Dovolili

Hledám varianty 'dovolili' [ dovolte (1) dovolit (5) dovolíš (4) dovolím (1) dovolili (1) dovolila (1) dovolil (9) dovolí (2) dovoleno (1) dovol (19) ]. Nalezeny 43 verše.
Genesis 18:4...laskavost a zastav se u svého služebníka! Když dovolíš, nechám přinést trochu vody. Umyjete si nohy a...
Genesis 18:31...jich tam třicet," odpověděl. "Pohleď prosímdovolím si znovu promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham....
Genesis 23:4..."Jsem mezi vámi hostem a přistěhovalcemdovolte mi u vás vlastnit pozemek pro hrob, abych tam...
Genesis 44:18...Juda přistoupil se slovy: "Odpusť, pane můjdovol prosím svému služebníku promluvit slovo k pánovým...
Genesis 50:5...si vytesal v kanaánské zemi!' Proto mi prosím dovol odejít. Jakmile svého otce pohřbím, vrátím se zpět."...
Exodus 3:18...‚Setkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů. Prosímdovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom tam...
Exodus 5:3...tedy: "Setkal se s námi Bůh Hebrejů. Prosímdovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom tam...
Leviticus 5:7...jeho hříchu vykoná obřad smíření. Nemůže-li si dovolit jehně, přinese Hospodinu jako odškodnění za svůj...
Leviticus 12:8... která porodila chlapce nebo dívku. Nemůže-li si dovolit jehně, vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno...
Leviticus 20:18...by s , takový obnažil její krvácení a ona to dovolila. Oba jsou vyvrženi ze svého lidu. Neobcuj se...
Numeri 16:9... že vás Bůh Izraele oddělil od izraelské obcedovolil vám přistupovat k němu, sloužit u Hospodinova...
Numeri 16:10...Příbytku, stát před obcí a sloužit Dovolil ti spolu s tvými bratry levity přistupovat k němu,...
Deuteronomium 2:29... Chtěl bych jen pěšky projít tak, jak mi to dovolili synové Ezauovi bydlící na Seíru i Moábští v Aru....
Deuteronomium 16:17...neukáže s prázdnou. Každý přinese, co si může dovolit, podle toho, jak mu požehnal Hospodin, tvůj Bůh. Ve...
Deuteronomium 34:4...a Jákobovi se slovy: ‚Dám ji tvému semeni.' Dovolil jsem ti ji spatřit na vlastní oči, ale vejít do ...
Růt 2:2...jít na pole sbírat klasy za někým, kdo mi to dovolí?" "Jdi, dcero," odpověděla Noemi. Šla tedy, a...
1. Samuel 25:24...a zvolala: "Je to jen vina, pane můj! Ale dovol, prosím, své služebnici promluvit; vyslechni laskavě...
1. Samuel 26:8...nepřítele do rukou," řekl Abišaj Davidovi. "Dovol, ho teď tím kopím probodnu do země. Stačí jedna...
2. Samuel 3:21...připravil hostinu. Abner pak Davidovi řekl: "Dovol mi teď jít a shromáždit pro svého krále a pána celý...
2. Samuel 15:7... Po čtyřech letech pak Abšalom řekl králi: "Dovol mi prosím jít do Hebronu splnit slib, který jsem dal...
2. Samuel 15:25... Najdu-li u Hospodina milost, přivede zpětdovolí mi znovu spatřit Truhlu i jeho Příbytek. Řekne-li...
2. Samuel 17:1... tak Abšalom. Achitofel také Abšalomovi řekl: "Dovol prosím, vyberu dvanáct tisíc mužů a ještě dnes v...
2. Samuel 18:19... Sádokův syn Achimaac tehdy požádal Joába: "Dovol mi běžet a ohlásit králi, že jej Hospodin obhájil...
2. Samuel 18:22...syn Achimaac ale Joába žádal znovu: "Přesto mi dovol běžet za tím Habešanem." "Proč bys běžel právě ty,...
2. Samuel 19:29...tebe zasloužil smrt. Ty jsi ale svému služebníku dovolil jíst u tvého stolu. Jaké další právo bych ještě měl...
2. Samuel 19:38...Jordánu. Proč by se mi král tak štědře odplácelDovol prosím svému služebníku, aby se vrátil. zemřu ve...
1. Královská 1:2...plášti. Jeho dvořané mu navrhli: "Když dovolíš, necháme pro pana krále vyhledat nějakou mladou...
2. Královská 2:16..."Pohleď, máme tu padesát schopných mužů. Když dovolíš, pošleme je hledat tvého pána. Třeba ho Duch...
2. Královská 5:17... "Když jinak nedáš, pane," řekl potom Náman, "dovol prosím, si tvůj služebník alespoň naloží dva mezky...
Ester 9:13...král ráčil," odpověděla Ester, "nechť je Židům dovoleno, aby v Súsách mohli podle zákona pro dnešek jednat...
Kazatel 5:18...jeho údělem. Komu Bůh dopřál bohatství a jměnídovolil mu jich užívat, přijme svůj úděl a raduje se...
Píseň 7:9...se palmě podobá, tvé prsy hroznům datlovýmDovol mi prosím na palmu šplhat, její ovoce vzít do dlaní....
Jeremiáš 15:15...pronásledovatelích! Ve své trpělivosti mi ještě dovol žít - považ, jaké kvůli tobě snáším urážky! Jakmile...
Jeremiáš 40:15... Gedaliášovi v Micpě tajně navrhl: "Když dovolíš, půjdu Išmaela, syna Netaniášova, zabít. Nikdo se...
Micheáš 2:1... od svítání je páchají - vždyť si to mohou dovolit. Zatouží po poli a je zabírají, po domě a ho...
Matouš 8:21...složil." Jiný z jeho učedníků mu řekl: "Panedovol mi nejdřív odejít a pochovat svého otce." Ježíš mu...
Marek 10:4...přikázal Mojžíš?" řekl jim na to. "Mojžíš nám dovolil napsat rozlukový list a zapudit ji," odpověděli....
Lukáš 8:32...stádo prasat, a tak ho démoni prosili, aby jim dovolil vejít do nich. Jakmile jim to dovolil, vyšli z toho...
Lukáš 9:59...vyzval: "Pojď za mnou!" On ale řekl: "Panedovol, nejdřív odejdu a pochovám svého otce." Ježíš mu...
Lukáš 9:61...Další mu řekl: "Pane, půjdu za tebou, ale dovol, se napřed rozloučím se všemi doma." Ježíš mu...
Skutky 21:39...města," odvětil Pavel. "Proto žádámdovol mi promluvit k lidu." Pavel se s velitelovým svolením...
Skutky 27:3...v Sidonu. Julius se k Pavlovi choval vlídnědovolil mu zajít k přátelům, aby se o něj postarali. Když...
1. Korintským 16:2...v týdnu každý z vás stranou, kolik si může dovolit, aby se sbírky nekonaly teprve, když přijdu....

Slova obsahující dovolili: dovolili (1) nedovolili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |