9:16...mohl dělat hříšník?" A tak se rozdělili na dva tábory. Pak se toho slepce znovu zeptali: "Kdo to podle...
Jan 11:6... Když uslyšel, že Lazar onemocněl, zůstal ještě dva dny tam, kde byl. Potom řekl svým učedníkům: "Pojďme...
Jan 19:18...zvané Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou stran a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat...
Jan 20:12... kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho u hlavy a druhého u...
Jan 21:2...z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a další dva jeho učedníci byli spolu. "Jdu na ryby," řekl jim Šimon...
Jan 21:8...s lodí (nebyli totiž daleko od břehu, jen asi dvě stě loket) a táhli tu síť s rybami. Když vystoupili na...
Skutky 1:10... jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchu a řekli jim: "Co tu stojíte a...
Skutky 1:23...spolu s námi svědkem jeho vzkříšení." Navrhli dva - Josefa Barnabáše, zvaného také Justus, a Matěje....
Skutky 1:24... znáš srdce všech lidí. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil, aby měl podíl na této službě a stal se...
Skutky 7:29...jako přistěhovalec v midiánské zemi, kde zplodil dva syny. Po dalších čtyřiceti letech se mu na poušti u...
Skutky 9:38...doslechli, že Petr je v Lyddě, poslali k němu dva muže s prosbou, aby k nim bez meškání přišel. Petr...
Skutky 10:7...po těch slovech anděl odešel, Kornelius zavolal dva své služebníky a jednoho zbožného vojáka, který patřil...
Skutky 12:6... než ho chtěl Herodes předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže přede dveřmi...
Skutky 19:10...v posluchárně jistého Tyranna. To se dělo po dva roky, takže všichni obyvatelé Asie, jak Židé, tak...
Skutky 19:22...pobudu," řekl, "musím se také podívat do Říma." Dva ze svých pomocníků, Timotea a Erasta, tehdy poslal do...
Skutky 19:34..."Veliká je efeská Artemis!" Trvalo to asi dvě hodiny. Městský tajemník pak uklidňoval dav slovy:...
Skutky 21:33... Velitel přistoupil, zatkl ho a dal ho spoutat dvěma řetězy. Potom se ptal, kdo to je a co udělal. V davu...
Skutky 23:23...neříkej, že jsi mi to prozradil!" Zavolal si dva setníky a řekl jim: "Na devátou večer připravte dvě stě...
Skutky 24:27...nechával často zavolat, aby si pohovořili. Po dvou letech Felixe v úřadu vystřídal Porcius Festus. Felix...
Skutky 28:30...pohanům. Oni uslyší!" Pavel pak zůstal celé dva roky ve vlastním pronájmu a přijímal všechny, kdo za...
Římanům 9:10... Z téhož muže, našeho otce Izáka, počala Rebeka dva syny. Ještě se nenarodili a neudělali nic dobrého ani...
1. Korintským 6:16... je s jedno tělo? Vždyť Písmo říká: "Ti dva budou jedno tělo." Kdo se však spojuje s Pánem, je s...
1. Korintským 14:27...někdo mluvit v jazycích, mluví postupně dva nebo nejvýše tři a někdo vykládá; když tam ale...
1. Korintským 14:29...mluví jen pro sebe a pro Boha. Proroci mluví dva nebo tři a ostatní to rozsuzují. Dostane-li zjevení...
2. Korintským 13:1...návštěva u vás. "Každé slovo potvrdí výpověď dvou nebo tří svědků." Co jsem řekl, když jsem byl u vás...
Galatským 1:18... abych se seznámil s Petrem. Strávil jsem u něj dva týdny, ale s žádným jiným apoštolem jsem se nesetkal,...
Galatským 4:22...vůbec, co Zákon říká? Je psáno, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze svobodné. Ten z...
Galatským 4:24...skrze zaslíbení. Je to jinotaj; ty ženy jsou dvě smlouvy. Jedna je z hory Sinaj a tak jako Hagar rodí...
Efeským 2:15...v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám...
Efeským 5:31...i matku - aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem." Toto je veliké tajemství; však...
1. Timoteus 5:19...staršímu nepřijímej, jedině když s ním přijdou dva nebo tři svědkové. Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi,...
2. Timoteus 3:9...bude zřejmá všem tak jako kdysi pošetilost těch dvou. Ty sis však osvojil učení, můj způsob života, můj...
Židům 6:18...je nemožné, aby Bůh lhal, stávají se tyto dvě nezvratné věci mocným povzbuzením pro nás, kdo jsme...
Židům 10:28...pohrdl Mojžíšovým zákonem, na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez milosti umírá. Představte si, čím...
Zjevení 9:16... aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců - zaslechl jsem totiž jejich počet....
Zjevení 11:3...po svatém městě dvaačtyřicet měsíců. Zmocním ale dva své svědky, kteří budou prorokovat tisíc dvě stě...
Zjevení 11:4...šedesát dní, oblečeni pytlovinou." To jsou ty dvě olivy a dva svícny stojící před tváří Pána vší země....
Zjevení 11:6...jim chtěl někdo ublížit, musí takto zahynout. Ti dva mají moc zavřít nebe, aby za dnů jejich prorokování...
Zjevení 11:10...a budou si navzájem posílat dary, protože ti dva proroci trýznili obyvatele země. Po třech a půl dnech...
Zjevení 12:6...Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. V nebi nastal boj: Michael a jeho...
Zjevení 12:14... která porodila toho muže. Žena však dostala dvě mocná orlí křídla, aby před tím hadem uletěla na poušť,...
Zjevení 13:11...spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává...
Zjevení 19:20...znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou a...

Slova obsahující dva: čtyřiadvacátého (7) čtyřiadvacátý (2) čtyřiadvacet (6) dva (261) dvaačtyřicet (4) dvaadvacátý (2) dvaadvacet (3) dvaadvaceti (4) dvaapadesátého (1) dvaapadesáti (1) dvaasedmdesát (2) dvaašedesát (1) dvaašedesáti (1) dvaatřicátého (1) dvaatřicátém (1) dvaatřicet (1) dvaatřiceti (6) dvacátého (8) dvacátý (2) dvacet (53) dvaceti (36) dvacetileté (1) dvacetiletých (5) dvakrát (23) dvanáct (84) dvanáctého (17) dvanáctém (1) dvanáctero (3) dvanácti (34) dvanáctiletou (1) dvanáctý (6) jedenadvacátého (1) jedenadvacet (1) jednadvacátého (1) jednadvacátý (2) jednadvaceti (3) neodvazuje (1) neodvažoval (4) neodvažovali (2) neodvažuj (4) neodvažuje (1) obědvat (2) odvaha (2) odvahu (21) odvahy (6) odvalen (1) odvalení (1) odvalený (2) odvalí (3) odvalil (3) odvalovali (1) odvalte (1) odvane (5) odvazovali (1) odvazujete (3) odvažte (3) odvažuje (1) odvažuji (1) osmadvacet (1) pětadvacátého (2) pětadvacátém (1) pětadvacet (4) pětadvaceti (10) sedmadvacátého (4) sedmadvacátém (1) sedmadvaceti (3) šestadvacátého (1) třiadvacátého (4) třiadvacátém (1) třiadvacátý (2) třiadvacet (4) třiadvaceti (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |