Dostihli

Hledám varianty 'dostihli' [ dostihnu (1) dostihnout (1) dostihnou (2) dostihneš (2) dostihly (3) dostihli (11) dostihla (3) dostihl (5) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 31:23...své druhy a hnal se za ním sedm dní, než ho dostihl v gileádských horách. noci však Aramejce Lábana...
Genesis 31:25...se Jákobovi něco vytýkat!" Lában tedy Jákoba dostihl. (Jákob si v tom pohoří postavil stan a i Lában se...
Genesis 44:4...svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a je dostihneš, řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro zlem? Z toho...
Genesis 44:6...k věštění! Co jste to provedli za špatnost?!'" Dostihl je tedy a opakoval jim ta slova. Odpověděli: "O čem...
Exodus 14:9...vozy, jeho jezdci i celé jeho vojsko - a dostihli je, když tábořili u moře u Pi-chirotu před...
Deuteronomium 19:6... Kdyby to bylo příliš daleko, mohl by vraha dostihnout krevní mstitel, jenž by jej pronásledoval, a ve...
Deuteronomium 28:2...Hospodina, svého Boha, přijdou na tebedostihnou všechna tato požehnání: Požehnaný budeš ve...
Deuteronomium 28:15... která ti dnes udílím, přijdou na tebedostihnou všechna tato prokletí: Prokletý budeš ve městě...
Jozue 24:6...Egypta, přišli jste k Rudému moři, kde vaše otce dostihli Egypťané s vozy a jezdci. Tehdy jste volali k...
Soudců 18:22...dost daleko, seběhli se Míkovi sousedé a Danovce dostihli. Volali za nimi, se k nim Danovi synové otočili...
Soudců 20:42...útěk směrem k poušti, ale bojovníci z města je dostihli, a tak je pobíjeli z obou stran. Obklíčili...
Soudců 20:45...k Rimonské skále, ale Izraelci jich na silnicích dostihli ještě pět tisíc. Hnali je ke Gidomu, kde z nich...
1. Samuel 30:8...se ptal Hospodina: "Mám tu hordu pronásledovatDostihnu je?" "Pronásleduj," zněla odpověď. "Jistě je...
2. Samuel 22:6... provazy hrobu ovinuly, osidla smrti  dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému...
2. Samuel 22:38... nohy nesklouznou. Stíhal jsem nepřáteledostihl je, nepřestal jsem, než jsem je porazil. Udeřil...
2. Královská 3:24... se Moábci před nimi dali na útěk. Oni je ale dostihli a pobili je. Jejich města rozbořili, všechny dobré...
2. Královská 25:5...se pustilo za ním. Když ho pak na jerišské pláni dostihli, všichni jeho vojáci se mu rozutekli. Král byl...
Job 20:25...šíp a jeho špice se žlučí skví. Kdejaká hrůza ho dostihla, na jeho poklady čeká černá tma. Pohltí ho oheň,...
Job 30:27...temno přepadlo. nitro bouří, nedá se utišitdostihly dny soužení. Nevidím slunce, chodím ve chmurách...
Žalmy 18:6... provazy hrobu ovinuly, osidla smrti  dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému...
Žalmy 18:38... nohy nesklouznou. Stíhal jsem nepřáteledostihl je, nepřestal jsem, než jsem je porazil. Udeřil...
Žalmy 40:13... pohromy, jež nelze vypočíst. Moje viny  dostihly, že přes nevidím - je jich víc, než mám vlasů...
Jeremiáš 39:5...pustilo za nimi. Na jerišské pláni pak Cidkiáše dostihli, zajali ho a odvedli k babylonskému králi...
Jeremiáš 41:12...všechny své muže a vytáhli proti němu do bojeDostihli ho u Velkého rybníka v Gibeonu. Jakmile všechen...
Jeremiáš 52:8... Když pak Cidkiáše na jerišské pláni dostihli, všichni jeho vojáci se mu rozutekli. Král byl...
Pláč 1:3...by spočinul. Všichni, kdo ho pronásledovali, ho dostihli v jeho sevření. Osiřelé jsou cesty na Sion, nikdo...
Zachariáš 1:6...svým služebníkům prorokům, ty přece vaše otce dostihly! Tehdy se obrátili a uznali: ‚Hospodin zástupů se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |