Druhů

Hledám varianty 'druhů' [ druhy (31) druhům (2) druhů (9) druhu (3) druhovi (2) druhem (5) druha (5) druh (5) ]. Nalezeny 52 verše.
Genesis 1:11...země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich...
Genesis 1:12...na zemi!" - a stalo se. Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích...
Genesis 1:21...Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné...
Genesis 1:24...ráno, den pátý. Bůh řekl: " země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka, drobné havěti i polní...
Genesis 1:25...i polní zvěře!" - a stalo se. Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti....
Genesis 6:19...tvorstva, přivedeš do archy po páru od každého druhu, aby přežili s tebou. Bude to samec a samice z...
Genesis 6:20...s tebou. Bude to samec a samice z různých druhů ptáků, z různých druhů dobytka i z všemožných druhů...
Genesis 7:14...synů vešli onoho dne do archy. Oni i všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí po zemi i ptactva,...
Genesis 31:23...dozvěděl třetího dne. Vzal tedy s sebou své druhy a hnal se za ním sedm dní, než ho dostihl v...
Genesis 31:25...si v tom pohoří postavil stan a i Lában se svými druhy se utábořili v gileádských horách.) Lában Jákobovi...
Genesis 31:32...bohy, zemře! Prohledej věci před našimi druhy a vezmi si, co ti patří." (Jákob totiž nevěděl, že je...
Genesis 31:37...z celého svého domu? Polož to zde před i své druhy, nás dva rozsoudí! Byl jsem u tebe celých dvacet...
Genesis 31:46...a vztyčil jej jako památník. Potom řekl svým druhům: "Nasbírejte kamení!" A tak nanosili kamení,...
Genesis 31:54... Potom na oné hoře obětoval dobytče a svolal své druhy, aby hodovali. A tak hodovali a zůstali na hoře...
Exodus 2:13...a zahrabal ho do písku. Když k nim pak přišel druhého dne, hle, dva Hebrejové se prali. Řekl tedy tomu,...
Leviticus 11:14...ohavní: orel, orlosup, mořský orel, luňák, různé druhy jestřábů, všechny druhy havranů...
Leviticus 11:15... různé druhy jestřábů, všechny druhy havranů, dále pštros, sova, racek, různé druhy sokolů...
Leviticus 11:16...druhy havranů, dále pštros, sova, racek, různé druhy sokolů, sýček, kormorán, výr...
Leviticus 11:19... pelikán, sup, čáp, různé druhy volavek a také dudek a netopýr. Všechen křídlatý hmyz...
Leviticus 11:22...nožky ke skákání po zemi, jako jsou různé druhy kobylek, sarančat, cvrčků a koníků. Všechen ostatní...
Leviticus 11:29...pro vás bude nečisté toto: lasice, krysa, různé druhy ještěrů, gekon, varan, ještěrka, mlok a chameleon...
Leviticus 13:30...jej kněz za nečistého - je to prašivinadruh malomocenství na hlavě nebo na bradě. Když ale kněz...
Leviticus 19:19... pravidla. Nedávej spolu pářit dvojí druh dobytka. Neosívej své pole dvojím druhem semene. Nenos...
Deuteronomium 1:16...spravedlivě, půjde o při mezi člověkem a jeho druhem nebo mezi ním a přistěhovalcem. Při soudu buďte...
Deuteronomium 14:13... orlosupa, mořského orla, luňáka, sokola, různé druhy supů, všechny druhy havranů...
Deuteronomium 14:14... sokola, různé druhy supů, všechny druhy havranů, dále pštrosa, sovu, racka, různé druhy...
Deuteronomium 14:15...druhy havranů, dále pštrosa, sovu, racka, různé druhy jestřábů, sýčka, výra, ibise...
Deuteronomium 14:18... mrchožrouta, kormorána, čápa, různé druhy volavek ani dudka a netopýra. Také všechna okřídlená...
Deuteronomium 19:5...mít takto: Když například někdo půjde se svým druhem do lesa na dříví, při kácení stromu se rozmáchne...
Deuteronomium 22:9...na svůj dům krev. Neosívej svou vinici dalším druhem semene. Jinak to vše propadne svatyni - jak úroda...
2. Královská 9:2... syna Nimšiho. Jdi za ním, odveď ho od jeho druhů a vezmi ho do nejzazšího pokojíku. Tam vezmi nádobku...
2. Letopisů 31:16...chrámu za každodenními povinnostmi podle druhu práce, služebního zařazení a směny. Rozdělovali...
Ezdráš 4:23...přečten Rechumovi, písaři Šimšajovi a jejich druhům, vyrazili rychle do Jeruzaléma za Židy a násilím je...
Žalmy 15:3...svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druha, kdo pohrdá těmi, kdo zaslouží zavržení, ctitelů...
Žalmy 55:21...nemění, pokoří ty, kdo se ho nebojí! Na svoje druhy můj přítel zaútočil, svoji úmluvu porušil. V ústech...
Přísloví 2:17...zachrání , před vábivými slovy svůdkyně, jež druha svého mládí opustila, na smlouvu se svým Bohem...
Přísloví 16:29...rozeštve i dobré přátele. Násilníci i svoje druhy klamou, aby je zlákali na cestu nedobrou. Kdo mhouří...
Píseň 1:7...uléháš? Proč zahalená bloudit mám kolem tvých druhů a jejich stád? Nevíš-li sama, ty nejkrásnější z žen,...
Píseň 5:16...je tolik žádoucí! Takový je můj milý, takový můj druh, dcery jeruzalémské! Kam odešel tvůj miláček, ty...
Izaiáš 34:15...odchová; také supi se tam shromáždí, družkadruhovi. Hledejte v knize Hospodinově a čtěte! Ani jediný z...
Jeremiáš 3:20...Izraele, byli nevěrní jako žena nevěrná svému druhovi, praví Hospodin." Na holých vrších je slyšet křik -...
Ezechiel 37:16...kus dřeva a napiš na něj: ‚Dřevo Judovo a jeho druhů ze synů Izraele'. Pak vezmi jiný kus a napiš na něj:...
Ezechiel 37:19...Josefovo (které je v ruce Efraimově) a jeho druhů z izraelských kmenů a přiložím je ke dřevu Judovu....
Ezechiel 47:10...od En-gedi po En-eglajim. Budou mít tolik druhů ryb a takové množství jako ve Středozemním moři. Jeho...
Zachariáš 3:10...dne, praví Hospodin zástupů, budete zvát své druhy k posezení ve stínu révy a fíkoví." Potom ten...
Matouš 18:28...jít. Když ale ten služebník odešel, našel svého druha, který mu dlužil sto denárů, popadl ho a začal ho...
Matouš 18:33...dluh, protože jsi prosil. Neměl ses nad svým druhem slitovat, jako jsem se slitoval nad tebou?!' Jeho...
Marek 9:29...ho my nemohli vyhnat?" Odpověděl jim: "Tento druh démonů nemůže vyjít jinak než skrze modlitbu." Pak...
Jan 13:1... aby odešel z tohoto světa k Otci. Miloval své druhy na tomto světě, miloval je do konce. Ještě před...
1. Korintským 12:10... jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden...
1. Korintským 12:28...části. Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštolydruhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary...
Jakub 3:7...peklem. Lidstvo se pokouší zkrotit každý druh zvířat, ptáků, plazů i mořských tvorů a daří se mu to,...

Slova obsahující druhů: druhů (9) druhům (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |