Dovnitř

Hledám varianty 'dovnitř' [ dovnitř ]. Nalezeno 46 veršù.
Exodus 26:33...patkách. zavěsíš oponu na spony, vneseš dovnitř za oponu Truhlu svědectví. Opona vám bude oddělovat...
Leviticus 10:18...smíření! Pohleďte, krev oběti nebyla vnesena dovnitř svatyně. Proto jste ji měli sníst na svatém místě,...
Leviticus 16:12...jemně drcené kadidlo z vonných látek a vnese to dovnitř za oponu. Před Hospodinem položí kadidlo na oheň, a...
Leviticus 16:15...kozla oběti za hřích lidu a jeho krev vnese dovnitř za oponu. Naloží s jeho krví tak, jako naložil s...
Numeri 4:5...tábor potáhne dál, vstoupí Áron se svými syny dovnitř, sejmou zastírající oponu a tou přikryjí Truhlu...
Soudců 3:22...meč a vrazil mu ho do břicha. Za čepelí vnikla dovnitř i rukojeť a tuk se nad zavřel, protože mu ten...
Soudců 4:22... ukážu ti muže, kterého hledáš." Šel s tedy dovnitř - a hle, Sisera leží mrtev se stanovým kolíkem ve...
Soudců 18:3...po hlase toho levitského mladíka. Zašli tedy dovnitř a ptali se ho: "Jak ses sem dostal? Co tu děláš?...
Soudců 18:17...u brány a těch pět, kteří propátrali zem, vešlo dovnitř. Vzali tu modlu, efod i bůžky. Kněz zatím stál u...
1. Samuel 24:4...k ovčím ohradám; byla tam jeskyně a Saul zašel dovnitř, aby si ulevil. V zadních koutech jeskyně ale seděl...
2. Samuel 3:27...Abner zpátky v Hebronu, Joáb si ho vzal stranou dovnitř městské brány, aby si s ním promluvil o samotě. Tam...
2. Královská 4:33...do domu, chlapec ležel mrtvý na lůžku. Elíša šel dovnitř, zavřel se s ním o samotě a začal se modlit k...
2. Královská 4:37... Elíša řekl: "Tady máš svého syna." Vešla dovnitř, padla mu k nohám a klaněla se mu k zemi. Pak...
2. Královská 7:12...‚ vyjdou z města, zajmeme je živé a vpadneme dovnitř!'" Na to mu jeden z jeho dvořanů odpověděl: "Co...
2. Královská 9:6... veliteli!" řekl mu. A tak vstal a šel s ním dovnitř. On mu tam polil hlavu olejem a řekl mu: "Tak praví...
2. Královská 9:34...na zeď i na koně, kteří ji udupali. Jehu vešel dovnitř, pojedl, popil a potom řekl: "Postarejte se o tu...
2. Letopisů 26:16...zpychl. Zradil Hospodina, svého Boha, a vstoupil dovnitř Hospodinova chrámu, aby na kadidlovém oltáři pálil...
2. Letopisů 27:2...jeho otec Uziáš (na rozdíl od něj ale nevstoupil dovnitř Hospodinova chrámu). Lid ale i nadále jednal...
2. Letopisů 29:16...Hospodinův chrám, jak řekl Hospodin. Kněží vešli dovnitř Hospodinova chrámu, aby ho vyčistili. Veškerou...
Jeremiáš 32:29...dobude. Babyloňané, kteří na něj útočí, vtrhnou dovnitř a město vypálí; spálí je i s domy, na jejichž...
Jeremiáš 41:7...za Gedaliášem, synem Achikamovým." Jakmile vešli dovnitř města, Išmael, syn Netaniášův, je se svými muži...
Ezechiel 22:20...plamenem, tak vás ve svém zuřivém hněvu nahrnu dovnitř a tam vás nechám roztavit. Nahrnu vás na hromadu,...
Ezechiel 40:16...do výklenků mezi pilíři okénka, která se směrem dovnitř zužovala; stejně tak to bylo i v síni. Po stranách...
Ezechiel 42:14... neboť je to svaté místo. Jakmile kněží vejdou dovnitř, nesmějí ze svatého místa vyjít na vnější nádvoří,...
Daniel 6:12...vzdával mu chválu tak jako předtím. Vtom se ale dovnitř nahrnuli ti muži a přistihli Daniela, jak se modlí...
Matouš 9:25... Když byl zástup konečně pryč, Ježíš vešel dovnitř, vzal ji za ruku a ta dívka vstala. Zpráva o tom se...
Matouš 12:45...jiných duchů, horších než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře...
Matouš 26:58...následoval na veleknězův dvůr. Vešel dovnitř a sedl si mezi sluhy, aby viděl konec. Vrchní kněží...
Marek 5:39... všechny plačící a hlasitě naříkající, vešel dovnitř a řekl jim: "Proč ten rozruch a pláč? To dítě...
Marek 14:54...Písma. Petr ho ale zpovzdálí následoval  dovnitř na veleknězův dvůr. Tam si sedl mezi sluhy a...
Marek 15:16...a vydal ho k ukřižování. Vojáci ho odvedli dovnitř na nádvoří paláce zvaného Praetorium a svolali...
Lukáš 5:18...lehátku ochrnutého člověka. Snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj, ale když kvůli davu nenašli...
Lukáš 8:51..." Když pak vcházel do toho domu, nepustil dovnitř nikoho kromě Petra, Jakuba, Jana a rodičů děvčátka....
Lukáš 11:26...jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře...
Lukáš 15:28...zdravého.' Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otec a prosil ho, odpověděl...
Lukáš 24:3...však kámen odvalený od hrobu, a když vešly dovnitř, nenašly tělo Pána Ježíše. Nevěděly, co si o tom...
Lukáš 24:12...vstal a rozběhl se ke hrobu. Když se naklonil dovnitř, spatřil tam jen plátna. Vrátil se tedy domů v...
Lukáš 24:29...se připozdívá; chýlí se k večeru." Šel tedy dovnitř, že s nimi zůstane. Když byli za stolem, vzal chléb...
Jan 18:16... tedy vyšel, promluvil s vrátnou a uvedl Petra dovnitř. Vrátná se Petra zeptala: "Nepatříš také k jeho...
Jan 20:5...předběhl a dorazil k hrobu první. Naklonil se dovnitř, spatřil ležící plátna, ale dovnitř nešel. Po něm...
Skutky 9:17...jméno." Ananiáš tedy šel do určeného domu. Vešel dovnitř, vložil na něj ruce a řekl: "Bratře Saule, Pán...
Skutky 10:23... aby vyslechl tvá slova." Petr je tedy pozval dovnitř a pohostil. Nazítří vstal a odešel s nimi,...
Skutky 10:27...i jsem jen člověk!" V rozhovoru s ním vešel dovnitř. Když uviděl shromážděné množství lidí, řekl jim:...
Skutky 12:14...hlas, samou radostí neotevřela bránu, ale běžela dovnitř se zprávou, že Petr stojí před branou. Říkali :...
Skutky 16:29...jsme tu!" Žalářník si řekl o světlo, vběhl dovnitř a rozechvěn padl před Pavlem a Silasem na kolena....
Židům 6:19...jako kotvu duše, bezpečnou, pevnou a sahající  dovnitř za oponu, kam za nás vstoupil náš předchůdce Ježíš,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |