Domov

Hledám varianty 'domov' [ domovy (1) domovů (1) domovem (3) domovech (1) domova (7) domov (18) ]. Nalezen 31 verš.
Růt 1:9...mrtvým i ke mně. Kéž vám oběma Hospodin nový domov a manžela." Políbila je na rozloučenou, ale ony se...
Růt 3:1... Její tchyně Noemi pak řekla: "Musím ti najít domov, dcero, abys byla šťastná. Víš, že Boáz, s jehož...
1. Samuel 26:19...Hospodinem prokletí, protože teď vyhánějídomova v Hospodinově dědictví. Jako by řekli: ‚Běž sloužit...
Job 17:13...říkají: ‚Světlo blíží se!' Je-li mou nadějí domov ve hrobě, mám-li si ustlat lože v temnotě, mám-li...
Job 18:21...děs: ‚Ach, takový je tedy příbytek zlosynadomov neznaboha takhle dopadá!'" Job na to...
Job 27:21...vítr ho odnese kdovíkam, odvane ho daleko z jeho domova. Vrhne se na něj beze vší lítosti, právě když bude...
Job 27:23...mu svýma rukama, s pískotem vyžene ho z jeho domova.'" Stříbro své naleziště, zlato místo, kde...
Job 38:20...je dovést na jejich místa? Znáš stezku do jejich domova? Dávno ses narodil, jistě to znáš, délka tvého...
Job 39:6...Kdo jen to zvíře zbavil postrojů? Dal jsem mu za domov pustou planinu, jeho příbytkem je solná poušť. Může...
Žalmy 52:7...jazykem! Bůh však navždy porazí, chytne , z domova uchvátí, ze země živých vyhladí! séla Spravedliví...
Žalmy 68:11...jsi, osvěžoval jsi své zemdlené dědictví. V něm domov našly tvé zástupy, svou hojností jsi, Bože, chudé...
Žalmy 84:4...volají živému Bohu vstříc! Vždyť i ten vrabec domov , hnízdo si našla vlaštovka, aby vyvedla svá...
Žalmy 90:1... Po všechny věky jsi, Pane, byl vždy naším domovem. Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem...
Žalmy 104:17...Vrabci si na nich hnízda postaví, čáp si nachází domov na jedli. Vysoké hory patří kamzíkům, skály jsou...
Žalmy 132:5... svým víčkům nedám poklesnout, dokud nenajdu domov Hospodinu, příbytek Jákobovu Mocnému." O jeho Truhle...
Žalmy 135:21...Sionu je Hospodin veleben - Jeruzalém je jeho domovem! Haleluja! Haleluja! Oslavujte Hospodina, je tak...
Žalmy 140:12... z níž nikdo nevstane! pomlouvači ztratí svůj domov na zemi, násilníky dožene a srazí neštěstí! Vím to...
Přísloví 11:29...ale jak poupě pokvetou. Kdo boří vlastní domov, ten zdědí vítr, hlupák bude sloužit moudrému. Z...
Přísloví 14:1...ničemů zůstane o hladu. Moudrá žena buduje svůj domov, hloupá jej boří svýma rukama. Hospodina ctí, kdo...
Přísloví 15:27...slova laskavá. Kdo se chce obohatit, ten vlastní domov boří, kdo nenávidí úplatky, ten bude žít. Srdce...
Přísloví 27:8...vyplašený ze svého hnízda je člověk prchajícídomova. Olej a kadidlo oblažují srdce, přítel je vítanější...
Izaiáš 23:1... Ortel nad Týrem: Zámořské lodi, kvílejte - váš domov zničen je! Cestou ze země kyperské poznali, jak to je...
Izaiáš 32:16...les počítat. Na poušti pak bude právo přebývatdomovem spravedlnosti bude sad. Ovocem spravedlnosti bude...
Izaiáš 32:18... V pokojných příbytcích bude můj lid žít, v domovech plných bezpečí, v odpočinutí bez starostí. I kdyby...
Jeremiáš 4:20...je zničena. vlast je náhle v sutinách, můj domov je ten tam. Jak dlouho uvidím válečné prapory? Jak...
Jeremiáš 51:30... Síly je opustily, jsou jako ženy. Jejich domovy zapáleny, závory zlomeny. Běžec předhání běžce,...
Ezechiel 12:3...dne do vyhnanství. Před jejich očima odejdidomova pryč do vyhnanství. Snad tomu porozumí, i když jsou...
Micheáš 2:9...bojovně. Ženy v mém lidu vyháníte z útulných domovů a jejich děti navždy okrádáte o moji nádheru....
Sofoniáš 3:7...budeš ctít, teď se snad necháš poučit!' Jejich domov by pak nebyl zničen, nedopadl by na žádný trest....
1. Korintským 4:11...a žízní, chodíme v hadrech, snášíme rány, nemáme domov. Vlastníma rukama těžce pracujeme; když nám spílají,...
2. Petr 3:13...žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemidomov spravedlnosti. Nuže, milovaní, vyhlížejte to všechno...

Slova obsahující domov: bezdomovcům (1) domov (18) domova (7) domovech (1) domovem (3) domovinu (1) domoviny (2) domovského (2) domovů (1) domovy (1) edomova (2) edomovi (1) uvědomoval (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |