Druh

Hledám varianty 'druh' [ druhy (31) druhům (2) druhů (9) druhu (3) druhovi (2) druhem (5) druha (5) druh (5) ]. Nalezeny 52 verše.
Genesis 1:11...země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich...
Genesis 1:12...na zemi!" - a stalo se. Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích...
Genesis 1:21...Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné...
Genesis 1:24...ráno, den pátý. Bůh řekl: " země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka, drobné havěti i polní...
Genesis 1:25...i polní zvěře!" - a stalo se. Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti....
Genesis 6:19...tvorstva, přivedeš do archy po páru od každého druhu, aby přežili s tebou. Bude to samec a samice z...
Genesis 6:20...s tebou. Bude to samec a samice z různých druhů ptáků, z různých druhů dobytka i z všemožných druhů...
Genesis 7:14...synů vešli onoho dne do archy. Oni i všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí po zemi i ptactva,...
Genesis 31:23...dozvěděl třetího dne. Vzal tedy s sebou své druhy a hnal se za ním sedm dní, než ho dostihl v...
Genesis 31:25...si v tom pohoří postavil stan a i Lában se svými druhy se utábořili v gileádských horách.) Lában Jákobovi...
Genesis 31:32...bohy, zemře! Prohledej věci před našimi druhy a vezmi si, co ti patří." (Jákob totiž nevěděl, že je...
Genesis 31:37...z celého svého domu? Polož to zde před i své druhy, nás dva rozsoudí! Byl jsem u tebe celých dvacet...
Genesis 31:46...a vztyčil jej jako památník. Potom řekl svým druhům: "Nasbírejte kamení!" A tak nanosili kamení,...
Genesis 31:54... Potom na oné hoře obětoval dobytče a svolal své druhy, aby hodovali. A tak hodovali a zůstali na hoře...
Exodus 2:13...a zahrabal ho do písku. Když k nim pak přišel druhého dne, hle, dva Hebrejové se prali. Řekl tedy tomu,...
Leviticus 11:14...ohavní: orel, orlosup, mořský orel, luňák, různé druhy jestřábů, všechny druhy havranů...
Leviticus 11:15... různé druhy jestřábů, všechny druhy havranů, dále pštros, sova, racek, různé druhy sokolů...
Leviticus 11:16...druhy havranů, dále pštros, sova, racek, různé druhy sokolů, sýček, kormorán, výr...
Leviticus 11:19... pelikán, sup, čáp, různé druhy volavek a také dudek a netopýr. Všechen křídlatý hmyz...
Leviticus 11:22...nožky ke skákání po zemi, jako jsou různé druhy kobylek, sarančat, cvrčků a koníků. Všechen ostatní...
Leviticus 11:29...pro vás bude nečisté toto: lasice, krysa, různé druhy ještěrů, gekon, varan, ještěrka, mlok a chameleon...
Leviticus 13:30...jej kněz za nečistého - je to prašivinadruh malomocenství na hlavě nebo na bradě. Když ale kněz...
Leviticus 19:19... pravidla. Nedávej spolu pářit dvojí druh dobytka. Neosívej své pole dvojím druhem semene. Nenos...
Deuteronomium 1:16...spravedlivě, půjde o při mezi člověkem a jeho druhem nebo mezi ním a přistěhovalcem. Při soudu buďte...
Deuteronomium 14:13... orlosupa, mořského orla, luňáka, sokola, různé druhy supů, všechny druhy havranů...
Deuteronomium 14:14... sokola, různé druhy supů, všechny druhy havranů, dále pštrosa, sovu, racka, různé druhy...
Deuteronomium 14:15...druhy havranů, dále pštrosa, sovu, racka, různé druhy jestřábů, sýčka, výra, ibise...
Deuteronomium 14:18... mrchožrouta, kormorána, čápa, různé druhy volavek ani dudka a netopýra. Také všechna okřídlená...
Deuteronomium 19:5...mít takto: Když například někdo půjde se svým druhem do lesa na dříví, při kácení stromu se rozmáchne...
Deuteronomium 22:9...na svůj dům krev. Neosívej svou vinici dalším druhem semene. Jinak to vše propadne svatyni - jak úroda...
2. Královská 9:2... syna Nimšiho. Jdi za ním, odveď ho od jeho druhů a vezmi ho do nejzazšího pokojíku. Tam vezmi nádobku...
2. Letopisů 31:16...chrámu za každodenními povinnostmi podle druhu práce, služebního zařazení a směny. Rozdělovali...
Ezdráš 4:23...přečten Rechumovi, písaři Šimšajovi a jejich druhům, vyrazili rychle do Jeruzaléma za Židy a násilím je...
Žalmy 15:3...svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druha, kdo pohrdá těmi, kdo zaslouží zavržení, ctitelů...
Žalmy 55:21...nemění, pokoří ty, kdo se ho nebojí! Na svoje druhy můj přítel zaútočil, svoji úmluvu porušil. V ústech...
Přísloví 2:17...zachrání , před vábivými slovy svůdkyně, jež druha svého mládí opustila, na smlouvu se svým Bohem...
Přísloví 16:29...rozeštve i dobré přátele. Násilníci i svoje druhy klamou, aby je zlákali na cestu nedobrou. Kdo mhouří...
Píseň 1:7...uléháš? Proč zahalená bloudit mám kolem tvých druhů a jejich stád? Nevíš-li sama, ty nejkrásnější z žen,...
Píseň 5:16...je tolik žádoucí! Takový je můj milý, takový můj druh, dcery jeruzalémské! Kam odešel tvůj miláček, ty...
Izaiáš 34:15...odchová; také supi se tam shromáždí, družkadruhovi. Hledejte v knize Hospodinově a čtěte! Ani jediný z...
Jeremiáš 3:20...Izraele, byli nevěrní jako žena nevěrná svému druhovi, praví Hospodin." Na holých vrších je slyšet křik -...
Ezechiel 37:16...kus dřeva a napiš na něj: ‚Dřevo Judovo a jeho druhů ze synů Izraele'. Pak vezmi jiný kus a napiš na něj:...
Ezechiel 37:19...Josefovo (které je v ruce Efraimově) a jeho druhů z izraelských kmenů a přiložím je ke dřevu Judovu....
Ezechiel 47:10...od En-gedi po En-eglajim. Budou mít tolik druhů ryb a takové množství jako ve Středozemním moři. Jeho...
Zachariáš 3:10...dne, praví Hospodin zástupů, budete zvát své druhy k posezení ve stínu révy a fíkoví." Potom ten...
Matouš 18:28...jít. Když ale ten služebník odešel, našel svého druha, který mu dlužil sto denárů, popadl ho a začal ho...
Matouš 18:33...dluh, protože jsi prosil. Neměl ses nad svým druhem slitovat, jako jsem se slitoval nad tebou?!' Jeho...
Marek 9:29...ho my nemohli vyhnat?" Odpověděl jim: "Tento druh démonů nemůže vyjít jinak než skrze modlitbu." Pak...
Jan 13:1... aby odešel z tohoto světa k Otci. Miloval své druhy na tomto světě, miloval je do konce. Ještě před...
1. Korintským 12:10... jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden...
1. Korintským 12:28...části. Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštolydruhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary...
Jakub 3:7...peklem. Lidstvo se pokouší zkrotit každý druh zvířat, ptáků, plazů i mořských tvorů a daří se mu to,...

Slova obsahující druh: dobrodruhy (1) druh (5) druha (5) druhá (31) druhé (91) druhého (143) druhem (5) druhém (30) druhému (32) druhorozený (2) druhou (30) druhové (7) druhovi (2) druhu (3) druhů (9) druhům (2) druhy (31) druhý (113) druhých (13) druhým (39) druhými (1) podruhé (16) půldruhého (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |