Dopisu

Hledám varianty 'dopisu' [ dopisy (6) dopisů (1) dopisu (7) dopisem (5) dopisech (4) dopise (3) dopis (23) ]. Nalezeno 48 veršù.
2. Samuel 11:14...služebníky svého pána. David tedy ráno napsal dopis Joábovi a poslal mu ho po Uriášovi. V dopise psal:...
2. Samuel 11:15...dopis Joábovi a poslal mu ho po Uriášovi. V dopise psal: "Postavte Uriáše do nejprudšího boje. Pak od...
1. Královská 21:8...Nábota Jizreelského obstarám." Potom napsala dopisy Achabovým jménem, zapečetila jeho pečetí a rozeslala...
1. Královská 21:9...mužům ve městě, kde Nábot bydlel. V těch dopisech psala: "Vyhlaste půst a posaďte Nábota do čela...
1. Královská 21:11...bydlel, tedy udělali, co jim Jezábel nařídiladopisech, které jim poslala. Vyhlásili půst a posadili...
2. Letopisů 2:10...20 000 batů oleje." Týrský král Chíram odpověděl dopisem, ve kterém Šalomounovi vzkázal: "Hospodin jistě...
2. Letopisů 2:11...svůj lid, když jim dal krále, jako jsi ty." Dopis dále pokračoval: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele,...
2. Letopisů 21:12...strhl i Judu. Od proroka Eliáše mu proto přišel dopis: "Tak praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Nekráčel...
2. Letopisů 30:1...po celém Izraeli a Judsku (napsal totiž dopisy také do Efraima i Manasese), přijdou do...
2. Letopisů 30:6...celého Izraele a Judska vyrazili poslové s tímto dopisem od krále a jeho hodnostářů: "Synové Izraele, vraťte...
2. Letopisů 32:17...Ezechiášovi ještě další řeči. Senacherib psal dopisy, jimiž haněl Hospodina, Boha Izraele. Říkal o něm:...
Ezdráš 4:7...Mitredatem, Tabelem a ostatními svými společníky dopis perskému králi Artaxerxovi. Byl napsán aramejským...
Ezdráš 4:8...Jeruzaléma napsali králi Artaxerxovi následující dopis: Kancléř Rechum, písař Šimšaj a jejich druhové soudci...
Ezdráš 4:11...městě Samaří i jinde za Eufratem. (Toto je znění dopisu, který mu poslali:) Králi Artaxerxovi od tvých...
Ezdráš 4:18...Samaří i jinde za Eufratem poslal tuto odpověďDopisu, který jste mi poslali, byla věnována pozornost a...
Ezdráš 4:23...snad králi nevznikla další škoda. Jakmile byl dopis krále Artaxerxe přečten Rechumovi, písaři Šimšajovi a...
Ezdráš 5:6...a dokud od něj nepřijde odpověď. Toto je znění dopisu, který poslal Tatenaj, hejtman zaeufratského kraje,...
Ezdráš 6:13...úředníci se tedy bezodkladně zařídili podle dopisu krále Dareia. Židovští stařešinové stavěli a dílo...
Ezdráš 7:11...jeho ustanovení a řády v Izraeli. Toto je znění dopisu, jímž král Artaxerxes vybavil učeného kněze Ezdráše,...
Nehemiáš 2:8...průchod do Judska? Mohl bych dostat také dopis pro Asafa, královského lesmistra, aby mi poskytl...
Nehemiáš 6:5...popáté, jeho služebník měl s sebou otevřený dopis. V něm stálo: "Mezi národy se proslýchá a Gešem to...
Nehemiáš 6:17...celou tu dobu odcházelo a přicházelo množství dopisů. Mnozí v Judsku s ním byli spojeni přísahou, protože...
Nehemiáš 6:19...přede mnou a donášeli mu na . Tobiáš pak psal dopisy, aby zastrašil. Když byly hradby dostavěny a...
Jeremiáš 29:1...pak prorok Chananiáš zemřel. Následují slova dopisu, který prorok Jeremiáš poslal z Jeruzaléma zbytku...
Jeremiáš 29:3...a kováři museli opustit Jeruzalém.) Svěřil ten dopis Eleasovi, synu Šafanovu, a Gemariáši, synu...
Jeremiáš 29:25... synu Maasejášovu, i ostatním kněžím poslal dopis, ve kterém píšeš: ‚Hospodin , Cefaniáši, ustanovil...
Jeremiáš 29:29...a jezte jejich plody.'" Kněz Cefaniáš ale ten dopis přečetl proroku Jeremiášovi. Tehdy Jeremiáš dostal...
Skutky 15:23...také Barsabáš) a Silas. Po nich poslali tento dopis: Apoštolové, starší a všichni bratři zdraví bratry z...
Skutky 15:30...do Antiochie, svolali shromáždění a předali dopis. Bratři ho přečetli a měli z toho povzbuzení radost...
Skutky 22:5...a všichni starší. Od nich jsem také přijal dopisy pro naše bratry v Damašku, kam jsem se vypravil,...
Skutky 23:25...dopravte k prokurátoru Felixovi." Potom napsal dopis tohoto znění: Klaudius Lysiáš zdraví vznešeného...
Skutky 23:33...jezdců. Ti po příjezdu do Cesareje doručili dopis prokurátorovi a předali mu Pavla. Poté, co si dopis...
Skutky 23:34...prokurátorovi a předali mu Pavla. Poté, co si dopis přečetl, zeptal se, z které je provincie. Když...
Skutky 28:21..." Odpověděli mu: "Nedostali jsme o tobě žádný dopis z Judska a nikdo z bratrů k nám nepřišel se zprávou...
Římanům 15:15...napomínat navzájem. Přesto jsem se vám osmělildopise připomenout některé věci jako ten, komu Bůh udělil...
Římanům 16:22...vás v Pánu , Tercius, který jsem tento dopis psal. [24] Pozdravuje vás Gaius, hostitel můj i celé...
1. Korintským 5:9... ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy. V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se smilníky....
2. Korintským 7:8... radost neznala mezí. I když jsem vás svým dopisem zarmoutil, nelituji toho. Ano, litoval jsem, když...
2. Korintským 10:9...zahanben. Nechci ale, aby to vypadalo, že vásdopisech zastrašuji. dopisy jsou prý působivé a mocné,...
2. Korintským 10:10...to vypadalo, že vás v dopisech zastrašuji.  dopisy jsou prý působivé a mocné, ale osobní přítomnost...
2. Korintským 10:11... si uvědomí, že jací jsme na dálku ve svých dopisech, takoví budeme i v činech, k vám přijdeme....
Koloským 4:16...Nymfu a církev v jejím domě. u vás bude tento dopis přečten, zařiďte, je přečten také v laodikejském...
1. Tesalonickým 5:27...polibkem. Zapřísahám vás v Pánu, abyste tento dopis nechali přečíst všem sourozencům. Milost našeho Pána...
2. Tesalonickým 2:2...z míry a lekat, proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den přišel....
2. Tesalonickým 2:15...učení, které jsme vám předali, ústně nebo dopisem. Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si...
2. Tesalonickým 3:14... Kdyby někdo neposlechl, co vám říkáme v tomto dopise, dejte si na něj pozor a nestýkejte se s ním, se...
2. Tesalonickým 3:17...SVOU VLASTNÍ RUKOU. TAKHLE SE POZNÁ KAŽDÝ MŮJ DOPIS - TAKHLE PÍŠU. Milost našeho Pána Ježíše Krista s...
2. Petr 3:1...válí v bahně." Milovaní, píšu vám druhý dopis. V obou jsem se vás snažil upomínat a burcovat vaši...

Slova obsahující dopisu: dopisu (7) rodopisu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |