Drtili

Hledám varianty 'drtili' [ drtíte (1) drtit (2) drtím (9) drtili (4) drtila (2) drtil (2) drtí (12) drceni (2) ]. Nalezeno 29 veršù.
Exodus 15:6...v moci, tvá pravice, Hospodine, nepřítele drtí! Svou mohutnou vznešeností své protivníky ničíš. Když...
Numeri 11:8...sbírat, potom ji mleli ručním mlýnkem nebo drtili v moždíři, vařili v hrnci nebo z pekli chlebové...
Deuteronomium 26:6...početným. Egypťané nás ale trápili, utiskovalidrtili těžkou robotou. Volali jsme tedy k Hospodinu, Bohu...
1. Samuel 5:7...izraelského boha u nás nemůže zůstat. Jeho ruka drtí nás i našeho boha Dágona!" Obeslali proto všechny...
2. Letopisů 15:6...všech zemí vládne nepokoj. Národy i města se drtí navzájem, neboť je Bůh stíhá všemožným soužením. Vy se...
Job 4:20...základy? Rozmáčknout je lze snáze než moladrceni bývají od rána do večera. Bez povšimnutí navždy...
Job 22:9...jsi ale s prázdnou pryč posílal a sirotkům jsi drtil ramena. To proto nyní obkličují osidla a náhle ...
Job 23:2..."I dnes je žaloba plná trpkosti, jeho ruka  drtí i přes sténání. Kdybych jen věděl, kde se nachází,...
Job 30:17... zmocňují se dny soužení. Bůh ve mně v noci drtí kosti, bolest sžírá, nedá se utišit. Ohromnou silou...
Žalmy 38:3...Vždyť jsem probodán tvými šípy, tvá ruka drtí ! Tvůj hněv na mně nenechal zdravé místo, můj hřích...
Žalmy 42:11...útokům mám chodit ve smutku? V kostech  drtí výsměch nepřátel, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!"...
Žalmy 44:6... ty nech vítězit Jákoba! S tebou jsme nepřátele drtili, tvým jménem po útočnících šlapali. Ve vlastní luk...
Žalmy 44:20... z tvé stezky nesešel náš krok. Ty jsi nás ale drtil v kraji šakalů, halil jsi nás šerou temnotou! Jak...
Přísloví 20:26... Moudrý král se vypořádá s darebáky: nechá je drtit pod koly. Hospodinovou svící je duch člověka - vše,...
Přísloví 22:16...dítěte, trestající metla ji však vyžene. Kdo drtí chudé, aby se obohatil, a dává bohatým, skončí v...
Izaiáš 27:9...oltáře budou roztlučeny, jako se na prach drtí vápenec, nezůstanou stát ani posvátné kůly ani...
Izaiáš 28:27... Kopr se okovaným cepem nemlátí, kmín se nemusí drtit pod koly - kopr se může vytřást holí, i pouhý prut...
Jeremiáš 50:17...lvi. Nejprve ji požíral asyrský král a teď  drtí kosti babylonský král Nabukadnezar. A proto tak praví...
Jeremiáš 51:20... "Ty jsi můj kyj, můj nástroj válečný: tebou drtím národy, tebou ničím království, tebou drtím koně i s...
Jeremiáš 51:21...drtím národy, tebou ničím království, tebou drtím koně i s jezdci, tebou drtím vozy s vozataji, tebou...
Jeremiáš 51:22...i s jezdci, tebou drtím vozy s vozataji, tebou drtím muže i ženy, tebou drtím starce i mladíky, tebou...
Jeremiáš 51:23...i mladíky, tebou drtím mládence i panny, tebou drtím pastýře s ovcemi, tebou drtím oráče i spřežení, tebou...
Pláč 3:34... Když jsou všichni zajatci v zemi pod nohama drceni, když se překrucuje právo lidí přímo před Nejvyšším...
Ezechiel 36:3...praví Panovník Hospodin. Protože vás pustošilidrtili ze všech stran, aby si vás zbytek národů mohl...
Daniel 2:40... silné jako železo. Železo totiž vše rozbíjídrtí, a jako železo vše rozbíjí, tak bude i ono království...
Daniel 7:7...sílu. Svými obrovskými železnými zuby hltaladrtila a zbytek rozdupávala nohama. Lišila se od všech...
Daniel 7:19... se železnými zuby a bronzovými drápy, hltaladrtila a zbytek rozdupávala nohama. Také jsem chtěl vědět,...
Amos 4:1... vy, které utiskujete ubohé, vy, které chudé drtíte a manželům říkáte: "Přines, pijeme!" Panovník...
Micheáš 5:7...mezi lesní zvěří, jak mladý lev mezi stády ovcídrtí a trhá je, kudy jde, a nikdo mu je nevyrve. Tvá ruka...

Slova obsahující drtili: drtili (4) rozdrtili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |