Dotýkali

Hledám varianty 'dotýkali' [ dotýkaly (2) dotýkalo (2) dotýkali (1) dotýkala (1) dotýkal (7) dotýká (8) ]. Nalezeno 16 veršù.
Jozue 16:7... Za Janoachem klesá k Atarotu a Naaratudotýká se Jericha a vybíhá k Jordánu. Západně od Tapuachu...
Jozue 19:11...k Saridu. Směrem na západ postupuje k Maraledotýká se Dabešetu a dosahuje k potoku naproti Jokneamu....
Jozue 19:22... En-ganim, En-chadu a Bet-pacec. Hranice se dotýká Tábora a vede podél Šachecimy a Bet-šemeše, než...
Jozue 19:27...Livnat, potom se obrací na východ k Bet-dagonudotýká se území Zabulonova a údolí Jiftach-el severně od...
Jozue 19:34...a pokračuje odtud na Chukok; na jihu se dotýká Zabulonu, na západě Ašera, na východě pak Jordánu....
1. Královská 6:27...rozprostřená křídla, a tak se křídlo jednoho dotýkalo jedné stěny a křídlo druhého se dotýkalo druhé...
2. Letopisů 3:11... První cherub se jedním pětiloktovým křídlem dotýkal jedné stěny místnosti; druhým pětiloktovým křídlem...
2. Letopisů 3:12...Také druhý cherub se jedním pětiloktovým křídlem dotýkal stěny chrámu; druhým pětiloktovým křídlem se...
Job 20:6...jeho hrdost k nebi dosáhla a hlavou oblaků se dotýkal, jak vlastní lejno zmizí napořád - ‚Kam se poděl?'...
Ezechiel 1:9... Měly čtveřice tváří i křídel a těmi křídly se dotýkaly navzájem. Všechny se pohybovaly přímo vpřed,...
Ezechiel 1:11... Křídla měly rozpjatá vzhůru; dvěma se všechny dotýkaly navzájem a dvěma si přikrývaly tělo. Každá se...
Daniel 8:5...s velkolepým rohem mezi očima, sotva se země dotýkal. Jakmile se přiblížil k tomu dvourohému beranovi,...
Zachariáš 2:12...poslal k národům, které vás plenily: "Kdo se vás dotýká, dotýká se zornice mého oka. Hle, mávnu po nich...
Lukáš 7:39...prorok, věděl by, co je to za ženu, která se ho dotýká. Copak neví, jaká je to hříšnice?!" "Šimone,"...
Lukáš 18:15..." Přinášeli k němu také nemluvňata, aby se jich dotýkal. Když to uviděli učedníci, okřikovali je. Ježíš si...
1. Jan 1:1...jsme pozorovali, čeho jsme se vlastníma rukama dotýkali - o Slovu života: Ten život byl zjeven, my jsme...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |