Doprostřed

Hledám varianty 'doprostřed' [ doprostřed ]. Nalezeno 28 veršù.
Exodus 14:23...koně, jeho vozy i jezdci - a tak za nimi vešli doprostřed moře. K ránu pak Hospodin shlédl z ohnivého a...
Exodus 14:27...utíkali proti němu. Tak Hospodin vmetl Egypťany doprostřed moře. Jak se vody vracely, pohřbily vozy i...
Exodus 24:18...vrcholu hory jako stravující oheň. Mojžíš vešel doprostřed oblaku a vystoupil na horu. Mojžíš byl na hoře...
Numeri 17:12...vzal kadidelnici, jak mu Mojžíš řekl, a běžel doprostřed shromáždění (a hle, v lidu vypukla rána)....
Deuteronomium 13:17...pobít mečem. Veškerou kořist z něj shromáždi doprostřed jeho náměstí a spal to město i s jeho kořistí...
Jozue 4:5... po jednom z každého kmene, a řekl jim: "Jděte doprostřed Jordánu před Truhlu Hospodina, vašeho Boha....
1. Samuel 10:23..." Rozběhli se tam pro něj. Když se pak postavil doprostřed lidu, o hlavu převyšoval všechny ostatní....
2. Samuel 6:17... Když Hospodinovu truhlu přinesli, umístili ji doprostřed stanu, který pro ni David postavil. David pak...
2. Samuel 23:12...se před nimi dal na útěk. Šama se ale postavil doprostřed toho pole, uhájil je a Filištíny odrazil....
1. Letopisů 11:14...Filištíny dalo na útěk. Oni se ale postavili doprostřed pole, uhájili ho a Filištíny pobili. Tak jim...
2. Letopisů 6:13...lokty vysoké bronzové podium, které dal umístit doprostřed prostranství. Postavil se na , před celým...
Žalmy 78:28...je, množstvím ptáků, jako je písku u mořeDoprostřed tábora je nechal padat, na jejich stany kolem...
Jeremiáš 51:63... tu knihu dočteš, přivaž k kámen a hoď ji doprostřed Eufratu. Potom řekni: ‚Takto se ponoří Babylon a...
Ezechiel 5:5...Hospodin: To je Jeruzalém. Postavil jsem ho doprostřed národů a obklopil ho zeměmi. On se však vzpíral...
Ezechiel 37:1... svým Duchem odvedl pryč a postavil  doprostřed údolí plného kostí. Prováděl mezi nimi kolem...
Daniel 3:23... Šadrach, Mešach a Abednego, pak dopadli svázaní doprostřed rozpálené ohnivé pece. Náhle se král...
Amos 7:8...jsem. Tehdy mi Pán řekl: "Hle, spouštím olovnici doprostřed svého lidu, Izraele. Víckrát je neušetřím....
Jonáš 2:4...abys vyslyšel volání. Uvrhl jsi do hlubindoprostřed moře strhl vír. Pohřben jsem tvými příboji,...
Matouš 18:2...Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil je doprostřed se slovy: "Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte...
Marek 3:3...tomu muži s ochrnutou rukou řekl: "Postav se doprostřed." Potom se jich zeptal: "Smí se v sobotu konat...
Lukáš 4:35...ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil. Všech se...
Lukáš 6:8...muži s uschlou rukou řekl: "Vstaň a postav se doprostřed." Vstal tedy a postavil se tam. "Na něco se vás...
Jan 8:3...ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed se slovy: "Mistře, tato žena byla přistižena při...
Jan 20:19...zavřenými dveřmi. Vtom přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: "Pokoj vám." Po těch slovech jim...
Jan 20:26...byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy: "Pokoj vám." Potom řekl Tomášovi:...
Skutky 4:7...z velekněžského rodu. Postavili Petra s Janem doprostřed a vyslýchali je: "Jakou mocí a v čím jménu jste...
Skutky 17:22...nebo poslouchali něco nového.) Pavel se postavil doprostřed Areopagu a řekl: "Athéňané, vidím, že jste v...
Skutky 27:21... dlouho ani nemohli jíst, Pavel se postavil doprostřed a řekl: "Pánové, měli jste poslechnout....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |