Dospěli

Hledám varianty 'dospěli' [ dospěli (3) dospěla (1) dospěl (4) dospějte (1) dospěješ (1) dospěje (3) ]. Nalezeno 13 veršù.
Žalmy 79:11...bude pomstěna! Nářek zajatých kéž k tobě dospěje - odsouzené k smrti svou mocnou paží zachovej!...
Žalmy 88:3...i v noci před tebou běduji. Kéž moje modlitba dospěje k tvé tváři, nakloň své ucho k mému úpění! Duši mám...
Žalmy 107:18... Veškerý pokrm si ošklivili, k branám smrti dospěli. Volali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je...
Přísloví 2:5...úctě k Hospodinu tehdy porozumíš, k poznání Boha dospěješ. Jen Hospodin přece dává moudrost, poznání a...
Přísloví 8:5...obracím. Pochopte, prosťáčci, prozíravostdospějte, tupci, k rozumu! Slyšte, řeknu vám něco zásadního...
Kazatel 9:1... Když jsem o tom všem v srdci uvažovaldospěl jsem k tomuto: Spravedlivé a moudré i s jejich...
Římanům 11:11...V žádném případě! Vždyť jejich selháním dospěla spása k pohanům, aby to v nich vzbudilo žárlivost....
1. Korintským 13:11...dítě, měl jsem dětské názory; když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. Teď totiž...
Efeským 4:13...Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému...
Filipským 3:11...ztotožnit i v jeho smrti, abych, jakkolidospěl ke vzkříšení z mrtvých. Ne že bych toho dosáhl...
Koloským 2:2...byli povzbuzeni v srdci a spojeni láskou, aby dospěli k veškerému bohatství plné jistoty porozumění a k...
Židům 11:24...královým rozkazem. Vírou se Mojžíš, jakmile dospěl, zřekl postavení faraonova vnuka. Dal přednost...
Jakub 1:15... Chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt. Nepleťte se, milovaní...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |