Dozvěděli

Hledám varianty 'dozvěděli' [ dozvíte (1) dozvíš (2) dozvím (1) dozví (8) dozvědí (1) dozvědět (2) dozvěděly (1) dozvědělo (1) dozvěděli (14) dozvěděla (3) dozvěděl (43) ]. Nalezeno 77 veršù.
Genesis 9:24...nespatřili. Když se Noe probral z opilostidozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl, řekl:...
Genesis 31:22...ke gileádským horám. Lában se o Jákobově útěku dozvěděl třetího dne. Vzal tedy s sebou své druhy a hnal...
Leviticus 5:1...v těchto případech: Když něco viděl nebo se to dozvěděl, a ačkoli slyšel přísežnou výzvu ke svědectví,...
Numeri 22:2...Jordánem naproti Jerichu. Balák, syn Ciporův, se dozvěděl o všem, co Izrael provedl Emorejcům. Když Moáb...
Numeri 23:23...Izraeli. Vše se včas oznámí Jákobovi, Izrael se dozví, co chystá Bůh. Hle, ten lid vstává jako lvice, zvedá...
Numeri 33:40... Kanaánec sídlící v Negevu v kanaánské zemidozvěděl o příchodu synů Izraele. Vyšli od hory Hór a...
Jozue 9:16...Tři dny poté, co s nimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli, že ti lidé jsou z jejich sousedství - že vlastně...
Soudců 4:12...v Caananimu, což je u Kedeše. Když se Sisera dozvěděl, že Barák, syn Abinoamův, vytáhl na horu Tábor,...
Soudců 9:7... kde Abimelecha prohlásili za krále. Když se to dozvěděl Jotam, vystoupil na vrchol hory Gerizim a odtud na...
Soudců 9:25... kdo kolem nich procházel. Abimelech se to však dozvěděl. Tenkrát se do Šechemu přistěhoval jistý Gaal, syn...
Soudců 9:30...Když se o těchto řečech Gaala, syna Ebedovadozvěděl správce města Zebul, vzplanul hněvem. Tajně poslal...
Soudců 9:42... Druhého dne Šechemští vyšli do polí. Když se to dozvěděl Abimelech, vzal své vojsko, rozdělil je na tři...
Soudců 9:47...pevnosti El-beritova chrámu. Když se Abimelech dozvěděl, že jsou tam všichni pohromadě, vystoupil s celým...
Růt 1:6...synů a bez muže. Když se pak v moábském kraji dozvěděla, že Hospodin navštívil svůj lid a dal mu chléb,...
1. Samuel 4:6...je to v hebrejském táboře za pokřik?" Když se dozvěděli, že do tábora přišla Truhla Hospodinova, dostali...
1. Samuel 13:3...filištínskou posádku v Gebě. Filištíni se to dozvěděli, a tak Saul nechal po celé zemi zatroubit na...
1. Samuel 16:2..." "Jak bych mohl jít?" namítl Samuel. " se to dozví Saul, zabije ." Hospodin mu odpověděl: "Vezmeš s...
1. Samuel 19:21...a také oni začali prorokovat. Když se to Saul dozvěděl, vyslal jiné posly, ale i ti začali prorokovat. A...
1. Samuel 23:9... aby oblehl Davida i jeho muže. David se ale dozvěděl, jakou pohromu na něj Saul chystá, a řekl knězi...
1. Samuel 23:10..."Hospodine, Bože Izraele, tvůj služebník se dozvěděl, že se Saul chystá dorazit do Keily, aby kvůli mně...
1. Samuel 23:25...skal na poušti Maon, kde zůstal. Když se to Saul dozvěděl, začal Davida v maonské poušti pronásledovat. Saul...
2. Samuel 10:7...krále a 12 000 mužů od Iš-toba. David se to ale dozvěděl a vyslal tam Joába se všemi nejlepšími bojovníky....
2. Samuel 10:17...vojevůdcem Šobachem. Když se to David dozvěděl, shromáždil celý Izrael, překročil Jordán a...
2. Samuel 11:3... David někoho poslal, zjistí, kdo to jeDozvěděl se: "Je to Batšeba, dcera Eliamova, manželka...
2. Samuel 11:26...je.' Tak ho povzbuď." Když se Uriášova manželka dozvěděla, že její muž Uriáš je mrtev, oplakávala ho....
2. Samuel 13:21...v domě svého bratra Abšaloma. Když se o tom všem dozvěděl král David, velice se rozhněval. Abšalom pak s...
2. Samuel 15:31...a celou cestu vzhůru plakali. David se tehdy dozvěděl, že mezi Abšalomovými spiklenci je také Achitofel,...
2. Samuel 15:36...Abiatarův. Po nich mi vzkážete, cokoli se dozvíte." Davidův důvěrník Chušaj tedy odešel do města,...
2. Samuel 19:9...a posadil se do brány. Když se všichni vojáci dozvěděli, že král sedí v bráně, celé vojsko před králem...
1. Královská 2:41...z Gatu, vedl si otroky s sebou. Když se Šalomoun dozvěděl, že Šimei odešel z Jeruzaléma do Gatu a zase se...
1. Královská 12:2...králem. Jeroboám, syn Nebatův, se o tom dozvěděl ještě v Egyptě, kam uprchl před králem Šalomounem....
2. Královská 19:9...a zastihl ho při obléhání Libny. Vtom se král dozvěděl o Tirhakovi: "Habešský král vytáhl proti tobě do...
1. Letopisů 18:9...a bronzové nádobí. Když se Toú, král Chamátudozvěděl, že David porazil celé vojsko Hadad-ezera, krále...
1. Letopisů 19:8...svých měst a vytáhli do boje. Když se to David dozvěděl, vyslal tam Joába se všemi nejlepšími bojovníky....
1. Letopisů 19:17...Hadad-ezerův vojevůdce Šofach. Když se to David dozvěděl, shromáždil celý Izrael, překročil Jordán, přitáhl...
Nehemiáš 4:9... za své ženy a své domy!" Když se naši nepřátelé dozvěděli, že o jejich plánech víme a že je Bůh zmařil,...
Nehemiáš 6:1... Tobiáš, Arab Gešem a ostatní naši nepřátelé dozvěděli, že jsme dostavěli hradby a že v nich nezůstala...
Nehemiáš 6:7...‚Judsko krále!' Král se o tom všem určitě dozví, proto přijď a poradíme se spolu." Vzkázal jsem mu...
Nehemiáš 13:7...svolení a vrátil se do Jeruzaléma. Tehdy jsem se dozvěděl, jakou špatnost Eliašib provedl, když Tobiášovi...
Ester 3:6...málo vztáhnout ruku jen na Mordechaje. Když se dozvěděl Mordechajovu národnost, usmyslel si, že vyhladí...
Ester 4:1...městě Súsách zavládl rozruch. Když se Mordechaj dozvěděl o všem, co se stalo, roztrhl svůj oděv, oblékl se...
Job 23:5...svou při, vznesl bych před ním svoje stížnostiDozvěděl bych se, co mi odpoví, co mi chce říci, bych...
Job 34:33...sám si vyber, ne za tebe, pověz nám, co ses dozvěděl! Všichni rozumní mi to potvrdí i moudří slyší a...
Žalmy 59:14...je ve svém hněvu, vyhlaď dočista! Jen se dozví zemské končiny, že Bůh je vládcem Jákoba! séla Večer...
Žalmy 145:12...činech hovoří. Všichni lidé se o jeho moci dozví, o slávě a kráse jeho království. Tvé království...
Izaiáš 9:8...poslal slovo proti Jákobovi a dopadlo na IzraelDozví se o tom všechen lid, Efraim i ti, kdo bydlí v Samaří...
Izaiáš 12:5...Hospodinu, zachoval se vznešeně - se to dozví celý svět! Jásej a zpívej, sionský lide - veliký je...
Izaiáš 23:5...dívky ani mladíky." Jakmile se o tom dozvědí v Egyptě, zachváceni budou bolestí nad Týrem....
Izaiáš 37:9...a zastihl ho při obléhání Libny. Vtom se král dozvěděl o Tirhakovi: "Habešský král vytáhl proti tobě do...
Jeremiáš 37:5...vytáhlo faraonovo vojsko, a když se o nich dozvěděli Babyloňané obléhající Jeruzalém, stáhli se od...
Daniel 2:3..."Zdál se mi sen, který rozrušil. Musím se dozvědět, co znamená." Mágové králi odpověděli: (aramejsky)...
Daniel 2:30...než všichni ostatní, ale proto, aby se král dozvěděl, co to znamená, a abys porozuměl tomu, o čem jsi...
Daniel 6:11...král Darjaveš ten edikt podepsal. Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl v...
Matouš 12:15...odešli radit, jak by ho zničili. Ježíš se to ale dozvěděl a odešel odtud. Šly za ním veliké zástupy a on je...
Marek 3:21...zástup, že se nemohli ani najíst. Když se to dozvěděli jeho příbuzní, vypravili se, aby si ho vzali,...
Marek 7:24...jednoho domu a ačkoli nechtěl, aby se to někdo dozvěděl, nedalo se to utajit. Hned se totiž o něm...
Lukáš 7:37...stoloval s ním. A hle, jedna městská hříšnice se dozvěděla, že Ježíš stoluje v domě toho farizea. Přinesla...
Lukáš 9:11...poblíž města jménem Betsaida. Jakmile se to dozvěděly zástupy, vydaly se za ním. Přijal je tedy,...
Lukáš 23:7...se: "Takže ten člověk je Galilejec?" A když se dozvěděl, že je z Herodova panství, poslal ho k Herodovi,...
Jan 4:1... ale zůstává na něm Boží hněv. Když se Ježíš dozvěděl, že farizeové slyšeli: "Ježíš získává a křtí více...
Jan 11:57...však vydali nařízení, že pokud se někdo dozví, kde je, musí to oznámit, aby ho mohli zatknout. ...
Jan 12:9...vždycky mít nebudete." Veliké množství Židů se dozvědělo, že Ježíš je tam, a tak přišli - nejen kvůli němu...
Skutky 9:6...ty pronásleduješ. Vstaň a jdi do města; tam se dozvíš, co máš dělat." Muži v Saulově doprovodu zůstali...
Skutky 9:24... že ho zabijí. Saul se ale o jejich úkladech dozvěděl. Brány byly hlídány dnem i nocí, protože ho chtěli...
Skutky 9:30...Židy a ti mu začali ukládat o život. Když se to dozvěděli bratři, odvedli ho do Cesareje a poslali do Tarsu...
Skutky 14:6...se svými vůdci rozhodli napadnout a kamenovatdozvěděli se to a utekli do lykaonských měst Lystry a Derbe...
Skutky 17:13...žen a mužů. Když se ale Židé z Tesaloniky dozvěděli, že Pavel káže Boží slovo i v Beroji, přišli také...
Skutky 22:10...a Pán mi řekl: ‚Vstaň a jdi do Damašku; tam se dozvíš všechno, co máš dělat.' Byl jsem oslepen jasem toho...
Skutky 23:27...se zmocnili Židé a chtěli ho zabít. Když jsem se dozvěděl, že je to římský občan, zasáhl jsem se svým...
Skutky 23:30...by zasloužil smrt nebo vězení. Když jsem se pak dozvěděl, že se ho chystají úkladně zavraždit, ihned jsem...
1. Korintským 1:11... Z domu Chloé jsem se o vás, bratři mojidozvěděl, že mezi sebou máte sváry. Mám na mysli to, že...
Galatským 3:2...Ježíš Kristus ukřižovaný! Chtěl bych se od vás dozvědět jedno: Přijali jste Ducha díky skutkům Zákona,...
Efeským 6:22...služebník v Pánu. Posílám ho k vám, abyste se dozvěděli, jak se máme, a aby potěšil vaše srdce. Pokoj...
Filipským 2:23...syn otci. Doufám, že ho k vám pošlu, jakmile se dozvím, co se mnou bude. Spoléhám ovšem v Pánu na to, že k...
Koloským 1:7...opravdově poznali Boží milost. Toto vše jste se dozvěděli od našeho milovaného spoluslužebníka Epafra,...
Koloským 4:8...v Pánu. Posílám ho k vám proto, abyste se dozvěděli, jak se máme, a potěšil vaše srdce spolu s věrným...
1. Tesalonickým 3:5...snést, poslal jsem k vám Timotea, abych se dozvěděl o vaší víře, zda vás snad nepokouší Pokušitel a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |