Dovol

Hledám varianty 'dovol' [ dovolte (1) dovolit (5) dovolíš (4) dovolím (1) dovolili (1) dovolila (1) dovolil (9) dovolí (2) dovoleno (1) dovol (19) ]. Nalezeny 43 verše.
Genesis 18:4...laskavost a zastav se u svého služebníka! Když dovolíš, nechám přinést trochu vody. Umyjete si nohy a...
Genesis 18:31...jich tam třicet," odpověděl. "Pohleď prosímdovolím si znovu promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham....
Genesis 23:4..."Jsem mezi vámi hostem a přistěhovalcemdovolte mi u vás vlastnit pozemek pro hrob, abych tam...
Genesis 44:18...Juda přistoupil se slovy: "Odpusť, pane můjdovol prosím svému služebníku promluvit slovo k pánovým...
Genesis 50:5...si vytesal v kanaánské zemi!' Proto mi prosím dovol odejít. Jakmile svého otce pohřbím, vrátím se zpět."...
Exodus 3:18...‚Setkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů. Prosímdovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom tam...
Exodus 5:3...tedy: "Setkal se s námi Bůh Hebrejů. Prosímdovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom tam...
Leviticus 5:7...jeho hříchu vykoná obřad smíření. Nemůže-li si dovolit jehně, přinese Hospodinu jako odškodnění za svůj...
Leviticus 12:8... která porodila chlapce nebo dívku. Nemůže-li si dovolit jehně, vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno...
Leviticus 20:18...by s , takový obnažil její krvácení a ona to dovolila. Oba jsou vyvrženi ze svého lidu. Neobcuj se...
Numeri 16:9... že vás Bůh Izraele oddělil od izraelské obcedovolil vám přistupovat k němu, sloužit u Hospodinova...
Numeri 16:10...Příbytku, stát před obcí a sloužit Dovolil ti spolu s tvými bratry levity přistupovat k němu,...
Deuteronomium 2:29... Chtěl bych jen pěšky projít tak, jak mi to dovolili synové Ezauovi bydlící na Seíru i Moábští v Aru....
Deuteronomium 16:17...neukáže s prázdnou. Každý přinese, co si může dovolit, podle toho, jak mu požehnal Hospodin, tvůj Bůh. Ve...
Deuteronomium 34:4...a Jákobovi se slovy: ‚Dám ji tvému semeni.' Dovolil jsem ti ji spatřit na vlastní oči, ale vejít do ...
Růt 2:2...jít na pole sbírat klasy za někým, kdo mi to dovolí?" "Jdi, dcero," odpověděla Noemi. Šla tedy, a...
1. Samuel 25:24...a zvolala: "Je to jen vina, pane můj! Ale dovol, prosím, své služebnici promluvit; vyslechni laskavě...
1. Samuel 26:8...nepřítele do rukou," řekl Abišaj Davidovi. "Dovol, ho teď tím kopím probodnu do země. Stačí jedna...
2. Samuel 3:21...připravil hostinu. Abner pak Davidovi řekl: "Dovol mi teď jít a shromáždit pro svého krále a pána celý...
2. Samuel 15:7... Po čtyřech letech pak Abšalom řekl králi: "Dovol mi prosím jít do Hebronu splnit slib, který jsem dal...
2. Samuel 15:25... Najdu-li u Hospodina milost, přivede zpětdovolí mi znovu spatřit Truhlu i jeho Příbytek. Řekne-li...
2. Samuel 17:1... tak Abšalom. Achitofel také Abšalomovi řekl: "Dovol prosím, vyberu dvanáct tisíc mužů a ještě dnes v...
2. Samuel 18:19... Sádokův syn Achimaac tehdy požádal Joába: "Dovol mi běžet a ohlásit králi, že jej Hospodin obhájil...
2. Samuel 18:22...syn Achimaac ale Joába žádal znovu: "Přesto mi dovol běžet za tím Habešanem." "Proč bys běžel právě ty,...
2. Samuel 19:29...tebe zasloužil smrt. Ty jsi ale svému služebníku dovolil jíst u tvého stolu. Jaké další právo bych ještě měl...
2. Samuel 19:38...Jordánu. Proč by se mi král tak štědře odplácelDovol prosím svému služebníku, aby se vrátil. zemřu ve...
1. Královská 1:2...plášti. Jeho dvořané mu navrhli: "Když dovolíš, necháme pro pana krále vyhledat nějakou mladou...
2. Královská 2:16..."Pohleď, máme tu padesát schopných mužů. Když dovolíš, pošleme je hledat tvého pána. Třeba ho Duch...
2. Královská 5:17... "Když jinak nedáš, pane," řekl potom Náman, "dovol prosím, si tvůj služebník alespoň naloží dva mezky...
Ester 9:13...král ráčil," odpověděla Ester, "nechť je Židům dovoleno, aby v Súsách mohli podle zákona pro dnešek jednat...
Kazatel 5:18...jeho údělem. Komu Bůh dopřál bohatství a jměnídovolil mu jich užívat, přijme svůj úděl a raduje se...
Píseň 7:9...se palmě podobá, tvé prsy hroznům datlovýmDovol mi prosím na palmu šplhat, její ovoce vzít do dlaní....
Jeremiáš 15:15...pronásledovatelích! Ve své trpělivosti mi ještě dovol žít - považ, jaké kvůli tobě snáším urážky! Jakmile...
Jeremiáš 40:15... Gedaliášovi v Micpě tajně navrhl: "Když dovolíš, půjdu Išmaela, syna Netaniášova, zabít. Nikdo se...
Micheáš 2:1... od svítání je páchají - vždyť si to mohou dovolit. Zatouží po poli a je zabírají, po domě a ho...
Matouš 8:21...složil." Jiný z jeho učedníků mu řekl: "Panedovol mi nejdřív odejít a pochovat svého otce." Ježíš mu...
Marek 10:4...přikázal Mojžíš?" řekl jim na to. "Mojžíš nám dovolil napsat rozlukový list a zapudit ji," odpověděli....
Lukáš 8:32...stádo prasat, a tak ho démoni prosili, aby jim dovolil vejít do nich. Jakmile jim to dovolil, vyšli z toho...
Lukáš 9:59...vyzval: "Pojď za mnou!" On ale řekl: "Panedovol, nejdřív odejdu a pochovám svého otce." Ježíš mu...
Lukáš 9:61...Další mu řekl: "Pane, půjdu za tebou, ale dovol, se napřed rozloučím se všemi doma." Ježíš mu...
Skutky 21:39...města," odvětil Pavel. "Proto žádámdovol mi promluvit k lidu." Pavel se s velitelovým svolením...
Skutky 27:3...v Sidonu. Julius se k Pavlovi choval vlídnědovolil mu zajít k přátelům, aby se o něj postarali. Když...
1. Korintským 16:2...v týdnu každý z vás stranou, kolik si může dovolit, aby se sbírky nekonaly teprve, když přijdu....

Slova obsahující dovol: dovol (19) dovolávají (1) dovolával (1) dovoleno (1) dovolí (2) dovolil (9) dovolila (1) dovolili (1) dovolím (1) dovolíš (4) dovolit (5) dovolte (1) dovoluji (1) nedovol (2) nedovolí (5) nedovolil (11) nedovolili (1) nedovolím (1) nedovoloval (2) nedovolte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |