Dopřáno

Hledám varianty 'dopřáno' [ dopřeji (2) dopřeje (6) dopřej (5) dopřáno (1) dopřál (9) ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 24:12..."Hospodine, Bože mého pána Abrahama, prosímdopřej mi dnes to setkání a prokaž mému pánu Abrahamovi své...
Genesis 43:14...se k tomu muži. Kéž vám u něj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil vašeho dalšího...
Soudců 11:36...se mnou, co jsi slíbil - Hospodin ti přece dopřál pomstu nad tvými nepřáteli Amonci." Potom svého otce...
Růt 4:12...v Betlémě! Kéž ti Hospodin skrze tuto dívku dopřeje potomstvo, aby tvůj dům byl jako dům Perese, jehož...
2. Samuel 4:8...králi. "Hospodin dnes našemu pánu a králi dopřál pomstu nad Saulem a jeho potomstvem." David na to...
2. Samuel 7:11...jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudceDopřeji ti odpočinout ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti...
1. Královská 8:56..."Požehnán buď Hospodin, který svému lidu Izraeli dopřál odpočinutí, jak zaslíbil. Ani jediné ze všech těch...
2. Letopisů 14:5...němu v těch letech neválčil, neboť mu Hospodin dopřál odpočinutí. "Vybudujme ta města!" vybídl Asa Judu....
2. Letopisů 14:6...Hospodina, svého Boha. Hledali jsme ho a on nám dopřál odpočinutí ze všech stran!" Stavěli tedy a dařilo se...
2. Letopisů 15:15...horlivostí, a Hospodin se jim dal najítdopřál jim odpočinutí ze všech stran. Král Asa zbavil svou...
2. Letopisů 20:30...království pak žilo v míru, protože jeho Bůh mu dopřál odpočinutí ze všech stran. Jošafat se stal judským...
2. Letopisů 32:22...krále Senacheriba i z rukou všech ostatníchdopřál jim odpočinutí ze všech stran. Mnozí přinášeli do...
Žalmy 55:19...! Bůh vykoupí z tohoto boje, pokoj duši dopřeje, i když jich tolik je proti mně! Bůh vyslyší a...
Žalmy 119:17...jsou mi rozkoší - tvé slovo neztrácím z pamětiDopřej svému služebníku, abych žil, tvé slovo abych...
Přísloví 5:1... své kroky vzdal od všeho zla! moudrosti dopřej pozornost, synu, nakloň své ucho k mým úsudkům; tak,...
Kazatel 5:18...Bůh dal - vždyť to je jeho údělem. Komu Bůh dopřál bohatství a jmění a dovolil mu jich užívat, ...
Kazatel 6:2...sluncem a která těžce doléhá na lidi: Bůh někomu dopřeje bohatství, jmění i slávu, takže mu v životě nechybí...
Píseň 2:14...v rozsedlinách skalních, ve skrýši nad srázemdopřej mi spatřit svůj obličej, svůj hlas mi dopřej uslyšet...
Jeremiáš 42:12...vás zachránil a vysvobodil vás z jeho rukyDopřeji vám milosrdenství, takže se nad vámi smiluje a...
Jeremiáš 50:34...Hospodin zástupů! Rázně se ujme jejich předopřeje zemi odpočinek, obyvatele Babylonu však uvrhne ve...
Zachariáš 10:1...hojnou průtrž mračen, každému na poli zeleň dopřeje. Bůžkové mluví bludy a věštci vidí lži; vykládají...
Filipským 1:29... ale vám záchrany, a to od Boha. Bylo vám totiž dopřáno, abyste v Krista nejen věřili, ale také pro něho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |