Družkou

Hledám varianty 'družkou' [ družky (2) družku (5) družkou (4) družkami (2) družka (9) družek (1) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 22:24...Abrahamovu bratru Náchorovi Milka. Také jeho družka jménem Reuma rodila děti: Tebacha, Gachama, Tachaše...
Genesis 25:6...však dal všechno, co měl, Izákovi. Synům svých družek dal Abraham dary a poslal je ještě za svého života...
Genesis 35:22...kraji, stalo se, že Ruben šel a spal s Bilhoudružkou svého otce, a Izrael se o tom doslechl. Jákob měl...
Genesis 36:12...Sefo, Gatam a Kenaz. (Ezauův syn Elifaz měl také družku Timnu, která Elifazovi porodila Amaleka.) To jsou...
Soudců 8:31...z jeho beder - měl totiž mnoho žen. Jedna jeho družka mu v Šechemu porodila syna, kterému dal jméno...
Soudců 11:37...dva měsíce, smím chodit po horách a se svými družkami plakat nad mým panenstvím." "Jdi," řekl a...
Soudců 11:38...a propustil ji na dva měsíce. Šla tedy se svými družkami do hor a oplakávala své panenství. Po dvou...
Soudců 19:1...Efraimských horách bydlel jeden levita. Našel si družku z judského Betléma, ale ta se s ním pohádala a...
Soudců 19:9...se do odpoledne. Tehdy muž vstal, že se svou družkou a mládencem půjdou. Dívčin otec, jeho tchán, mu ale...
Soudců 19:10...a se svým párem oslů v postrojích a se svou družkou vyrazil k Jebusu (což je Jeruzalém). Když míjeli...
Soudců 19:24... Je tu dcera, ještě panna, a také jeho družka. Hned je vyvedu! Zneuctěte je, udělejte s nimi, co...
Soudců 19:25...ho však poslouchat. Levita nakonec vzal svou družku a vystrčil ji k nim ven. Znásilňovali ji a týrali...
Soudců 19:27...dveře domu, aby vyrazil na cestu, a hle - jeho družka leží u dveří domu s rukama na prahu. "Vstávej," řekl...
Soudců 19:29... Když dorazil domů, vzal nůž a rozřezal svou družku i s kostmi na dvanáct kusů. Ty pak rozeslal po všech...
Soudců 20:4...zavražděné ženy, odpověděl: "Přišel jsem se svou družkou přenocovat do benjamínské Gibeje. Gibejští měšťané...
Soudců 20:5... Obklíčili v domě a chtěli zavraždit. Mou družku znásilnili tak, že zemřela. Vzal jsem ji, rozřezal a...
2. Samuel 21:11... Když bylo Davidovi oznámeno, jak se Saulova družka Ricpa, dcera Ajova, zachovala, šel a vzal si od...
1. Letopisů 1:32...Kedma. To jsou Izmaelovi synové. Synové Keturydružky Abrahamovy: Porodila Zimrana, Jokšana, Medána,...
1. Letopisů 2:46...synem byl Maon, otec Bet-curu. Kálebova družka Efa porodila Chárana, Mocu a Gazeza. Cháran zplodil...
1. Letopisů 2:48...Regem, Jotam, Gešan, Pelet, Efa a Šaaf. Kálebova družka Maaka porodila Šebera a Tirchanu. Dále porodila...
1. Letopisů 7:14...Asriel, jehož mu porodila jeho aramejská družka. Porodila také Machira, otce Gileádova. Machir si...
Izaiáš 34:15...svém stínu odchová; také supi se tam shromáždídružka k druhovi. Hledejte v knize Hospodinově a čtěte! Ani...
Izaiáš 34:16...Ani jediný z nich nechybí, žádný z nich není bez družky. Jeho ústa dala příkazy a jeho Duch je shromáždí. On...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |