Doprovázen

Hledám varianty 'doprovázen' [ doprovázeni (2) doprovázen (4) doprovázely (2) doprovázelo (2) doprovázeli (5) doprovázela (2) doprovázel (6) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 24:32...obrok a přinesl vodu, aby si on i muži, kteří ho doprovázeli, umyli nohy. Když mu ale nabídli jídlo, řekl:...
Genesis 24:54...dary. A tak jedli a pili, on i muži, kteří ho doprovázeli, a zůstali tam celou noc. Když pak ráno vstali,...
Genesis 50:7..." Josef se tedy vydal pohřbít svého otcedoprovázelo jej celé faraonovo služebnictvo, jeho přední...
1. Samuel 10:26...lid domů. Také Saul odešel domů do Gibejedoprovázen oddílem bojovníků, jejichž srdcí se dotkl Bůh....
2. Samuel 19:41...se vrátil domů. Král pak pokračoval do Gilgalu doprovázen Kimhamem. S králem šlo celé judské vojsko a...
1. Královská 1:40..." žije král Šalomoun!" Celý ten zástup ho pak doprovázel zpět, pískali na píšťaly a radovali se tak...
1. Letopisů 15:28...David měl na sobě také plátěný efod. Celý Izrael doprovázel Truhlu Hospodinovy smlouvy s jásotem, za zvuku...
Izaiáš 55:12...naplní své poslání. Ano, vyjdete s radostídoprovázeni v pokoji. Hory a pahorky vám budou zpívat...
Izaiáš 63:14...je Hospodinův Duch vedl k odpočinutí. Takto jsi doprovázel svůj lid, abys své jméno proslavil. Pohlédni z...
Jeremiáš 17:25... Pojedou na vozech a koních se svými velmožidoprovázeni judskými muži i obyvateli Jeruzaléma, a toto...
Jeremiáš 51:59... (Serajáš totiž jako štábní důstojník doprovázel judského krále Cidkiáše, když se ve čtvrtém roce...
Matouš 27:55...Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které Ježíše doprovázely z Galileje a pomáhaly mu. Mezi nimi také Marie...
Marek 5:37...představenému synagogy. Nikomu nedovolil, aby ho doprovázel, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když...
Marek 16:20...pomáhal a potvrzoval Slovo znameními, která je doprovázela. mnozí se pokusili sepsat vyprávění o...
Lukáš 7:11... Nedlouho poté šel do města jménem Naim doprovázen množstvím svých učedníků a spoustou dalších lidí...
Lukáš 7:12... Byl to jediný syn své matky a ta byla vdovaDoprovázela ji spousta lidí z města. Jakmile Pán uviděl tu...
Lukáš 23:49...pryč. Všichni jeho přátelé, i ženy, které ho doprovázely z Galileje, stáli opodál a všechno to viděli....
Skutky 10:23...a pohostil. Nazítří vstal a odešel s nimidoprovázen některými bratry z Joppy. Druhého dne dorazili...
Skutky 11:12...a Duch mi řekl, abych šel bez váhání s nimiDoprovázelo těchto šest bratrů, s nimiž jsme vešli do...
Skutky 17:15... ale Silas a Timoteus tam zůstali. Ti, kdo Pavla doprovázeli, ho dovedli do Athén. Odtud se vrátili se...
Skutky 20:4...úkladům se rozhodl vrátit přes MakedoniiDoprovázeli ho: Sopater z Beroje, Aristarchos a Sekundus z...
Skutky 20:38...nad jeho slovy, že ho nikdy neuvidí. Tak ho doprovázeli k lodi. Když jsme se konečně rozloučili,...
2. Korintským 8:19...všech církvích. Navíc ho církve vybraly, aby nás doprovázel na cestách s touto sbírkou, kterou pořádáme k...

Slova obsahující doprovázen: doprovázen (4) doprovázeni (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |