Dost

Hledám varianty 'dost' [ dost (74) ]. Nalezeno 70 veršù.
Genesis 19:20...postihne a zemřu. Pohleď prosím, tamto město je dost blízko, abych tam utekl, a je maličké. Nech prosím...
Genesis 24:25...mu. Potom dodala: "Slámy a obroku máme dost, i místo k přenocování." Tehdy padl na kolena a klaněl...
Genesis 34:21...v této zemi a obchodují v . Hle, země je přece dost prostorná i pro ; berme si tedy jejich dcery za ženy...
Exodus 4:14...bratr, levita Áron? Mám za to, že je výřečný dost! Podívej se, ti jde naproti. uvidí, bude mít...
Exodus 9:28...se k Hospodinu. Božích hromů a krupobití bylo dost! Propustím vás, se tu nemusíte zdržovat." Mojžíš mu...
Exodus 14:11...začali Mojžíšovi vyčítat: "Nebylo snad v Egyptě dost hrobů? Proč jsi nás odtud vyvedl? Abychom zemřeli na...
Exodus 36:7... Materiálu na veškeré potřebné dílo již bylo dost - dokonce víc než dost! Nejnadanější z řemeslníků,...
Numeri 11:22...snad pro pobít všechen brav a skot, aby měli dost? Mají se pro vylovit všechny ryby z moře, aby měli...
Deuteronomium 1:6...na Orébu takto: " jste na této hoře byli dost dlouho. Obraťte se a jděte dál. Vejděte do pohoří...
Deuteronomium 2:3...mi řekl: " jste to pohoří obcházeli dost dlouho; obraťte se na sever. Lidu pak přikaž:...
Soudců 16:16...den co den, jednou měl toho dotírání k smrti dost. Tehdy všechno prozradil: " hlavy se nedotkla...
Soudců 18:22...nechali jít v čele. Když byli od Míkova domu dost daleko, seběhli se Míkovi sousedé a Danovce dostihli....
Soudců 19:11...(což je Jeruzalém). Když míjeli Jebus, bylo  dost pozdě. Mládenec proto svému pánu řekl: "Pojď, prosím,...
Soudců 21:14...nechali z Jábeš-gileádu naživu. Nebylo jich ale dost. Lidu bylo Benjamína líto, protože Hospodin dopustil v...
Soudců 21:22...s nimi slitování, vždyť jsme v boji neukořistili dost žen pro všechny! Vy sami jste jim dcery nedali, takže...
1. Samuel 25:25...i je - jmenuje se Nábal, Hlupák, a hlouposti  dost. , tvá služebnice, jsem neviděla ty mládence, které...
1. Samuel 26:13...se opodál na vrchol kopce, aby byl od něj dost daleko. "Co je s tebou, Abnere?" zavolal odtud na...
2. Samuel 9:10...půdu a sklízet úrodu, aby vnuk tvého pána měl dost potravy. A Mefibošet, vnuk tvého pána, bude vždy jíst...
2. Samuel 24:16...pojala lítost a řekl andělovi hubícímu lid: "Dost , zadrž!" Hospodinův anděl byl právě u mlatu Aravny...
1. Královská 12:28...poradil a pak nechal zhotovit dvě zlatá telata. "Dost jste se nachodili do Jeruzaléma," prohlásil. "Toto je...
1. Královská 19:4... sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít: " dost, Hospodine! Vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší než...
1. Královská 20:10...a ještě mi přidají, jestli v Samaří bude dost prachu, aby každý z mých mužů nabral aspoň trochu!"...
2. Královská 19:3... trestání a ponížení. Porod začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co všechno...
2. Královská 21:16...Jeruzalém od okraje po okraj - jako by nebylo dost na tom, že svedl Judu k hříchu, aby páchali, co je v...
1. Letopisů 21:15...neštěstím lítost a řekl andělovi hubícímu lid: "Dost , zadrž!" Hospodinův anděl právě stál u mlatu Aravny...
2. Letopisů 28:13...ještě rozmnožily? jsme se přece provinili dost na to, aby na Izraeli spočíval Boží hněv!" Vojáci se...
2. Letopisů 30:3...v patřičný čas, neboť ještě nebylo posvěceno dost kněží a lid se ještě neshromáždil do Jeruzaléma....
Ester 1:18...královským velmožům odmlouvat! Jako by nebylo dost nevážnosti a hádek! Nechť král ráčí vydat královské...
Job 6:5...ze všech stran. Hýká snad osel, když  dost trávy? Bučí snad vůl, když krmení? Copak se mdlé...
Job 7:16...radši bych zemřel, než takhle živořil! Mám toho dost. Nebudu přece žít navěky! Nech být. Jen pouhá pára...
Job 19:22...na pořádat ten hon, nemáte ještě mého masa dost? Kéž by slova byla sepsána, kéž by jak nápis byla...
Job 25:5...být čistý, kdo z ženy zrodil se? Vždyť ani měsíc dost světla nedává, ani hvězdy nejsou ryzí před jeho očima....
Přísloví 30:15...Tři věci se nikdy nenasytí, čtyři nikdy neříkají Dost: hrob, neplodné lůno, nezavlažená země a nezkrotitelný...
Kazatel 5:9...se nenasytí; kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnost. Větší majetek živí víc lidí, co z...
Izaiáš 1:11...mi všechny ty vaše oběti? praví Hospodin. Mám  dost beraních zápalů i sádla tučných dobytčat. Krev býků,...
Izaiáš 30:33...porazí. dávno je připraveno tofetské ohništědost hluboké a široké i pro krále! Hranice narovnána, ohně...
Izaiáš 37:3... trestání a ponížení. Porod začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co řekl...
Izaiáš 50:2... ruka krátká k vykoupení? Nemám k vysvobození dost sil? Hle, vysušuji moře pouhým napomenutím a řeky v...
Jeremiáš 5:6...bylo příliš jejich vzpour, jejich nevěry bylo dost! "Jak ti to mohu odpustit? Tví synové opustili a...
Ezechiel 16:28... Smilnila jsi také s Asyřany, neměla jsi totiž dost; smilnila jsi s nimi, ale neměla jsi dost. Smilnila...
Ezechiel 16:29...jsi dost. Smilnila jsi tedy čím dál víc, ses dostala k Babylonii, zemi kramářů. Pořád jsi ale neměla...
Ezechiel 44:6... domu Izraele: Tak praví Panovník HospodinDost bylo vašich ohavností, dome Izraele! Přiváděli jste...
Ezechiel 45:9...domu Izraele." Tak praví Panovník Hospodin: "Dost , izraelští vládci! Zřekněte se útlaku a násilí,...
Amos 1:3...hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že Gileáda mlátili cepy okovanými, sešlu na...
Amos 1:6...Gaza hřešila trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že vyháněli všechen lid a prodávali je...
Amos 1:9...Týr hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že prodávali vyhnance Edomským a na bratrskou...
Amos 1:11...Edom hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že bratra stíhal mečem a všechen soucit...
Amos 1:13...hřešili trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že v Gileádu rozpárali těhotné, aby...
Amos 2:1...Moáb hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že kosti edomského krále spálili na prášek,...
Amos 2:4...Juda hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že Hospodinův zákon zavrhli a neřídili se jeho...
Amos 2:6...Izrael hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Nevinné prodávají za peníz a ubohé za dva sandály....
Zachariáš 11:8...s nimi došla trpělivost a také ovce měly dost. Proto jsem řekl: "Nebudu vás pást. Co je na umření,...
Matouš 6:34...zítřek bude mít své vlastní starosti. Den  dost svého trápení." "Nesuďte, abyste nebyli souzeni...
Matouš 10:25...ani služebník nad svého pána. Pro učedníka je dost na tom, když bude jako jeho mistr a služebník jako...
Matouš 13:5...je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla dost země, a ihned vzešla, protože země neměla hloubku....
Matouš 14:15...učedníci a řekli: "Tohle místo je pusté a je dost pozdě. Propusť zástupy, si jdou do vesnic koupit...
Matouš 25:9...' Ty rozumné jim ale odpověděly: ‚Nebude ho dost pro nás všechny. Jděte si raději nakoupit k prodavačům...
Matouš 27:31...a vzali tu hůl a bili ho do hlavy. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu ten plášť a oblékli mu jeho...
Marek 4:5...je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla dost země, a ihned vzešla, protože země neměla hloubku....
Marek 14:41... řekl jim: "Ještě pořád spíte a odpočíváteDost ! Pohleďte, přišla chvíle, kdy je Syn člověka...
Marek 15:20... klekali před ním a klaněli se mu. Když se mu dost naposmívali, svlékli z něj ten plášť a oblékli mu jeho...
Lukáš 23:11...jím Herodes se svými vojáky pohrdl. Když se mu dost naposmíval, oblékl ho do skvostného roucha a poslal ho...
Skutky 9:23... popouzel damašské Židy. Když to trvalo dost dlouho, Židé se dohodli, že ho zabijí. Saul se ale o...
Římanům 1:28...odplatu. Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali,...
2. Korintským 12:12...v ničem nezadám. Důkazů o mém apoštolství jste dostali dost. Vzpomeňte na všechno, co jsem vydržel, na...
1. Tesalonickým 3:9...žijeme, když pevně stojíte v Pánu! Jak máme Bohu dost poděkovat za všechnu radost, kterou z vás máme před...
Židům 11:15...měli na mysli tu, kterou opustili, měli přece dost času k návratu. Oni však toužili po lepší vlasti - po...
Židům 11:32...s neposlušnými. Mám pokračovat ještě dál? Není dost času, abych vyprávěl o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi,...
1. Petr 4:3...nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli. máme dost toho marnění času, v jakém si libují pohané: života v...
3. Jan 1:10...nás šíří ty zlé nesmysly. A jako by toho nebylo dost, nejenže sám bratry nepřijímá, ale druhým to zakazuje...

Slova obsahující dost: ctižádosti (1) dost (74) dostal (204) dostala (12) dostali (60) dostalo (28) dostaly (4) dostane (19) dostaneš (9) dostanete (4) dostanou (8) dostanu (5) dostat (10) dostatek (10) dostatku (1) dostává (3) dostával (2) dostávali (1) dostávám (1) dostáváme (2) dostávat (2) dostavěl (1) dostavěli (1) dostavěn (1) dostavěny (1) dostaví (6) dostavil (3) dostavili (4) dostavilo (2) dostihl (5) dostihla (3) dostihli (11) dostihly (3) dostihneš (2) dostihnou (2) dostihnout (1) dostihnu (1) dostojím (1) dostřelil (1) hrdost (12) nedostal (4) nedostali (2) nedostane (7) nedostaneš (2) nedostanete (2) nedostanou (2) nedostatcích (1) nedostatečné (1) nedostatek (10) nedostatkem (1) nedostatku (5) nedostává (1) nedostávají (1) nedostával (1) nedostáváte (1) radost (82) radosti (25) radostí (83) radostné (3) radostně (21) radostného (1) radostném (1) radostní (1) radostnou (5) radostný (2) radostným (1) rozradostnil (1) tvrdost (1) tvrdosti (2) tvrdostí (2) zadostiučinění (2) zadostiučiněním (1) žádost (8) žádostem (2) žádosti (3) žádostí (2) žádostivé (1) žádostivosti (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |