Dosáhnou

Hledám varianty 'dosáhnou' [ dosáhnout (3) dosáhnou (2) dosáhne (24) dosáhly (2) dosáhli (10) dosáhla (5) dosáhl (9) ]. Nalezeny 54 verše.
Genesis 11:4..."Pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne k nebi. Tak si uděláme jméno, abychom nebyli...
Numeri 25:13...horlil pro svého Boha, a tak pro syny Izraele dosáhl smíření." Onen izraelský muž, který byl zabit spolu...
Numeri 34:4...od srázu Akrabim, bude pokračovat k Cinu,  dosáhne na jih od Kádeš-barné. Odtud povede k Chacar-adaru...
Numeri 34:5...Acmonu, kde se stočí, a podél Egyptského potoka dosáhne k moři. Vaši západní hranici bude tvořit...
Numeri 34:8...k hoře Hór a odtud dál k Lebo-chamátu,  dosáhne Cedadu. Odtud povede k Zifronu, dosáhne k...
Numeri 34:9... dosáhne Cedadu. Odtud povede k Zifronu,  dosáhne k Chacar-enanu. To bude vaše severní hranice. Svou...
Numeri 34:12...jezera. Odtud hranice sestoupí k Jordánudosáhne k Mrtvému moři. To budou hranice vaší země ze...
Jozue 15:4... Dál pak hranice vede Egyptským potokem,  dosáhne ke Středozemnímu moři. To je jejich jižní hranice....
Jozue 15:7...dále hranice pokračuje podél vod En-šemeše,  dosáhne k En-rogelu. Potom se zvedá údolím Ben-hinom jižně...
Jozue 15:11... přechází horu Baala a pokračuje na Jabneel, než dosáhne k moři. Západní hranici tvoří Středozemní moře a...
Jozue 16:3...oblast Dolního Bet-choronu a dále ke Gezeru,  dosáhne ke Středozemnímu moři. Toto dědictví získali...
Jozue 16:8...od Tapuachu vede hranice potokem Kána, než dosáhne k moři. To je dědictví Efraimova pokolení pro...
Jozue 17:9...hranice vede po severní straně potoka,  dosáhne ke Středozemnímu moři. Jižní strana patří Efraimovi...
Jozue 18:19...Dále pokračuje přes severní svah Bet-chogly, než dosáhne k severnímu zálivu Mrtvého moře u jižního konce...
Jozue 19:14...hranice otáčí a probíhá severně od Chanatonu,  dosáhne údolí Jiftach-el. Patří sem také Katat, Nahalal,...
Jozue 19:22...Tábora a vede podél Šachecimy a Bet-šemeše, než dosáhne Jordánu. Je to celkem šestnáct měst s osadami. To...
Jozue 19:29...opevněnému městu Týr. Dále se vrací k Chose,  dosáhne ke Středozemnímu moři v oblasti Achzíbu. Patří sem...
Jozue 19:33...přes Adami-nekeb a Jabneel a dále k Lakumu, než dosáhne Jordánu. Na západě se hranice obrací k Aznot-taboru...
2. Samuel 13:2...to panna a jemu se zdálo nemožné něčeho u  dosáhnout. Amnon měl jednoho přítele jménem Jonadab. Tento...
2. Letopisů 18:1...městech po celém Judsku. Když Jošafat dosáhl velikého bohatství a slávy, uzavřel sňatkem svého...
2. Letopisů 30:27...požehnali. Bůh je vyslyšel a jejich modlitba dosáhla nebe, jeho svatého příbytku. Když to celé skončilo...
Ezdráš 9:6...Naše hříchy nám přerostly přes hlavu, naše vina dosáhla k nebi. Ode dnů našich praotců dodnes hromadíme...
Ester 4:14...i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ? Snad jsi dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato." Ester...
Job 3:22...těm, kteří jásají radostí, jakmile hrobu dosáhli? K čemu je to člověku, jenž cestu nevidí a jehož...
Job 20:6...je chvilkové. I kdyby jeho hrdost k nebi dosáhla a hlavou oblaků se dotýkal, jak vlastní lejno zmizí...
Job 40:23...on se nelekne, klid, i když mu Jordán k tlamě dosáhne. Kdopak ho může chytit do sítě? Vrazí mu někdo...
Žalmy 21:9...Nejvyššího nezakolísá! Na tvé nepřátele tvá ruka dosáhne, všechny tvé protivníky najde tvá pravice! ...
Žalmy 80:12...vyslala svoje výhonky, její větévky k Eufratu dosáhly. Proč jen jsi rozbořil zídku vinice, aby z ...
Žalmy 107:7...úzkostí. Vedl je po cestě nejpřímější, aby dosáhli města k bydlení. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za...
Přísloví 11:16...se vyhýbat je vždycky jistější. Půvabná žena dosáhne pocty, hrubiáni dosáhnou bohatství. Laskavý člověk...
Přísloví 19:8...se získat rozum, kdo rozvahy se drží, štěstí dosáhne. Křivopřísežník neujde trestu, kdo šíří klam, ten...
Izaiáš 8:8... I Judu zaplaví, rozlije se a rozvodní, takže dosáhne po bradu. Roztáhne křídla a naplní tvou zemi od...
Izaiáš 16:5...bude věrně hledat právo a spravedlnosti včas dosáhne." Slyšeli jsme o Moábově pýše, o jeho pýše nezměrné...
Jeremiáš 5:27...v kleci, tak jsou jejich domy plné lsti. Takhle dosáhli moci a bohatství, vypasení jsou a otylí. Předhánějí...
Ezechiel 32:6...údolí. Napojím zemi tvojí kaluží, tvá krev dosáhne k pohořím, budou plné všechny rokliny! ...
Daniel 4:8...obrovský strom. Rostl a sílil, jeho vrchol dosáhl k nebi, a ten strom byl vidět ze všech konců světa....
Daniel 4:17... který jsi viděl růst a sílit, jeho vrchol dosáhl k nebi, strom, který byl vidět z celého světa, který...
Daniel 4:19...Vyrostl jsi a zesílil, tvá mohutnost rostla,  dosáhla k nebi, a tvá vláda sahá na kraj světa. Viděl...
Lukáš 20:35...věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se ale...
Skutky 4:4...tu řeč slyšeli, však uvěřili, takže jejich počet dosáhl asi pěti tisíc mužů. Nazítří se v Jeruzalémě sešli...
Skutky 26:7...ustavičně slouží Bohu dnem i nocí v naději, že dosáhnou onoho zaslíbení. Kvůli této naději Židé žalují,...
Římanům 9:30...Že pohané, kteří o spravedlnost neusilovalidosáhli spravedlnosti, a to spravedlnosti z víry. Izrael...
Římanům 11:7...Izrael stále nenašel to, co hledá. Vyvolení toho dosáhli, ale ostatní byli zatvrzeni. Jak je psáno: "Bůh...
Filipským 3:12...ke vzkříšení z mrtvých. Ne že bych toho dosáhl anebo byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych...
Židům 5:9...se z toho, co vytrpěl, poslušnosti. Jakmile dosáhl cíle, stal se pro všechny, kdo jej poslouchají,...
Židům 6:12...se příkladem těch, kdo skrze víru a trpělivost dosáhli zaslíbení. Když totiž Bůh dával zaslíbení...
Židům 6:15... rozmnožím." Abraham pak díky trpělivosti dosáhl zaslíbení. Lidé vždy přísahají při někom vyšším a...
Židům 10:36...vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli, a tak dosáhli zaslíbení. Vždyť: " velmi, velmi brzy přijde Ten,...
Židům 11:13...břehu. Tito všichni zemřeli ve víře, aniž dosáhli zaslíbení. Jen je zdálky zahlédli, vítali je a...
Židům 11:35...šli na mučidla, když odmítli propuštění, aby dosáhli něčeho lepšího - vzkříšení. Další zakoušeli výsměch...
Jakub 3:2...v mnohém chybujeme. Kdo nechybuje ve slovědosáhl dokonalosti a je schopen se ovládat v každém ohledu....
Jakub 4:2... ale nemáte, vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout, bojujete a válčíte, ale nemáte, protože...
2. Petr 1:1... služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti...
Zjevení 18:5...abyste nedostali z jejích ran! Vždyť její hříchy dosáhly k nebi a Bůh si připomenul její zločiny....

Slova obsahující dosáhnou: dosáhnou (2) dosáhnout (3) nedosáhnou (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |