Dosud

Hledám varianty 'dosud' [ dosud ]. Nalezeny 42 verše.
Genesis 24:30...muž mluvil." Přišel tedy k onomu muži a hle, ten dosud stál s velbloudy poblíž pramene. Lában mu řekl: "Pojď...
Genesis 32:5...Jákob: Pobýval jsem u Lábana; tam jsem se  dosud zdržoval. Mám voly, osly, brav, otroky i otrokyně a...
Genesis 44:14...svého osla a vrátili se do města. Josef byl dosud v paláci, když tam Juda se svými bratry dorazil....
Exodus 5:7..."Nedávejte jim k výrobě cihel slámu jako dosud. si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale od nich...
Exodus 5:8...ale od nich stejné množství cihel, jako vyráběli dosud. Nic jim neslevujte, vždyť zahálejí. To proto...
Exodus 7:16...můj lid, aby mi sloužili na poušti!' a hle,  dosud jsi nechtěl uposlechnout. Takto praví Hospodin: ‚Nyní...
Exodus 9:30...je Hospodinova. Vím ale, že ty ani tví dvořané dosud nemáte bázeň před Hospodinem, naším Bohem." (Len a...
Leviticus 17:5... aby synové Izraele přinášeli své oběti, jež dosud zabíjeli na poli, aby je nyní přinášeli Hospodinu ke...
Leviticus 19:20...s otrokyní určenou pro jiného muže, která však dosud nebyla vyplacena ani propuštěna, bude pokutován....
Numeri 19:2...jalovici bez vady, na níž není poskvrny a na niž dosud nebylo vloženo jho. Dáte ji knězi Eleazarovi; ten ji...
Numeri 23:6...a mluv takto." Vrátil se tedy k němu; stál dosud obklopen všemi moábskými hodnostáři u své zápalné...
Numeri 23:17...a mluv takto." Vrátil se tedy k němu; stál dosud u své zápalné oběti, obklopen moábskými hodnostáři....
Numeri 30:4...učiní přesně to, co slíbil. Když se mladá ženadosud žijící v domě svého otce, zaváže Hospodinu nějakým...
Deuteronomium 12:9...dnes - každý tak, jak sám pokládá za správné.  dosud jste přece nevstoupili do odpočinutí, do dědictví,...
2. Královská 13:23...a Jákobem. Nechtěl dopustit jejich zkázudosud je nevyhnal ze své blízkosti. Aramejský král Chazael...
1. Letopisů 9:18...a jejich bratři; jejich vůdcem byl Šalum. Ti  dosud stráží Královskou bránu na východní straně. Byli to...
2. Letopisů 1:5...který zhotovil Becaleel, syn Uriho, syna Hurovadosud stál před Příbytkem). Šalomoun tam s celým...
Job 2:3...a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla.  dosud vytrval ve své bezúhonnosti, ačkoli jsi podnítil,...
Job 32:6...jsem jen mladík a vy jste kmeti, proto jsem byl dosud nesmělý, bál jsem se říci vám své mínění. Říkal jsem...
Job 42:5...a promluvím, budu se ptát a ty poučíš.' Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti, teď však na...
Žalmy 71:17... připomínat chci! Učils , Bože, od mládí,  dosud vyprávím o tvých zázracích. Neopouštěj , Bože, když...
Žalmy 81:6... když vystoupil proti Egyptu. Slyším hlas mně dosud neznámý: " jsem tvá záda zbavil břemene a tvé ruce...
Přísloví 1:24...vylít chci, právě vám chci svá slova oznámitDosud jsem volala, však nechtěli jste slyšet, ruku jsem...
Kazatel 4:2...závidím dávno mrtvým spíše než těm, kdo jsou dosud naživu. Nejšťastnější je ale ten, kdo ještě nebyl a...
Daniel 12:1...lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem. V tom čase...
Ozeáš 2:10...manželem, vždyť mi s ním bylo líp než teď!"  dosud ale uznat nechtěla, že jsem obilí, víno i olej...
Zachariáš 8:10...domu Hospodina zástupů. Ano, lidé i zvířata dosud pracovali bez odměny a kvůli nepřátelům nemohl nikdo...
Matouš 11:12... je větší než on. Ode dnů Jana Křtitele  dosud nebeské království snáší násilí a násilníci je...
Jan 4:6... který kdysi dal Jákob svému synu JosefoviDosud tam byla Jákobova studna a Ježíš, unaven cestou, se u...
Jan 16:24...cokoli poprosíte Otce v mém jménu, to vám .  dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete,...
Jan 16:25...Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonaláDosud jsem k vám mluvil obrazně. Přichází chvíle, kdy k vám...
Římanům 1:13... že jsem vás mnohokrát chtěl navštívit (ale dosud mi v tom vždy bylo zabráněno), abych přinesl užitek i...
Římanům 8:22...Božích dětí. Víme přece, že všechno stvoření  dosud společně sténá a pracuje k porodu. A nejen ono, ale i...
1. Korintským 3:2...pokrmem, neboť jste ho ještě nemohli snést a ani dosud nemůžete, neboť jste stále tělesní. Copak nejste...
1. Korintským 4:13...to snášíme; když nás pomlouvají, povzbuzujemeDosud jsme bráni za špínu světa, za vůbec nejhorší spodinu....
1. Korintským 8:7...ale k tomuto poznání nedošli. Někteří jsou dosud tak zvyklí na modly, že jsou k požívání takového masa...
Galatským 5:11...soudu, je to kdokoli. Bratři, jestli i  dosud kážu obřízku, proč jsem tedy ještě pronásledován?...
1. Tesalonickým 5:11...se tedy a posilujte se navzájem tak jako dosud. Prosíme vás, bratři, mějte uznání pro ty, kdo mezi...
2. Tesalonickým 2:6...to říkal, když jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud brání - smí se totiž objevit v daný čas. Tajemství...
Židům 6:10...prokazovali jeho jménu, když jste sloužilidosud sloužíte svatým. Toužíme však, aby každý z vás tuto...
Židům 11:4...přijal jeho dary), a přestože zemřel, díky  dosud mluví. Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil...
1. Jan 2:9...že je ve světle, a přitom nenávidí bratra, je  dosud ve tmě. Kdo miluje bratra, zůstává ve světle a nikomu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |