Dorazil

Hledám varianty 'dorazil' [ dorazíte (2) dorazit (2) dorazíš (1) dorazily (2) dorazilo (3) dorazili (52) dorazila (7) dorazil (72) dorazí (4) ]. Nalezeny 144 verše.
Genesis 19:1...a odešel. Také Abraham se vrátil domů. Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské...
Genesis 28:11...odešel z Beer-šeby a vydal se k CháranuDorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce...
Genesis 33:18... Jákob pak na cestě z Padan-aramu pokojně dorazil do města Šechem v kanaánské zemi a utábořil se před...
Genesis 37:14..." A tak ho vyslal z hebronského údolí. Když dorazil k Šechemu, potkal ho nějaký muž. Viděl, že bloudí...
Genesis 37:18...našel. Spatřili ho zdálky, a ještě než k nim dorazil, domluvili se, že ho zabijí. Řekli si spolu:...
Genesis 44:14...dosud v paláci, když tam Juda se svými bratry dorazil. Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste...
Genesis 45:17...- naložte svá zvířata a vydejte se na cestu.  dorazíte do kanaánské země, vezměte svého otce i své rodiny...
Genesis 46:28...získal pokyny k cestě do Gošenu. A když tam dorazili, Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu...
Genesis 50:10...vozy s jezdci; byl to velkolepý průvod. Když pak dorazili ke Goren-atadu poblíž Jordánu, dali se do...
Exodus 1:19...ženy - kypí životem! Než k nim porodní bába dorazí, mají po porodu." Bůh pak ty porodní báby odměnil...
Exodus 2:15...před ním utekl do midiánské země. Když tam dorazil, posadil se u studny. Midiánský kněz měl sedm dcer...
Numeri 20:1...bude nečistý do večera." Celá izraelská obec dorazila v prvním měsíci na poušť Cin. Lid pobýval v Kádeši...
Numeri 20:22...obejít. Celá izraelská obec vytáhla z Kádešedorazila k hoře Hór. Na hoře Hór u hranic edomské země řekl...
Numeri 21:23...svůj lid a vytáhl proti Izraeli na poušť. Když dorazil do Jahcy, napadl Izrael. Ten jej však porazil...
Deuteronomium 1:19...viděli, směrem k emorejskému pohoří, jsme dorazili do Kádeš-barné. Tehdy jsem vám řekl: "Přišli jste...
Deuteronomium 1:31... a to celou cestu, kterou jste šli, než jste dorazili sem." Ani tenkrát jste však nevěřili Hospodinu,...
Deuteronomium 11:5...pamatujete, co s vámi činil na poušti, než jste dorazili sem, i to, co učinil Dátanovi a Abiramovi, synům...
Jozue 8:11... Všechen bojeschopný lid táhl s ním. Když tam dorazili, zamířili přímo před město a utábořili se na sever...
Soudců 1:16...také potomci Mojžíšova tchána, Kenijce. Když tam dorazili, usídlili se mezi místními. Juda ale táhl se svým...
Soudců 3:27... minul Pesilim a prchal směrem k Seiře. Když dorazil, zatroubil v Efraimských horách na beraní roh....
Soudců 4:22...spánku, se zabodl do země. Tak zemřel. Vtom dorazil Barák pronásledující Siseru. Jael mu vyšla naproti...
Soudců 18:2...obhlédli zem. Řekli jim: "Jděte obhlédnout zem." Dorazili do Efraimských hor, k Míkovu domu, a tak tam...
Soudců 18:13...tábor.) Odtamtud pak šli do Efraimských hordorazili k Míkovu domu. Vtom se ozvalo těch pět mužů,...
Soudců 19:9...si. Zítra si přivstanete, vydáte se na cestudorazíte domů." On tam ale nehodlal strávit další noc, a...
Soudců 19:29...ji tedy na osla, sebral se a šel domů. Když dorazil domů, vzal nůž a rozřezal svou družku i s kostmi na...
Růt 1:19... A tak šly obě spolu, došly k Betlému. Když dorazily do Betléma, nastal kvůli nim po celém městě...
Růt 1:22...kraje přišla Moábka Rút, její snacha. Když dorazily do Betléma, začínala právě sklizeň ječmene. Noemi...
1. Samuel 4:12... Nějaký Benjamínec toho dne zběhl z bitvydorazil do Šíla. Roucho měl roztržené a na hlavě hlínu....
1. Samuel 4:13... Roucho měl roztržené a na hlavě hlínu. Když dorazil, Elí právě seděl na stolci u cesty a vyhlížel, plný...
1. Samuel 9:5... Prošel kraj Jemini, a pořád nic nenašli. Když dorazili do kraje Cuf, řekl Saul mládenci, kterého měl s...
1. Samuel 15:13...Odtud se vydal dolů do Gilgalu." Když pak Samuel dorazil za Saulem, ten ho pozdravil: "Hospodin ti žehnej!...
1. Samuel 17:20... všechno to vzal a šel, jak mu Jišaj přikázalDorazil k okraji tábora, právě když vojsko v šiku vyráželo...
1. Samuel 17:22...věci u hlídače zásob a běžel k šiku. Když tam dorazil, ptal se bratrů, jak se mají. Ještě s nimi mluvil,...
1. Samuel 17:51... chytil jeho meč, vytáhl ho z pochvydorazil ho; usekl mu hlavu. Když Filištíni viděli, že...
1. Samuel 19:18... nebo zabiju!" David mezitím utíkal pryč,  dorazil k Samuelovi do Rámy. Když mu pověděl o všem, co mu...
1. Samuel 19:23...Boží Duch, a tak celou cestu prorokoval. Když dorazil k chýším v Rámě, hned ze sebe shodil šaty a také on...
1. Samuel 20:37...a on vystřelil šíp přes něj. Když chlapec dorazil blízko Jonatanova šípu, Jonatan na chlapce zavolal:...
1. Samuel 21:11...David vyrazil a prchal toho dne před Saulem,  dorazil k Achišovi, králi Gatu. "To je přece David, král...
1. Samuel 22:5... odejdi do judského kraje." David proto odešeldorazil do cheretského lesa. Saul se doslechl, že se David...
1. Samuel 23:10... tvůj služebník se dozvěděl, že se Saul chystá dorazit do Keily, aby kvůli mně to město zničil. Přitáhne...
1. Samuel 23:27...muže obkličovali, aby je zajali. Vtom k Saulovi dorazil posel: "Rychle přijď. Do země vtrhli Filištíni."...
1. Samuel 25:12...se tedy otočili a vydali se zpátky. Jakmile dorazili k Davidovi, vyřídili mu všechna Nábalova slova....
1. Samuel 30:1...na Jizreel. Třetího dne pak David se svými muži dorazil do Ciklagu. Amalekovci mezitím podnikli nájezd do...
1. Samuel 30:3...je s sebou pryč. Když David se svými muži dorazil do města, hle - bylo vypálené a jejich ženy, synové...
1. Samuel 30:21...se slovy: "To je Davidova kořist." Tak David dorazil k těm dvěma stům mužů, kteří zůstali u potoka Besor...
2. Samuel 1:2...do Ciklagu, kde strávil dva dny. Třetího dne dorazil nějaký muž ze Saulova tábora. Měl roztržený oděv a...
2. Samuel 2:24...Joáb s Abišajem. Když slunce zapadalodorazili k pahorku Ama naproti Giachu cestou ke gibeonské...
2. Samuel 2:32...pak se svými muži šel celou noc, za svítání dorazili do Hebronu. Boj mezi domem Saulovým a Davidovým...
2. Samuel 3:23...v pokoji. Jakmile Joáb se vším svým vojskem dorazil, bylo mu oznámeno: "Za králem přišel Abner, syn...
2. Samuel 4:4...syna chromého na nohy. Tenkrát, když z Jizreelu dorazila zpráva o Saulovi a Jonatanovi, mu bylo pět let....
2. Samuel 4:5...a Baana, se vypravili do Iš-bošetova domuDorazili tam kolem poledne, v době, kdy kvůli horku...
2. Samuel 13:36...říkal tvůj služebník." Sotva to dořekl, opravdu dorazili královští synové s hlasitým pláčem. Tehdy se i...
2. Samuel 15:13...s Abšalomem bylo stále více lidu. K Davidovi pak dorazil posel se zprávou: "Srdce Izraelců je s Abšalomem."...
2. Samuel 15:32...prosím Achitofelovu radu vniveč!" Když David dorazil na vrchol hory, kde bylo zvykem klanět se Bohu, hle...
2. Samuel 16:14...král i všichni, kdo byli s ním, nakonec dorazili na místo, kde si odpočinuli. Abšalom zatím s celým...
2. Samuel 17:18...ohlásil to Abšalomovi. Ti dva ale zatím utekliDorazili do domu jednoho muže v Bachurim, který měl na...
2. Samuel 17:27...se tedy utábořil v gileádském kraji. Když David dorazil do Machanajim, Šobi, syn Nachaše z Raby Amonců,...
2. Samuel 18:31...král. Poodešel tedy a postavil se stranou. Vtom dorazil Habešan: "Dobrá zpráva pro mého pána a krále!...
2. Samuel 19:16...svými muži." Král se tedy vypravil zpět. Když dorazil k Jordánu, judští muži vyšli králi naproti do...
2. Samuel 19:42...a polovina izraelského vojska. Vtom ke králi dorazili také ostatní Izraelci. "Jak to, že si ukradli...
1. Královská 10:2...tak přijela, aby ho vyzkoušela v hádankách. Když dorazila do Jeruzaléma s početnou družinou a s velbloudy...
1. Královská 11:18...do Paranu, kde přibrali další muže, a dorazili do Egypta k egyptskému vládci faraonovi. Ten mu...
1. Královská 12:21...nikdo než samotný kmen Juda. Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil celý dům Judův i kmen...
1. Královská 19:3...s nimi!" Eliáš dostal strach a utíkal o životDorazil do Beer-šeby v Judsku, kde nechal svého mládence, a...
1. Královská 20:43...lid dáš za jeho." Izraelský král pak jel domůdorazil do Samaří mrzutý a nevrlý. Později došlo k...
2. Královská 4:25...nezpomaluj, dokud ti neřeknu." A tak jela,  dorazila k Božímu muži na horu Karmel. Když Boží muž uviděl...
2. Královská 5:9...pozná, že v Izraeli je prorok." Když pak Náman dorazil se svým vozem a spřežením a zastavil se u vchodu do...
2. Královská 6:14..." hned tam poslal koně, vozy a množství vojákůDorazili tam v noci a město obklíčili. Ráno sluha Božího...
2. Královská 6:32...Izraele. Ještě než k němu královský posel dorazil, řekl jim: "Vidíte, ten vrahoun někoho poslal,...
2. Královská 7:8...i tábor tak, jak byl, a utíkali o život. Potom dorazili k táboru ti malomocní. Vešli do jednoho stanu a...
2. Královská 7:10...raději hned oznámit v královském paláci." Když dorazili k městské bráně, zavolali stráž a řekli: "Přišli...
2. Královská 9:5...mladý prorok, odešel do Rámot-gileádu. Když tam dorazil, probíhala právě porada vojevůdců. "Mám pro tebe...
2. Královská 9:30...jedenáctého roku Achabova syna Jorama. Jehu pak dorazil do Jizreelu. Když to Jezábel uslyšela, nalíčila si...
2. Královská 15:14... Z Tirsy totiž vytáhl Menachem, syn Gadihodorazil k Samaří a tam Šaluma, syna Jábešova, napadl. Poté,...
2. Královská 16:12... než se král Achaz odtamtud vrátil. Když král dorazil z Damašku, prohlédl si oltář, přistoupil k němu a...
2. Královská 18:17...zamířili k Jeruzalému, vystoupali vzhůru, a když dorazili, postavili se u strouhy Horního rybníka, u silnice...
2. Královská 24:11...a začali město obléhat. Během obléhání dorazil k městu i samotný babylonský král. Judský král...
2. Letopisů 9:1... aby Šalomouna vyzkoušela v hádankách. Když dorazila do Jeruzaléma s početnou družinou a s velbloudy...
2. Letopisů 11:1...proti domu Davidovu dodnes. Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil dům Judův a Benjamínův,...
2. Letopisů 20:24... pomohli k záhubě jeden druhému. Když Judští dorazili k místu, odkud je vidět daleko do pouště,...
2. Letopisů 22:7... návštěvě Bůh přivodil jeho pád. Když Achaziáš dorazil k Joramovi, šel s ním za Jehuem, synem Nimšiho,...
2. Letopisů 30:25...příchozími z Izraele i se všemi cizinci,  dorazili z izraelské země anebo bydleli v Judsku. V...
Ezdráš 2:68...velbloudů a 6 720 oslů. Když dorazili k Hospodinovu domu v Jeruzalémě, někteří...
Ezdráš 4:12... Oznamujeme králi, že Židé, kteří od tebe dorazili k nám, se usadili v Jeruzalémě a chtějí to zlé a...
Ezdráš 7:8... strážní a chrámoví sluhové. Do Jeruzaléma dorazil v pátém měsíci králova sedmého roku. Z Babylonu...
Ezdráš 7:9...vyšel prvního dne prvního měsíce a do Jeruzaléma dorazil prvního dne pátého měsíce, neboť jeho Bůh nad ním...
Nehemiáš 2:11... kteří se snaží o dobro synů Izraele. Tak jsem dorazil do Jeruzaléma. Když jsem tam pobyl tři dny, vstal...
Ester 4:3...nesměl. (V každé jednotlivé provincii, kamkoli dorazilo královské nařízení, nastal u Židů veliký smutek a...
Ester 6:14...ním úplně." Ještě to ani nedořekli, když vtom dorazili královi eunuchové a spěšně Hamana odvedli na...
Ester 8:17... V každé jedné provincii, v každičkém městě, kam dorazilo královské nařízení, nastalo u Židů veselí a jásot,...
Job 1:14...popíjeli víno v domě svého prvorozeného bratradorazil k Jobovi posel: "Orali jsme s dobytkem a vedle se...
Job 1:16...ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Boží blesk udeřil z nebe, zasáhl ovce i...
Job 1:17...ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Chaldejci se ve třech tlupách vrhli na...
Job 1:18...ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Tví synové a dcery právě jedli a popíjeli...
Job 6:20... jejich důvěra je ale zamrzí - když k nim dorazí, čeká je zklamání. Právě tak k ničemu jste teď vy:...
Žalmy 119:170...slova rozum daruj mi! Kéž modlitba k tobě dorazí, vysvoboď , jak jsi zaslíbil! Kéž chvála přetéká...
Izaiáš 14:9...zavládlo vzrušení, aby přivítalo, jakmile dorazíš. kvůli tobě své mrtvé burcuje, všechny někdejší...
Izaiáš 19:5...Panovník, Hospodin zástupů. Voda se vypaří, než dorazí k moři, řeka se ztratí a vysuší. Z vodních kanálů...
Matouš 9:23..." A od chvíle byla zdravá. Když Ježíš dorazil k domu představeného synagogy a uviděl hudebníky a...
Matouš 26:36...všichni ostatní učedníci. Když Ježíš s učedníky dorazil na místo zvané Getsemane, řekl jim: "Posaďte se tu....
Matouš 27:33...jménem Šimona a přinutili ho nést mu kříž. Když dorazili na místo zvané Golgota (což znamená Lebka), dali...
Matouš 28:11..." Zatímco ženy odcházely, někteří ze stráže dorazili do města a oznámili vrchním kněžím všechno, co se...
Marek 3:31...totiž o něm, že nečistého ducha.) Tehdy dorazili jeho bratři a matka. Zůstali venku a vzkázali mu,...
Marek 7:1... Farizeové a někteří znalci Písma, kteří dorazili z Jeruzaléma, se sešli u Ježíše a uviděli některé...
Marek 7:31...kraje, prošel Sidon a přes území Dekapole dorazil ke Galilejskému jezeru. Tam k němu přivedli...
Marek 11:11...našeho otce Davida!" "Hosana na výsostech!" Tak dorazil do Jeruzaléma a do chrámu. Když si všechno prohlédl...
Lukáš 19:5... aby ho uviděl, tudy půjde. Když tam Ježíš dorazil, vzhlédl a řekl mu: "Zachee, pojď rychle dolů. Dnes...
Lukáš 19:41...vám, že kdyby zmlkli, křičelo by kamení!" Když dorazil na hřeben a uviděl město, rozplakal se nad ním: "Ó...
Jan 4:5...však projít SamařímDorazil k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pozemku,...
Jan 11:17...řekl: "Pojďme také, zemřeme s ním." Ježíš dorazil čtyři dny po Lazarově pohřbu. Betanie byla blízko...
Jan 20:4...společně, ale ten druhý učedník Petra předběhldorazil k hrobu první. Naklonil se dovnitř, spatřil ležící...
Jan 20:6...spatřil ležící plátna, ale dovnitř nešel. Po něm dorazil Šimon Petr. Vešel do hrobu a spatřil ležící plátna....
Jan 20:8... Když potom vešel i ten druhý učedník, který dorazil k hrobu jako první, uviděl a uvěřil. (Ještě totiž...
Skutky 10:17...Korneliem se doptali na Šimonův dům. Když dorazili ke dveřím, zavolali: "Je tu hostem Šimon zvaný...
Skutky 10:24...doprovázen některými bratry z Joppy. Druhého dne dorazili do Cesareje. Kornelius je očekával a svolal své...
Skutky 11:2... že i pohané přijali Boží slovo. Když Petr dorazil do Jeruzaléma, obřezaní věřící mu vytýkali: "Šel...
Skutky 11:19...během pronásledování po Štěpánově smrtidorazili do Fénicie, na Kypr a do Antiochie a šířili...
Skutky 13:5... přišli do Seleukie, odkud odpluli na Kypr. Když dorazili do Salaminy, kázali Boží slovo v židovských...
Skutky 13:13... Pavel a jeho společníci pak odpluli z Páfudorazili do Perge v Pamfylii. Jan je však opustil a vrátil...
Skutky 13:14...do Jeruzaléma. Pokračovali tedy z Perge sami,  dorazili do Antiochie Pisidské. V sobotu šli do synagogy a...
Skutky 14:19...upokojili davy, aby jim neobětovaly. Vtom ale dorazili Židé z Antiochie a Ikonia a strhli davy k tomu,...
Skutky 14:27...milosti k dílu, které nyní vykonali. Když tam dorazili, shromáždili církev a vyprávěli, co všechno Bůh...
Skutky 15:4...a přinášeli všem bratrům velikou radost. Když dorazili do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly i...
Skutky 16:8...Ježíšův jim to nedovolil. Obešli tedy Mysiidorazili do Troady. Tam měl Pavel v noci vidění. Stál před...
Skutky 16:11...přímým směrem k Samothráké a příštího dne jsme dorazili do Neapole. Odtud jsme odešli do Filip, které jsou...
Skutky 18:5...a přesvědčoval Židy i Řeky. Když pak z Makedonie dorazili Silas a Timoteus, Pavel se zcela oddal kázání...
Skutky 18:19...slibu, který složil, dal ostříhat vlasy. Když dorazil do Efesu, nechal je oba tam; sám šel do synagogy a...
Skutky 18:27...a napsali učedníkům, aby ho přijali. Když tam dorazil, velmi prospěl těm, kdo z Boží milosti uvěřili....
Skutky 19:1...v Korintu, Pavel prošel hornatým vnitrozemímdorazil do Efesu, kde nalezl nějaké učedníky. Zeptal se...
Skutky 20:2...ty kraje, mnohokrát povzbudil místní učedníkydorazil do Řecka, kde strávil tři měsíce. Potom se chystal...
Skutky 20:6...chlebů vypluli z Filip. Během pěti dnů jsme dorazili k nim do Troady a strávili jsme tam týden. Když...
Skutky 20:15... Nazítří jsme připluli k Sámu a dalšího dne jsme dorazili do Milétu. Pavel se totiž rozhodl minout Efes, aby...
Skutky 21:1...přímým směrem na ostrov Kós. Druhý den jsme dorazili na Rhodos a odtud do Patary. Tam jsme našli loď,...
Skutky 21:10...prorokovaly. Když jsme tam strávili několik dnídorazil z Judska jeden prorok jménem Agabos. Přišel k nám,...
Skutky 21:31...chystali zabít, když k veliteli římské posádky dorazila zpráva, že se celý Jeruzalém bouří. Ihned vzal...
Skutky 24:1...v Herodově paláci. Po pěti dnech do Cesareje dorazil velekněz Ananiáš s některými staršími a s jistým...
Skutky 25:13... k císaři půjdeš!" Za několik dní do Cesareje dorazil král Agrippa s Bereniké, aby pozdravili Festa....
Skutky 27:8...Salmony. Po obtížné plavbě kolem pobřeží jsme dorazili na místo zvané Pěkné přístavy poblíž města Lasaia....
Skutky 27:12... většina rozhodla, že odtud vyplují a pokusí se dorazit do Fénixu, kde by mohli přezimovat. Tento krétský...
Skutky 28:14...pozvání jsme u nich týden zůstali. A tak jsme dorazili do Říma. Když o nás uslyšeli tamější bratři, vyšli...
1. Korintským 14:36...povídá.) Vyšlo snad Boží slovo od vásDorazilo snad jen k vám? Kdo si myslí, že je prorok nebo...
1. Korintským 16:17...se podílí na tomto díle. Mám velikou radost, že dorazil Štěpán, Fortunát a Achaikos, protože mi vynahradili...
2. Korintským 7:5...všechna naše soužení přetékám radostí! Když jsme dorazili do Makedonie, neměli jsme tam klid. Ze všech stran...
Galatským 2:12...nejdříve běžně jedl s pohany, ale když dorazili Jakubovi lidé, začal se držet zpátky a odděloval...

Slova obsahující dorazil: dorazil (72) dorazila (7) dorazili (52) dorazilo (3) dorazily (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |