Držel

Hledám varianty 'držel' [ držte (6) držme (3) držíte (5) držíš (2) držíme (1) držím (8) drží (51) držet (20) drženi (1) držen (2) držely (2) drželo (1) drželi (20) držela (5) držel (39) drž (6) ]. Nalezeno 170 veršù.
Genesis 25:26... Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dostal tedy jméno Jákob, to jest Bude...
Genesis 31:49..." se rozejdeme, Hospodin nade mnou i tebou drží stráž. Budeš-li mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si...
Genesis 39:20...vzal a vsadil do žaláře, na místo, kde bývají drženi královští vězni. Tak se Josef ocitl v žaláři....
Genesis 50:3...dlouho totiž trvá balzamování) a Egypťané za něj drželi smutek po sedmdesát dní. Když uplynula doba jeho...
Exodus 12:42...zástupy z Egypta. To je ta noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedl z Egypta. To je ta noc, jež...
Exodus 17:11...vystoupili na vrchol pahorku. A dokud Mojžíš držel ruku zvednutou, vítězil Izrael, jakmile však ruku...
Leviticus 8:35...Stanu setkávání dnem i nocí po sedm dní a budete držet Hospodinovu stráž, abyste nezemřeli, neboť tak mi to...
Numeri 1:53...Izraele nestihl hrozný hněv; proto budou levité držet stráž u Příbytku svědectví." A synové Izraele udělali...
Numeri 3:38...Stanem setkávání, Mojžíš, Áron a jeho synovéDrželi za syny Izraele stráž před svatyní. Nepovolaný, jenž...
Numeri 9:19...nad Příbytkem mnoho dní; tehdy synové Izraele drželi Hospodinovu stráž a netáhli dál. Jindy se oblak nad...
Numeri 9:23...dál. Podle Hospodinova rozkazu skrze Mojžíše drželi Hospodinovu stráž. Hospodin promluvil k...
Numeri 18:3...kmene, se připojí k tobě a slouží ti. Budou držet stráž a starat se o tebe i o celý Stan. Nesmí se však...
Numeri 18:5...Nikdo nepovolaný se k vám ale nepřiblíží. Budete držet stráž při svatyni a při oltáři, aby na syny Izraele...
Deuteronomium 29:16...- dřevo a kamení, stříbro a zlato, jichž se drží. se mezi vámi nevyskytne muž ani žena, rodina ani...
Jozue 8:8...ho; zachováte se podle Hospodinova slovaDržte se mých příkazů." Vysláni Jozuem se tedy šli ukrýt do...
Soudců 5:15...hůl. Vůdcové z Isachara při Deboře byli, Isachar držel s Barákem, když poslán byl tehdy do údolí, hned za...
Soudců 7:20...zatroubily na rohy a rozbily džbány. V levé ruce drželi pochodně, v pravé beraní rohy a křičeli: "Mečem za...
Soudců 11:24...svým lidem Izraelem, a ty chceš vyhnat nás? Nedržíš se snad toho, co ti dal tvůj bůh Kemoš? Stejně tak my...
Soudců 16:26...vedl za ruku: "Nech sáhnout na sloupy, které drží tenhle chrám. Chci se o opřít." Chrám byl plný mužů...
Soudců 16:29...oči!" Pak nahmatal oba prostřední sloupy, které držely chrám, a opřel se o , pravicí o jeden a levicí o...
Růt 1:14...tchyni políbila a odešla, ale Rút se stále držela. "Pohleď, řekla Noemi, "tvá švagrová se vrací ke...
Růt 2:8...paběrkovat na jiné pole. Neodcházej odsud, ale drž se u mých děveček. Sleduj, kde budou na poli sklízet, a...
Růt 2:21..." Moábka Rút vyprávěla dál: "Řekl mi dokonce: ‚Drž se mých služebníků, dokud nesklidí celou moji úrodu.'"...
Růt 2:23...poli by ti někdo mohl ublížit." Rút se tedy držela Boázových děveček a paběrkovala, dokud neskončila...
1. Samuel 6:19...sedmdesát mužů (vždy pět mužů z tisíce). Lid pak držel smutek, protože Hospodin ranil lid tou hroznou ranou....
1. Samuel 13:7...přes Jordán do kraje Gád a Gileád. Saul se stále držel v Gilgalu a všichni jeho muži se třásli strachy....
1. Samuel 13:16...a s muži, kteří s ním ještě zůstali, se tedy drželi v Gibeji Benjamínově, zatímco Filištíni tábořili v...
1. Samuel 17:57...vzal a přivedl před Saula. Hlavu Filištína ještě držel v ruce. "Čípak jsi syn, chlapče?" zeptal se ho Saul....
1. Samuel 22:17..."Na ! Pobijte Hospodinovy kněze, protože i oni drží s Davidem! Věděli, že je na útěku, ale neohlásili mi...
2. Samuel 12:16... David kvůli tomu chlapci hledal BohaDržel půst a v noci ležel na holé zemi. Stařešinové jeho...
2. Samuel 22:22... odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně držel, svého Boha jsem nezradil! Před sebou mám všechny...
1. Královská 1:51..."Hle, Adoniáš z krále Šalomouna strachDrží se rohů oltáře a říká: ‚ mi dnes král Šalomoun...
1. Královská 15:26...roky a páchal, co je v Hospodinových očích zléDržel se cesty svého otce a jeho hříchu, kterým svedl celý...
1. Královská 15:34...let a páchal, co je v Hospodinových očích zléDržel se cesty Jeroboámovy a jeho hříchu, kterým svedl celý...
1. Královská 16:2...a učinil vůdcem mého lidu, Izraele. Ty ses ale držel cesty Jeroboámovy a svedl jsi můj lid Izrael, aby ...
1. Královská 16:19...ho nad sebou. Tak zemřel za svůj hřích, že se držel cesty Jeroboámovy a dělal, co je v Hospodinových...
1. Královská 16:26...horší věci než všichni před ním. Ve všem se držel cesty Jeroboáma, syna Nebatova, a jeho hříchů,...
1. Královská 16:31...zlo než všichni před ním. Jako by mu nestačilo držet se hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, vzal si za ženu...
1. Královská 22:43...se jmenovala Azuba, dcera Šilchiho. Plně se držel cesty svého otce Asy a nepřestával dělat, co je v...
1. Královská 22:53...roky. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, a držel se cesty svého otce a své matky i cesty Jeroboáma,...
2. Královská 6:32...posel přijde, zavřete za ním dveře a pevně je držte. Slyším, jak mu jde v patách jeho pán." Sotva to...
2. Královská 8:15...dne pak vzal pokrývku, namočil ji do vodydržel mu ji na tváři, dokud nezemřel. Tak se Chazael stal...
2. Královská 11:6...Sur a další u brány za strážnicí. Tak budete držet stráž kolem chrámu ze všech stran. Vy ze dvou...
2. Královská 21:21...očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. Ve všem se držel cest svého otce: sloužil hnusným modlám, kterým...
2. Královská 22:2... co je v Hospodinových očích správné. Ve všem se držel cest svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani...
2. Královská 25:4...mezi zdmi u královské zahrady, ačkoli Babyloňané drželi město v obležení. Král prchal k pláni Arava, ale...
1. Letopisů 9:23...zodpovědnou službou, aby spolu se svými syny drželi stráž u bran Hospodinova domu, u svatostánku. Tam...
2. Letopisů 20:32... Jeho matka se jmenovala Azuba, dcera ŠilchihoDržel se cesty svého otce Asy a nepřestával dělat, co je v...
Ezdráš 7:6...požádal, neboť Hospodin, jeho Bůh, nad ním držel svou ruku. Sedmého roku krále Artaxerxe s ním do...
Ezdráš 7:9...dne pátého měsíce, neboť jeho Bůh nad ním držel svou laskavou ruku. Ezdráš zasvětil svůj život tomu,...
Ezdráš 7:28...velmožů. Protože nade mnou Hospodin, můj Bůhdržel svou ruku, osmělil jsem se shromáždit vůdce Izraele,...
Ezdráš 8:18...služebníky pro dům našeho Boha. Náš Bůh nad námi držel svou dobrotivou ruku. Ze synů Machliho, syna Leviho,...
Ezdráš 8:22...nepřáteli. Řekli jsme králi: "Náš Bůh dobrotivě drží svou ruku nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho síla a...
Ezdráš 8:31...vydali na cestu do Jeruzaléma. Bůh nad námi držel svou ruku a chránil nás na cestě před nepřáteli a...
Nehemiáš 2:8...bydlel?" A král svolil, neboť můj Bůh nade mnou držel svou laskavou ruku. Když jsem přišel k zaeufratským...
Nehemiáš 2:18...Potom jsem jim vyprávěl, jak nade mnou můj Bůh držel svou laskavou ruku a jaká slova ke mně pronesl král....
Nehemiáš 7:3...zavřou a zajistí. Obyvatelé Jeruzaléma pak  drží hlídky; každý hlídá naproti svému domu." Město bylo...
Nehemiáš 12:25...i Bakbukiáš, Obadiáš, Mešulam, Talmon i Akub drželi stráž při branách a hlídky při skladech v branách....
Job 2:9...seděl v popelu a škrábal se střepem. "Ještě se držíš své bezúhonnosti?" řekla mu manželka. "Zlořeč Bohu...
Job 8:15...spolehli. Opřít se o ni znamená pád, kdo se  drží, ten nezůstane stát. Jiný však bují na slunci, po celé...
Job 8:17...rozpíná výhonky, kořeny vplétá mezi kamenydrží se skalnatého podloží. Když je pak ze svého místa...
Job 12:6...Boha, jsou v bezpečí, jako by Boha v ruce drželi. Jen se ptej dobytka, poučí, ptáci na nebi ti...
Job 22:15... když po nebeské klenbě obchází.' - To se chceš držet staré stezky, kterou kráčeli lidé zlí? Ti byli...
Job 30:18... sžírá, nedá se utišit. Ohromnou silou  drží za šaty, v límci košile chce uškrtit. Do bláta ...
Job 38:38...se prach speče jako slitina, když hlína pevně drží ve hroudách? Umíš ulovit kořist pro lvici, můžeš hlad...
Job 41:9...neprojde. Jsou k sobě navzájem těsně semknutédrží pohromadě, nic nerozdělí je. Když si odfrkne, jako...
Job 41:15...jeho šíje a předchází ho děs. Svaly mu pevně drží na těle, tvrdé jak slitina - nezachvějí se. Srdce ...
Žalmy 17:5...rtů, varoval jsem se cest zločinců. kroky se držely tvých šlépějí, nohy neklesly. K tobě volám, Bože,...
Žalmy 18:22... odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně držel, svého Boha jsem nezradil! Před sebou mám všechny...
Žalmy 37:24...zakolísal, přece neupadne, Hospodin za ruku drží jej. Býval jsem mlád a jsem starý, nikdy jsem ale...
Žalmy 37:34...ho odsoudit v jeho při! Spoléhej na Hospodinadrž se jeho cesty. On povýší, abys obdržel zemi, ničemy...
Žalmy 38:12...a drazí se mých ran štítí, moji příbuzní se drží vpovzdálí. Ti, jimž jde o můj život, mi kladou léčky,...
Žalmy 38:21...za dobrodiní, obviňují , když dobra držím se! Neopouštěj , Hospodine, nevzdaluj se mi, Bože...
Žalmy 40:12...kéž láska a pravda tvá vždycky nade mnou drží stráž! Obklopily pohromy, jež nelze vypočíst. Moje...
Žalmy 54:6... séla Pohleďte, můj pomocník je Bůh, můj Pán  drží naživu! Mým nepřátelům, Pane, odplať zlo, s nimi...
Žalmy 73:23...Vždycky jsem ale s tebou byl, vždyť jsi  držel za mou pravici. Ty povedeš svými záměry a nakonec...
Žalmy 75:9...je - jednoho povyšuje, druhého snižuje. Hospodin drží kalich v ruce své, kořeněné víno je v něm zpěněné!...
Žalmy 86:11...jsi ty! Svou cestu, Hospodine, ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti. srdce se soustředí, abych tvé...
Žalmy 94:18..." noha poklesá," tvá láska, Hospodine, ale držela! Když nitro měl jsem plné úzkostí, tvé utěšení mi...
Žalmy 106:3...kdo jeho chválu plně vypoví? Blaze těm, kteří se drží práva, kdo žijí spravedlivě v každý čas! Pamatuj na ...
Žalmy 106:46...k nim nakonec probudil soucit všech, kdo je drželi v zajetí. Zachraň nás, Hospodine, náš Bože, a z...
Žalmy 107:43...všichni zlosyni! Kdo je moudrý, se tohoto drží, o Hospodinově lásce přemýšlí! Zpívaný žalm...
Žalmy 119:2...zákonem! Blaze těm, kdo jeho svědectví se drží, těm, kdo jej celým srdcem hledají, těm, kdo se...
Žalmy 119:22...zbloudili! Zbav zahanbení a potupy, vždyť držím se tvých svědectví! Vládcové zasedají a pomlouvají ...
Žalmy 119:31...mám stále na mysli. Tvých svědectví, Hospodinedržím se, nedej, abych byl zahanben! Poběžím cestou tvých...
Žalmy 119:63... Všem, kdo ctí, jsem přítelem, těm, kdo se drží tvých pravidel. Tvé lásky, Hospodine, je plná zem -...
Žalmy 119:67...byl pokořen, bloudil jsem, tvých výroků teď ale držím se. Dobrý jsi a dobro působíš, nauč prosím své...
Žalmy 119:100... Rozumnější jsem dokonce nad starce, neboť se držím tvých pravidel. Od každé zlé cesty své kroky zdržuji...
Žalmy 119:168...velice je miluji! Tvých pravidel a svědectví držím se, ty přece vidíš všechny cesty . Kéž se ...
Žalmy 139:10... i tam by vedla ruka tvá, tvá pravice by  držela! Kdybych si řekl - Snad pohltí tma, světlo...
Žalmy 139:24... myšlenky, jen vyzkoušej! Zjisti, zda držím se cesty škodlivé, a cestou věčnosti veď! Pro...
Přísloví 2:8...chová, štítem je pro ty, kdo žijí poctivěDrží stráž nad stezkami práva, ochraňuje cestu...
Přísloví 3:16...ve své pravici třímá, bohatství a slávu drží v levici. Její cesty jsou plné potěšení, její kroky...
Přísloví 3:18...vedou k pokoji. Stromem života je těm, kdo se  drží, blaze je těm, kteří ji uchopí! Moudrostí založil...
Přísloví 8:32...Proto, synové, poslyšte mne: Blaze těm, kdo drží se mých cest! Slyšte poučení a naberte moudrost,...
Přísloví 10:17...životu, darebákův zisk vede ke hříchu. Kdo se drží poučení, míří k životu, zabloudí ale, kdo nedbá na...
Přísloví 10:19... Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzdě. Jazyk spravedlivého je ryzí...
Přísloví 15:21...Nerozumného těší každá hloupost, rozvážný člověk drží přímý směr. Bez porady se plány hroutí, při množství...
Přísloví 16:12...krále ohavností - vždyť je to spravedlnost, co drží trůn! Spravedlivé rty se králům líbí, milují ty, kdo...
Přísloví 19:8...se rád, snaží se získat rozum, kdo rozvahy se drží, štěstí dosáhne. Křivopřísežník neujde trestu, kdo...
Přísloví 22:5...zrádná je cesta zvráceného, komu je život drahýdrží se daleko. Zasvěcuj dítě do jeho cesty - nesejde z ,...
Přísloví 29:11... Tupec průchod všem svým citům, moudrý se ale drží zpět. Panovník, jenž na lživé řeči, bude mít za...
Kazatel 4:15... Viděl jsem, že všichni, kdo žili pod sluncemdrželi s oním mladíkem, který nastoupil po králi. Stanul v...
Kazatel 7:12...moudrosti však výhodu: ty, kdo ji majídrží naživu. Pohleď na Boží dílo - kdo může narovnat, co on...
Kazatel 7:18... Proč máš předčasně umřít? Toho je dobré se držet a tamtoho se nepouštět; kdo je bohabojný, dodrží...
Kazatel 11:10...si k srdci nepřipouštěj a všechny potíže drž si od těla - vždyť dětství a mládí je marnost prchavá! ...
Píseň 3:4...minula, našla jsem toho, kterého z duše milujiDržím se ho pevně, ho nepustím, dovedu ho do domu svojí...
Izaiáš 26:2...brány, vejde spravedlivý lid, který se drží věrnosti. Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým...
Izaiáš 42:14... příliš dlouho mlčel jsem, zůstával tišedržel se. Teď ale vykřiknu jako při porodu, sténat budu a...
Izaiáš 56:4... soboty, kteří se pro mou vůli rozhodlidrží se smlouvy, dám ve svém domě a mezi svými zdmi...
Izaiáš 56:6... všechny, kdo chrání sobotu před znesvěcenímdrží se smlouvy - ty všechny přivedu na horu své...
Izaiáš 64:11... je zničené! Budeš se přes to vše, Hospodinedržet zpět? Budeš mlčet a pokořovat nás bez konce? ...
Izaiáš 65:4...na cihlách, vysedávají při hrobkách, kde v noci drží stráž a jedí maso podsvinčat - v jejich hrncích je...
Jeremiáš 8:5...odvrácený? Proč se Jeruzalém stále odvracíDrží se lži, vrátit se nechtějí. Pozorně jsem naslouchal,...
Jeremiáš 26:24...pohodil na veřejném hřbitově. Nad Jeremiášem ale držel ruku Achikam, syn Šafanův, takže nepadl do rukou lidu...
Jeremiáš 33:1...osud, praví Hospodin." Jeremiáš byl stále ještě držen na strážním nádvoří, když znovu dostal slovo...
Jeremiáš 39:15...zůstal mezi svým lidem. Když byl Jeremiáš ještě držen na strážním nádvoří, dostal slovo Hospodinovo: "Jdi a...
Jeremiáš 40:10...je ve džbánech a bydlete ve svých městech, která držíte." Také všichni judští utečenci v Moábu, Amonu, Edomu...
Jeremiáš 50:33...se syny Judy. Všichni jejich uchvatitelé je drží v sevření a odmítají je propustit. Jejich Vykupitel je...
Jeremiáš 52:7...mezi zdmi u královské zahrady, ačkoli Babyloňané drželi město v obležení. Prchali k pláni Arava, ale...
Ezechiel 13:19...lži, a tak zabíjíte ty, kdo neměli zemřít, a držíte naživu ty, kdo neměli žít. Nuže, tak praví Panovník...
Ezechiel 34:27...jho na kusy a vysvobodím je z moci těch, kdo je drželi v otroctví. nebudou kořistí pro pohany, nebudou...
Ezechiel 40:45...místnost obrácená k jihu je pro kněze, kteří drží stráž u chrámu. Místnost obrácená k severu je pro...
Ezechiel 40:46... Místnost obrácená k severu je pro kněze, kteří drží stráž u oltáře. Jsou to synové Sádokovi - jediní z...
Ezechiel 44:14...za hanebnosti, které páchali. Nechám je, aby drželi stráž u chrámu, aby se starali o všechnu jeho službu...
Ezechiel 44:15... Avšak levitští kněží, synové Sádokovi, kteří drželi stráž u svatyně, když synové Izraele zabloudili...
Ezechiel 44:16...k mému stolu, aby mi sloužili, a budou u  držet stráž. Kdykoli vejdou do bran vnitřního nádvoří,...
Ezechiel 48:11...posvěceným kněžím ze synů Sádokových, kteří drželi mou stráž a nepobloudili tak jako levité, když...
Daniel 2:43...znamená, že se lidská pokolení budou mísit, ale držet spolu nebudou, tak jako železo nedrží s hlínou. Za...
Daniel 5:6...hrůzou. Kolena se mu roztřásla, že se sotva držel na nohou. Vykřikl, přivedou kouzelníky, mágy a...
Daniel 7:5...medvědu. Na jedné straně byla vztyčená, v zubech držela tři žebra a bylo řečeno: "Vstaň, sežer mnoho...
Daniel 10:2...týká se velikého boje. Daniel jsem v době držel třítýdenní smutek. Nejedl jsem žádné vybrané pokrmy,...
Joel 2:7...vojáci, jako hrdinové útočí na hradby; směru se drží každý z nich, ze své dráhy se neodchýlí. Jeden do...
Abakuk 2:1...svou síť a bez lítosti vraždit národy? Budu držet svoji stráž, na baště budu stát a sledovat, abych...
Matouš 6:24...a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu...
Lukáš 2:8...byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebemdrželi noční hlídky u svého stáda. Vtom před nimi stanul...
Lukáš 3:17... On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.  drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlat. Pšenici...
Lukáš 8:29...popadal, takže ho museli spoutávat řetězydržet ho v okovech, ale on ta pouta trhal a býval démonem...
Lukáš 13:16...napájet? A tato dcera Abrahamova, kterou satan držel svázanou osmnáct let, nesměla být v sobotu...
Lukáš 16:13...a druhého milovat, nebo se bude jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i penězům...
Skutky 3:11...úžasem bez sebe. Zatímco se ten uzdravený mrzák držel Petra a Jana, všichni se v ohromení seběhli k nim do...
Skutky 8:13...dokonce i sám Šimon a po svém křtu se stále držel Filipa. Když viděl, jak veliké divy a zázraky se dějí...
Skutky 27:13...zvedl lehký jižní vítr, zdálo se jim, že se mají držet svého předsevzetí. Zvedli kotvy a pluli těsně podél...
Římanům 7:6...smrti. Teď však, když jsme zemřeli tomu, co nás drželo, jsme Zákona zproštěni, abychom sloužili Bohu novou...
Římanům 14:6... Každý je přesvědčen o vlastním názoru. Kdo drží svátek, drží ho Pánu. Kdo , Pánu, neboť děkuje...
1. Korintským 11:2... Chválím vás, že na stále pamatujetedržíte se učení, které jsem vám předal. Chtěl bych však,...
1. Korintským 15:2...němž stojíte a jímž jste spaseni (pokud se ovšem držíte slova, které jsem vám kázal - jinak byste uvěřili...
Galatským 2:12... ale když dorazili Jakubovi lidé, začal se držet zpátky a odděloval se, protože se bál obřezanců....
Filipským 2:16... ve kterém záříte jako světla ve světě. Pevně se držte Slova života, abych v Kristův den mohl být hrdý, že...
Filipským 3:16...zjeví i to. K čemu jsme ale došli, toho se držme. Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte...
Koloským 1:18...počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak ve všem držel prvenství. Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v...
1. Tesalonickým 5:21...nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte...
2. Tesalonickým 2:15...Ježíše Krista. A proto, bratři, stůjte pevnědržte se učení, které jsme vám předali, ústně nebo...
Titus 1:9... spravedlivý, svatý a ukázněný. Musí se pevně držet spolehlivých slov Pánova učení, tak aby uměl nejen...
Židům 2:1... dostat spásy. Proto se musíme tím pečlivěji držet toho, co jsme slyšeli, a nenechat se proudem unášet...
Židům 2:15...ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví. Neujímá se přece andělů, ale Abrahamova...
Židům 4:14...- Božího Syna Ježíše, který vešel do nebedržme se pevně svého vyznání. Nemáme ovšem velekněze...
Židům 10:23...špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodouDržme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme - vždyť Ten,...
Jakub 1:25... Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobodydrží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Nezapomíná totiž,...
2. Petr 1:19...slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne...
Zjevení 1:3...čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctvídrží se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je blízko. Jan...
Zjevení 2:1...církve v Efesu napiš: Toto praví Ten, který drží ve své pravici těch sedm hvězd, který se prochází...
Zjevení 2:13...Vím, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého jména a nezapřel jsi mou víru ani v těch dnech,...
Zjevení 2:25...satanovy, pravím: Nevložím na vás jiné břemenoDržte se ale toho, co máte, dokud nepřijdu. Kdo vítězí a...
Zjevení 3:3...naplněné. Vzpomeň si, co jsi slyšel a přijaldrž se toho a čiň pokání. Pokud se neprobudíš, přijdu jako...
Zjevení 3:11...aby byli vyzkoušeni obyvatelé země. Přijdu brzyDrž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu....
Zjevení 6:9...pro Boží slovo a pro svědectví, jehož se drželi. Hlasitě volali: "Jak dlouho ještě, Pane, ty svatý a...
Zjevení 7:1...anděly, kteří stáli ve čtyřech koutech zemědrželi čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zem ani na...
Zjevení 12:17...semene, kteří zachovávají Boží přikázánídrží se Ježíšova svědectví. Zastavil se na mořském břehu....
Zjevení 14:12...Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry. Potom jsem uslyšel...

Slova obsahující držel: dodržel (5) dodrželi (2) držel (39) držela (5) drželi (20) drželo (1) držely (2) nedodržel (4) nedodrželi (3) nedržel (2) nedrželi (2) nezdržel (2) obdržel (2) obdrželi (2) obdržely (1) přidržel (2) přidržela (1) udržel (1) udrželi (3) vydržel (4) zadržel (4) zadržela (2) zadrželi (1) zadrželo (1) zdržel (4) zdrželi (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |