Dones

Hledám varianty 'dones' [ doneste (1) donést (3) doneslo (5) donesli (2) donesla (7) donesl (2) doneseš (1) donese (2) dones (1) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 18:21...jednali tak, jak nasvědčuje křik, jenž se mi donesl, je s nimi konec; a pokud ne, poznám to." Ti muži...
Genesis 37:32...suknici poslali svému otci. Nechali mu ji donést se slovy: "Tohle jsme našli. Poznáváš v tom suknici...
Genesis 45:2...ale tak hlasitě, že to Egypťané uslyšeli, a doneslo se to do faraonova paláce.) " jsem Josef!"...
Genesis 45:16...promluvit. Mezitím se do faraonova paláce donesla zpráva: "Přišli Josefovi bratři!" Farao i jeho...
Leviticus 2:8...přineseš Hospodinu, bude předána knězi. Ten ji donese k oltáři, odejme z památeční díl a nechá jej...
Deuteronomium 14:24... od tebe příliš daleko, takže tam nebudeš moci donést desátky z toho, čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal,...
Jozue 2:2...jménem Rachab, kde přespali. Králi Jericha se doneslo: "Dnes večer sem přišli nějací Izraelci, aby...
Jozue 22:11...veliký, že ho bylo vidět zdaleka. K Izraelcům se donesla zpráva: "Hle, synové Rubenovi, Gádovi a polovina...
2. Samuel 10:5...u zadnic a tak je poslal zpátky. Jakmile se to doneslo Davidovi, poslal jim naproti posly. Protože ti muži...
2. Samuel 13:10..." Támar tedy vzala srdíčka, která připravila, a donesla je Amnonovi do ložnice. Když mu je podávala, aby se...
2. Samuel 13:30...na útěk. Ještě byli na cestě, když se Davidovi doneslo, že prý Abšalom povraždil všechny královské syny a...
2. Samuel 19:12...nepřivedeme krále zpět?" Když se do králova domu doneslo, o čem mluvil celý Izrael, vzkázal král David...
2. Samuel 23:16...vodu z betlémské studny u brány. Vzali jidonesli Davidovi. Ten se ale odmítl napít, ale vylil ji...
1. Královská 2:28...v Šílu promluvil o domu Elího. Zpráva o tom se donesla i k Joábovi, který se také přiklonil k Adoniášovi...
1. Královská 17:13...ale nejdřív mi z toho připrav chlebovou plackudones mi ji. Potom připravíš jídlo sobě a synovi. Neboť...
1. Letopisů 11:18...vodu z betlémské studny u brány. Vzali jidonesli Davidovi. Ten se však odmítl napít, ale vylil ji...
1. Letopisů 19:5...a tak je poslal zpátky. Jakmile se Davidovi donesla zpráva o těch mužích, poslal jim naproti posly....
Ezdráš 7:15...Bohu Izraele přebývajícímu v Jeruzalémědoneseš na místo spolu se stříbrem a zlatem, jež získáš...
Ezdráš 8:30...za stříbro, zlato i náčiní, jež měli donést do Jeruzaléma, do domu našeho Boha. Dvanáctého dne...
Ester 1:17...krále Xerxe. Když se ta zpráva o královně donese všem ženám, přestanou si vážit svých manželů! Budou...
Ester 9:11...dne se počet zabitých v sídelním městě Súsách donesl ke králi. "V samotných Súsách," řekl král...
Jonáš 3:6...po největší oblékli pytlovinu. Když se ta zpráva donesla ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, svlékl si...
Jan 2:8...naplnili po okraj, řekl jim: "Teď nalévejtedoneste vrchnímu správci svatby." A tak to udělali. Jakmile...
Skutky 11:22...uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Zpráva o tom se donesla k církvi v Jeruzalémě, a tak do Antiochie vyslali...

Slova obsahující dones: dones (1) donese (2) doneseš (1) donesl (2) donesla (7) donesli (2) doneslo (5) doneste (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |