Dostali

Hledám varianty 'dostali' [ dostat (10) dostanu (5) dostanou (8) dostanete (4) dostaneš (9) dostane (19) dostalo (28) dostali (60) ]. Nalezeno 140 veršù.
Genesis 20:8...své služebníky. Když jim celou věc vylíčildostali ti muži veliký strach. Abimelech si potom zavolal...
Genesis 21:30...jsi postavil zvlášť?" "Těch sedm jehňat ode  dostaneš na svědectví, že jsem tu studnu vykopal ,"...
Genesis 21:31...," odpověděl mu Abraham. (A tak to místo dostalo jméno Beer-šeba, Studna přísahy, neboť si tam oba...
Genesis 31:8...Bůh mu nedovolil, aby mi ublížil. Když řekl: ‚Dostaneš za odměnu, co bude skvrnité,' všechen dobytek...
Genesis 42:35...váček s penězi! Když viděli ty váčky s penězidostali strach - oni i jejich otec. Jejich otec Jákob...
Genesis 50:11...hluboký smutek!" A tak to místo poblíž Jordánu dostalo jméno Abel-micrajim, Smutek Egypta. Jákobovi synové...
Exodus 22:11...nedojde. Jestliže to však bylo ukradeno, majitel dostane náhradu. Jestliže bylo rozsápáno, přinesou...
Numeri 3:25...domu byl Eljasaf, syn Laelův. Geršonovi synové dostali ve Stanu setkávání do opatrování Příbytek, stan,...
Numeri 3:31...domu kehatských rodů byl Elicafan, syn UzielůvDostali do opatrování Truhlu, stůl, svícen, oltáře,...
Numeri 11:34...a udeřil na lid přetěžkou ranou. To místo pak dostalo jméno Kibrot-hataava, Hroby lačnosti, neboť tam...
Numeri 34:14...a Gádovu pokolení s jejich rodinami se totiž  dostalo dědictví, stejně jako polovině pokolení Manasesova....
Numeri 36:8... Každá dcera, která mezi izraelskými kmeny dostat dědictví, se vdá za někoho ve svém otcovském rodu...
Deuteronomium 12:20...ty si řekneš: "Pojedl bych maso", protože právě dostaneš chuť na maso, smíš je jíst podle své chuti. I když...
Deuteronomium 29:24... zemi provedl? Proč takový výbuch hněvu?" A dostanou odpověď: "Protože opustili smlouvu Hospodina, Boha...
Jozue 10:2...uzavřeli mír a zůstávají mezi nimi. Tehdy dostali hrozný strach, protože Gibeon bylo veliké město,...
Jozue 13:8...a synové Rubenovi a Gádovi své dědictví dostali, neboť jim je dal Mojžíš na východní straně Jordánu...
Jozue 13:31...a Edrei, Ogova královská města v Bášanu. To dostali synové Machira, syna Manasesova, pro polovinu...
Jozue 15:21...Juda pro jejich rody: V Negevu úplně na jihu dostalo pokolení Juda následující města u edomské hranice:...
Jozue 17:2...a otci Gileáda, protože to byl takový bojovník.) Dostalo se i na zbývající Manasesovy syny pro jejich rody,...
Jozue 17:4...se slovy: "Hospodin přikázal Mojžíšovi, že máme dostat dědictví mezi našimi bratry." A tak jim Jozue dal...
Jozue 19:9...Šimeon pro jejich rody. Synové Šimeonovi dostali dědictví z Judova podílu, protože území Judových...
Jozue 21:2...jim: "Hospodin skrze Mojžíše přikázal, abychom dostali města k bydlení a pastviny pro náš dobytek." Synové...
Jozue 21:11... neboť na padl první los): V Judském pohoří dostali Kiriat-arbu (to jest Hebron) s okolními pastvinami...
Jozue 21:13...Káleb, syn Jefunův. Synové kněze Árona tedy dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili,...
Jozue 21:17...měst od těchto dvou kmenů. Od pokolení Benjamín dostali tato města s jejich pastvinami: Gibeon, Geba,...
Jozue 21:21...los určil tato města: Od pokolení Efraim dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili,...
Jozue 21:23...Bet-choron - celkem čtyři města. Od pokolení Dan dostali tato města s pastvinami: Elteke, Gibeton, Ajalon a...
Jozue 21:25...celkem čtyři města. Od poloviny pokolení Manases dostali tato města s pastvinami: Taanach a Gat-rimon -...
Jozue 21:27... Synové Geršonovi, další z levitských rodůdostali od poloviny pokolení Manases jako útočištné město...
Jozue 21:28...- celkem dvě města. Od pokolení Isachar dostali tato města s pastvinami: Kišjon, Daberat, Jarmut a...
Jozue 21:30...En-ganim - celkem čtyři města. Od pokolení Ašer dostali tato města s pastvinami: Mišal, Abdon, Chelkat a...
Jozue 21:32...Rechob - celkem čtyři města. Od pokolení Neftalí dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili,...
Jozue 21:34... Synové Merariho, tedy zbývající levitské rodydostali toto: Od pokolení Zabulon tato města s pastvinami:...
Jozue 21:36...Nahalal - celkem čtyři města. Od pokolení Ruben dostali tato města s pastvinami: Becer, Jahca, Kedemot a...
Jozue 21:38...a Mefaat - celkem čtyři města. Od pokolení Gád dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili,...
Soudců 1:17...a vyhubili je jako proklaté. To město proto dostalo jméno Chorma, Klatba. Juda dobýval také Gazu,...
Soudců 16:20...Probudil se ze spánku a řekl si: "Z toho se dostanu jako tolikrát; setřesu to ze sebe." Nevěděl, že...
1. Samuel 4:7... že do tábora přišla Truhla Hospodinovadostali Filištíni strach. Řekli si totiž: "To bůh přišel do...
1. Samuel 7:7...proti Izraeli. Jakmile to Izraelci uslyšelidostali z Filištínů strach a říkali Samuelovi: "Teď nesmíš...
1. Samuel 17:26...od daní." David se mužů kolem sebe zeptal: "Cože dostane ten, kdo toho Filištína zabije a zbaví Izrael ...
2. Samuel 15:28... Počkám totiž v poušti naproti brodu, než od vás dostanu další zprávu." A tak Sádok s Abiatarem vrátili Boží...
1. Královská 2:21...král. Tehdy řekla: "Mohl by tvůj bratr Adoniáš dostat za ženu Šunemitku Abišag?" "Proč žádáš pro Adoniáše...
1. Královská 9:9...Hospodin této zemi a tomuto chrámu provedl?' A dostanou odpověď: ‚Protože opustili Hospodina, svého Boha,...
2. Královská 8:6...jednoho ze svých dvořanů a přikázal: "Zařiď,  dostane zpátky všechen majetek včetně všech polních výnosů...
2. Královská 10:2...a koně, opevněné město a zbraně. Nuže, jakmile dostanete tento list, vyberte ze synů svého pána toho...
2. Královská 10:4...jeho otce a bojujte za dům svého pána!" Oni ale dostali hrozný strach. Řekli si: "Když před ním neobstáli...
2. Královská 10:7...města, kteří se o starali. Jakmile ten list dostali, vzali královské syny a všech sedmdesát jich...
2. Královská 20:8...byl uzdraven. Ezechiáš se Izaiáše ptal: "Jaké dostanu znamení, že Hospodin uzdraví a že třetího dne...
1. Letopisů 5:20...on vyslyšel jejich prosby, neboť v něj doufaliDostalo se jim pomoci, a tak jim Hagrité i se všemi svými...
1. Letopisů 6:40...rodu Kehatovců připadl tento los: V judské zemi dostali Hebron a přilehlé pastviny v okolí. Pole u města s...
1. Letopisů 6:42...dostal Káleb, syn Jefunův. Synové Áronovi dostali útočištné město Hebron a dále Libnu, Jatir, Eštemou...
1. Letopisů 6:45...s jejich pastvinami. Z území kmene Benjamín dostali Gibeon, Gebu, Alemet a Anatot s jejich pastvinami....
1. Letopisů 6:52...na území kmene Efraim. V Efraimských horách dostali útočištné město Šechem a dále Gezer, Jokmeam,...
1. Letopisů 6:63... Na východním břehu Jordánu naproti Jerichu dostali z kmene Ruben pouštní Becer, Jahcu, Kedemot a...
1. Letopisů 6:65...a Mefaat s jejich pastvinami. Z kmene Gádova dostali Rámot v Gileádu, Machanajim, Chešbon a Jaezer s...
2. Letopisů 1:12... učinil králem - proto tu moudrost i poznání dostaneš. K tomu ti přidám bohatství, poklady a slávu,...
2. Letopisů 7:22...Hospodin naložil s tou zemí a s tím chrámem?' A dostanou odpověď: ‚To proto, že opustili Hospodina, Boha...
Nehemiáš 2:7...král ráčil," řekl jsem ještě králi, "mohl bych dostat doporučující listy pro místodržící za Eufratem, aby...
Nehemiáš 2:8...zajistili bezpečný průchod do Judska? Mohl bych dostat také dopis pro Asafa, královského lesmistra, aby mi...
Nehemiáš 13:13... syna Mataniášova. Byli spolehliví lidé, a tak dostali za úkol rozdělovat příděly svým bratřím. Pamatuj za...
Job 4:12...pojde i silný lev, smečka lvíčat se rozprchneDostalo se mi tajné sdělení, ušima jsem jen šepot pochytil....
Job 11:12...zná a vidí zlo, jak by mu mohlo uniknout? ‚Rozum dostane hlava dubová, divoká oslice zplodí člověka!'...
Žalmy 16:6...ruky nepustíš! Vyměřeny jsou mi blažené krajinydostalo se mi skvělé dědictví! Hospodina, svého Rádce,...
Žalmy 35:25..."Hohó! To jsme chtěli!" neříkají: " jsme ho dostali!" jsou zahanbeni a stydí se všichni, kdo se...
Žalmy 94:8...Pochopte to, vy tupci největší, kdy rozum dostanete, hlupáci? Ten, který stvořil ucho - copak...
Izaiáš 3:11...však ničemovi: Bude zle! Odplatu za své dílo dostane. Ach, můj lid! Odírají ho děti a ženy nad ním...
Izaiáš 29:24...před Bohem Izraele budou bázeň mít. Rozum dostanou duchem bloudící a ti, kdo reptali, se dají poučit....
Izaiáš 38:22...vřed, a bude uzdraven." Ezechiáš se ptal: "Jaké dostanu znamení, že znovu vejdu do Hospodinova domu?") V...
Izaiáš 50:11... které zapálili jste. Z ruky se vám toho dostane, že ulehnete v bolestech! Poslouchejte , kdo...
Izaiáš 57:13...je pouhý dech. Kdo se však ke mně uchýlídostane zemi za dědictví a obdrží horu svatosti. On...
Izaiáš 62:2...i všichni králové slávu tvou a tehdy dostaneš nové jméno, jež ti Hospodinova ústa vyberou. V...
Jeremiáš 22:9...to Hospodin tomuto velikému městu provedl?' A dostanou odpověď: ‚Protože opustili smlouvu Hospodina,...
Jeremiáš 52:7...hradba prolomena a všichni vojáci v noci utekliDostali se z města brankou mezi zdmi u královské zahrady,...
Ezechiel 47:13...dědictví mezi dvanáct izraelských kmenů. Josef dostane dva díly, ale jinak ji rozdělíte stejným dílem pro...
Daniel 4:13...se dělí se zvěří. Lidský rozum jej opustídostane rozum zvířecí, dokud mu neuplyne sedm období. Toto...
Daniel 4:23...i s kořeny, pak znamená, že své království znovu dostaneš, uznáš vládu Nebes. Kéž proto královská Výsost...
Daniel 4:33... byl jsem znovu nastolen na královský trůndostalo se mi ještě nesmírnější moci než předtím. ,...
Daniel 5:7...a vyloží mi ho, bude oblečen purpurem, na krk dostane zlatý řetěz a stane se třetím nejmocnějším v...
Daniel 5:16...a vyložit, budeš oblečen purpurem, na krk dostaneš zlatý řetěz a staneš se třetím nejmocnějším v...
Daniel 10:1...krále Kýra se Danielovi zvanému Baltazar dostalo zjevení a on je pochopil, když mu byl ve vidění...
Daniel 11:34...upalováni, zatýkáni a okrádáni. V době se jim dostane nepatrné pomoci, neboť se k nim připojí mnoho...
Micheáš 3:5...o prorocích, kteří svádějí můj lid: "Když dostanou dobře najíst, hlásají: ‚Blahobyt!' Kdo je však...
Nahum 3:10...přední muže losovali, všichni jejich velmoži dostali řetězy. Tak i ty budeš jako opilec, úplně bez sebe....
Matouš 2:12...dary: zlato, kadidlo a myrhu. Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili...
Matouš 5:5... neboť budou potěšeni. Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní...
Matouš 10:8...očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte si s sebou do opasků zlato,...
Matouš 10:41... poslal. Kdo přijímá proroka jakožto prorokadostane odplatu proroka. Kdo přijímá spravedlivého jakožto...
Matouš 12:1...v sobotu Ježíš procházel obilím. Jeho učedníci dostali hlad, a tak začali trhat klasy a jíst. Když to...
Matouš 19:7...tedy Mojžíš přikázal, že zapuzená manželka  dostat rozlukový list?" Odpověděl jim: "To kvůli tvrdosti...
Matouš 20:9...' Přišli tedy ti najatí kolem páté odpolednedostali každý po jednom denáru. Když přišli na řadu ti...
Matouš 20:10... Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po jednom denáru. A...
Matouš 20:11...i oni dostali každý po jednom denáru. A když ho dostali, začali reptat na hospodáře: ‚Tihle poslední...
Matouš 21:22...se do moře!' stane se to. Když budete věřitdostanete, o cokoli v modlitbě požádáte." Když přišel do...
Marek 5:15... jak tam sedí oblečen a při zdravém rozumudostali strach. Jakmile jim očití svědkové vylíčili, jak to...
Marek 11:24... že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít. [26] Když se postavíte k modlitbě...
Lukáš 6:34...zásluha? I hříšníci půjčují hříšníkům, aby totéž dostali zpět. Vy však milujte své nepřátele a buďte k nim...
Lukáš 8:19...a bratři, ale kvůli zástupu se k němu nemohli dostat. Oznámili mu: "Tvá matka a tvoji bratři stojí venku...
Lukáš 8:35...u Ježíšových nohou oblečen a při zdravém rozumudostali strach. Očití svědkové jim pak vyprávěli, jak byl...
Lukáš 9:34...oblak a zahalil je. Když se ocitli v tom oblakudostali strach. Z oblaku se ozval hlas: "Toto je můj Syn,...
Lukáš 16:26...by si přáli přejít odsud k vám nebo se snažili dostat odtamtud k nám, nemohli.' On na to řekl: ‚Prosím ,...
Jan 6:7...chleba ani za dvě stě denárů, aby se na každého dostalo aspoň trochu!" Jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr...
Jan 10:35...‚Řekl jsem: Jste bohové'? Jestliže ty, kteří dostali Boží slovo, nazval bohy - a Písmo nemůže být...
Jan 16:24...dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Prostedostanete, a vaše radost bude dokonalá. Dosud jsem k vám...
Skutky 1:19...se o tom po celém Jeruzalémě, takže to pole dostalo v jejich řeči jméno Chakel-dama, totiž Krvavé pole...
Skutky 3:5...nás." Když vzhlédl, v očekávání, že od nich něco dostane, Petr mu řekl: "Stříbro a zlato nemám, ale co mám,...
Skutky 5:41...je. A tak odešli z Velerady s radostí, že se jim dostalo cti snášet pohrdání pro jeho jméno. Každého dne...
Skutky 6:14...zničí toto místo a změní ustanovení, která jsme dostali od Mojžíše!" Všichni, kdo seděli ve Veleradě, na...
Skutky 20:16...nezdržel. Spěchal do Jeruzaléma, kam se chtěl dostat pokud možno na den Letnic. Z Milétu poslal zprávu do...
Skutky 27:7...jsme se plavili pomalu a s obtížemi, jsme se dostali naproti Knidu. Vítr nám nedovolil pokračovat tím...
Skutky 27:16...čelit, a tak jsme se nechali unášet, jsme se dostali do závětří jednoho ostrůvku zvaného Kauda. Tam jsme...
Skutky 27:24...patřím a sloužím, a řekl mi: ‚Neboj se, Pavledostaneš se před císaře. A hle, Bůh se z dobroty k tobě...
Skutky 27:43... aby ti, kdo umí plavat, vyskočili prvnídostali se ke břehu. Ostatní je měli následovat na prknech...
Skutky 27:44...troskách lodi. Tak se nakonec všichni v pořádku dostali na břeh. Když jsme se zachránili, zjistili jsme,...
Římanům 1:5...Ježíši Kristu. Skrze něj a pro jeho jméno se nám dostalo této milosti, totiž apoštolství, aby lidé ze všech...
Římanům 4:13...před obřízkou. Když se Abrahamovi a jeho semeni dostalo zaslíbení, že mu bude patřit svět, nebylo to na...
Římanům 12:3... náležité a dokonalé. Pro milost, jíž se mi dostalo, říkám každému z vás, si o sobě nemyslí více,...
Římanům 12:6...k sobě navzájem. Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo proroctví, je užívá...
1. Korintským 1:4...Bohu, totiž za to, jaké Boží milosti se vám dostalo v Kristu Ježíši: byli jste v něm obohaceni v každém...
1. Korintským 3:8...sází, a ten, kdo zalévá, jsou jedno; každý však dostane svou vlastní odplatu za svou vlastní práci. Jsme...
1. Korintským 3:10...pole, Boží stavba. Podle Boží milosti, jíž se mi dostalo, jsem jako zkušený stavitel položil základy, na...
1. Korintským 14:30... mluví dva nebo tři a ostatní to rozsuzujíDostane-li zjevení někdo jiný z přítomných, pak ten...
1. Korintským 14:31...jeden po druhém prorokovat všichni, aby se všem dostalo poučení a povzbuzení. Proroci mohou své puzení...
2. Korintským 8:1... chci, abyste věděli o Boží milosti, které se dostalo církvím v Makedonii. Ačkoli procházeli krutou...
2. Korintským 11:4...když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali,...
2. Korintským 11:7...zadarmo? Ponižoval jsem se, abyste se vy dostali výš. Jiné církve jsem odíral - bral jsem od nich...
2. Korintským 12:12...v ničem nezadám. Důkazů o mém apoštolství jste dostali dost. Vzpomeňte na všechno, co jsem vydržel, na...
Efeským 1:7...ve svém Milovaném! V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství...
Efeským 1:11...zemi do jednoty v Kristu. Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení; byli jsme předurčeni podle...
Efeským 6:8... Vězte, že cokoli kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu od Pána, byl otrok nebo svobodný. Vy,...
Koloským 1:14...království svého milovaného Syna, v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů. On je obraz...
Koloským 4:10... Barnabášův bratranec Marek (o něm jste  dostali pokyny: pokud k vám přijde, přijměte jej) a také...
Židům 1:4...převyšuje anděly, vznešenějšího jména se mu dostalo. Vždyť kterému z andělů Bůh kdy řekl: "Ty jsi můj...
Židům 1:14... duchové posílaní sloužit těm, jimž se  dostat spásy. Proto se musíme tím pečlivěji držet toho, co...
Jakub 1:7...a tam. nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane - člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý...
2. Petr 2:21...poznání odvrátit od svatého přikázání, které dostali. Stalo se jim, co se říká v tom pravdivém přísloví:...
2. Jan 1:4...dětí žijí v pravdě, podle přikázání, které jsme dostali od Otce. Prosím tedy, paní, ne jako bych ti psal...
2. Jan 1:12...papíru a inkoustu. Mám totiž naději, že se k vám dostanu a promluvím s vámi tváří v tvář, aby naše radost...
Zjevení 8:2...těch sedm andělů, kteří stojí před Boží tvářídostalo sedm polnic. Tehdy přišel jiný anděl se zlatou...
Zjevení 11:13...tisíc lidí v tom zemětřesení zahynulo a ostatní dostali strach a vzdali slávu nebeskému Bohu. Druhé "běda"...
Zjevení 21:7...zdarma napít z pramene vody života. Kdo vítězídostane toto vše za dědictví. mu budu Bohem a on mi bude...

Slova obsahující dostali: dostali (60) nedostali (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |