Druhého

Hledám varianty 'druhého' [ druzí (8) druhými (1) druhým (39) druhých (13) druhý (113) druhou (30) druhému (32) druhém (30) druhého (143) druhé (91) druhá (31) ]. Nalezeno 510 veršù.
Genesis 1:8...oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhý. Bůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí na jedno...
Genesis 2:13... Je tam i vonná pryskyřice bdelium a kámen onyxDruhá řeka se jmenuje Gíchon; ta obtéká celou zemi Habeš....
Genesis 4:19...Lámech si vzal dvě ženy: jedna se jmenovala Adadruhá Cila. Ada porodila Jábala, jenž se stal otcem těch,...
Genesis 6:16...archy také vsadíš dveře. Uděláš v spodnídruhé a třetí patro. Hle, sám způsobím na zemi záplavu...
Genesis 7:11...šestistého roku Noemova života, sedmnáctého dne druhého měsíce. Ten den vytryskly všechny prameny veliké...
Genesis 8:14... zemský povrch osychal. Dvacátého sedmého dne druhého měsíce byla země suchá. Tehdy Bůh k Noemovi...
Genesis 11:7...zmateme tam jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého." Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak...
Genesis 13:11...rovinu a vydal se na východ. Tak se jeden od druhého oddělili. Abram bydlel v kanaánské zemi, ale Lot...
Genesis 15:10... rozťal je napůl a položil jednu část proti druhé; ptáky však neroztínal. K mrtvým tělům se snášeli...
Genesis 19:27...však ohlédla zpět a proměnila se v solný sloupDruhého dne časně zrána Abraham odešel k místu, kde předtím...
Genesis 19:34...nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstalaDruhého dne pak prvorozená řekla mladší: "Hle, včera v...
Genesis 22:3...jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal...
Genesis 25:23...tvých útrob rozdělí. Jeden lid bude silnější než druhý a starší mladšímu bude služebník." Když se naplnil...
Genesis 29:27... " s strávíš svatební týden, dáme ti i tu druhou - za to, že mi budeš sloužit dalších sedm let."...
Genesis 30:7...Bilha pak počala znovu a porodila Jákobovi druhého syna. Tehdy Ráchel řekla: "Vedla jsem se sestrou...
Genesis 30:12... A když Léina otrokyně Zilpa porodila Jákobovi druhého syna, Léa řekla: "To je pro blaho! Ženy mi budou...
Genesis 32:9...Ezau k jednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit." Jákob zvolal: "Bože mého otce...
Genesis 32:20...mému pánu Ezauovi a hle, sám jde za námi.'" Také druhému, třetímu i všem ostatním, kteří hnali ta stáda,...
Genesis 41:52...všechno strádání, na celý můj otcovský dům." Druhému pak dal jméno Efraim, Plodnost, neboť řekl: "Bůh ...
Genesis 42:21...ověří a nezemřete." S tím souhlasili. Jeden druhému tehdy začali říkat: "Běda! Provinili jsme se na...
Genesis 42:28...vaku!" Hrůzou se v nich zastavilo srdce. Jeden druhého se rozechvěle ptali: "Co nám to Bůh dělá?" Když pak...
Genesis 43:33... po nejmladšího, a s úžasem hleděli jeden na druhého. Nechal jim podávat čestné porce ze svého stolu a...
Genesis 47:21...pro faraona a lid od jednoho konce Egypta ke druhému podrobil nevolnictví. Pouze kněžskou půdu neskoupil...
Exodus 1:15...bábám (z nichž jedna se jmenovala Šifradruhá Pua): " budete Hebrejkám pomáhat při porodu,...
Exodus 2:13...a zahrabal ho do písku. Když k nim pak přišel druhého dne, hle, dva Hebrejové se prali. Řekl tedy tomu,...
Exodus 4:8...ti neuvěří a neposlechnou první znamení, uvěří druhému znamení. A pokud neuvěří ani těm dvěma znamením a...
Exodus 10:23...tma. Po tři dny, co trvala, lidé neviděli jeden druhého. Po tři dny se nikdo neodvážil pohnout z místa....
Exodus 14:20...izraelský tábor. Jedněm byl oblakem a tmou, ale druhým osvěcoval noc, a tak se jedni k druhým po celou noc...
Exodus 16:1...u vody. Potom vytáhli z Elimu. V patnáctý den druhého měsíce po jejich odchodu z Egypta přišla celá...
Exodus 16:15... Když to synové Izraele spatřili, říkali jeden druhému: Man-hu ("Co je to?"). Opravdu nevěděli, co to je....
Exodus 18:4...řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Druhý se jmenoval Eliezer, Boží pomoc, neboť řekl: "Bůh...
Exodus 18:7...vstříc, poklonil se a políbil ho. Když se jeden druhého vyptali, jak se jim daří, vešli do stanu. Tam...
Exodus 18:13...a hodovali s Mojžíšovým tchánem před BohemDruhého dne se Mojžíš posadil, aby soudil lid, a lid stál...
Exodus 21:18... musí zemřít." "Když při potyčce jeden muž udeří druhého kamenem nebo pěstí a ten nezemře, ale klesne na...
Exodus 25:12...dva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém. Z akáciového dřeva zhotovíš tyče a obložíš je...
Exodus 25:19...slitovnice: jednoho cheruba na jednom koncidruhého na druhém konci. Uděláte cheruby tak, aby...
Exodus 25:32...tři pruty z jedné strany svícnu a tři prutydruhé. Na jednom prutu budou tři mandlovité pohárky s...
Exodus 25:35... jež z něj vystupují, bude jeden pupen, pod druhým párem další pupen a pod třetím další - takto u všech...
Exodus 26:3... Pět pruhů je spojeno v jeden kus; rovněž tak druhých pět pruhů. Podél pruhu, jenž bude na konci...
Exodus 26:4...látky. Totéž udělej podél krajního pruhu ve druhém spojeném kusu. Na první koncový pruh připevni...
Exodus 26:5...padesát poutek a stejně tak na koncový pruh druhého spojeného kusu; ta poutka leží naproti sobě....
Exodus 26:10...padesát poutek; stejně tak podél krajní houně druhého spojeného kusu. Vyrob také padesát bronzových spon....
Exodus 26:13...loket, o který budou stanové houně z jednédruhé strany delší, bude po obou stranách splývat přes bok...
Exodus 26:20...rámu a stejně tak pod každý další rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobíš dvacet rámů...
Exodus 26:27...rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní,...
Exodus 26:28...bude procházet středem rámů od jednoho koncedruhému. Ty rámy obložíš zlatem a připevníš k nim zlaté...
Exodus 27:15...loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkamidruhé strany. Bránu nádvoří pak bude tvořit vyšívaný závěs...
Exodus 28:10...šest jmen na jeden kámen a šest zbývajících na druhý kámen. Jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak vyryješ na...
Exodus 28:18...kamenů: v první řadě rubín, topas a smaragd, v druhé řadě tyrkys, safír a jaspis, ve třetí řadě opál,...
Exodus 28:25...k oběma kroužkům na okrajích náprsníkuDruhé konce obou šňůr připevníš k oněm dvěma obroučkám...
Exodus 29:19...vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Potom vezmeš druhého berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu....
Exodus 29:39...beránky. Jednoho beránka budeš obětovat ránodruhého za soumraku. S prvním beránkem obětuješ také...
Exodus 29:41...oleje a jako úlitbu čtvrtku hinu vínaDruhého beránka budeš obětovat za soumraku spolu s moučnou...
Exodus 32:30...bratru. Tak na sebe dnes přivedete požehnání." Druhého dne Mojžíš lidu řekl: "Spáchali jste veliký hřích....
Exodus 36:4...do prací na stavbě svatyně tedy jeden po druhém odcházeli od svého díla a říkali Mojžíšovi: "Lid...
Exodus 36:10...rozměry. Pět pruhů spojili k sobě; rovněž tak druhých pět pruhů. Podél pruhu, jenž byl na konci spojeného...
Exodus 36:11...látky. Totéž udělali podél krajního pruhu ve druhém spojeném kusu. Na první koncový pruh připevnili...
Exodus 36:12...padesát poutek a stejně tak na koncový pruh druhého spojeného kusu; poutka byla přesně proti sobě....
Exodus 36:17...spojeného kusu a stejně tolik podél krajní houně druhého spojeného kusu. Vyrobili také padesát bronzových...
Exodus 36:25...rámu a stejně tak pod každý další rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobili dvacet...
Exodus 36:32...rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní,...
Exodus 36:33... který procházel středem rámů od jednoho koncedruhému. Ty rámy obložili zlatem a připevnil k nim zlaté...
Exodus 37:3...dva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém. Z akáciového dřeva zhotovil rovněž tyče a obložil...
Exodus 37:8...slitovnice: jednoho cheruba na jednom koncidruhého cheruba na druhém konci. Udělal cheruby tak, aby...
Exodus 37:18...pruty svícnu z jedné strany svícnu a tři prutydruhé. Na jednom prutu byly tři mandlovité pohárky s...
Exodus 37:21...prutů, jež z něj vystupují, byl jeden pupen, pod druhým párem další pupen a pod třetím další - takto u všech...
Exodus 38:15...loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkamidruhé strany. Uprostřed pak byla brána nádvoří. Všechny...
Exodus 39:11...kamenů: v první řadě rubín, topas a smaragd, v druhé řadě tyrkys, safír a jaspis, ve třetí řadě opál,...
Exodus 39:18...k oběma kroužkům na okrajích náprsníkuDruhé konce obou šňůr připevnili k oněm dvěma obroučkám...
Exodus 40:17...mu Hospodin přikázal. Prvního dne prvního měsíce druhého roku byl Příbytek vztyčen. Mojžíš vztyčil Příbytek:...
Leviticus 5:7...nebo dvě holoubata, jedno k oběti za hříchdruhé k zápalné oběti. Přinese je ke knězi a ten bude...
Leviticus 5:10...vymáčknut k patě oltáře; je to oběť za hřích. Z druhého pak připraví zápalnou oběť podle pravidel. Tak za...
Leviticus 8:22... jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl druhého berana, berana pověření, a když Áron se svými syny...
Leviticus 12:8...nebo dvě holoubata, jedno k zápalné obětidruhé k oběti za hřích. Kněz za ni vykoná obřad smíření, a...
Leviticus 14:22...nebo dvě holoubata: jedno k oběti za hříchdruhé k zápalné oběti. Osmého dne svého očišťování je...
Leviticus 14:31...možností přinese jedno jako oběť za hříchdruhé jako zápalnou oběť spolu s moučnou obětí. Takto kněz...
Leviticus 15:15... Ten bude obětovat jedno jako oběť za hříchdruhé jako zápalnou oběť; tak za něj před Hospodinem vykoná...
Leviticus 15:30... Kněz bude obětovat jedno jako oběť za hříchdruhé jako zápalnou oběť; tak za ni před Hospodinem vykoná...
Leviticus 16:8...kozly vloží losy: jeden lospro Hospodina' a druhýpro Azazela'. Kozla, na něhož vyšel lospro...
Leviticus 18:18...jednu, když bys za jejího života obcoval s tou druhou. Nesmíš pohlavně obcovat se ženou během nečistoty...
Leviticus 25:14...od svého bližního kupovat, nepoškozujte jeden druhého. Podle počtu let od léta milosti nakoupíš od svého...
Leviticus 26:37...je nikdo nehonil. Budou klopýtat jeden přes druhého jako před mečem, i kdyby je nikdo nehonil....
Numeri 1:1...na hoře Sinaj. Na Sinajské poušti, prvního dne druhého měsíce druhého roku po jejich odchodu z Egypta,...
Numeri 1:18...s Áronem tedy vzali jmenované muže a prvního dne druhého měsíce shromáždili celou obec ke sčítání podle...
Numeri 2:16...Rubenova uskupení: 151 450 mužů. Ti pochodují druzí. Uprostřed všech uskupení putuje Stan setkávání s...
Numeri 6:11...a kněz přinese jedno jako oběť za hříchdruhé jako zápalnou oběť. Tak za něj vykoná obřad smíření,...
Numeri 7:11...své dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce po druhém, každý vůdce v jeden den." Prvního dne přinesl svůj...
Numeri 7:18...oběti. To byl dar Nachšona, syna AminadabovaDruhého dne svůj dar přinesl Netaneel, syn Cuarův, vůdce...
Numeri 8:8...z jemné mouky zadělané olejem; ty pak vezmi druhého mladého býčka k oběti za hřích. Přiveď levity před...
Numeri 8:12...těch býků. Jednoho obětuj jako oběť za hříchdruhého jako zápalnou oběť Hospodinu k vykoupení levitů....
Numeri 9:1...pokud jde o jejich povinnosti." V prvním měsíci druhého roku po vyjití z Egypta promluvil Hospodin k...
Numeri 9:11...beránka. jej slaví za soumraku čtrnáctého dne druhého měsíce. beránka s nekvašenými chleby a s...
Numeri 10:11...Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh." Dvacátého dne druhého měsíce druhého roku se oblak vznesl od Příbytku...
Numeri 11:10... každý u vchodu do svého stanu, jeden rod za druhým. Hospodin vzplanul velikým hněvem. Mojžíš byl z toho...
Numeri 11:26...zůstali v táboře; jeden se jmenoval Eldaddruhý Medad. Protože byli na seznamu, spočinul Duch i na...
Numeri 21:13...v údolí Zered. Odtud táhli dál a utábořili se na druhé straně řeky Arnon, na poušti, která vybíhá z...
Numeri 28:4...zápalné oběti. Jednoho beránka obětuj ránodruhého za soumraku. Jako moučnou oběť k němu přidej...
Numeri 28:8...nápoje, kterou pro Hospodina vyliješ ve svatyniDruhého beránka obětuj za soumraku. Připrav stejnou moučnou...
Numeri 29:17...zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Druhý den slavnosti: 12 býčků, 2 berany a 14 ročních...
Numeri 31:42...knězi Eleazarovi, jak mu Hospodin přikázalDruhá polovina, patřící zbytku izraelské obce (polovina,...
Deuteronomium 4:32...člověka. Ptej se od jednoho konce nebe po druhý, zda se kdy stalo něco tak velikého anebo bylo o...
Deuteronomium 13:8...či vzdálených, z jednoho konce světa čidruhého). Nesvoluj a neposlouchej ho! Nesmíš se nad ním...
Deuteronomium 21:15...bude mít dvě ženy, z nichž jednu bude milovatdruhou ne, a obě mu porodí syny, přičemž prvorozený bude...
Deuteronomium 24:3...ho do ruky a pošle ji z domu. Anebo tento její druhý manžel zemře. Její původní manžel, který ji poslal...
Deuteronomium 28:64...mezi všechny národy, od jednoho konce světa po druhý. Tam budete sloužit cizím bohům, které jsi nepoznal...
Jozue 5:11...slavili na jerišských pláních Hod beránkaDruhého dne jedli nekvašené chleby a téhož dne i pražené...
Jozue 6:14...kráčel za Hospodinovou truhlou za zvuku trub. I druhého dne obešli město jednou kolem dokola, načež se...
Jozue 8:22...je Izrael měl uprostřed.) Pobíjeli je z jednédruhé strany, nezůstal, kdo by přežil ani kdo by unikl....
Jozue 10:32...vydal Izraeli do rukou i Lachiš. Dobyl jej druhého dne a ostřím meče v něm vyhubil všechno živé stejně...
Jozue 13:8...devíti kmenům a polovině kmene Manasesova." Druhá polovina Manasese a synové Rubenovi a Gádovi své...
Jozue 19:1...je dědictví Benjamínových synů pro jejich rody.  Druhý los připadl na Šimeona. Dědictví pokolení Šimeon pro...
Jozue 22:7...kmene Manases dal Mojžíš dědictví v Bášanudruhé polovině pak dal Jozue dědictví s jejich bratry na...
Soudců 6:25...řekl: "Vezmi býka ze stáda svého otce, toho druhého býka, sedm let starého. Zboř Baalův oltář, jenž...
Soudců 6:26...řádný oltář Hospodinu, svému Bohu. Vezmi toho druhého býka a obětuj ho jako zápalnou oběť na dřevě z...
Soudců 6:28...oltář je stržen, Ašeřin kůl u něj pokácen a ten druhý býk spálen na postaveném oltáři! "Kdo to udělal?"...
Soudců 6:29...oltáři! "Kdo to udělal?" ptali se jeden druhého. Pátrali a zjišťovali, na to přišli: "Udělal to...
Soudců 6:38...zachráníš Izrael, jak jsi řekl." A tak se staloDruhého dne, hned jak ráno vstal, stiskl rouno a vyždímal z...
Soudců 7:13...Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden voják vypráví druhému svůj sen: "Víš, zdál se mi takový sen: Viděl jsem,...
Soudců 7:14...převrátil vzhůru nohama a zbořil." Na to mu ten druhý odpověděl: "To může být jen meč Izraelce Gedeona,...
Soudců 7:22...po celém táboře obrátil meč jednoho muže proti druhému. Celé to vojsko se dalo na útěk směrem k Bet-šitě,...
Soudců 7:25...a Zeebovu hlavu pak přinesli Gedeonovi na druhou stranu Jordánu. Efraimští muži potom Gedeonovi...
Soudců 9:42...a Zebul vyhnal Gaala a jeho bratry ze ŠechemuDruhého dne Šechemští vyšli do polí. Když se to dozvěděl...
Soudců 11:18... obešli moábskou zem z východu a utábořili se na druhé straně potoka Arnon, aby nevstoupili na moábské území...
Soudců 16:29... a opřel se o , pravicí o jeden a levicídruhý. " zemřu i s těmi Filištíny" zvolal Samson a...
Soudců 20:24...a Hospodin odpověděl: "Jděte proti nim.") A tak druhého dne Izraelci zaútočili na Benjamínce. Ti jim ale i...
Soudců 20:25...Izraelci zaútočili na Benjamínce. Ti jim aledruhého dne vyrazili z Gibeje naproti a pobili dalších 18...
Soudců 21:4...Proč dnes být z Izraele odečten celý kmen?" Druhého dne časně zrána tam lid postavil oltář a přinášel...
Růt 1:4...si vzali moábské ženy; jedna se jmenovala Orpadruhá Rút. Když tam bydleli asi deset let, zemřeli také...
Růt 3:14...boku do rána. Dříve než by kdo mohl rozeznat druhého, ale vstala, protože Boáz řekl: " se nikdo...
Růt 4:7...každého jednání si člověk zul sandál a podal ho druhému. Tak se v Izraeli dávalo svědectví.) Ten příbuzný...
1. Samuel 1:2...Cufa. Měl dvě ženy; jedna se jmenovala Hanadruhá Penina. Penina měla děti, ale Hana byla bezdětná....
1. Samuel 5:3...do Dágonova chrámu a postavili ji vedle DágonaDruhý den Ašdoďané vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi...
1. Samuel 5:4...A tak Dágona zvedli a vrátili na místoDruhý den ráno vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před...
1. Samuel 8:2...své syny. Jeho prvorozený syn se jmenoval Joeldruhý Abiáš a byli soudci v Beer-šebě. Nechodili však po...
1. Samuel 10:3...za Bohem do Bet-elu. Jeden ponese tři kůzlatadruhý tři pecny chleba a třetí džbán vína. Pozdraví ,...
1. Samuel 10:11... viděli, jak prorokuje s proroky, říkali jeden druhému: "Co se to Kíšovu synovi stalo? To i Saul patří...
1. Samuel 11:11...a vy s námi naložíte, jak uznáte za vhodné." Druhého dne Saul rozdělil své muže do tří oddílů. Během...
1. Samuel 13:1...ve třiceti letech. Když kraloval nad Izraelem druhým rokem, vybral si z Izraele tři tisíce mužů. Dva...
1. Samuel 13:18...oddíl se vydal směrem k Ofře v šualském krajiDruhý oddíl se vydal směrem k Bet-choronu a třetí směrem k...
1. Samuel 14:4... byly skalní útesy. Jeden se jmenoval Bocecdruhý Sene; jeden se tyčil na severu proti Michmasu, druhý...
1. Samuel 14:5...Sene; jeden se tyčil na severu proti Michmasudruhý proti Gebě. "Pojď," řekl Jonatan svému zbrojnoši,...
1. Samuel 14:40...na jedné straně a se svým synem Jonatanem na druhé." "Udělej, jak myslíš," odpověděl Saulovi lid. Saul...
1. Samuel 17:13...Saulem do války. Prvorozený se jmenoval Eliabdruhý Abinadab a třetí Šama - tito tři odešli do války....
1. Samuel 17:21...i Filištíni se seřadili, jeden šik proti druhému. David nechal své věci u hlídače zásob a běžel k...
1. Samuel 18:10...dne Saul hleděl na Davida vždycky podezíravěDruhý den se Saula zmocnil zlý duch od Boha, takže doma...
1. Samuel 18:21...Filištínů. A tak Saul Davidovi řekl: "Teď máš druhou možnost stát se mým zetěm." Svým dvořanům přikázal:...
1. Samuel 20:27... že se poskvrnil, a tak je nečistý. Nazítřídruhého dne po novoluní, bylo Davidovo místo stále prázdné....
1. Samuel 20:34... Jonatan vstal od stolu, rozpálen hněvem, a toho druhého dne novoluní nejedl. Trápil se totiž kvůli...
1. Samuel 23:26...po jednom úbočí hory a David se svými muži po druhém. David se snažil před Saulem rychle uniknout, neboť...
1. Samuel 26:8...tím kopím probodnu do země. Stačí jedna ránadruhá nebude potřeba." David mu ale odpověděl: "Neubližuj...
1. Samuel 26:13...padl tvrdý spánek od Hospodina. David přešel na druhou stranu a postavil se opodál na vrchol kopce, aby byl...
1. Samuel 30:17... David je pobíjel od ranního šera do večera druhého dne a nikdo z nich neunikl kromě čtyř set mladíků,...
1. Samuel 31:8...a uprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili jeDruhého dne, když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat...
2. Samuel 2:13...rybníka. Jedni zůstali na jedné straně rybníkadruzí na druhé. Abner tehdy promluvil k Joábovi: " raději...
2. Samuel 3:3...prvorozený byl Amnon z Achinoam Jizreelskédruhý Kileab z Abigail, vdovy po Nábalu Karmelském; třetí...
2. Samuel 4:2...úderných oddílů. Jeden se jmenoval Baanadruhý Rechab; byli to synové Rimona Beerotského ze synů...
2. Samuel 10:16... Hadad-ezer poslal také pro Aramejcedruhého břehu Eufratu, a když je přivedl, přitáhli do...
2. Samuel 14:6...tam nikdo, kdo by je od sebe odtrhl, a tak jeden druhého udeřil a zabil. Teď se ale všichni příbuzní...
2. Samuel 20:10... Amasa přitom nesledoval meč v Joábově druhé ruce. Joáb ho jím bodl do břicha, mu vyhřezly...
1. Královská 3:22...- to není můj syn; tohohle jsem neporodila!" Ta druhá žena ale tvrdila: "Ne, ne! Ten živý syn je můj a ten...
1. Královská 3:23...tvrdí: ‚Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj,' a druhá tvrdí: ‚Ne, ne, ten mrtvý je tvůj a ten živý můj.'"...
1. Královská 3:25..." řekl král. "Polovinu dejte jedné a polovinu druhé." Vtom ale žena, které patřil ten živý syn, zvolala...
1. Královská 3:26...se totiž sevřelo soucitem nad jejím synem. Ta druhá ale řekla: "Nebude moje ani tvoje. Sekejte!" Král...
1. Královská 6:1...synů Izraele z Egypta, v měsíci ziv (což je druhý měsíc), totiž čtvrtého roku své vlády nad Izraelem,...
1. Královská 6:24...dřeva. Každý byl 10 loktů vysoký. Jednodruhé cherubovo křídlo měřilo 5 loktů, a tak bylo rozpětí...
1. Královská 6:25...bylo rozpětí jeho křídel celkem 10 loktů. Také druhý cherub měl rozpětí křídel 10 loktů. Oba cherubové...
1. Královská 6:26...měli stejný rozměr a stejný tvar. Jedendruhý cherub byl 10 loktů vysoký. Tyto cheruby umístil do...
1. Královská 6:27...se křídlo jednoho dotýkalo jedné stěny a křídlo druhého se dotýkalo druhé stěny, zatímco uprostřed chrámu...
1. Královská 7:15...na výšku a 12 loktů po obvodu; stejně tak i ten druhý. Na vrch těch sloupů odlil z bronzu dvě hlavice;...
1. Královská 7:17...mřížováním a věnci z řetězů. Na jednédruhé hlavici jich bylo po sedmi. Udělal sloupy tak, že...
1. Královská 7:18...dvě řady granátových jablek. Totéž udělal i s druhou hlavicí. Hlavice na vrcholu sloupů stojících v...
1. Královská 7:21...chrámové předsíni. Jeden sloup vztyčil vpravodruhý vlevo a pojmenoval je Jachin, Opora, a Boáz, Posila....
1. Královská 12:29...z Egypta!" Jedno tele postavil v Bet-eludruhé v Danu. Způsobil tak veliký hřích. Lidé totiž chodili...
1. Královská 12:30...chodili obětovat jednomu z nich do Bét-eludruhému do Danu. Jeroboám vystavěl na výšinách...
1. Královská 15:25... Místo něj začal kralovat jeho syn JošafatDruhého roku judského krále Asy začal kralovat nad Izraelem...
1. Královská 16:21... a chtěli ho prohlásit za krále, zatímco druhá polovina stála za Omrim. Omriho stoupenci ale...
1. Královská 18:6...projdou. Achab vyrazil jedním směrem a Obadiáš druhým. Obadiáš šel svou cestou a hle - naproti mu jde...
1. Královská 18:23...dříví, ale je nezapalují. připravím toho druhého býka a také ho položím na dříví a nezapálím. Budete...
2. Královská 1:17...Eliáše. Neměl syna, a tak na jeho místě začal druhého roku judského krále Jehorama, syna Jošafatova,...
2. Královská 2:8... Ta se rozestoupila a oba přešli po suchu na druhou stranu. Když přešli, Eliáš Elíšu vyzval: "Řekni, co...
2. Královská 2:14...do vody, rozestoupila se a Elíša přešel na druhou stranu. "Duch Eliášův spočinul na Elíšovi!" řekli...
2. Královská 3:20...a všechny dobré pozemky zaházíte kamením!" Druhý den ráno, v době, kdy se přináší moučná oběť, se...
2. Královská 3:22...slunce ozářilo vodu. Moábcům ta vodadruhého břehu připadala rudá jako krev. "To je krev!"...
2. Královská 6:29...mého.' A tak jsme mého syna uvařily a snědlyDruhý den povídám: ‚Dej sem svého syna, ho sníme.'...
2. Královská 8:15...mi, že se určitě uzdravíš," odpověděl ChazaelDruhého dne pak vzal pokrývku, namočil ji do vody a držel...
2. Královská 10:6... Uděláme, co budeš chtít." Napsal jim tedy druhý list: "Jestli jste se mnou a chcete poslouchat,...
2. Královská 10:21...Baalova chrámu a naplnili ho od jednoho koncedruhému. "Vydávej roucha všem Baalovým ctitelům!" přikázal...
2. Královská 14:1...porazil a dobyl ta izraelská města zpět.  Druhého roku izraelského krále Jehoaše, syna Joachazova,...
2. Královská 15:32...- o tom se píše v Kronice izraelských králůDruhého roku izraelského krále Pekacha, syna Remaliášova,...
2. Královská 25:17...dokola, to vše z bronzu. Právě takový byldruhý sloup, včetně mřížování. Velitel gardistů zajal...
1. Letopisů 2:13... Jišaj pak zplodil svého prvorozeného Eliabadruhého Abinadaba, třetího Šimeu, čtvrtého Natanaela,...
1. Letopisů 2:26... Achiáš a Onam, kterého měl Jerachmeel se svojí druhou manželkou jménem Atara. Synové Jerachmeelova...
1. Letopisů 2:54...jsou: Betlémští, Netofští, Atrot-bet-joábštídruhá polovina Manachatských, dále Corští a písařské rody...
1. Letopisů 3:1...Hebronu: prvorozený Amnon z Achinoam Jizreelskédruhý Daniel z Abigail Karmelské; třetí Abšalom, syn Maaky,...
1. Letopisů 3:15... Jošiáš měl tyto syny: prvorozeného Jochananadruhého Joakima, třetího Cidkiáše a čtvrtého Šaluma. Joakim...
1. Letopisů 5:12...bášanském kraji po Salchu: Jejich vůdce Joeldruhý po něm Šafam a potom Janaj, soudce v Bášanu. Jejich...
1. Letopisů 6:13...syn Samuel. Synové Samuelovi: prvorozený Joeldruhý Abiáš. Synové Merariho: Machli, jeho syn Libni, jeho...
1. Letopisů 8:1...mužů. Benjamín zplodil prvorozeného Beludruhého Ašbela, třetího Achirama, čtvrtého Nocha, pátého...
1. Letopisů 8:39... Synové jeho bratra Ešeka: prvorozený Ulamdruhý Jeuš a třetí Elifelet. Ulamovi synové byli udatní...
1. Letopisů 10:8...a uprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili jeDruhého dne, když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat...
1. Letopisů 12:10...lvů a hbitostí horských gazel: V čele byl Ezerdruhý Obadiáš, třetí Eliab, čtvrtý Mišmana, pátý Jirmeáš...
1. Letopisů 17:5...putoval jsem s Příbytkem z jednoho stanoviště na druhé. Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli...
1. Letopisů 19:16...tak vyslali posly a přivedli si také Aramejcedruhého břehu Eufratu. V jejich čele stál Hadad-ezerův...
1. Letopisů 23:11...čtyři synové Šimeiho. Jachat byl vůdce, Ziza byl druhý, ale Jeuš ani Beria neměli mnoho synů, a proto se...
1. Letopisů 23:19...vůdce Šelomit. Synové Hebronovi: vůdce Jeriášdruhý Amariáš, třetí Jachaziel, čtvrtý Jekameam. Synové...
1. Letopisů 23:20... čtvrtý Jekameam. Synové Uzielovi: vůdce Míkadruhý Jišiáš. Synové Merariho: Machli a Muši. Synové...
1. Letopisů 24:5...do osmi. Rozdělili je losem, jednoho jako druhého, protože synové Eleazarovi i synové Itamarovi byli...
1. Letopisů 24:7...na Itamarův. Výsledky losování: první: Jojaribdruhý: Jedajáš, třetí: Charim, čtvrtý: Seorim...
1. Letopisů 24:23...Jachat. Ze synů Hebronových: Jeriášdruhý Amariáš, třetí Jachaziel, čtvrtý Jekameam. Ze synů...
1. Letopisů 25:9...Josef z Asafova rodu a jeho bratři a synové 12 druhý: Gedaliáš a jeho bratři a synové 12 třetí: Zakur a...
1. Letopisů 26:2...Synové Mešelemiášovi: prvorozený Zachariášdruhý Jediael, třetí Zebadiáš, čtvrtý Jatniel, pátý Elam,...
1. Letopisů 26:4... Synové Obed-edomovi: Prvorozený Šemajášdruhý Jozabad, třetí Joach, čtvrtý Sachar, pátý Natanael,...
1. Letopisů 26:11...prvorozený, ale jeho otec ho učinil vůdcem), druhého Chilkiáše, třetího Tebaliáše a čtvrtého Zachariáše....
1. Letopisů 27:4...měsíci byl vrchním velitelem celého vojskaDruhý měsíc byl velitelem oddílu Dodaj Achochijský (jeho...
1. Letopisů 29:21...a klaněli se před Hospodinem a před králemDruhého dne přinášeli Hospodinu oběti a zápaly - 1 000...
2. Letopisů 3:2... na mlatu Aravny Jebusejského. Stavbu zahájil druhého dne druhého měsíce čtvrtého roku své vlády. Základy...
2. Letopisů 3:11...křídlem dotýkal jedné stěny místnostidruhým pětiloktovým křídlem se dotýkal křídla druhého...
2. Letopisů 3:12...křídlem se dotýkal křídla druhého cheruba. Také druhý cherub se jedním pětiloktovým křídlem dotýkal stěny...
2. Letopisů 3:17...sloupy vztyčil před chrámem, jeden napravodruhý nalevo. Ten pravý nazval Jachin, Opora, a levý Boáz,...
2. Letopisů 20:22...obrátil jejich zálohy, takže se pustili jedni do druhých. Amonci a Moábci napadli obyvatele pohoří Seír a...
2. Letopisů 20:23...s obyvateli Seíru, pomohli k záhubě jeden druhému. Když Judští dorazili k místu, odkud je vidět...
2. Letopisů 27:5...a 10 000 korů ječmene. Totéž mu odvádělidruhý a třetí rok. Tak Jotam upevnil svou moc, neboť žil...
2. Letopisů 30:2...obcí dohodl, že oslaví Hod beránkadruhém měsíci, protože ho nemohli uspořádat v patřičný čas,...
2. Letopisů 30:13...se shromáždilo množství lidu, aby se ve druhém měsíci zúčastnili Slavnosti nekvašených chlebů. Celé...
2. Letopisů 30:15...a naházeli je do potoka Kidron. Čtrnáctý den druhého měsíce porazili velikonočního beránka. Kněží a...
2. Letopisů 36:14...hodnostáři, kněží i lid vršili jednu zradu za druhou. Řídili se všemožnými pohanskými ohavnostmi, a...
Ezdráš 3:8...moři přivezli cedrové dřevo z Libanonu do JafyDruhého měsíce druhého roku po svém příchodu k Božímu domu...
Ezdráš 4:24...chrámu v Jeruzalémě se tehdy zastavila do druhého roku vlády perského krále Dareia. Ageus prorok a...
Ezdráš 9:11...špinavými ohavnostmi od jednoho konce po druhý. Nevdávejte proto své dcery za jejich syny a své syny...
Nehemiáš 4:10...toho dne polovina mých mužů pracovala na díledruhá polovina byla ve zbroji. Velitelé s kopími, štíty,...
Nehemiáš 4:11... Nosiči jednou rukou přenášeli stavební nákladdruhou svírali zbraň. Všichni, kdo pracovali na stavbě,...
Nehemiáš 8:13... protože porozuměli slovům, která slyšeli čístDruhého dne se všichni rodoví vůdcové lidu s kněžími a...
Nehemiáš 11:9...mužů. Jejich velitelem byl Joel, syn ZikrihoDruhým velitelem města byl Juda, syn Senuy. Z kněží:...
Nehemiáš 11:17...zahajoval chvály modlitbou. Dále Bakbukiášdruhý po něm, a Abda, syn Šamuy, syna Galalova, syna...
Nehemiáš 12:38...podél Davidova paláce a na východ k Vodní bráněDruhý děkovný průvod šel opačným směrem. Šel jsem s ním i...
Ester 1:7...královsky štědře do zlatých číší, jedna číše za druhou a každá jiná. Dle nařízení se pilo bez omezení; král...
Ester 9:29...památka mezi jejich potomky nevymizí. Tuto druhou listinu psala spolu s Židem Mordechajem také...
Ester 10:3...králů médských a perských. Žid Mordechaj byl druhý hned po králi Xerxovi a mezi Židy nejváženější. Celé...
Job 16:14...nechá stříkat po zemi. Dává mi jeden úder za druhým, vrhá se na jako válečník. Zjizvenou kůži pytlem...
Job 21:26...co je blahobyt. Do prachu však ulehnou jeden jak druhý, oba dva stejně přikryjí červi. Víte, znám ty vaše...
Job 34:19...před nuzáky - dílo jeho rukou jsou jeden jak druhý! Uprostřed noci náhle umírají, i mocní se zachvějí a...
Job 34:37...jako hanebník! Vždyť jenom vrší jeden hřích na druhý, šíří mezi námi pochyby a mluví proti Bohu víc a...
Job 41:8...jako pečetí jsou pevně spojené. Jedna přiléhá ke druhé, ani vzduch mezi nimi neprojde. Jsou k sobě navzájem...
Job 42:14...sedm synů a tři dcery. Jedné dal jméno Jemimadruhé Kesia a třetí Keren-hapuch. V celé zemi nebyly tak...
Žalmy 12:3... všichni čestní lidé mizí ze světa! Každý jen druhému pořád lže, úlisné rty mají, srdce falešné! ...
Žalmy 19:3...slávě, o díle jeho rukou mluví obloha. Jeden den druhému slovo uděluje, jedna noc druhé zjevuje poznání....
Žalmy 19:7...cestu vyrazit. Vychází na jednom konci nebe, k druhému konci míří obloukem, před jeho žárem se nikdo...
Žalmy 37:26...potomci že by žebrali. Stále soucit a půjčuje druhým, požehnáním jsou i jeho potomci. Odmítej zlo a konej...
Žalmy 49:8... chlubí se velikostí svého bohatství. Jeden druhého však vykoupit nedokáže, nevnutí za něj Bohu úplatek...
Žalmy 75:8... Jedině Bůh přece soudcem je - jednoho povyšujedruhého snižuje. Hospodin drží kalich v ruce své, kořeněné...
Přísloví 5:9...chraň se přiblížit! Svou důstojnost jinak necháš druhým, svá léta ukrutníku odevzdáš. Z tvého úsilí budou...
Přísloví 14:10...člověka zná vlastní hořkost, podobně jeho radost druhý necítí. Dům darebáků je určen ke zboření, stan...
Přísloví 18:17... kdo líčí spor, se zdá být v právu, příchod druhého jej ale prověří. Los dokáže ukončit sváry, i mocné...
Přísloví 27:2...zítra - netušíš ani, co bude dnes! chválí druzí, a ne tvá vlastní ústa, jsou to cizí, a ne tvé...
Kazatel 3:19...zvířata čeká stejný osud - jeden umírá tak jako druhý, všichni dýchají stejný vzduch. Člověk zvířata ničím...
Kazatel 4:10...námaha štědrou odměnu: Padne-li jeden z nichdruhý ho zvedne, padne-li osamělý, běda, kdo zvedne jej?!...
Kazatel 7:14...den si uvědom, že Bůh jej učinil tak jako ten druhý, aby si člověk nikdy nebyl jist, co skrývá budoucnost...
Kazatel 7:22... Ve vlastním srdci přece dobře víš, že i tys druhé často proklínal. V tom všem jsem se snažil najít...
Kazatel 7:27...došel, praví Kazatel: Jedno jsem porovnávaldruhým, abych našel smysl, po němž duše tolik toužila,...
Izaiáš 3:5...vládnout krutá sběř. Lidé budou vyhrožovat jeden druhému, bližní bude ubližovat svému bližnímu, mladí se...
Izaiáš 6:3...dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. Jeden ke druhému přitom volali: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin...
Izaiáš 13:8... bolestí se budou svíjet jako rodičky. Jeden nad druhým bude ohromen, tváře jim vzplanou plamenem. Hle,...
Izaiáš 34:14... Setkají se tam příšery a hyeny, jeden na druhého běsi zavřeští; noční stvůra se tam usadí a najde...
Izaiáš 41:6...se společně, podporují se navzájem, jeden druhému říká: "Seber se!" Řemeslník zlatníkovi dodává...
Izaiáš 44:5...vrby u řeky. Jeden řekne: "Patřím Hospodinu" a druhý Jákobovo jméno ponese, další si na ruku napíše...
Izaiáš 58:4...jen sváry a rozbroje, vaše krutá pěst dopadá na druhé. Nemůžete se postit tak jako dnes, abyste byli...
Jeremiáš 5:5... co jejich Bůh nařídil. Jenže ti také jeden jako druhý své jho rozlámali, postroje ze sebe strhali. Proto se...
Jeremiáš 9:4... všichni ti bližní roznášejí pomluvy. Jeden druhého podvádějí, pravdu vůbec nemluví; svůj jazyk...
Jeremiáš 9:19...úst uši otevřete. Učte své dcery bědování, jedna druhou učte žalozpěv. Vždyť se k nám smrt vyšplhala okny,...
Jeremiáš 13:14...tak, že budou opilí. Roztříštím je jednydruhé, rodiče i děti, praví Hospodin. Nebudu mít soucit ani...
Jeremiáš 20:3...bráně Hospodinova chrámu. Když ho Pašchur druhého dne z klády propustil, Jeremiáš mu řekl: "Hospodin...
Jeremiáš 22:8...procházet kolem tohoto města, budou se jeden druhého ptát: ‚Proč to Hospodin tomuto velikému městu...
Jeremiáš 23:27...vymysleli. Myslí si, že těmi sny, které si jedni druhým vyprávějí, přimějí můj lid zapomenout na jméno,...
Jeremiáš 23:30... praví Hospodin, kteří kradou slova jedni od druhých. Hle, jsem proti těm prorokům, praví Hospodin,...
Jeremiáš 23:35... s takovým i s jeho domem zúčtuji. Jeden druhého se máte ptát: ‚Co Hospodin odpověděl? Co Hospodin...
Jeremiáš 24:2...velmi krásné fíky, jaké uzrávají mezi prvními. V druhém koši byly velmi špatné fíky, tak špatné, že nešly...
Jeremiáš 25:26...krále severu, blízké i vzdálené, jednoho po druhém - všechna království země, co jich je na světě. A po...
Jeremiáš 25:33...pobije, budou rozsety od jednoho konce světa po druhý. Nikdo je neopláče, nikdo je neposbírá ani nepohřbí;...
Jeremiáš 31:34...lidem. se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte Hospodina!' Všichni totiž budou...
Jeremiáš 36:16...všechna ta slova, vyděšeně se podívali jeden na druhého a řekli Baruchovi: "Musíme to všechno oznámit králi...
Jeremiáš 41:4... a také babylonské vojáky, kteří tam byliDruhý den po zavraždění Gedaliáše, když o tom ještě nikdo...
Jeremiáš 46:12...nářek zemi naplní. Hrdinové klopýtnou jedni přes druhé, padnou všichni společně." Slovo, které Hospodin...
Jeremiáš 46:16...je Hospodin. Budou padat zas a zas, jeden přes druhého budou klopýtat. Prý: ‚Pojďme utéct zpět ke svým...
Jeremiáš 52:22...dokola, to vše z bronzu. Právě takový byldruhý sloup, včetně granátových jablek. Těch bylo po...
Ezechiel 3:13...křídel oněch bytostí, jak se otírala jednodruhé, a rachot kol, jež se vznášela spolu s nimi -...
Ezechiel 4:17...bude takový nedostatek chleba a vody. Jeden jako druhý budou zděšeni a budou skomírat svými vinami." "Synu...
Ezechiel 7:26...Valí se pohroma za pohromou, zlá zpráva jedna za druhou. Od proroka se budou dožadovat vidění a skončí...
Ezechiel 10:10...kámen chrysolit. Všechna čtyři se podobala jedno druhému, jakoby vždy bylo kolo uprostřed kola. Když se...
Ezechiel 10:14...z nich měl čtyři tváře. První byla tvář cherubadruhá byla tvář lidská, třetí byla tvář lví a čtvrtá byla...
Ezechiel 23:13... jak se poskvrnila; chovala se stejně jako ta druhá! Ve svém smilnění ale zašla ještě dál, když uviděla...
Ezechiel 24:18...o tom říkal lidem - a večer mi zemřela ženaDruhý den jsem udělal, co mi bylo přikázáno. Lidé mi...
Ezechiel 31:14...nad ostatní stromy napájené vodami. Jeden jak druhý přece musí umřít - směřují pod zem mezi smrtelníky,...
Ezechiel 33:30...si o tobě povídají mezi zdmi i u dveří a jedni druhým říkají: ‚Pojďte, poslechneme si, jaké slovo přišlo...
Ezechiel 37:7...kosti se s rachotem začaly připojovat jedna ke druhé. Viděl jsem, jak se pokrývají šlachami a masem a jak...
Ezechiel 37:17...z celého domu Izraele'. Pak je spoj jednodruhým v jediné dřevo, jsou v tvé ruce jedno. se ...
Ezechiel 40:10... Uvnitř této východní brány byly po jednédruhé straně tři výklenky a ty tři měly vždy stejné rozměry...
Ezechiel 40:12...13 loktů široká. Před výklenky byla po jednédruhé straně zídka na loket vysoká. Výklenky byly 6 loktů...
Ezechiel 40:13...od zadní stěny jednoho výklenku po zadní stěnu druhého byla ta brána 25 loktů široká. Změřil také síň:...
Ezechiel 40:21...vnějšího nádvoří. Její tři výklenky po jednédruhé straně a rovněž pilíře a síň měly stejné rozměry jako...
Ezechiel 40:26...a na protilehlé straně měla síň. Po jednédruhé straně měla pilíře s palmovými ornamenty. I zde na...
Ezechiel 40:34...obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla po jednédruhé straně pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k osm...
Ezechiel 40:37...obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla po jednédruhé straně pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k osm...
Ezechiel 40:39...omývaly zápalné oběti. V síni stály po jednédruhé straně vždy dva stoly, na kterých se porážely zápalné...
Ezechiel 40:40... u schodů k jejímu vchodu, stály po jednédruhé straně vždy dva stoly. Celkem tam tedy stálo osm...
Ezechiel 40:41...osm stolů na porážení - čtyři z jedné a čtyřidruhé strany. Čtyři stoly pro zápalné oběti byly z tesaného...
Ezechiel 40:44...k severní bráně a byla obrácená k jihudruhá přiléhala k jižní bráně a byla obrácená k severu....
Ezechiel 40:48...předsíni chrámu a změřil její pilíře po jednédruhé straně: byly 5 loktů silné. Brána měla šířku 14 loktů...
Ezechiel 40:49... po deseti schodech. U pilířů stál po jednédruhé straně vždy jeden sloup. Poté uvedl do chrámové...
Ezechiel 41:1...do chrámové lodi a změřil její pilíře po jednédruhé straně: byly 6 loktů silné. Vchod měl šířku 10 loktů...
Ezechiel 41:2...měl šířku 10 loktů a jeho zárubně po jednédruhé straně 5 loktů. Změřil celou loď a byla 40 loktů...
Ezechiel 41:3...měl šířku 6 loktů a jeho zárubně po jednédruhé straně 7 loktů. Změřil celou tuto místnost v čele...
Ezechiel 41:11...vchody do postranních komor, jeden ze severudruhý z jihu. Mezi chrámem a tímto prostranstvím byla kolem...
Ezechiel 41:15...prostranství: včetně ochozů po jednédruhé straně byla 100 loktů široká. Vnitřek chrámové lodi i...
Ezechiel 41:19...palmě z jedné strany a lví tvář proti palmědruhé strany. Tak to bylo vyřezáno kolem dokola celého...
Ezechiel 41:24...a obě ta křídla byla otočná; jak první, tak druhé dveře měly po dvou křídlech. Na chrámových dveřích...
Ezechiel 41:26...byla zužující se okna s palmami po jednédruhé straně. Také na postranních komorách chrámu byly...
Ezechiel 43:22...na určeném místě chrámového okrsku mimo svatyniDruhého dne přineseš k oběti za hřích kozla bez vady, aby...
Daniel 2:1...pak zůstal do prvního roku krále Kýra. Ve druhém roce své vlády měl Nabukadnezar sen, který ho...
Daniel 7:5... a dostala lidské srdce. A hle, vtom se objevila druhá šelma, podobná medvědu. Na jedné straně byla vztyčená...
Daniel 8:3... Oba rohy měl dlouhé, jeden však byl delší než druhý, ačkoli vyrostl později. Viděl jsem toho berana trkat...
Daniel 12:5...dva muže - jeden stál na tomto břehu řekydruhý na protějším. Ten se zeptal muže oděného plátnem,...
Ozeáš 4:2...- rozmáhá se to víc a víc, jedno krveprolití za druhým! To proto země uvadá a každý její obyvatel je...
Joel 2:8...z nich, ze své dráhy se neodchýlí. Jeden do druhého nevráží, každý sleduje svůj cíl, a i když na obranu...
Amos 4:3...na hácích a vaše děti na udicích! Jednu za druhou vás odvedou skrz hradbu zbořenou a k Harmonu vás...
Amos 4:7...tři měsíce. Jedno město jsem skrápěl deštěmdruhému jsem jej však odepřel; jeden díl země byl zavlažen,...
Jonáš 4:7... Jonáš měl z rostliny opravdu velikou radostDruhého dne za svítání ale Hospodin zařídil, aby tu...
Ageus 1:1...váš osud před vašimi zraky, praví Hospodin." Ve druhém roce vlády krále Dareia, prvního dne šestého měsíce,...
Ageus 1:15... Bylo to čtyřiadvacátého dne šestého měsíce. Ve druhém roce vlády krále Dareia, jednadvacátého dne sedmého...
Ageus 2:10...zástupů." Čtyřiadvacátého dne devátého měsíce ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Ageus slovo...
Zachariáš 1:1... praví Hospodin zástupů." V osmém měsíci druhého roku Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn...
Zachariáš 1:7...dne jedenáctého měsíce, totiž měsíce šebat, ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn...
Zachariáš 4:3... A u něj stojí dvě olivy, jedna vpravo od mísydruhá vlevo." Tehdy jsem se zeptal anděla mluvícího se...
Zachariáš 5:3...je napsáno: ‚Každý zloděj bude vyhlazen' a z druhé strany: ‚Každý křivopřísežník bude vyhlazen.' Tu...
Zachariáš 6:2...a ty hory byly z bronzu. První vůz táhli ryzácidruhý vraníci, třetí bělouši a čtvrtý grošáci - samí statní...
Zachariáš 7:9...zástupů: ‚Prosazujte opravdové právo a jedni druhým projevujte soucit a laskavost. Neutlačujte vdovy a...
Zachariáš 7:10...ani chudáky a nevymýšlejte, jak jedni druhým ublížit.' Oni to ale odmítli vnímat; vzpurně se...
Zachariáš 8:21...a obyvatelé mnoha měst. Z jednoho města půjdoudruhému se slovy: ‚Pojďme prosit Hospodina o přízeň, pojďme...
Zachariáš 11:7...jsem si dvě hole; jednu jsem nazval Náklonnostdruhou Jednota. Začal jsem pást ty ovce a za jediný měsíc...
Zachariáš 11:14...u Hospodinova chrámu. Potom jsem zlámal druhou hůl jménem Jednota, abych zrušil bratrství mezi...
Zachariáš 13:4...budou stydět každý za své prorocké vidění. Aby druhé oklamali, přestanou nosit pláště z kožešiny. "Nejsem...
Zachariáš 14:13...den mezi Hospodin pošle hrozný zmatek; jeden druhého chytí za ruce a obrátí ruce proti sobě navzájem. ...
Malachiáš 2:10...znesvěcujeme smlouvu svých otců, když jsme jedni druhým nevěrní? Juda je nevěrný, v Izraeli a v Jeruzalémě...
Matouš 5:39... Když někdo udeří do pravé tváře, nastav mudruhou. Když se s tebou někdo chce soudit, aby připravil...
Matouš 6:24...dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidětdruhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím...
Matouš 8:18...něj lidí, přikázal učedníkům, se přeplaví na druhý břeh. Tehdy k němu přistoupil jeden znalec Písma se...
Matouš 8:28...i vítr a vlny!" Když se pak přeplavil na druhou stranu do gadarenského kraje, střetli se s ním dva...
Matouš 11:16...Podobá se dětem, které sedí na návsi a volají na druhé: ‚Pískali jsme vám, a netančili jste; naříkali jsme,...
Matouš 12:13..." A když ji natáhl, byla znovu zdravá jako ta druhá. Farizeové se pak odešli radit, jak by ho zničili...
Matouš 14:22...učedníky, nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu, než on propustí zástupy. Když zástupy...
Matouš 16:5...nechal a odešel. Když se učedníci přeplavili na druhý břeh, zjistili, že zapomněli vzít chleba. Ježíš jim...
Matouš 20:22...sedět ve tvém království jeden po tvé pravicidruhý po tvé levici." "Nevíte, o co prosíte," řekl na to...
Matouš 21:30...mi,' ale pak si to rozmyslel a šel. Potom šel za druhým a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ‚Ano, pane, půjdu,'...
Matouš 22:26...svou ženu svému bratru. Totéž se stalo i s druhým a třetím bratrem po sedmého. Nakonec pak zemřela...
Matouš 22:39...je první a největší přikázáníDruhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.'...
Matouš 24:31...světových stran, od jednoho konce nebe po druhý. Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho...
Matouš 24:40... Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzatdruhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude...
Matouš 24:41...budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzatadruhá zanechána. Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli...
Matouš 25:32...shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví...
Matouš 26:22...jeden z vás zradí." Zcela zdrceni se jeden po druhém ptali: "Snad to nejsem , Pane?" "Zradí ten, kdo...
Matouš 27:38...byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravicidruhý po levici. Kolemjdoucí pokyvovali...
Matouš 27:61... Naproti hrobu seděla Marie Magdaléna a ta druhá Marie. Nazítří, po dni příprav, se vrchní kněží a...
Matouš 28:1...první den týdne, přišla se Marie Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrob. Vtom nastalo veliké...
Marek 1:27...byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého: "Co to znamenat? Co je to za nové učení?...
Marek 4:35... Večer onoho dne jim řekl: "Přeplavme se na druhou stranu." Opustili tedy zástup a vzali ho, jak byl,...
Marek 4:41...vyděšení. "Kdo to vůbec je?" ptali se jeden druhého. "Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!" Tehdy se...
Marek 5:21... Když se pak Ježíš přeplavil lodí zpátky na druhý břeh, sešel se k němu u jezera veliký zástup. Přišel...
Marek 6:45...učedníky, nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu k Betsaidě, než rozpustí zástup. A když se s...
Marek 8:13...Opustil je, nastoupil zase do lodi a odplul na druhou stranu. Zapomněli ale vzít chléb a neměli s sebou na...
Marek 10:26...království." V naprostém ohromení se jeden druhého ptali: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš se na ...
Marek 10:37...sedět ve své slávě - jednoho po tvé pravicidruhého po tvé levici." "Nevíte, o co prosíte," řekl jim na...
Marek 11:12...večer, a tak se Dvanácti odešel do Betanie. Když druhého dne vycházeli z Betanie, Ježíš dostal hlad. Zdálky...
Marek 12:21... zemřel a nezanechal potomka. Pak si ji vzal druhý, ale také zemřel a nezanechal potomka. Stejně tak...
Marek 12:31...svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.' Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné...
Marek 14:19... kdo se mnou, zradí." Zdrceni se jeden po druhém začali ptát: "Snad ne ?" "Je to jeden ze Dvanácti...
Marek 15:27...dva zločince, jednoho po jeho pravicidruhého po levici. Kolemjdoucí pokyvovali hlavami a...
Lukáš 5:7...trhat. Zamávali proto na své společníky na druhé lodi, jim jedou na pomoc. A když připluli,...
Lukáš 6:29... Tomu, kdo bije do tváře, nastav také druhou a tomu, kdo ti bere plášť, nebraň vzít ani košili....
Lukáš 7:32...jako děti, které sedí na návsi a volají jedny na druhé: ‚Pískali jsme vám, a netančili jste, naříkali jsme,...
Lukáš 7:41...měl dva dlužníky. Jeden dlužil pět set denárůdruhý padesát. Když ale neměli čím zaplatit, oběma odpustil...
Lukáš 8:25...se jich. Zděšeni a ohromeni se pak ptali jeden druhého: "Kdo to vůbec je, že přikazuje i větru a vodám a...
Lukáš 9:37...dnech nikomu neprozradili, co viděli. Když pak druhý den sestoupili z hory, vyšla mu naproti velká spousta...
Lukáš 10:35...mezka, dovezl do hostince a postaral se o nějDruhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se...
Lukáš 14:18...vše je připraveno.' Všichni se ale jeden jako druhý začali vymlouvat. První řekl: ‚Koupil jsem pole a...
Lukáš 14:19...se na jít podívat. Prosím , omluv .' Druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet....
Lukáš 16:5...do svých domů, budu propuštěn!' Jednoho po druhém si pak zavolal všechny dlužníky svého pána. Prvního...
Lukáš 16:13...dvěma pánům. Buď bude jednoho nenávidětdruhého milovat, nebo se bude jednoho držet a tím druhým...
Lukáš 17:24...ozáří krajinu od jednoho konce oblohy po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den. Nejdříve ale...
Lukáš 17:34...noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzatdruhý zanechán. [36] Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata...
Lukáš 17:35... [36] Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzatadruhá zanechána." "Kde, Pane?" zeptali se ho. "Kde je...
Lukáš 18:10...se šli do chrámu modlit; jeden byl farizeusdruhý výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto se sám pro...
Lukáš 19:18...v tom nejmenším, vládni deseti městům.' Přišel druhý a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vydělala pět hřiven.'...
Lukáš 20:30...se oženil a zemřel bezdětný. Potom si ji vzal druhý, třetí a tak dále. Všech sedm jich zemřelo, aniž by...
Lukáš 23:33...ho tam, i ty zločince - jednoho po pravicidruhého po levici. Ježíš tehdy řekl: "Otče, odpusť jim,...
Lukáš 23:40..."Když jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás!" Ten druhý ho však okřikl: "To se ani Boha nebojíš? Máš stejný...
Lukáš 24:32...poznali ho, ale on jim náhle zmizel. Tehdy jeden druhému řekli: "Copak nám nehořelo srdce, když s námi na...
Jan 1:29...se stalo v Betanii za Jordánem, kde Jan křtilDruhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu, a řekl:...
Jan 1:35...viděl a vydávám svědectví, že on je Boží Syn." Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků....
Jan 4:33...sytí pokrm, který vy neznáte." Učedníci se jeden druhého ptali: "Přinesl mu snad někdo jídlo?" "Můj pokrm,"...
Jan 4:54...po svém návratu z Judska vykonal v Galileji  druhý zázrak. Potom byl další židovský svátek, a tak se...
Jan 5:44...vůbec mohli uvěřit? Přijímáte chválu jedni od druhých, ale chválu, která je od samotného Boha, nehledáte....
Jan 6:17...dolů k jezeru, nastoupili na loď a plavili se na druhý břeh do Kafarnaum. Ačkoli se setmělo, Ježíš k nim...
Jan 6:22...loď, a ta se hned ocitla u břehu, k němuž pluliDruhého dne si zástup, který zůstal na protějším břehu...
Jan 6:25... kde hledali Ježíše. Když ho pak našli na druhém břehu jezera, ptali se ho: "Rabbi, kdy ses sem...
Jan 8:9...po zemi. Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš...
Jan 12:19...v celých zástupech. Farizeové tehdy jedni druhým říkali: "Vidíte? Nic nezmůžete! Celý svět jde za...
Jan 13:14...a Mistr, umyl nohy vám, máte i vy mýt nohy jeden druhému. Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem...
Jan 13:22... zradí." Učedníci se začali rozhlížet jeden po druhém, netušíce, o kom to mluví. Jeden z jeho učedníků,...
Jan 13:34...' Dávám vám nové přikázání: Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem miloval vás. Podle...
Jan 13:35...moji učedníci, když budete mít lásku jednidruhým." Šimon Petr se ho zeptal: "Pane, kam jdeš?" "Tam,...
Jan 15:12...dokonalá. Toto je přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než...
Jan 15:17...v mém jménu. Toto vám přikazuji: Milujte jedni druhé." "Když vás bude svět nenávidět, vězte, že ...
Jan 16:17..." Někteří z jeho učedníků se začali jeden druhého ptát: "Co tím chce říci? Prý: ‚Za okamžik ...
Jan 18:16...dvora. Petr ale zůstal venku u dveří. Onen druhý učedník, který se znal s veleknězem, tedy vyšel,...
Jan 19:32... A tak přišli vojáci a zlámali nohy jednomudruhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když ale přišli k...
Jan 20:3... kam ho dali!" Petr se zvedl a spolu s tím druhým učedníkem vyrazili k hrobu. Běželi společně, ale ten...
Jan 20:4...vyrazili k hrobu. Běželi společně, ale ten druhý učedník Petra předběhl a dorazil k hrobu první....
Jan 20:8...ležela svinutá zvlášť. Když potom vešel i ten druhý učedník, který dorazil k hrobu jako první, uviděl a...
Jan 20:12...dva anděly v bílém rouchu, jednoho u hlavydruhého u nohou. "Proč pláčeš, ženo?" zeptali se . "Vzali...
Skutky 2:12...myslet. "Co tohle znamenat?" ptali se jeden druhého. Někteří se ale posmívali a říkali: "Opili se novým...
Skutky 4:3...Zatkli je, a protože byl večer, nechali je do druhého dne ve vězení. Mnozí, kdo tu řeč slyšeli, však...
Skutky 7:26...spásu, ale oni nerozuměli. Navštívil jedruhého dne a snažil se usmířit jejich potyčku: ‚Muži, jste...
Skutky 10:9...jim vyložil a poslal je do JoppyDruhého dne, zatímco se cestou blížili k městu, Petr...
Skutky 10:24...s nimi, doprovázen některými bratry z JoppyDruhého dne dorazili do Cesareje. Kornelius je očekával a...
Skutky 12:10...myslel si, že vidění. Když minuli prvnídruhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města,...
Skutky 13:33... když vzkřísil Ježíše. Tak je to popsáno ve druhém Žalmu: ‚Ty jsi můj Syn, jsem ode dneška Otcem...
Skutky 14:4...města se rozdělilo: jedni byli s Židydruzí s apoštoly. Když se je však pohané i Židé se svými...
Skutky 14:20...obstoupili učedníci, vstal a vrátil se do městaDruhého dne pak s Barnabášem odešel do Derbe. I tomuto...
Skutky 19:32...se neodvažuje do divadla. Tam jedni křičeli todruzí ono, ve shromáždění vládl zmatek a mnozí ani nevěděli...
Skutky 20:7...lámání chleba, Pavel k nim mluvil, a protože se druhý den chystal odejít, protáhl svou řeč do půlnoci. V...
Skutky 20:15...do Mitylény. Odtud jsme pokračovali dáldruhého dne jsme se přiblížili k ostrovu Chios. Nazítří...
Skutky 21:1...kotvy a vypluli přímým směrem na ostrov KósDruhý den jsme dorazili na Rhodos a odtud do Patary. Tam...
Skutky 21:18...do Jeruzaléma, bratři nás tam vřele přijaliDruhého dne šel Pavel s námi k Jakubovi, kde se shromáždili...
Skutky 21:26...dále krvi, masu zardoušených zvířat a smilstvu." Druhého dne se tedy Pavel spolu s oněmi muži podrobil...
Skutky 21:34...je a co udělal. V davu však jedni křičeli todruzí ono. Nemohl kvůli hluku zjistit nic jistého, a tak...
Skutky 23:6...věděl, že ve Veleradě je jedna strana saduceůdruhá farizeů, a tak zvolal: "Bratři, jsem farizeus,...
Skutky 25:6...osm nebo deset dní, vrátil se do CesarejeDruhého dne zasedl k soudu a poručil, předvedou Pavla....
Skutky 25:23...poslechl." "Uslyšíš ho zítra," odpověděl FestusDruhého dne přišli Agrippa a Bereniké s veškerou nádherou a...
Skutky 27:3...s námi také Makedonec Aristarchos z TesalonikyDruhého dne jsme přistáli v Sidonu. Julius se k Pavlovi...
Skutky 27:18...dál. Bouře námi zmítala tak prudce, že jsme druhého dne začali vyhazovat náklad. Třetího dne jsme...
Římanům 2:1...nemáš výmluvu, jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe - vždyť sám děláš to, co...
Římanům 2:3... člověče, že unikneš Božímu soudu, když soudíš druhé, ale sám děláš totéž? Anebo snad podceňuješ bohatství...
Římanům 2:21...za ztělesnění poznání a pravdy. Když poučuješ druhého, proč se nepoučíš sám? Kážeš: "Nekraď," a přitom...
Římanům 9:21...hroudy může udělat jednu nádobu na ozdobudruhou na smetí. A co když Bůh, ačkoli chtěl projevit svůj...
Římanům 13:8...nedlužte nic než vzájemnou lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon. Vždyť přikázání "Necizolož,...
Římanům 14:13...účet sám za sebe. Přestaňme proto soudit jedni druhé. Raději posuďte, jak bratra ničím neurazit a...
Římanům 15:2...vyhovět bližnímu. Usilujme o prospěch a posílení druhých. Vždyť ani Kristus nebral ohled sám na sebe; naopak...
1. Korintským 3:4...a svár? Když jeden říká: " jsem Pavlův" a druhý " zas Apollův", nechováte se jen jako obyčejní...
1. Korintským 4:6...se tedy nikdo kvůli jednomu z nás nepovyšuje nad druhého. Kdo udělal tak důležitým? Máš snad něco, co jsi...
1. Korintským 7:5...nepatří jemu, ale manželce. Neodpírejte se jeden druhému - jedině po vzájemné shodě, že se na čas uvolníte...
1. Korintským 7:7... ale od Boha svůj vlastní dar, jeden takdruhý jinak. Svobodným a vdovám říkám, že je pro lepší...
1. Korintským 9:12...úrodu? Mohou-li toto právo vůči vám uplatňovat druzí, čím spíše my? My jsme však toto právo nevyužili....
1. Korintským 9:27...tělo tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, sám nebyl vyřazen. Nechci bratři, abyste nevěděli,...
1. Korintským 10:24... nejde o vlastní prospěch, ale o prospěch toho druhého. Jezte, cokoli se prodává na masném trhu, a na nic...
1. Korintským 10:29...ovšem o tvém svědomí, ale o svědomí toho druhého. "Proč by ale mou svobodu mělo určovat cizí...
1. Korintským 11:33...moji, když se scházíte k jídlu, čekejte jedni na druhé. Kdo hlad, se nají doma, abyste se nescházeli k...
1. Korintským 12:28...části. Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštolydruhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary...
1. Korintským 14:11...někdo řečí, které nerozumím, zůstaneme jeden druhému cizincem. Stejné je to s vámi. Když jste tedy tak...
1. Korintským 14:17... když neví, co říkáš? Děkuješ sice krásně, ale druhým to nepomáhá. Děkuji Bohu, že mluvím v jazycích více...
1. Korintským 14:19...než vy všichni; v církvi bych ale pro poučení druhých raději promluvil pět slov srozumitelně než tisíce...
1. Korintským 14:31... pak ten první mlčí. Můžete přece jeden po druhém prorokovat všichni, aby se všem dostalo poučení a...
1. Korintským 15:41...a jiná sláva hvězd, i samotné hvězdy se jedna od druhé ve slávě liší. Tak je to také se zmrtvýchvstáním....
1. Korintským 15:47...to duchovní. První člověk byl z prachu zemědruhý člověk je z nebe. Jaký byl ten z prachu země, takoví...
2. Korintským 2:16... kdo hynou. Jedněm jsme smrtelnou vůní ke smrtidruhým jsme vůní života k životu. Kdo je ale k takové...
2. Korintským 8:8...upřímnost vaší lásky zmínkou o horlivosti druhých. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista -...
2. Korintským 8:13... ne podle toho, co nemá. Nejde mi o to, aby se druhým ulehčilo a vy se octli v nesnázích, ale jde mi o...
2. Korintským 10:15...jako první! Nechceme se nemístně chlubit prací druhých. Naopak doufáme, že jak vaše víra poroste, naše...
Galatským 4:22... že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokynědruhého ze svobodné. Ten z otrokyně se ale narodil jen...
Galatským 5:15...svého bližního jako sám sebe." Když ale jeden druhého koušete a žerete, pozor, se navzájem...
Galatským 6:2...abys sám nepodlehl pokušení. Neste břemena jedni druhých - tak naplníte Kristův zákon. Kdo si myslí, že je...
Galatským 6:4... se pak chlubí jen sám sobě a nesrovnává sedruhými. Každý musí nést svůj vlastní náklad...
Efeským 4:25...pravdy. Odhoďme tedy lež a každý "říkejme jeden druhému pravdu" - jsme přece údy téhož těla! "Hněváte-li se...
Efeským 5:21...Krista. Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým. Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu...
Filipským 1:17... v domnění, že mi k mým okovům přidají souženídruzí však z lásky a s vědomím, že jsem tu proto, abych...
Filipským 2:3...ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. si každý nehledí jen sebe, ale...
Filipským 2:4...než sebe. si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus...
Koloským 3:9...řeči - odstraňte ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré s jeho skutky a...
1. Tesalonickým 4:9...Sami jste se totiž od Boha naučili milovat jedni druhé, jak to také prokazujete všem bratrům po celé...
2. Tesalonickým 1:3...úžasně roste a všichni máte stále více láskydruhým. Sami se vámi v Božích církvích chlubíme - vaší...
2. Timoteus 3:13...a šarlatány to bude stále horší - budou svádět druhé, sami svedeni. Ty však zůstávej v tom, čemu ses...
Titus 3:10...jsou neplodné a marné. Rozvratníka po prvnímdruhém napomenutí vyobcuj. Věz, že takový člověk je zkažený...
Židům 8:11...jejich Bohem a oni mým lidem. Jeden nebude druhého poučovat, každý nebude bratra nabádat: ‚Poznej...
Židům 9:3... stůl a chleby předložení. Za oponou pak byla druhá část, zvaná nejsvětější svatyně. K patřil zlatý...
Židům 9:7...jeho první části, kde konají bohoslužbu. Do  druhé však jen jednou za rok vchází samotný velekněz, a to...
Židům 10:9...tvou vůli." Tak ruší to první, aby ustanovil to druhé. A to je ta vůle, v níž jsme jednou provždy posvěceni...
Židům 10:24... který dal zaslíbení, je věrný. Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a...
Jakub 2:18... je mrtvá. Někdo na to řekne: "Jeden vírudruhý zase skutky." Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a...
Jakub 4:11...a on vás povýší. Bratři, nepomlouvejte jedni druhé. Kdo pomlouvá nebo soudí svého bratra, pomlouvá a...
Jakub 5:9...je blízko. Nestěžujte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli odsouzeni. Hle, Soudce stojí ve...
Jakub 5:16...si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého...
1. Petr 1:22...bratrské lásce, milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce. Nejste přece znovuzrozeni z...
2. Petr 3:1...se znovu válí v bahně." Milovaní, píšu vám  druhý dopis. V obou jsem se vás snažil upomínat a burcovat...
1. Jan 3:11... které jste slyšeli od počátku: Milujme jedni druhé. Ne jako Kain, který patřil tomu Zlému a zavraždil...
1. Jan 3:23...jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám přikázal. Kdo dodržuje jeho přikázání,...
1. Jan 4:7...ducha pravdy a ducha bludu. Milujme jedni druhé, milovaní - vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje,...
1. Jan 4:11...Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé. Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni...
1. Jan 4:12...nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění....
2. Jan 1:5...to, které jsme měli od počátku: Milujme jedni druhé. V tom je láska, abychom žili podle jeho přikázání....
3. Jan 1:9...církvi, ale Diotrefes, který tak rád poroučí druhým, nás neuznává. Proto přijdu, připomenu, co dělá,...
3. Jan 1:10...nebylo dost, nejenže sám bratry nepřijímá, ale druhým to zakazuje a vyhání je z církve. Milovaný, neber si...
Zjevení 2:11... slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží." "Andělu církve v Pergamonu napiš:...
Zjevení 4:7...zepředu i zezadu. První bytost byla podobná lvudruhá teleti, třetí měla tvář jako člověk a čtvrtá se...
Zjevení 6:3...vyjel ve vítězství, a aby zvítězil. Když otevřel druhou pečeť, slyšel jsem druhou bytost říci: "Pojď!" A...
Zjevení 8:8...stromů a shořela veškerá zeleň. Když zatroubil druhý anděl, jako by byla do moře vržena veliká ohnivě...
Zjevení 11:14...dostali strach a vzdali slávu nebeskému BohuDruhé "běda" pominulo, hle, třetí "běda" se rychle blíží:...
Zjevení 14:8...nebe, zemi, moře i prameny vod!" Za ním letěl druhý anděl se slovy: "Padlo, padlo to veliké město Babylon...
Zjevení 16:3...jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředyDruhý pak vylil svou číši do moře. To se obrátilo jakoby v...
Zjevení 20:6... kdo podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a...
Zjevení 20:14...byly uvrženy do ohnivého jezera - to je ta druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života,...
Zjevení 21:8...v jezeře, které hoří ohněm a sírou - to je ta druhá smrt." Tehdy ke mně přišel jeden z těch sedmi andělů,...
Zjevení 21:19...všemi drahokamy: první základ byl jaspisdruhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx...

Slova obsahující druhého: druhého (143) půldruhého (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |