Dubu

Hledám varianty 'dubu' [ duby (6) dubů (1) dubu (9) dubem (8) dub (4) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 12:6...tou zemí k místu zvanému Šechem, dubu More. (V zemi tenkrát žili Kananejci.) Tehdy se...
Genesis 35:4... jež nosili v uších, a Jákob je zakopal pod tím dubem, který stál u Šechemu. Potom táhli dál. Boží hrůza...
Genesis 35:8...Rebečina chůva Debora a byla pochována pod oním dubem u Bet-elu. Izák jej proto nazval Alon-bachut, Dub...
Jozue 19:33...jejich rody: Jejich hranice vede od Chelefu, od dubu v Caananimu přes Adami-nekeb a Jabneel a dále k Lakumu...
Jozue 24:26... Vzal také veliký kámen a vztyčil ho tam pod dubem při Hospodinově svatyni. "Hle, tento kámen nám bude...
Soudců 4:11...Mojžíšova švagra Chobaba, a utábořil sedubu v Caananimu, což je u Kedeše. Když se Sisera dozvěděl,...
Soudců 6:11...." Hospodinův anděl přišel a posadil se pod dubem v Ofře, patřící Joašovi Abiezerskému. Jeho syn Gedeon...
Soudců 6:19...do koše, vývar nalil do hrnce, odnesl to pod ten dub a položil to před něj. Hospodinův anděl mu řekl: "Vezmi...
Soudců 9:6...všichni z Bet-mila se potom shromáždili a šlidubu u šechemského sloupu, kde Abimelecha prohlásili za...
Soudců 9:37...vojsko a další houf se blíží od Věšteckého dubu!" Nato mu Zebul řekl: "Kdepak jsou ty tvé řeči? Říkal...
1. Samuel 10:3...Potom odtud půjdeš dál, přijdeš k táborskému dubu, kde potkají tři muži putující za Bohem do Bet-elu....
2. Samuel 18:9...ale mezek probíhal pod hustými větvemi velikého dubu, Abšalom v nich uvízl za vlasy. Mezek pod ním běžel...
2. Samuel 18:10...Joábovi: "Právě jsem viděl Abšaloma, jak visí na dubu!" "Tak tys ho viděl?" opáčil Joáb. "A proč jsi ho na...
2. Samuel 18:14...je Abšalomovi do srdce. Protože byl v koruně dubu stále naživu, obstoupilo ho deset Joábových zbrojnošů...
1. Královská 13:14...se za Božím mužem. Zastihl ho, jak sedí pod dubem. "Ty jsi ten Boží muž, který přišel z Judska?" zeptal...
1. Letopisů 10:12...Jábeše a pohřbili jejich ostatky pod jábešským dubem. Sedm dní se pak postili. Tak zemřel Saul, protože...
Žalmy 29:9...pouští třese Hospodin! Hlas Hospodinův vyvrací duby a obnažuje lesy, v jeho chrámě všichni "Sláva!" volají...
Izaiáš 1:30...stydět, že jste se pro rozhodli. Budete jako dub, jemuž opadává listí, a jako zahrada bez vody. Ze...
Izaiáš 2:13...libanonské cedry, pro všechny statné bášanské duby, pro všechny strmé hory, pro všechny vznešené výšiny...
Izaiáš 6:13...jen desetina, musí být znovu vypleněna. Ale jako dub, jako mocný strom zanechá pahýl, když je poražen, tak...
Izaiáš 44:14... Předtím však musel cedry pokácet, vybrat si duby nebo cypřiše; nechal je sílit mezi stromy v lese,...
Izaiáš 61:3...oděv chvály místo skleslosti. Budou je nazývatDuby spravedlnosti, stromy, jež Hospodin zasadil, aby se na...
Ezechiel 6:13... pod kdejakým košatým stromem a rozložitým dubem, kde podkuřovali všem těm svým hnusným modlám....
Ezechiel 27:6...z Libanonu, tvá vesla zhotovili z bášanských dubů, z kyperských jedlí a slonoviny udělali palubu....
Ozeáš 4:13...vrcholech, na pahorcích kouří kadidlem, pod dubem, topolem, pod mohutným stromem, v jejichž stínu je...
Amos 2:9...porazil, byli jako cedry vysocí a jako duby mohutní. Zničil jsem je shora od koruny dolů po...
Zachariáš 11:2...- cedry padly, velikáni jsou zničeni! Kvílejteduby bášanské - ten hustý les je vykácen! Slyš, to kvílejí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |