Dostal

Hledám varianty 'dostal' [ dostaly (4) dostala (12) dostal (204) ]. Nalezeno 220 veršù.
Genesis 3:10...odpověděl: "Slyšel jsem v zahradě tvůj hlasdostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se skryl...
Genesis 4:26...zabil Kain." Také Setovi se pak narodil syndostal jméno Enoš, Člověk. Tehdy začalo vzývání Hospodinova...
Genesis 15:1..." Po nějaké době měl Abram vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo: "Neboj se, Abrame, jsem tvůj...
Genesis 15:4... "a tak mým dědicem bude můj čeledín!" Vtom dostal Hospodinovo slovo: "Ten tvým dědicem nebude; tvůj...
Genesis 16:14...k Tomu, který mne vidí." A tak ta studna dostala jméno "Beer-lachai-roi, Studnice Živého, který mne...
Genesis 25:26...vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patuDostal tedy jméno Jákob, to jest Bude v patách. Když je...
Genesis 27:36...lstí a vzal ti požehnání." Tu zvolal: "Tak proto dostal jméno Jákob, Podrazák! Vždyť dvakrát podrazil:...
Genesis 29:34...- vždyť jsem mu porodila tři syny!" A proto dostal jméno Levi, Spojení. Potom počala znovu, a když...
Genesis 30:16...mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát se mnouDostala jsem odměnou za mandragoru od svého syna." A tak...
Genesis 31:48... je ode dneška mým i tvým svědkem." A proto dostala jméno Gal-ed, Mohyla svědectví, a také Micpa, Stráž...
Genesis 38:29... Řekla tedy: "Jakou trhlinou ses prodral?" A tak dostal jméno Peres, Průlom. Když potom vyšel jeho bratr s...
Genesis 38:30...vyšel jeho bratr s onou červenou nití na rucedostal jméno Zerach, Červánek. Josefa mezitím Izmaelité...
Genesis 40:14...laskavost, aby ses o mně zmínil faraonovidostal odsud ven. Byl jsem sprostě unesen ze země...
Genesis 41:45...dcerou Putifery, kněze z Heliopole. Tak se Josef dostal do čela egyptské země. Když stanul před faraonem,...
Genesis 43:23...vaků váš Bůh, Bůh vašeho otce. Vaše stříbro jsem dostal v pořádku." Načež k nim přivedl Šimeona. Poté je...
Genesis 45:19...vám to nejlepší z Egypta, abyste sáli tuk zeměDostal jsi příkaz, splňte jej: Vezměte si z Egypta povozy...
Exodus 2:14... jako jsi zabil toho Egypťana?" Mojžíš tedy dostal strach, neboť si pomyslel: "Určitě se o tom !"...
Numeri 23:20... a nedodrží to, řekne snad něco, a nesplní? Hledostal jsem za úkol žehnat; když on žehná, to nezvrátím....
Deuteronomium 25:3...dát čtyřicet ran, ne víc. Kdyby totiž tvůj bratr dostal při bičování více ran, byl by před tebou znevážen....
Deuteronomium 32:19...to viděl! Odmítl je, na své syny a dcery dostal zlost. Řekl: "Svou tvář před nimi ukryji a uvidím,...
Jozue 10:17...a ukrylo se v jeskyni u Makedy. Když Jozue dostal zprávu, že těch pět králů našli ukryté v jeskyni u...
Jozue 14:3...skrze Mojžíše, kdežto dvě a půl pokolení  dostala svá dědictví od Mojžíše v Zajordání. Levitům však...
Jozue 21:12...Anaka). Pole a osady patřící k tomu městu ale dostal do vlastnictví Káleb, syn Jefunův. Synové kněze...
Soudců 6:32...když mu někdo zboří oltář." Toho dne tedy Gedeon dostal jméno Jerub-baal, se Baal hájí. Říkali totiž: "...
Soudců 7:13...na midiánský tábor valil pecen ječného chlebaDostal se ke stanu a vrazil do něj tak, že ho převrátil...
Soudců 14:20...vrátil do domu svého otce. Samsonovu ženu pak dostal jeden z jeho družbů, který se s ním přátelil. Za...
Soudců 18:3... Zašli tedy dovnitř a ptali se ho: "Jak ses sem dostal? Co tu děláš? Proč tu jsi?" Vyprávěl jim tedy, jak...
1. Samuel 15:10...a slabé vyhladili jako proklaté. Tehdy Samuel dostal slovo Hospodinovo: "Je mi líto, že jsem Saula...
2. Samuel 5:9..." David se pak v pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo. Vystavěl město okolo od...
2. Samuel 6:9...jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina. Toho dne dostal David z Hospodina strach. "Jak by mohla Truhla...
2. Samuel 7:4...králi. "Hospodin je s tebou." noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi:...
2. Samuel 12:8...jsem ti dům tvého pána. I ženy svého pána jsi dostal do klína. Dal jsem ti dům Izraele a Judy. A kdyby ti...
2. Samuel 18:12...Ten muž ale Joábovi odpověděl: "Ani kdybych dostal na ruku tisíc šekelů stříbra, na králova syna bych...
2. Samuel 24:11...se jako hrozný hlupák." Ráno, když David vstaldostal Davidův vidoucí, prorok Gád, slovo Hospodinovo: "Jdi...
1. Královská 2:39...ke gatskému králi Achišovi, synu Maaky. Šimei dostal zprávu: "Víš, že tví otroci jsou v Gatu?" A tak...
1. Královská 5:22...Šalomounovi tuto odpověď: "Tvou zprávu jsem dostal. Postarám se o všechno cedrové i cypřišové dříví...
1. Královská 6:11...byla připojena cedrovými trámy. Tehdy Šalomoun dostal slovo Hospodinovo: "Pokud jde o chrám, který stavíš:...
1. Královská 12:22... synu Šalomounovu. Šemajáš, Boží muž, tehdy dostal Boží slovo: "Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovu,...
1. Královská 13:17... ani vody se nenapiju, protože jsem od Hospodina dostal jasný rozkaz: ‚Nic tam nejez ani nepij a nevracej se...
1. Královská 13:20...za stolem, když vtom prorok, který ho přivedldostal slovo Hospodinovo a zvolal na Božího muže, který...
1. Královská 16:1...Izrael. Jehu, syn Chananiho, tehdy pro Baašu dostal slovo Hospodinovo: "Pozvedl jsem z prachu a...
1. Královská 16:7...jeho syn Ela. Prorok Jehu, syn Chananihodostal slovo Hospodinovo proti Baašovi i proti jeho domu,...
1. Královská 17:2...rosa ani déšť - jedině na slovo." Potom dostal slovo Hospodinovo: "Odejdi odsud, obrať se na východ...
1. Královská 17:8...ale potok vyschl, protože v zemi nepršelo. Tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vstaň, jdi do Sarepty Sidonské a...
1. Královská 18:1... Po dlouhé době, ve třetím roce suchadostal Eliáš slovo Hospodinovo: "Jdi, ukaž se Achabovi....
1. Královská 18:31...podle počtu kmenů, jež vzešly z Jákoba, který dostal slovo Hospodinovo: "Budeš se jmenovat Izrael." Eliáš...
1. Královská 19:3...dobou neskoncuji tak jako ty s nimi!" Eliáš dostal strach a utíkal o život. Dorazil do Beer-šeby v...
1. Královská 19:9...Oréb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval. Vtom dostal slovo Hospodinovo: "Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl:...
1. Královská 20:17...hejtmanů. Ben-hadad vyslal průzkumníky, protože dostal hlášení, že ze Samaří vyrazili nějací muži. "Zajměte...
1. Královská 21:17...Jizreelského zabrat. Eliáš Tišbejský tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vstaň, jdi do Samaří vstříc...
1. Královská 21:28...a choval se pokorně. Eliáš Tišbejský tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vidíš, jak se přede mnou Achab...
2. Královská 5:3... Jednou řekla své paní: "Kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi, který žije v Samaří. Ten by ho jistě...
2. Královská 7:11...a osli." Strážní tu zprávu předali dál, se dostala do královského paláce. Král ještě v noci vstal a...
2. Královská 17:26...lvy, kteří je zabíjeli. Asyrský král tehdy dostal zprávu: "Národy, které jsi vystěhoval a přesídlil do...
2. Královská 20:4...ještě ani nevyšel z prostředního nádvoří, když dostal slovo Hospodinovo: "Vrať se a řekni Ezechiášovi,...
1. Letopisů 6:41...v okolí. Pole u města s přilehlými osadami dostal Káleb, syn Jefunův. Synové Áronovi dostali útočištné...
1. Letopisů 6:56...s jejich pastvinami. Rody synů Geršomových dostaly z území poloviny kmene Manasesova Golan v Bášanu a...
1. Letopisů 6:57...a Aštarot s jejich pastvinami. Z kmene Isachar dostaly Kedeš, Dobrat, Rámot a Anem s jejich pastvinami...
1. Letopisů 6:59...a Anem s jejich pastvinami. Z kmene Ašer dostaly Mašal, Abdon, Chukok a Rechob s jejich pastvinami...
1. Letopisů 6:61...a Rechob s jejich pastvinami. Z kmene Neftalí dostaly galilejský Kedeš, Chamon a Kiriatajim s jejich...
1. Letopisů 11:7...velení. David se pak v pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo. Vybudoval to město okolo ...
1. Letopisů 13:12...jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina. Toho dne dostal David z Boha strach. "Jak bych mohl Boží truhlu...
1. Letopisů 17:3...mu Nátan. "Bůh je s tebou." noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi:...
1. Letopisů 22:8...srdci postavit dům jménu Hospodina, svého BohaDostal jsem ale slovo Hospodinovo: ‚Prolil jsi mnoho krve a...
2. Letopisů 11:2...Rechoboámovi. Šemajáš, Boží muž, tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Řekni Rechoboámovi, synu...
2. Letopisů 12:7...Hospodin viděl, že se pokořili. Šemajáš proto dostal slovo Hospodinovo: "Pokořili se, a tak je nezničím....
Ester 4:2...a s hlasitým a hořkým nářkem vyšel do městaDostal se ale jen ke královské bráně; do paláce totiž nikdo...
Job 38:22... jistě to znáš, délka tvého života je nesmírnáDostal ses do sněžných skladišť, viděl jsi, kde se kroupy...
Žalmy 28:7...můj štít, na něj se v srdci spoléhám. Pomoc jsem dostal, srdce jásá, svou písní chci mu děkovat! Svému...
Přísloví 23:35...na moři, jako bys ulehl stožáru na špici. PrýDostal jsem ránu? Nebolí! Že zbili ? nevím kdy! se...
Izaiáš 38:4..." A Ezechiáš plakal a plakal. Tehdy Izaiáš dostal slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni Ezechiášovi: Toto...
Jeremiáš 1:2...roce vlády judského krále Jošiáše, syna Amonovadostal slovo Hospodinovo a to pokračovalo během vlády...
Jeremiáš 1:4... totiž do vystěhování Jeruzaléma v pátém měsíciDostal jsem slovo Hospodinovo: "Než jsem zformoval v...
Jeremiáš 1:11... ničil a bořil a abys budoval a sázel." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Co vidíš, Jeremiáši?"...
Jeremiáš 1:13...nad svým slovem, abych je vykonal." Znovu jsem dostal slovo Hospodinovo: "Co vidíš?" "Vidím vroucí kotel,"...
Jeremiáš 2:1...tebou, abych vysvobozoval, praví Hospodin."  Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Jdi a volej, to...
Jeremiáš 7:1...Hospodin je odhodil." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Postav se do brány Hospodinova chrámu...
Jeremiáš 11:1... jeho domovinu zničili! Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Slyšte slova této smlouvy! Vyřiď je...
Jeremiáš 13:3... jak Hospodin řekl, a opásal se jím. Znovu jsem dostal slovo Hospodinovo: "Vezmi ten pás, který sis koupil...
Jeremiáš 13:8...- pás byl plesnivý a úplně na nic. Tehdy jsem dostal slovo Hospodinovo: "Toto praví Hospodin: Právě tak...
Jeremiáš 14:1...nečistý?" Slovo Hospodinovo, které Jeremiáš dostal ohledně sucha: "Juda truchlí, jeho města chátrají....
Jeremiáš 16:1... vysvobodím a ze spárů tyranů vykoupím."  Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Neber si ženu a neměj na...
Jeremiáš 18:1...paláce a nezhasne!" Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Vstaň a jdi do hrnčířova domu. Tam ti...
Jeremiáš 18:5...z jinou nádobu, která by se mu líbila. Tehdy dostal jsem slovo Hospodinovo: "Nemohu snad s vámi naložit...
Jeremiáš 21:1...život v hanbě vyprchal? Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když k němu král Cidkiáš poslal...
Jeremiáš 24:4...jsou tak špatné, že nejdou jíst." Tehdy jsem dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele:...
Jeremiáš 25:1...dal jim a jejich otcům." Slovo, které Jeremiáš dostal o veškerém judském lidu ve čtvrtém roce vlády...
Jeremiáš 27:1...vlády judského krále Cidkiáše, syna Jošiášovadostal Jeremiáš slovo od Hospodina. Hospodin ke mně...
Jeremiáš 28:12...Chananiáš zlámal jho na šíji proroka Jeremiášedostal Jeremiáš slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni...
Jeremiáš 29:30...přečetl proroku Jeremiášovi. Tehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Vyřiď všem vyhnancům - Toto...
Jeremiáš 30:1...lid, praví Hospodin." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele:...
Jeremiáš 32:1...vyvráceno ani zbořeno." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina v desátém roce vlády judského krále...
Jeremiáš 32:6...Babyloňanům, nezvítězíte!'" Jeremiáš řekl: "Dostal jsem slovo Hospodinovo: Hle, přijde za tebou...
Jeremiáš 32:26...svědky zaplať za stříbrem!'" Tehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Hle, jsem Bůh všeho stvoření....
Jeremiáš 33:1...ještě držen na strážním nádvoří, když znovu dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, který učinil...
Jeremiáš 33:19...obětní hody po všechny dny." Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin: Budete-li...
Jeremiáš 33:23...Davida a svých sluhů levitů." Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Všiml sis, jak tento lid mluví?...
Jeremiáš 34:1...a slituji se nad nimi!" Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když babylonský král Nabukadnezar s...
Jeremiáš 34:8... která v Judsku zbyla. Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když král Cidkiáš uzavřel s veškerým...
Jeremiáš 34:12...zpět a zotročili je. Jeremiáš tehdy od Hospodina dostal toto slovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele. V den,...
Jeremiáš 35:1... kde nikdo nebydlí." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina za dnů judského krále Joakima, syna...
Jeremiáš 35:12... A tak teď bydlíme v Jeruzalémě." Tehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh...
Jeremiáš 36:1...vlády judského krále Joakima, syna Jošiášovadostal Jeremiáš slovo od Hospodina: "Vezmi si svitek a...
Jeremiáš 36:27...Baruch zapsal, jak mu je Jeremiáš diktovaldostal Jeremiáš slovo Hospodinovo: "Vezmi si další svitek a...
Jeremiáš 37:6...Jeruzalém, stáhli se od města.) Prorok Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele:...
Jeremiáš 39:15...byl Jeremiáš ještě držen na strážním nádvořídostal slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni Habešanu...
Jeremiáš 40:1...na mne, praví Hospodin." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina poté, co ho velitel gardistů Nebuzardan...
Jeremiáš 41:15... ale Jochananovi s osmi svými muži utekldostal se k Amoncům. Jochanan, syn Kareachův, a všichni...
Jeremiáš 42:7... svého Boha!" Po deseti dnech pak Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo. Zavolal tedy Jochanana, syna...
Jeremiáš 43:8... Došli do Dafné. V Dafné pak Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Vezmi veliké kameny a před očima...
Jeremiáš 44:1...egyptské chrámy vypálí." Slovo, které Jeremiáš dostal pro všechny Židy usazené v Dolním Egyptě - v Migdolu...
Jeremiáš 46:1...se a přežiješ." Slovo Hospodinovo, které dostal prorok Jeremiáš o národech. Slovo o Egyptu - o...
Jeremiáš 47:1... bez trestu." Slovo Hospodinovo, které dostal prorok Jeremiáš o Filištínech předtím, než farao...
Jeremiáš 49:34... které na počátku vlády judského krále Cidkiáše dostal prorok Jeremiáš o Elamu. Tak praví Hospodin zástupů:...
Ezechiel 1:3...(totiž pátého roku vyhnanství krále Joakinadostal Ezechiel, syn kněze Buziho, u průplavu Kebar v...
Ezechiel 3:16...sedět otřesen. Když těch sedm dní uplynulodostal jsem slovo Hospodinovo. "Synu člověčí," řekl,...
Ezechiel 6:1...a přivedu na tebe meč. To říkám Hospodin."  Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se...
Ezechiel 7:1...kdekoli. Tak poznají, že jsem Hospodin!"  Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, toto praví...
Ezechiel 11:14...můj! To chceš skoncovat s pozůstatkem Izraele?" Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Obyvatelé...
Ezechiel 11:24...horou východně od města. Ve vidění, které jsem dostal od Božího Ducha, se Duch zmocnil a přenesl k...
Ezechiel 12:1...pověděl všechno, co mi Hospodin ukázal.  Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, bydlíš mezi...
Ezechiel 12:8...jejich očima odnesl na zádech pryč. Ráno jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, ptal se dům...
Ezechiel 12:17... Tehdy poznají, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Třes se, když...
Ezechiel 12:21...zničena. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, co to máte v...
Ezechiel 12:26...a to slovo naplním, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, dům Izraele...
Ezechiel 13:1...řeknu, se naplní, praví Panovník Hospodin."  Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, prorokuj...
Ezechiel 14:2...ze stařešinů Izraele a posadili se přede mnouDostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Tito muži...
Ezechiel 14:12... budu jejich Bohem, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Kdyby nějaká...
Ezechiel 15:1... nebylo bez příčiny, praví Panovník Hospodin."  Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Co je dřevo...
Ezechiel 16:1...mi byli nevěrní, praví Panovník Hospodin."  Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, ukaž...
Ezechiel 16:29...jsi dost. Smilnila jsi tedy čím dál víc, ses dostala k Babylonii, zemi kramářů. Pořád jsi ale neměla...
Ezechiel 17:1... co jsi páchala, praví Panovník Hospodin."  Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, dej domu...
Ezechiel 17:11...Na záhonech, kde byla zasazena, tam uschne!'" Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Řekni bandě vzbouřenců -...
Ezechiel 18:1...rozkvétat. To říkám Hospodin; to učiním."  Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Co je to s vámi, že o...
Ezechiel 20:2...dotazovat Hospodina a posadili se přede mnouDostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni...
Ezechiel 21:1...skutků, dome Izraele, praví Panovník Hospodin."  Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se na...
Ezechiel 21:6...tak o mně říkají: ‚Vykládá jen samé hádanky.'" Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se...
Ezechiel 21:13... se to děje, praví Panovník Hospodin!" Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Prorokuj, synu člověčí....
Ezechiel 21:23... než se můj hněv utiší! To říkám Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, vyznač dvě...
Ezechiel 22:1...po tobě ani památky! To říkám Hospodin."  Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Obviň, synu člověčí, obviň...
Ezechiel 22:17...opovržení a tehdy poznáš, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, z domu...
Ezechiel 22:23... že Hospodin jsem na vás vylil svůj hněv." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni ...
Ezechiel 23:1...jim obrátím na hlavy, praví Panovník Hospodin."  Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, byly jednou...
Ezechiel 24:1... Desátého dne desátého měsíce devátého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, tento den si zapiš...
Ezechiel 24:15...a skutky odsoudím, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, jedinou ranou...
Ezechiel 24:20...co to pro nás znamenat?" Odpověděl jsem jim: "Dostal jsem slovo Hospodinovo: Řekni domu Izraele: Tak...
Ezechiel 25:1...znamením, aby poznali, že jsem Hospodin."  Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se...
Ezechiel 26:1...roku, hned prvního dne toho měsíce, jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, protože Týr nad...
Ezechiel 27:1...nikdy nenajde, praví Panovník Hospodin."  Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, zazpívej...
Ezechiel 28:1...odstrašujícím znamením - zanikneš navěky!"  Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni vládci...
Ezechiel 28:11... tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, zpívej...
Ezechiel 28:20...Jsi odstrašujícím znamením - zanikl jsi navěky!" Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se...
Ezechiel 29:1...dne desátého měsíce desátého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti...
Ezechiel 29:17...dne prvního měsíce sedmadvacátého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, babylonský král...
Ezechiel 30:1...otevřeně. Tehdy poznají, že jsem Hospodin."  Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Prorokuj, synu člověčí....
Ezechiel 30:20...Sedmého dne prvního měsíce jedenáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, přerazil jsem paži...
Ezechiel 31:1...Prvního dne třetího měsíce jedenáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni faraonovi,...
Ezechiel 32:1...dne dvanáctého měsíce dvanáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, zpívej žalozpěv...
Ezechiel 32:17...Patnáctého dne téhož měsíce dvanáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, truchli spolu s...
Ezechiel 33:1...padlé mečem, praví Panovník Hospodin."  Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, promluv ke...
Ezechiel 33:23... ústa se otevřela a přestal jsem být němýDostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Obyvatelé...
Ezechiel 34:1...- tehdy poznají, že měli mezi sebou proroka."  Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, prorokuj...
Ezechiel 35:1...- a jsem váš Bůh, praví Panovník Hospodin."  Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se...
Ezechiel 36:16...svůj národ k pádu, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, když dům...
Ezechiel 37:15... Jak jsem řekl, tak učiním, praví Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, vezmi si kus...
Ezechiel 38:1... bude svatyně navěky uprostřed nich."  Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se...
Ezechiel 47:7...mi. Poté vzal zpět na břeh řeky. Když jsem se dostal zpátky, hle - na obou březích řeky bylo veliké...
Daniel 5:21...svou slávu připraven. Byl odehnán pryč od lidídostal rozum zvířecí. Žil mezi divokými osly, jedl trávu...
Daniel 7:4...ze země, takže stála na nohách jako člověk, a dostala lidské srdce. A hle, vtom se objevila druhá šelma,...
Ozeáš 1:1... abys přijal odplatu." Slovo Hospodinovo, které dostal Ozeáš, syn Beériho, za vlády judských králů Uziáše,...
Joel 1:1...však na nich klesají. Slovo Hospodinovo, které dostal Joel, syn Petuelův. Stařešinové, teď toto poslyšte,...
Jonáš 1:1...království Hospodinovo. Jonáš, syn Amitajůvdostal slovo od Hospodina: "Vstaň a jdi do Ninive, toho...
Jonáš 3:1... Jonáše vyvrhne na pevninu. A Jonáš podruhé dostal slovo od Hospodina: "Vstaň a jdi do Ninive, toho...
Micheáš 1:1...k tomu tolik zvířat!" Slovo Hospodinovo, které dostal Micheáš Morešetský za vlády judských králů Jotama,...
Sofoniáš 1:1... na strunné nástroje. Slovo Hospodinovo, které dostal Sofoniáš, syn Kušiho, syna Gedaliášova, syna...
Ageus 2:10...devátého měsíce ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Ageus slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin...
Ageus 2:20...vám požehnám." Čtyřiadvacátého dne téhož měsíce dostal Ageus podruhé slovo Hospodinovo: "Řekni judskému...
Zachariáš 1:1..." V osmém měsíci druhého roku Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše, syna Idova, slovo...
Zachariáš 1:7...měsíce šebat, ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše, syna Idova, slovo...
Zachariáš 4:8...kámen za hlučného křiku: ‚Milost, milost jemu!'" Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Zerubábelovy ruce tento...
Zachariáš 6:9... utišili mého ducha, pokud jde o severní zem." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Vyber dary od vyhnanců...
Zachariáš 7:1...kislev) ve čtvrtém roce vlády krále Dareia dostal Zachariáš slovo Hospodinovo. Z Bét-elu totiž poslali...
Zachariáš 7:4...se, jak to děláme tolik let?" Tehdy jsem dostal slovo Hospodina zástupů: "Řekni všemu lidu této země...
Zachariáš 7:8...v jeho okolí, v Negevu i v podhůří?" Zachariáš dostal slovo Hospodinovo: "Takto promlouval Hospodin...
Zachariáš 8:1... Kvůli nim se z krásné země stala pustina!"  Dostal jsem slovo Hospodina zástupů: "Tak praví Hospodin...
Zachariáš 8:18... To všechno totiž nenávidím, praví Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodina zástupů: "Tak praví Hospodin...
Matouš 2:22... a tak se tam bál jít. Když potom od Boha dostal ve snu pokyn, obrátil se do galilejského kraje....
Matouš 12:3...nečetli, co udělal David, když se svými muži dostal hlad? Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné...
Matouš 14:30...k Ježíši. Když ale viděl, jak silný je vítrdostal strach a začal se topit. "Pane, zachraň !" vykřikl...
Matouš 21:18... kde přenocoval. Za svítání cestou zpět do města dostal hlad. Uviděl u cesty jeden fíkovník, šel k němu, ale...
Matouš 25:16...jeho schopností, a odešel na cestu. Ten, který dostal pět hřiven, ihned šel, nechal je vydělávat a získal...
Matouš 25:17...a získal jiných pět. Podobně ten, který dostal dvě hřivny, získal jiné dvě. Ten, který dostal jednu...
Matouš 25:18...dostal dvě hřivny, získal jiné dvě. Ten, který dostal jednu, ale šel, zakopal ji v zemi, a tak ukryl...
Matouš 25:20...a účtoval s nimi. Když přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl dalších pět hřiven a řekl: ‚Pane...
Matouš 25:22...radost svého pána.' Potom přistoupil ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‚Pane, dal jsi mi dvě hřivny a...
Matouš 25:24...radost svého pána.' Potom přistoupil ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane, věděl jsem, že jsi...
Marek 6:2...žasli. "Odkud to ?" ptali se. "Co to dostal za moudrost? A jak to, že se jeho rukama dějí takové...
Marek 11:12... Když druhého dne vycházeli z Betanie, Ježíš dostal hlad. Zdálky uviděl fíkovník s listím, a tak šel k...
Lukáš 3:2...Abilény, za velekněze Annáše a Kaifášedostal Jan, syn Zachariášův, na poušti Boží slovo....
Jan 6:25...břehu jezera, ptali se ho: "Rabbi, kdy ses sem dostal?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám:...
Jan 19:8...dělal Božího Syna." Když Pilát uslyšel ta slovadostal ještě větší strach. Vrátil se zpět do paláce a ptal...
Skutky 4:36... jak kdo potřeboval. Joses, který od apoštolů dostal jméno Barnabáš (což v překladu znamená Syn potěšení)...
Skutky 10:10...střechu domu, aby se modlil. Okolo poledne dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však připravili jídlo,...
Skutky 10:22... dobrou pověst u celého židovského národadostal od svatého anděla pokyn, že pozvat k sobě domů...
Skutky 22:29...vyslýchat, od něj okamžitě ustoupili. I velitel dostal strach, když si uvědomil, že nechal spoutat římského...
Skutky 24:25... o zdrženlivosti a o nadcházejícím soudu, Felix dostal strach. "Prozatím odejdi," řekl mu. "Zavolám si ,...
Skutky 25:16...obžalovaný stanul svým žalobcům tváří v tvářdostal možnost hájit se proti jejich obvinění. Jakmile se...
Skutky 28:16... vzdal díky Bohu a nabyl odvahy. V Římě Pavel dostal povolení bydlet v soukromí s vojákem, který ho...
1. Korintským 4:7... udělal tak důležitým? Máš snad něco, co jsi nedostal? A když jsi všechno dostal, jak to, že se chlubíš,...
2. Korintským 2:6...vás všechny. Takovému stačí trest, který dostal od většiny z vás. Teď mu ale raději odpusťte a...
2. Korintským 5:10...stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, to bylo...
2. Korintským 11:24...a znovu na prahu smrti. Pětkrát jsem od Židů dostal devětatřicet ran. Třikrát jsem byl bit holemi,...
Galatským 2:9...za sloupy církve, tedy poznali, jakou jsem dostal milost, a podali mně i Barnabášovi pravice jako...
Filipským 4:18...se připisuje na váš účet. Potvrzuji, že jsem vše dostal a ještě mi zbývá; potřeby jsou naplněny, když...
1. Petr 3:18...k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život. Tehdy přišel kázat duchům v žaláři...
1. Petr 4:10...pohostinnost se vší ochotou. Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří...
2. Petr 3:15...ke spáse. (Tak vám to také s moudrostí, kterou dostal, píše náš milovaný bratr Pavel, který tyto věci...
Zjevení 12:14...tu ženu, která porodila toho muže. Žena však dostala dvě mocná orlí křídla, aby před tím hadem uletěla...
Zjevení 13:5...je podobný šelmě? Kdo s může bojovat?" Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla ...
Zjevení 13:7...dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla jeDostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem:...

Slova obsahující dostal: dostal (204) dostala (12) dostali (60) dostalo (28) dostaly (4) nedostal (4) nedostali (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |