Dopadl

Hledám varianty 'dopadl' [ dopadnou (7) dopadnete (3) dopadneme (1) dopadne (29) dopadly (3) dopadlo (1) dopadli (8) dopadla (2) dopadl (4) ]. Nalezeno 57 veršù.
Exodus 10:10...odejít i s dětmi! Dejte si pozor, nebo špatně dopadnete! To tedy ne! Když po tom tak toužíte, jděte...
Numeri 35:19...zemřít. Vraha zabije krevní mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho. Strčí-li někdo do někoho z nenávisti...
Numeri 35:21...to vrah. Vraha zabije krevní mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho. Strčí-li však někdo do někoho náhodou,...
Deuteronomium 32:20... Řekl: "Svou tvář před nimi ukryji a uvidím, jak dopadnou! Zvrácené pokolení - to jsou oni, synové, kteří...
Deuteronomium 32:29...moudrosti by pochopili, porozuměli by, jak dopadnou. Jak to, že jeden jich honí tisíce a dva jich...
Jozue 22:20...Zerachův, provinil porušením klatby, Boží hněv dopadl na celou izraelskou obec - i když byl jen jeden,...
Soudců 1:6...Adoni-bezek uprchl. Pronásledovali ho, a když ho dopadli, usekali mu palce na rukou i na nohou. Adoni-bezek...
Soudců 9:24...synech byla pomstěna a jejich krev dopadla na jejich nevlastního bratra Abimelecha, který je...
Růt 3:18...s prázdnou.'" "Počkej, dcero, uvidíš, jak to dopadne," řekla na to Noemi. "Ten muž nepoleví, dokud tu...
1. Samuel 11:7...těch poslech do celého Izraele se slovy: "Takhle dopadne dobytek toho, kdo nejde se Saulem a Samuelem!" Na...
1. Samuel 15:8...před egyptskou hranicí. Agaga, krále Amalekovcůdopadli živého, ale všechen lid vyhubili mečem jako...
1. Samuel 17:36...lva i medvěda. A tenhle filištínský neobřezanec dopadne stejně, protože urážel šiky živého Boha,"...
1. Samuel 25:26...a všichni, kdo mému pánu chtějí ublížitdopadnou jako Nábal! A tento dárek, který tvá služebnice...
2. Samuel 18:32...pána a krále i všichni, kdo ti chtějí škoditdopadnou jako ten mladík!" Král byl otřesen. S pláčem...
1. Královská 1:21...pán ulehne ke svým otcům, i můj syn Šalomoun dopadneme jako zločinci." Ještě hovořila s králem, když...
1. Královská 16:3...hříchy. Proto smetu Baašu i jeho dům, takže dopadne jako dům Jeroboáma, syna Nebatova: Kdo Baašovi...
1. Královská 16:7...Hospodinovo proti Baašovi i proti jeho domu, že dopadne jako dům Jeroboámův, který sám vybil, a to kvůli...
2. Královská 13:21...tedy do Elíšova hrobu a utekli. Jakmile ten muž dopadl na Elíšovy kosti, ožil a postavil se na nohy....
2. Královská 19:12...své národy? předkové je vyhladili! Jak dopadl Gozan, Charan, Recef a lid Edenu v Tel-asaru? Kde je...
Job 9:23...spolu s bídákem! Když zhoubná rána náhle dopadne, zoufalství nevinných on se zasměje. Když země...
Job 13:9...nadržovat jemu? Chcete snad dělat obhájce BohuDopadnete dobře, vás prozkoumá? Oklamete ho, jako...
Žalmy 49:14... tak jako zvířata musí zahynout! Takto dopadnou, kdo jsou si sebou jistí, i ti, kdo obdivují...
Přísloví 10:8...srdce přijímá přikázání, žvanivý hlupák špatně dopadne. Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil...
Přísloví 17:20... nenajde štěstí, kdo křivý jazyk, špatně dopadne. Kdo zplodil tupce, důvod k žalu, hlupákův otec...
Přísloví 28:14...kdo je vždy opatrný, kdo zatvrzuje srdce, špatně dopadne. Jako lev řvoucí, jak medvěd zuřivý je ničemný...
Izaiáš 1:9...aspoň hrstku naživu, bychom byli jako Sodomadopadli bychom jako Gomora! Slyšte slovo Hospodina,...
Izaiáš 9:7...to způsobí! Pán poslal slovo proti Jákobovidopadlo na Izrael. Dozví se o tom všechen lid, Efraim i ti,...
Izaiáš 13:19...království, ta chlouba a sláva Chaldejskýchdopadne jako Bohem rozvrácená města - jako Sodoma a Gomora!...
Izaiáš 17:3...přestane být královstvím a pozůstatek Aramu dopadne jako sláva Izraelců - tak praví Hospodin zástupů. V...
Izaiáš 20:6...řeknou obyvatelé tohoto pobřeží: ‚Pohleďte, jak dopadli ti, na něž jsme spoléhali a k nimž jsme se obraceli...
Izaiáš 24:2...její vzezření, její obyvatele rozptýlí. Stejně dopadne kněz i kmán, otrok i jeho pán, děvečka i její paní,...
Izaiáš 24:20...chýše pod vichrem. Její provinění na ni těžce dopadne, zhroutí se a nevstane. V ten den Hospodin...
Izaiáš 28:4...svou nádheru, město ležící nad úrodným údolím dopadne jako první fíky před sklizní - jakmile je kdo uvidí...
Izaiáš 29:7...do války, všichni, kdo oblehli jeho pevnostidopadnou jako sen, jak noční vidění. Jako když lačný sní o...
Izaiáš 37:12...své národy? předkové je vyhladili! Jak dopadl Gozan, Charan, Recef a lid Edenu v Tel-asaru? Kde je...
Izaiáš 41:22... si je k srdci vezmeme a poznáme, jak to dopadne. Nebo nám řekněte, co stane se, o budoucnosti nám...
Izaiáš 47:11...přijde pohroma, kterou nebudeš umět zažehnatDopadne na tebe neštěstí, které nebudeš moci odvrátit....
Jeremiáš 19:8... zhrozí se a užasne nad všemi ranami, jež na něj dopadly. Nechám je jíst maso jejich vlastních synů a maso...
Jeremiáš 26:9...prorokovat Hospodinovým jménem, že tento chrám dopadne jako Šílo a že z tohoto města zbude vylidněná...
Jeremiáš 49:17... zhrozí se a užasne nad všemi ranami, jež na něj dopadly. Jako když byla rozvrácena Sodoma a Gomora i s...
Jeremiáš 51:35...dočista. Násilí na páchané na Babylon dopadne!" říká obyvatelka Sionu. "Moje krev na obyvatele...
Pláč 5:1...se brzy odhalí! Vzpomeň si, Hospodine, jak jsme dopadli, dobře se podívej na naši hanbu: Naše dědictví...
Ezechiel 21:34...o tobě falešná vidění a věštili ti lži. Onen meč dopadne sprostým lotrům na šíje - nadešel jejich den,...
Ezechiel 23:25... ztrestali podle svých zvyklostí. na tebe dopadne můj žárlivý hněv, zachovají se k tobě zběsile:...
Daniel 3:23... Tito tři muži, Šadrach, Mešach a Abednego, pak dopadli svázaní doprostřed rozpálené ohnivé pece. Náhle se...
Daniel 6:25...do lví jámy i s jejich ženami a dětmi. Ještě než dopadli na dno, lvi se na vrhli a roztrhali je na kusy....
Daniel 9:11...se, aby neslyšeli tvůj hlas.To proto na nás dopadla zlořečení a kletby zapsané v Zákoně Božího...
Daniel 12:8...nerozuměl. Proto jsem se zeptal: "Jak to všechno dopadne, můj pane?" "Musíš jít, Danieli," odpověděl mi. "Ta...
Ozeáš 4:9... dychtivě baží po jejich špatnosti. Kněz proto dopadne tak jako lid - budu je trestat za jejich způsoby,...
Ozeáš 4:14...a konají oběti s těmi kněžkami. Špatně dopadne ten tupý lid! Jestliže, Izraeli, smilníš ty, ...
Ozeáš 10:15... když matky s dětmi ubíjel, právě tak v Bet-elu dopadnete - vaše zločiny jsou tak zlé! Za svítání, než...
Sofoniáš 2:2...a dnešek jak plevy odvane; dříve než na vás dopadne žár Hospodinova hněvu; dříve než na vás dopadne den...
Sofoniáš 2:9...živ, praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, Moáb dopadne jako Sodoma, Amonovi synové jako Gomora: hájemství...
Skutky 27:25...se vzchopte, pánové! Věřím totiž Bohu, že vše dopadne, jak mi bylo řečeno. Musíme ale narazit na nějaký...
Římanům 9:29...aspoň símě naživu, bychom byli jako Sodomadopadli bychom jako Gomora!" Co na to řekneme? Že pohané,...
Římanům 15:3... je psáno: "Urážky těch, kdo uráží tebe, na  dopadly." Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo...
2. Korintským 11:15...za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží. Opakuji, nikdo nemá za...

Slova obsahující dopadl: dopadl (4) dopadla (2) dopadli (8) dopadlo (1) dopadly (3) nedopadl (4) nedopadlo (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |