Domluvil

Hledám varianty 'domluvil' [ domluvit (1) domluvili (7) domluvil (17) domluví (1) domluveno (1) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 17:22...porodí příští rok touto dobou." A když s ním domluvil, vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal...
Genesis 37:18...ho zdálky, a ještě než k nim dorazildomluvili se, že ho zabijí. Řekli si spolu: "Podívejme,...
Exodus 31:18...dech." Když Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě Desky svědectví - kamenné desky psané...
Exodus 34:33...Hospodin mluvil na hoře Sinaj. Když k nim Mojžíš domluvil, přikryl si obličej rouškou. Kdykoli ale vstupoval...
Deuteronomium 31:1... Izákovi a Jákobovi, že jim ji . Když Mojžíš domluvil tato slova všemu Izraeli, řekl jim: "Je mi sto...
Deuteronomium 32:45... Byl s ním také Hošea, syn Nunův. A když Mojžíš domluvil všechna tato slova celému Izraeli, řekl jim:...
Soudců 10:18...se v Micpě. Velitelé gileádského vojska se spolu domluvili: "Kdo půjde jako první do boje s Amonci, ten bude...
Soudců 15:17...čelil, čelistí osla tisíc jich skolil!" Když domluvil, čelist odhodil a nazval to místo Ramat-lechi,...
Soudců 20:38...celé město ostřím meče. Izraelci měli se zálohou domluveno: " začne z města stoupat oblak dýmu, Izraelci...
1. Samuel 21:3...a čím jsem pověřil.' S mládenci jsem se domluvil, kde se sejdeme. Takže, co máš po ruce? Dej mi...
1. Samuel 24:17...se pře a obhájí před tebou!" Když David domluvil tuto řeč k Saulovi, Saul zvolal: "Je to tvůj hlas,...
Job 42:7...- v prachu a popelu činím pokání!" Když Hospodin domluvil tato slova k Jobovi, promluvil k Elifazovi...
Přísloví 12:1...poznání miluje poučení, jen tupý mezek si nedá domluvit. Dobrotivého zahrne Hospodin přízní, lstivého...
Izaiáš 65:24...Ještě než zavolají, jim odpovím; ještě než domluví, je vyslyším. Vlk a beránek se budou spolu pást,...
Jeremiáš 26:8...slova v Hospodinově chrámu. Jakmile ale Jeremiáš domluvil všechno, co mu Hospodin přikázal říci, vtom ho...
Daniel 2:9... co se mi zdálo, čeká vás jediný trest.' Domluvili jste se, že mi budete namlouvat lži a báchorky,...
Jonáš 1:7...si nás všimne a nezahyneme." Lodníci se pak domluvili: "Pojďme losovat, zjistíme, kvůli komu na nás...
Matouš 20:2...za svítání, aby najal dělníky na svou viniciDomluvil se s dělníky na denáru za den a poslal je na svou...
Matouš 26:1... ale spravedliví do věčného života." Když Ježíš domluvil všechna tato slova, řekl svým učedníkům: "Víte, že...
Matouš 26:48...kněží a starších lidu. Jeho zrádce si s nimi domluvil znamení: "Je to ten, kterého políbím. Toho se...
Marek 16:19...nemocné a ti se uzdraví." Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží...
Lukáš 5:4... Potom se posadil a učil zástupy z lodi. Když domluvil, řekl Šimonovi: "Jeď na hlubinu. Tam roztáhněte...
Lukáš 11:37... jako když lampa osvěcuje svým jasem." Když domluvil, jeden farizeus ho pozval k sobě na oběd. Ježíš...
Lukáš 20:14...před ním zastydí.' Když ho ale vinaři uvidělidomluvili se spolu: ‚Tohle je dědic. Zabijme ho, a dědictví...
Lukáš 22:4...Iškariotský, který patřil ke Dvanácti. Odešeldomluvil se s vrchními kněžími a s veliteli chrámové stráže...
Skutky 5:9...peněz?" "Ano, za tolik," odpověděla. "To jste se domluvili, že budete pokoušet Hospodinova Ducha?" řekl ...
Skutky 15:13...a zázraky skrze Bůh konal mezi pohany. Když domluvili, vzal si slovo Jakub: "Poslouchejte , bratři....

Slova obsahující domluvil: domluvil (17) domluvili (7) nedomluvil (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |