Doslechnout

Hledám varianty 'doslechnout' [ doslechnout (1) doslechnou (4) doslechneš (1) doslechne (1) doslechly (1) doslechli (20) doslechla (4) doslechl (30) ]. Nalezeny 62 verše.
Genesis 35:22...s Bilhou, družkou svého otce, a Izrael se o tom doslechl. Jákob měl dvanáct synů. Synové Léy: Ruben,...
Exodus 2:15...pomyslel: "Určitě se o tom !" Když se o tom doslechl farao, chtěl Mojžíše dát zabít, ale Mojžíš před...
Exodus 18:1..." Mojžíšův tchán, midiánský kněz Jetro, se doslechl o všem, co Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj lid...
Numeri 14:13...středu jsi vyvedl tento lid svou silou, se to doslechnou a povědí to obyvatelům této země. Ti slyšeli,...
Deuteronomium 13:13...tvém středu podobné zlo nespáchají. Mohl by ses doslechnout o jednom ze svých měst, která ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 17:4... Bude-li ti to oznámeno nebo se o tom doslechneš, důkladně to prošetři. Pokud se najisto potvrdí,...
Jozue 9:1...cizinců pobývajících mezi nimi. Když se to doslechli všichni králové na západním břehu Jordánu, na...
Jozue 9:3...Jozuovi a Izraeli. Také obyvatelé Gibeonu se doslechli, jak Jozue naložil s Jerichem a s Ajem. Vymysleli...
Jozue 10:1...které vyvolí. A tak je tomu dodnes. Potom se doslechl jeruzalémský král Adoni-cedek, že Jozue dobyl Aj a...
Jozue 11:1...vrátil do gilgalského tábora. Když se to doslechl chacorský král Jabín, obeslal madonského krále...
Soudců 15:6...ptali se Filištíni. "Samson, zeť toho z Timny," doslechli se. "Prý za to, že mu vzal ženu a dal ji jeho...
Soudců 20:3... (To, že se Izraelci sešli v Micpě, se ovšem doslechli také Benjamínci.) Synové Izraele se ptali:...
1. Samuel 7:7...Micpě stal izraelským soudcem. Když se Filištíni doslechli, že se Izraelci shromáždili do Micpy, vytáhli...
1. Samuel 13:4..." to Hebrejové slyší!" Když se celý Izrael doslechl, že Saul pobil filištínskou posádku, a poštval tak...
1. Samuel 14:22...se všichni Izraelci ukrytí v Efraimských horách doslechli, že Filištíni utíkají, připojili se i oni k...
1. Samuel 22:1...unikl a ukryl se v jeskyni Adulam. Když se to doslechli jeho bratři, vydali se s celým otcovským rodem za...
1. Samuel 22:6...odešel a dorazil do cheretského lesa. Saul se doslechl, že se David se svými muži znovu objevil. Seděl...
1. Samuel 25:4... Byl to potomek Kálebův. Když se David na poušti doslechl, že Nábal stříhá své ovce, poslal deset mládenců a...
1. Samuel 25:39...Nábala zasáhl tak, že zemřel. Když se David doslechl o Nábalově smrti, řekl: "Požehnán buď Hospodin, že...
1. Samuel 31:11...hradbu Bet-šanu. Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co Filištíni provedli se Saulem, všichni jejich...
2. Samuel 3:28...pomstil krev svého bratra Asaela. Když se o tom doslechl David, prohlásil: " i království jsme před...
2. Samuel 4:1...odplatí Hospodin!" Když se Saulův syn Iš-bošet doslechl, že Abner v Hebronu zemřel, ztratil odvahu a také...
2. Samuel 5:17... všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a uchýlil se do pevnosti. Když Filištíni přitáhli...
2. Samuel 8:9...množství bronzu. Když se Toú, král Chamátudoslechl, že David porazil celé Hadad-ezerovo vojsko,...
2. Samuel 17:9...napoprvé někteří z našich padli, kdekdo se to doslechne a řekne: ‚Abšalomovo vojsko je poraženo!' Každý...
1. Královská 3:28...- to je jeho matka." Když se v celém Izraeli doslechli o rozsudku, který král vynesl, pojala je před...
1. Královská 10:1...je králi Šalomounovi. Také královna ze Sáby se doslechla o Šalomounově proslulosti (kterou měl díky jménu...
1. Královská 15:21...Kineret a celý kraj Neftalí. Jakmile se to Baaša doslechl, přestal stavět Rámu a stáhl se do Tirsy. Potom...
1. Královská 16:16...filištínský Gibeton. Jakmile se v táboře doslechli: "Zimri zosnoval spiknutí a zabil krále," ještě...
2. Královská 19:8...padnout mečem." Mezitím se nejvyšší komoří doslechl, že asyrský král opustil Lachiš. Stáhl se tedy za...
1. Letopisů 10:11...v chrámu Dágona. Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co všechno Filištíni provedli se Saulem, všichni...
1. Letopisů 14:8... všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a vytáhl jim naproti. Když Filištíni přitáhli a...
2. Letopisů 9:1...králi Šalomounovi. Také královna ze Sáby se doslechla o Šalomounově proslulosti, a tak přijela do...
2. Letopisů 16:5...sklady měst v kraji Neftalí. Jakmile se to Baaša doslechl, přestal stavět Rámu a práce tam ukončil. Král Asa...
2. Letopisů 20:29...chrámu. Když se všechna okolní království doslechla, jak Hospodin bojoval proti nepřátelům Izraele,...
Nehemiáš 2:10...poslal vojenské velitele a jízdu. Jakmile se to doslechl Sanbalat Choronský a úředník Tobiáš Amonský,...
Nehemiáš 2:19...a sebrali odvahu k tomu dobrému dílu. Když se to doslechli Sanbalat Choronský, úředník Tobiáš Amonský a...
Nehemiáš 3:33...opravovali zlatníci a kupci. Jakmile se Sanbalat doslechl, že stavíme hradby, rozhněval se, přímo zuřil, a...
Nehemiáš 4:1...a Tobiáš spolu s Araby, Amonci a Ašdoďany doslechli, že obnovené hradby Jeruzaléma rostou do výšky a...
Nehemiáš 6:16...dnů, pětadvacátého dne měsíce elul. Když se to doslechli všichni naši nepřátelé ve všech okolních národech...
Ester 1:18...dnes se manželky perských a médských velmožů doslechnou zprávu o královně a začnou všem královským...
Ester 2:22...eunuchové ze strážců prahu. Když se o tom doslechl Mordechaj, pověděl to královně Ester, která to...
Izaiáš 37:8...padnout mečem." Mezitím se nejvyšší komoří doslechl, že asyrský král opustil Lachiš. Stáhl se tedy za...
Jeremiáš 26:10...chrámu sbíhal k Jeremiášovi. Když se o tom doslechli judští velmoži, odebrali se z královského paláce...
Jeremiáš 26:21... chtěl ho král nechat zabít. Uriáš se o tom ale doslechl a ve strachu utekl do Egypta. Král Joakim tam za...
Jeremiáš 38:7...bahně. O tom, že Jeremiáše dali do jímky, se ale doslechl jeden z palácových dvořanů, Habešan Ebed-melech....
Jeremiáš 38:25...nikdo nedozví, jinak zemřeš. se velmoži doslechnou, že jsem s tebou mluvil, přijdou za tebou a...
Jeremiáš 41:11...těchto zločinech Išmaele, syna Netaniášovadoslechl Jochanan, syn Kareachův, a všichni velitelé, kteří...
Matouš 2:3...hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s...
Matouš 11:2...učil a kázal v jejich městech. Jan se ve vězení doslechl o Kristových skutcích a poslal za ním své učedníky...
Matouš 14:13...se odtud o samotě na pusté místo. Jakmile se to doslechly zástupy, vypravily se za ním pěšky z měst. Když...
Matouš 22:34... žasly nad jeho učením. Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, sešli se tam. Jeden z...
Matouš 28:14...a ukradli ho, když jsme spali.' Kdyby se o tom doslechl prokurátor, my ho uklidníme a postaráme se, abyste...
Marek 7:25... nedalo se to utajit. Hned se totiž o něm doslechla jedna žena, která měla dcerku s nečistým duchem....
Lukáš 9:7...a všude uzdravovali. Když se o všem, co se dělodoslechl i tetrarcha Herodes, nevěděl, co si myslet....
Jan 9:35...nás poučovat?" A s tím ho vyhnali. Když se Ježíš doslechl, že ho vyhnali, našel ho a zeptal se: "Věříš v...
Skutky 9:38... Lydda je blízko Joppy, a když se učedníci doslechli, že Petr je v Lyddě, poslali k němu dva muže s...
Skutky 11:1...dní. Apoštolové a ostatní bratři v Judsku se doslechli, že i pohané přijali Boží slovo. Když Petr...
Skutky 21:22...a nezachovávali naše zvyky. Co s tím? Určitě se doslechnou, že jsi přišel. Udělej tedy, co ti říkáme: Máme...
Skutky 23:16... jsme připraveni ho zabít." O léčce se však doslechl syn Pavlovy sestry. Vydal se tedy za Pavlem do...
Filipským 2:26... Tesknil po vás všech a trápil se, že jste se doslechli o jeho nemoci. Ano, byl nemocný na smrt, ale...
Koloským 1:4... Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme se doslechli o vaší víře v Krista Ježíše a o lásce, kterou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |