Dotknu

Hledám varianty 'dotknu' [ dotknu (2) dotknout (10) dotkni (1) dotkněte (1) dotkneš (1) dotkne (27) dotklo (1) dotkli (3) dotkla (8) dotkl (42) ]. Nalezen 91 verš.
Genesis 20:6... abys proti mně nezhřešil, a nedovolil jsem ti dotknout se . Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to...
Genesis 26:11...Potom Abimelech přikázal všemu lidu: "Kdokoli se dotkne tohoto muže nebo jeho manželky, musí zemřít!" Izák...
Exodus 4:25...vzala kamenný nůž, odřízla předkožku svého synadotkla se s jeho údu a řekla: "Jsi mým pokrevním...
Exodus 19:12...‚Neopovažujte se vystoupit na horu nebo se jen dotknout jejího okraje. Každý, kdo se dotkne hory, musí...
Exodus 20:25...kamenný oltář, nestav jej z tesaných kamenůdotkneš-li se jej dlátem, znesvětíš jej. Také nebudeš k...
Exodus 29:37...posvětil. Tak bude oltář svatosvatý. Cokoli se dotkne oltáře, bude svaté. Toto pak budeš každodenně a...
Exodus 30:29...je posvětíš a budou svatosvaté. Cokoli se jich dotkne, bude svaté. Pomažeš také Árona s jeho syny a...
Leviticus 5:2...to. Takový ponese vinu. Také když se někdo dotkne něčeho nečistého, jako je zdechlina nečisté zvěře,...
Leviticus 5:3...se znečistil, a tak se provinil. Také když se dotkne lidské nečistoty - jakékoli nečistoty poskvrňující...
Leviticus 6:11...pro všechna vaše pokolení. Cokoli se jich dotkne, bude svaté." Hospodin dále promluvil k...
Leviticus 6:20...místě, na nádvoří Stanu setkávání. Cokoli se dotkne jejího masa, bude svaté. Kdyby trochu její krve...
Leviticus 7:19... jedl, ponese vinu. Maso se rovněž nesmí jístdotkne-li se čehokoli nečistého; musí být spáleno. Ostatní...
Leviticus 7:21...vyobcován ze svého lidu. Rovněž kdyby se někdo dotkl čehokoli nečistého - lidské nečistoty,...
Leviticus 11:24...Těmito živočichy byste se poskvrnili. Kdokoli se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý do večera. Kdokoli...
Leviticus 11:26... pro vás bude nečistý. Kdokoli se ho dotkne, bude nečistý. Každý čtyřnohý živočich, který chodí...
Leviticus 11:27...po tlapách, pro vás bude nečistý. Kdokoli se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý do večera. Kdokoli...
Leviticus 11:31... To je pro vás ze vší havěti nečisté. Kdokoli se dotkne jejich mršiny, bude nečistý do večera. Cokoli,...
Leviticus 11:36...na vodu ovšem zůstanou čisté. Cokoli se však dotkne takových zdechlin, bude nečisté. Když taková...
Leviticus 11:39...nějaké zvíře, které smíte jíst, bude ten, kdo se dotkl jeho zdechliny, nečistý do večera. Kdo by z ...
Leviticus 15:5... na čem by seděl, bude nečisté. Kdokoli se dotkne jeho lůžka, vypere si oděv, omyje se vodou a bude...
Leviticus 15:7...se vodou a bude nečistý do večera. Kdo by se dotkl člověka trpícího výtokem, vypere si oděv, omyje se...
Leviticus 15:10...trpící výtokem, bude nečisté. Kdokoli by se dotkl něčeho, co měl trpící výtokem pod sebou, bude nečistý...
Leviticus 15:11... do večera. Každý, koho by se trpící výtokem dotkl, aniž by si umyl ruce vodou, si vypere oděv, omyje se...
Leviticus 15:12...večera. Hliněná nádoba, jíž by se trpící výtokem dotkl, musí být rozbita; každý dřevěný předmět musí být...
Leviticus 15:19...krvácení oddělena po sedm dní. Každý, kdo se  dotkne, bude nečistý do večera. Všechno, na čem by během...
Leviticus 15:21... na čem by seděla, bude nečisté. Kdokoli by se dotkl jejího lůžka, vypere si oděv, omyje se vodou a bude...
Leviticus 15:22...vodou a bude nečistý do večera. Kdokoli by se dotkl něčeho, na čem seděla, vypere si oděv, omyje se vodou...
Leviticus 15:23...se vodou a bude nečistý do večera. Rovněž dotkne-li se něčeho, co bylo na lůžku nebo na tom, na čem...
Leviticus 15:27...při jejím běžném krvácení. Kdokoli by se toho dotkl, bude nečistý; vypere si oděv, omyje se vodou a bude...
Leviticus 22:4... nesmí jíst ze svatých darů, dokud se neočistíDotkne-li se něčeho poskvrněného mrtvolou nebo výron...
Leviticus 22:5...mrtvolou nebo výron semene nebo se dotkne nějaké havěti, jež by ho poskvrnila, anebo člověka,...
Numeri 19:11...pro přistěhovalce, který žije u nich: Kdo by se dotkl mrtvoly kteréhokoli člověka, bude nečistý po sedm dní...
Numeri 19:13...dne očišťovat, pak čistý nebude. Kdokoli se dotkne těla mrtvého člověka a neočistí se, poskvrnil...
Numeri 19:16...poklicí, bude nečistá. Kdokoli se na poli dotkne člověka zabitého mečem nebo zemřelého nebo jeho...
Numeri 19:18...kteří tam byli. Stejně tak postříká toho, kdo se dotkl kostí nebo zabitého nebo zemřelého nebo hrobu....
Numeri 19:21...očistnou vodou, vypere si oděv. Kdokoli se pak dotkne očistné vody, bude nečistý do večera. Čehokoli...
Numeri 19:22... bude nečistý do večera. Čehokoli se nečistý dotkne, bude nečisté, a kdokoli se toho dotkne, bude...
Numeri 31:19... kdo jste někoho zabili, a všichni, kdo jste se dotkli něčeho zabitého, se budete třetího a sedmého dne...
Deuteronomium 28:56...se dříve pro samý útlocit a choulostivost sotva dotkla země špičkou nohy, se bude lakomě ohlížet po...
Jozue 2:19...hlavu, a my budeme bez viny. Kdyby se ale někdo dotkl kohokoli u tebe doma, jeho krev padne na naši hlavu....
Jozue 3:15...došli k Jordánu a kněží nesoucí Truhlu se nohama dotkli okraje vody (Jordán se pokaždé během sklizně všude...
Soudců 6:21...Hospodinův anděl zvedl hůl, kterou měl v ruce, a dotkl se jejím koncem masa a chlebů. Ze skály vyšlehl oheň...
Soudců 13:5... Hle, počneš a porodíš syna. Jeho hlavy se nesmí dotknout břitva, protože bude od matčina lůna zasvěcen...
Soudců 16:9...tětivy roztrhal, jako se trhá koudel, když se  dotkne plamen. Tajemství jeho síly tedy nebylo odhaleno....
1. Samuel 10:26... doprovázen oddílem bojovníků, jejichž srdcí se dotkl Bůh. Nějací ničemové ale říkali: "Tenhle že nás...
1. Samuel 22:17...služebníci se ale neodvažovali vztáhnout rukudotknout se Hospodinových kněží. Král se proto obrátil k...
1. Královská 19:5...Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. Vtom se ho dotkl anděl a řekl mu: "Vstaň a jez!" Rozhlédl se tedy a...
1. Královská 19:7...a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ale vrátildotkl se ho podruhé. "Vstaň a jez!" řekl mu. "Máš před...
Ester 5:2...na ni svým zlatým žezlem, Ester přistoupiladotkla se jeho konce. "Copak chceš, královno Ester? Žádej...
Žalmy 144:5...jako stín. Sestup, Hospodine, své nebe rozetnidotkni se hor, dýmají! Zasáhni bleskem, nepřátele...
Přísloví 6:29...tak ten, kdo s ženou bližního spí - kdo se  dotkne, trestu neujde! Zloděj nebývá haněn, když krade, aby...
Izaiáš 6:7... v ruce žhavý uhlík vzatý kleštěmi z oltářeDotkl se mých úst a řekl: "Hle, tento uhlík se dotkl tvých...
Jeremiáš 1:9... praví Hospodin." Tehdy Hospodin vztáhl rukudotkl se mých úst a řekl mi: "Hle, vložil jsem ti do úst...
Pláč 4:14...zbroceni krví prolitou; nikdo se neodvážil ani dotknout jejich rouch. "Z cesty! Nečistý!" křičeli na ....
Daniel 8:18...ležel jsem v mrákotách tváří k zemi. Potom se  dotkl, postavil na nohy a řekl: "Hle, ukážu ti, co se...
Daniel 9:21...Gabriel, jehož jsem předtím spatřil ve vidění, a dotkl se . Bylo to v době večerní oběti. "Danieli,"...
Daniel 10:10... padl jsem v mrákotách tváří k zemi. Vtom se  dotkla ruka a zatřásla mnou, takže jsem se zvedl na kolena...
Daniel 10:16... neschopen slova. Vtom se kdosi podobný člověku dotkl mých rtů. Otevřel jsem tedy ústa, abych promluvil....
Daniel 10:18..." Ten kdosi podobný člověku se však znovu dotkl a posílil . "Neboj se, drahý!" řekl mi. "Pokoj tobě...
Amos 9:5... ale ve zlém! Panovník, Hospodin zástupů, se dotkne země a ta se roztřese, všichni její obyvatelé se...
Ageus 2:12...svého pláště posvěcené maso a tím cípem by se dotkl chleba, kaše, vína, oleje nebo jakéhokoli jídla,...
Ageus 2:13...odpověděli kněží. "A kdyby se čehokoli takového dotkl někdo poskvrněný mrtvolou," pokračoval Ageus,...
Matouš 8:3...jen chtěl, dokážeš očistit." On vztáhl rukudotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" A jeho...
Matouš 8:15... uviděl tam jeho tchyni, jak leží s horečkouDotkl se její ruky, horečka ji opustila a ona vstala a...
Matouš 9:20...žena, která dvanáct let trpěla krvácením, a dotkla se cípu jeho roucha. Řekla si totiž: "Jestli se jen...
Matouš 9:21...cípu jeho roucha. Řekla si totiž: "Jestli se jen dotknu jeho roucha, budu uzdravena." Ježíš se otočil, a...
Matouš 9:29...zeptal se jich Ježíš. "Ano, Pane," odpověděliDotkl se tedy jejich očí a řekl: " se vám stane podle...
Matouš 14:36...všechny nemocné a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout cípu jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl...
Matouš 17:7...na tvář a hrozně se báli. Ježíš přistoupildotkl se jich se slovy: "Vstaňte, nebojte se." A když...
Matouš 20:34...se nám otevřou oči!" Naplněn soucitem se Ježíš dotkl jejich očí a oni ihned prohlédli a následovali ho. ...
Marek 1:41...očistit!" Naplněn soucitem, Ježíš vztáhl rukudotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!"...
Marek 3:10...nějaká trápení, se na něj tlačili, aby se ho dotkli. A nečistí duchové, jakmile ho uviděli, před ním...
Marek 5:27...uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadudotkla se jeho roucha. Řekla si totiž: "Dotknu-li se aspoň...
Marek 5:28...zezadu a dotkla se jeho roucha. Řekla si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho roucha, budu uzdravena." Její...
Marek 5:30...vyšla moc. Otočil se v davu a zeptal se: "Kdo se dotkl mého roucha?" Jeho učedníci mu řekli: "Vidíš, že se...
Marek 5:31... že se na tebe tlačí dav, a ptáš se: Kdo se  dotkl?" On se ale rozhlížel, aby viděl, kdo to udělal...
Marek 6:56...nemocné na ulice a prosili ho, aby se mohli dotknout aspoň cípu jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl...
Marek 7:33...od zástupu, vložil mu prsty do uší, plivldotkl se jeho jazyka. Potom vzhlédl k nebi, vzdychl a řekl...
Marek 8:22... přivedli k němu slepce a prosili ho, aby se ho dotkl. Vzal slepce za ruku a odvedl ho za vesnici. Plivl mu...
Marek 10:13..." Tehdy k němu přinášeli malé děti, aby se jich dotkl, ale učedníci je okřikovali. Když to Ježíš uviděl,...
Lukáš 5:13...jen chtěl, můžeš očistit." Ježíš vztáhl rukudotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" a...
Lukáš 6:19... byli uzdravováni. Každý v davu se ho snažil dotknout, neboť z něj vycházela moc a všechny uzdravovala....
Lukáš 7:14...pohnut soucitem. "Neplač," řekl . Přistoupildotkl se már. Nosiči se zastavili. Tehdy řekl: "Chlapče,...
Lukáš 8:44... Když se ale zezadu přiblížila k Ježíšidotkla se cípu jeho roucha, její krvácení ihned přestalo....
Lukáš 8:45...roucha, její krvácení ihned přestalo. "Kdo se  dotkl?" ptal se Ježíš. Když se nikdo nepřiznával, ozval se...
Lukáš 8:46...tlačí..." Ježíš ale opakoval: "Někdo se musel dotknout. Cítil jsem, jak ze vyšla moc." Žena viděla, že...
Lukáš 8:47...před ním a pověděla mu přede všemi, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. "Dcero," odpověděl ...
Lukáš 22:51...pravé ucho. "Nechte toho!" odpověděl JežíšDotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Tehdy Ježíš řekl vrchním...
Lukáš 24:39...Podívejte se na ruce a nohy - jsem to Dotkněte se a přesvědčte se: duch přece nemá maso a...
Skutky 17:27... aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho - ačkoli není daleko od žádného z nás....
Židům 12:20...to, co se jim přikazovalo: "Kdyby se i jen zvíře dotklo hory, bude ukamenováno." Byla to tak hrozná...

Slova obsahující dotknu: dotknu (2) nedotknu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |