Doufali

Hledám varianty 'doufali' [ doufejte (1) doufej (1) doufáte (2) doufat (4) doufáš (2) doufáme (6) doufám (10) doufaly (1) doufali (8) doufal (4) doufají (24) doufaje (1) doufá (8) ]. Nalezeno 70 veršù.
Genesis 32:6...jsem posly, abych se ohlásil svému pánudoufaje ve tvou laskavost.'" Poslové se pak vrátili k...
2. Samuel 22:31...co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl...
2. Královská 6:33...to neštěstí může Hospodin! Proč bych v něj ještě doufal?" "Slyšte slovo Hospodinovo," řekl na to Elíša....
2. Královská 18:19...Tak praví velkokrál, král Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné umění...
1. Letopisů 5:20...k Bohu a on vyslyšel jejich prosby, neboť v něj doufali. Dostalo se jim pomoci, a tak jim Hagrité i se...
2. Letopisů 32:10..."Tak praví Senacherib, král Asýrie: V co to doufáte, že zůstáváte obležení v Jeruzalémě? Když Ezechiáš...
Job 6:19...Karavany z Temy je hledají, výpravy ze Sáby v  doufají, jejich důvěra je ale zamrzí - když k nim dorazí,...
Job 31:24...vznešeností bych neobstál! Copak jsem snad kdy doufal ve zlato, nazýval jsem drahý kov svou jistotou?...
Žalmy 2:12...může vzplanout ve chvíli! Blaze všem, kdo v něho doufají. Žalm Davidův, když utíkal před svým synem...
Žalmy 9:11... útočištěm je v dobách soužení. v tebe doufají, kdo tvé jméno znají, neopustíš, Hospodine, ty, kdo...
Žalmy 18:31...co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl...
Žalmy 20:8... mu vítězství! Jedni ve vozy, jiní zas v koně doufají, nám je nadějí náš Bůh - jméno Hospodin! Oni...
Žalmy 22:5...uprostřed izraelských chval. Naši otcové v tebe doufali, doufali a tys je vysvobozoval. K tobě volali a...
Žalmy 22:6...vysvobozoval. K tobě volali a bývali zachráněnidoufali v tebe a nebyli zklamáni. však jsem červ, ani ne...
Žalmy 25:3...mnou nejásají moji soupeři! Žádný, kdo v tebe doufá, se hanby nedočká, zahanbeni však budou zrádci...
Žalmy 26:1..., Hospodine, vždyť žiji poctivě, v Hospodina doufám, nedám se odradit. Zkoumej , Hospodine, zkoušej ...
Žalmy 31:15... chtějí zbavit života! ale, Hospodinedoufám v tebe, o tobě říkám: "Můj Bůh jsi ty!" Můj osud v...
Žalmy 31:20...těm, kdo ctí! Dokázals ji těm, kdo v tebe doufají, všem lidem na odiv! Skrýváš je v úkrytu svojí...
Žalmy 33:18... kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lásku doufají, aby je vysvobozoval od smrti, aby je živil v...
Žalmy 33:21...On je radostí našeho srdce, v jeho svaté jméno doufáme. Kéž je s námi tvá láska, Hospodine, jako je v tobě...
Žalmy 34:9... jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj! Ctěte Hospodina, jeho svatí, vždyť jeho...
Žalmy 34:23...svoje služebníky, nebudou odsouzeni, kdo v něho doufají. Žalm Davidův. Suď, Hospodine, ty, kdo soudí;...
Žalmy 37:5...tvého srdce naplní! Hospodinu svěř svoji cestudoufej v něj a on to učiní: vyvede tvou spravedlnost na...
Žalmy 37:40...je před ničemy, vysvobodí je, vždyť v něho doufají! Památeční žalm Davidův...
Žalmy 69:7... stydět nemusí ti, kteří v tebe, Pane zástupůdoufají. kvůli mně nejsou zahanbeni ti, kteří , Bože...
Žalmy 71:14...ti, kdo usilují o neštěstí! zatím budu doufat bez ustání, chválit budu víc a víc. Vyprávět budu...
Žalmy 115:8...podobní ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v  doufají! Izraeli, na Hospodina spolehni - pomocník a štít...
Žalmy 118:8... pád těch, kdo nenávidí, uvidím! Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka. Lepší je...
Žalmy 118:9...v Hospodina, než spoléhat na člověka. Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat se na mocné. Všichni...
Žalmy 125:1...sám učinil! Poutní píseň. Ti, kdo v Hospodina doufají, hoře Sionu jsou podobní, která nezakolísá, stojí...
Žalmy 135:18...podobní ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v  doufají! Rodino Izraelova, velebte Hospodina! Rodino...
Žalmy 147:11...se líbí ti, kdo jej ctí, ti, kdo v jeho lásku doufají! Oslavuj Hospodina, Jeruzaléme, chval svého Boha,...
Přísloví 11:28...přízeň, kdo čeká neštěstí, také dočká se. Kdo doufá v bohatství, takový padne, spravedliví ale jak poupě...
Přísloví 16:20...kořist. Kdo hloubá ve Slově, nachází štěstí, kdo doufá v Hospodina, je blažený! Kdo moudré srdce, je znám...
Přísloví 28:25...společník! Chamtivý člověk podněcuje sváry, kdo doufá v Hospodina, bude úspěšný. Na vlastní rozum spoléhá...
Přísloví 29:25... Strach z lidí člověka nakonec ochromí, kdo doufá v Hospodina, však žije v bezpečí. Kdekdo si touží...
Přísloví 30:5...Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají. K jeho slovům nic nepřidávej, jinak pokárá a ze...
Izaiáš 12:2...hněv a potěšil jsi . Hle, Bůh zachránildoufám a se nebojím. síla a píseň je jen Hospodin, to...
Izaiáš 25:9...pak řekneš: "Hle, toto je náš Bůh, v něj jsme doufali a on nás zachránil. Toto je Hospodin, v něj jsme...
Izaiáš 26:4...dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebeDoufejte v Hospodina vždycky, navěky - Skalou věků je jen...
Izaiáš 26:8... Na cestě tvých soudů, Hospodine, v tebe doufáme; po tvém jménu, po tvé připomínce v duši toužíme....
Izaiáš 31:1...hledají pomoc v Egyptě, spoléhají se na konědoufají ve vozy, že jich tolik je, a jezdců že je bezpočet,...
Izaiáš 33:2...vyzrazen. Smiluj se nad námi, Hospodine - v tebe doufáme! Buď nám každé ráno posilou a v čase soužení...
Izaiáš 36:4...Tak praví velkokrál, král Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné umění...
Izaiáš 40:31...mládenci klopýtají a padají, kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích...
Izaiáš 49:23...že jsem Hospodin a že se nezklamou, kdo ve  doufají. "Lze válečníka obrat o kořist? Lze tyrana o vězně...
Izaiáš 50:10...bez paprsku světla, ten v Hospodinově jménu doufá, na svého Boha spoléhá. Ale vy všichni, kdo...
Izaiáš 59:4...nevolá po spravedlnosti, nezastává se věrnostiDoufají v nicotu, mluví lži, počnou trápení a rodí neštěstí...
Jeremiáš 46:25...vladaři; zúčtuji s faraonem i s těmi, kdo v něj doufají. Vydám je do rukou těch, kdo pasou po jejich životě...
Jeremiáš 49:11...sirotky, je nechám žít, tvé vdovy ve mne doufají.'" Tak praví Hospodin: "Hle, ti, kdo neměli pít...
Pláč 3:25...svoji naději. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufají, ke všem, kteří jej hledají. Dobré je trpělivé...
Nahum 1:7...je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají. S Ninive ale skoncuje v nezadržitelné záplavě; své...
Lukáš 24:21...k smrti, a nechali ho ukřižovat. My jsme ale doufali, že to je on, kdo vykoupit Izrael. Navíc je to...
Jan 5:45... Ten, kdo na vás žaluje, je Mojžíš, v něhož doufáte. Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně,...
Skutky 24:26... "Zavolám si , budu mít čas." Přitom ovšem doufal, že mu Pavel nabídne nějaký úplatek. Proto si ho...
Římanům 8:24...naděje. Když někdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě...
Římanům 8:25...něco vidí, proč by v to ještě doufal? Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme. Právě...
Římanům 15:24... rád bych to udělal cestou do Španěl. Pevně doufám, že se s vámi setkám a že vypravíte na další...
1. Korintským 13:7...se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí. Avšak...
1. Korintským 16:7...se u vás nechci jen zastavit cestou; dá-li Pándoufám, že u vás nějaký čas pobudu. do Letnic ale...
2. Korintským 1:8...tak těžce a nesnesitelně, že jsme přestali doufat, že přežijeme; v nitru jsme vlastně očekávali...
2. Korintským 1:13...vám přece nic než to, co čtete a čemu rozumíteDoufám, že jednou porozumíte dokonale (tak jako nám zatím...
2. Korintským 5:11...lidi k víře. Bohu je zřejmé, kdo jsme, a doufám, že je to zřejmé i vašemu svědomí. Nechceme se před...
2. Korintským 8:5...na pomoci svatým. Udělali mnohem více, než jsme doufali - dali sami sebe především Pánu a z Boží vůle také...
2. Korintským 10:15...se nemístně chlubit prací druhých. Naopak doufáme, že jak vaše víra poroste, naše působiště se...
2. Korintským 13:6...Ježíš Kristus? Pokud ne, pak jste ovšem selhaliDoufám, že poznáte, že my jsme neselhali. Modlím se k Bohu,...
Filipským 2:23...pomáhal mi ve službě evangelia jako syn otciDoufám, že ho k vám pošlu, jakmile se dozvím, co se mnou...
Filemon 1:22... než žádám. A ještě něco - připrav pro pokojDoufám totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu moci...
Židům 11:1...věříme k záchraně. Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Díky naši...
1. Petr 3:5... Tuto krásu mívaly kdysi ony svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým manželům, tak jako Sára...

Slova obsahující doufali: doufali (8) nedoufali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |