Dopustit

Hledám varianty 'dopustit' [ dopustit (5) dopustíš (1) dopustím (13) dopustilo (1) dopustili (1) dopustila (1) dopustil (34) dopustí (5) dopusť (1) ]. Nalezeny 62 verše.
Exodus 15:26...všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt -...
Leviticus 4:2...proti některému z Hospodinových přikázánídopustí se něčeho, co se nesmí, učiňte toto: Prohřeší-li se...
Leviticus 4:3...vinou všechen lid. tedy za hřích, jehož se dopustil, obětuje Hospodinu mladého býčka bez vady jako...
Leviticus 4:14... učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustili, přivede shromáždění mladého býčka před Stan...
Leviticus 4:23... učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustil, přinese darem kozla, samce bez vady. Vloží ruku...
Leviticus 4:28... učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustil, přinese jako oběť za svůj hřích kozu, samici bez...
Leviticus 4:35...kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se dopustil, a bude mu odpuštěno. Člověk se prohřeší v těchto...
Leviticus 5:6...se prohřešil. Jako odškodnění za hřích, jehož se dopustil, Hospodinu přinese samici z bravu, ovci nebo...
Leviticus 5:10...kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se dopustil, a bude mu odpuštěno. Jsou-li však i dvě hrdličky...
Leviticus 5:13...hříchu, jehož se v kterémkoli z těchto případů dopustil, a bude mu odpuštěno. Zbytek mouky pak připadne...
Leviticus 5:18...obřad smíření kvůli neúmyslnému hříchu, jehož se dopustil, aniž to věděl, a bude mu odpuštěno. Je to oběť...
Leviticus 5:22...ji zapře. Čehokoli takového se člověk dopustí, zhřeší. Protože se tedy prohřešil a provinil, musí...
Leviticus 5:26...obřad smíření a bude mu odpuštěno, čehokoli se dopustil a čím se provinil." Hospodin promluvil k...
Leviticus 14:34...do vlastnictví, a na některý dům v zemi dopustím ránu malomocenství, přijde majitel domu a oznámí...
Leviticus 18:29...národ, který tam byl před vámi. Kdokoli se dopustí kterékoli z těchto ohavností, bude vyobcován ze...
Leviticus 19:22...kvůli jeho hříchu, aby mu byl hřích, jehož se dopustil, odpuštěn. přijdete do své země a zasadíte...
Numeri 5:6..."Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena dopustí kteréhokoli hříchu vůči člověku, a tak se...
Numeri 5:7...se provinil. Vyzná tedy svůj hřích, jehož se dopustil, nahradí škodu v plné výši, přidá ještě pětinu...
Numeri 5:21...tvého lidu učiní kletbou a zlořečením!  dopustí, aby tvůj klín zvadl a tvé lůno oteklo! tato...
Numeri 5:27... ženě vypít tu vodu. Pokud se poskvrniladopustila se vůči svému manželu nevěry, voda prokletí v ...
Soudců 21:15...dost. Lidu bylo Benjamína líto, protože Hospodin dopustil v izraelských kmenech trhlinu. Stařešinové obce...
2. Samuel 24:15...nepadnu do rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael dopustil mor od toho rána do určeného času. Od Danu po...
2. Královská 8:12... "Protože vím," odpověděl, "jakého zla se dopustíš na synech Izraele. Jejich opevněná města vypálíš,...
2. Královská 13:23...smlouvě s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Nechtěl dopustit jejich zkázu a dosud je nevyhnal ze své blízkosti....
2. Královská 21:12... Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Hledopustím na Jeruzalém a Judu takové neštěstí, že to nikomu,...
2. Královská 22:16...- Hle, na toto místo i na jeho obyvatele dopustím všechna neštěstí, všechna slova knihy, kterou...
2. Královská 22:20...nic z toho neštěstí, které na toto místo dopustím.'" S touto zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato...
1. Letopisů 21:14...nepadnu do rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael dopustil mor. V Izraeli padlo 70 000 mužů a Bůh poslal...
2. Letopisů 16:10...vsadit do klády. Tehdy se také k některým z lidu dopustil velikých krutostí. Asovy skutky jsou od počátku ...
2. Letopisů 26:18...k jeho pálení. Opusť svatyni, neboť ses dopustil přestoupení. Takto slávu od Hospodina Boha...
2. Letopisů 34:24...- Hle, na toto místo i na jeho obyvatele dopustím neštěstí a všechna zlořečení zapsaná v knize,...
2. Letopisů 34:28...neštěstí, které na toto místo i jeho obyvatele dopustím.'" S touto zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato...
Ezdráš 10:13...Nedá se to zvládnout za den nebo dva. věci se dopustilo příliš mnoho z nás. tedy celé shromáždění...
Nehemiáš 13:18...otcové, a náš Bůh pak na nás a na toto město dopustil všechno to zlo! Když poskvrňujete sobotu, znovu...
Žalmy 51:6... jsem zhřešil, před tvýma očima jsem se zla dopustil! Ve svých výrocích jsi proto spravedlivý, oprávněn...
Žalmy 78:48... jejich fíkovníky zničil mráz. Na jejich stáda dopustil krupobití, na jejich dobytek palčivý žár. Planoucí...
Žalmy 78:49... prchlivost, zlobu a soužení, anděly zkázy na  dopustil! Otevřel průchod pro svůj hněv, před samou smrtí...
Žalmy 106:15...v pustině. Poskytl jim tedy, tolik stálidopustil však na úbytě. Potom zas v táboře žárlili na...
Přísloví 19:18...syna, dokud máš naději, jeho smrt nechtěj dopustit. Vztekloun zasluhuje potrestání; ušetříš-li ho,...
Izaiáš 32:6...nesmysly, zlé věci v srdci vymýšlí - jak by se dopustil nějaké podlosti, jak by o Hospodinu scestně...
Jeremiáš 10:18...vymrštím obyvatele této země jako z prakudopustím na soužení, aby byli zajati." Běda mi, rána...
Jeremiáš 18:21...od nich odvracel tvůj hněv. Na jejich děti proto dopusť hlad, vydej je meči napospas! jejich ženy ovdoví...
Jeremiáš 19:3...Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hledopustím na toto místo takové neštěstí, že to nikomu, kdo o...
Jeremiáš 23:12... padnou ve tmě, do níž budou vyhnáni, na  dopustím neštěstí v čase, kdy s nimi zúčtuji, praví...
Jeremiáš 26:3...i upustil od zla, které jsem na chtěl dopustit za to, jak zle se chovali. Řekni jim - ‚Tak praví...
Jeremiáš 36:3...dům Judy uslyší o všem tom zlu, které na chci dopustit, snad se každý z nich odvrátí od své zlé cesty,...
Jeremiáš 42:17...ani jediný; nikdo neunikne neštěstí, jež na  dopustím. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jako se...
Jeremiáš 44:2...Sami jste viděli všechno to neštěstí, které jsem dopustil na Jeruzalém a na všechna judská města. Hle, dnes...
Jeremiáš 45:5...veliké věci? Nežádej. Hle, na všechny smrtelníky dopustím neštěstí, praví Hospodin. Tobě však dám, že...
Jeremiáš 51:64... se nikdy nezvedne z toho neštěstí, jež na něj dopustím.'" Zde končí slova Jeremiášova. Cidkiáš se stal...
Pláč 1:21...slyší o mém neštěstí a jásají nad tím, co jsi dopustil. Kéž přivedeš ten vyhlášený den, kdy je...
Ezechiel 6:10...jsem Hospodin. Ne nadarmo jsem říkal, že na  dopustím toto neštěstí! Toto praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 18:21...však ničema odvrátí ode všech hříchů, jichž se dopustil, bude dodržovat všechna pravidla a jednat...
Ezechiel 18:22... takový jistě bude žít! Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou připomínány. Protože jednal...
Ezechiel 18:24...za to, jak byl nevěrný, za hřích, kterého se dopustil. Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání...
Ezechiel 18:26... musí zemřít. Zemře kvůli bezpráví, jehož se dopustil. Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná...
Ezechiel 18:28...a odvrátil se ode všech hříchů, jichž se dopustil - takový nezemře, takový jistě bude žít. Dům...
Ezechiel 33:13...vzpomenuty. Zemře kvůli bezpráví, jehož se dopustil. Řeknu-li ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a on se od...
Ezechiel 33:16... takový jistě bude žít. Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou připomínány. Jednal poctivě a...
Daniel 9:12...hrozby, jimiž jsi nás i naše vládce varoval, a dopustil jsi na nás hrozné neštěstí. Nikde pod celým nebem...
Daniel 9:14...si jeho pravdu. Hospodin proto neopomněl dopustit na nás to neštěstí. Hospodin, náš Bůh, je totiž...
Skutky 3:18...z nevědomosti stejně jako vaši vůdcové. Bůh to dopustil, aby se naplnilo, co předpověděl ústy všech svých...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |