Domě

Hledám varianty 'domě' [ dům (319) domy (63) domům (2) domů (201) domu (471) domem (45) domech (23) domě (179) dome (33) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 12:1... ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a...
Genesis 12:15...ji před faraonem tak, že byla vzata do faraonova domu. Abramovi se díky vedlo velmi dobře - měl brav,...
Genesis 12:17...kvůli Abramově manželce Saraj bil faraona a jeho dům velikými ranami. Farao si proto Abrama zavolal. "Cos mi...
Genesis 14:14...318 vycvičených služebníků, narozených v jeho domě, a sledoval ty krále k Danu. Abram a jeho...
Genesis 15:2... co mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a svůj dům zanechám Eliezerovi z Damašku. Pohleď, nedal jsi mi...
Genesis 17:12... kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozenýdomě, tak koupený za peníze od kteréhokoli cizince, jenž...
Genesis 17:13...osm dní. Musí být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude smlouva na tvém...
Genesis 17:23...svého syna Izmaele a všechny narozené ve svém domě i všechny koupené za peníze, všechny, kdo byli v...
Genesis 17:27...téhož dne a všichni jeho domácí, jak narozenídomě, tak koupení od cizince za peníze, byli obřezáni s ním...
Genesis 18:33...s Abrahamem a odešel. Také Abraham se vrátil domů. Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v...
Genesis 19:2...a řekl: "Snažně prosím, páni moji, uchylte se do domu svého služebníka! Umyjete si nohy, přenocujete, a ...
Genesis 19:3...naléhal, uchýlili se k němu a vešli do jeho domu. Vystrojil jim tedy hostinu a napekl nekvašené chleby...
Genesis 19:4...chleby a oni jedli. Ale než ulehli, obklíčili dům obyvatelé města, sodomští muži od mladíků po starce,...
Genesis 19:10...dva však vystrčili ruce, vtáhli Lota k sobě do domu a dveře zase zavřeli. A ty muže u vchodu do domu, od...
Genesis 19:11...domu a dveře zase zavřeli. A ty muže u vchodu do domu, od nejmenších po největší, ranili slepotou, takže...
Genesis 20:13... A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem : Prokaž mi tuto laskavost....
Genesis 20:18...Sáře pevně zavřel každé lůno v Abimelechově domě. Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a Hospodin pro...
Genesis 24:2...tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi ve svém domě, který spravoval všechen jeho majetek: "Vlož ruku do...
Genesis 24:7...Abraham. "Hospodin, Bůh nebes, který vzaldomu mého otce a z vlasti, který ke mně mluvil a který...
Genesis 24:23...mi prosím, čí jsi dcera. Bylo by pro násdomě tvého otce místo k přenocování?" "Jsem dcera Betuele,...
Genesis 24:27...a věrnost a že vedl po této cestě domu příbuzných mého pána!" Dívka pak odběhla a vyprávěla...
Genesis 24:31...Proč bys stál venku? jsem připravil dům i místo pro velbloudy." Ten muž tedy vešel do domu a...
Genesis 24:32...i místo pro velbloudy." Ten muž tedy vešel do domu a odsedlal velbloudy. Lában dal velbloudům slámu a...
Genesis 24:38...Kananejců, v jejichž zemi bydlím, ale půjdeš do domu mého otce, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro...
Genesis 24:40...synovi vybral manželku z mého příbuzenstva, z domu mého otce. Budeš zproštěn přísahy, přijdeš-li k mým...
Genesis 28:2...kanaánských dcer. Vstaň a jdi do Padan-aramu, do domu Betuela, otce tvé matky, a tam si vyber manželku z...
Genesis 28:17...je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská brána!" Časně ráno pak Jákob...
Genesis 28:19...jeho vrchol olejem. To místo nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luz. Jákob tehdy...
Genesis 28:21... takže se v pokoji vrátím do svého otcovského domu, bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem...
Genesis 28:22...který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek." ...
Genesis 29:13...naproti. Objal ho, políbil a přivedl ho do svého domu. Když pak Jákob Lábanovi vyprávěl o všem, co se stalo,...
Genesis 30:25... řekl Jákob Lábanovi: "Propusť , se vrátím domů do své země. Dej mi ženy a děti, za něž jsem ti...
Genesis 30:30... Kdy se budu moci starat také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic,"...
Genesis 31:14...'" Ráchel a Léa mu odpověděly: "Copak mámedomě našeho otce ještě nějaký podíl nebo dědictví? Copak...
Genesis 31:30...musel odejít, protože ses roztoužil po otcovském domě. Proč jsi ale ukradl bohy?!" Jákob Lábanovi...
Genesis 31:37...jsi všechny věci, a cos našel z celého svého domu? Polož to zde před i své druhy, nás dva...
Genesis 31:41... mi i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za tvé...
Genesis 32:1...i dcery a požehnal jim. Potom odešel a vrátil se domů. Také Jákob odešel svou cestou a vtom se s ním setkali...
Genesis 33:17...zatímco Jákob se vydal k Sukotu. Tam si postavil dům a pro svůj dobytek zhotovil přístřešky. Proto se to...
Genesis 34:26...zabili ostřím meče. Vzali Dínu z Šechemova domu a odešli. Jákobovi synové pak přišli k pobitým a...
Genesis 34:29...jejich děti a ženy zajali a vše, co bylodomech, vyplenili. Jákob pak Šimeonovi a Levimu vyčetl:...
Genesis 34:30...proti mně, zabijí a budu vyhlazen - i můj dům!" Oni však řekli: "To měl s naší sestrou zacházet jako...
Genesis 35:15... kde k němu Bůh mluvil, nazval Bet-el, Boží dům. Potom z Bet-elu táhli dál. Když byli nedaleko...
Genesis 36:6... své syny a dcery a všechny, kdo žili v jeho domě, svůj dobytek a všechna svá zvířata - všechen svůj...
Genesis 38:11...Juda řekl své snaše Támar: "Zůstaň jako vdovadomě svého otce, dokud nedospěje můj syn Šela." (Řekl si...
Genesis 39:2...s Josefem, a tak se mu všechno dařilo a zůstaldomě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že...
Genesis 39:4... Nakonec ho Putifar ustanovil správcem svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Od chvíle...
Genesis 39:5...do rukou všechno, co měl. Od chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Díky Josefovi bylo Hospodinovo...
Genesis 39:9... co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemádomě větší pravomoc než ; neodepřel mi nic kromě tebe,...
Genesis 39:11...ji. Jednoho dne, když přišel dělat svou prácidomě, nebyl nikdo ze služebnictva doma. Tehdy ho chytila za...
Genesis 39:16...šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán. Tehdy mu vyprávěla: "Ten hebrejský otrok,...
Genesis 40:3...i na vrchního pekaře - a dal je do vězenídomě velitele stráže, na stejné místo v žaláři, kde byl...
Genesis 40:7...faraonových dvořanů uvězněných spolu s nímdomě jeho pána: "Proč se dnes tváříte tak nešťastně?"...
Genesis 41:10...rozhněval na své služebníky a dal do vězenídomě velitele stráže - a vrchního pekaře. i on jsme...
Genesis 41:40...a moudrý jako ty! Ty budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám ...
Genesis 41:51...na všechno strádání, na celý můj otcovský dům." Druhému pak dal jméno Efraim, Plodnost, neboť řekl:...
Genesis 43:16...nimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď ty muže do paláce, poraz dobytče a připrav je....
Genesis 43:19...na nádvoří tedy přistoupili ke správci Josefova domu a promluvili k němu: "Odpusť, pane, opravdu jsme sem...
Genesis 43:26... než Josef v poledne přijde. A když Josef přišel domů, předložili mu ten dar, který měli s sebou, a klaněli...
Genesis 44:1...ním napili. Josef potom přikázal správci svého domu: "Naplň vaky těch mužů jídlem, kolik jen unesou, a...
Genesis 44:4...vyšli kousek za město, Josef řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a je dostihneš, řekni...
Genesis 44:8...jsme našli navrchu svých vaků. Proč bychomdomě tvého pána kradli stříbro nebo zlato? U koho z tvých...
Genesis 45:8...on učinil faraonovým otcem, pánem celého jeho domu a vládcem nad celou egyptskou zemí. Pospěšte si tedy,...
Genesis 45:11...hladových let), abys netrpěl nouzí ty ani tvůj dům ani nic, co ti patří.' Vidíte na vlastní oči - i můj...
Genesis 46:27...Egyptě - 2 osoby. Celkem tedy přišlo z Jákobova domu do Egypta 70 osob. Juda byl vyslán napřed, aby od...
Genesis 47:14...zrní. Ty peníze Josef odváděl do faraonova domu. A když v Egyptě a Kanaánu došly peníze, přišli...
Exodus 7:23... neposlechl je. Farao se otočil a šel domů. Vůbec si to nevzal k srdci. Všichni Egypťané ale...
Exodus 7:28...bude plný žab; ty pak vylezou a vniknou do tvého domu, do tvé ložnice i do tvé postele, do domů tvých...
Exodus 8:5...modlit, a Hospodin ty žáby od tebe i od tvých domů odejme. Zůstanou jen v Nilu." "Zítra," odpověděl farao...
Exodus 8:7...Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby opustí tebe i tvé domy, dvořany i lid. Zůstanou jen v Nilu." Mojžíš s Áronem...
Exodus 8:9... Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a žábydomech, dvorech i na polích pošly. Shrabali je na spoustu...
Exodus 8:17...Na tebe, na tvé dvořany, na tvůj lid i do tvých domů vypustím mračna much. Domy Egypťanů i zemi pod jejich...
Exodus 8:20...'" A Hospodin tak učinil: Ve faraonově paláci, v domě jeho dvořanů a v celé egyptské zemi se objevila hustá...
Exodus 10:6... které vám raší na poli. Naplní tvé palácedomy všech tvých dvořanů i domy všech Egypťanů. Tví otcové...
Exodus 12:7...trochu krve a potřou obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. Tu noc budou jíst maso pečené...
Exodus 12:13... jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. udeřím na egyptskou zem, spatřím tu...
Exodus 12:15...chleby; hned první den odstraníte ze svých domů kvas. Kdokoli by mezi prvním a sedmým dnem jedl něco...
Exodus 12:19...jíst nekvašené chleby. Po sedm dní se ve vašich domech nenajde kvas. Kdokoli by jedl něco kvašeného, bude...
Exodus 12:22...z vás nesmí do rána vyjít ze dveří svého domu, neboť Hospodin půjde bít Egypt. Když spatří nade...
Exodus 12:23...ty dveře a nedovolí zhoubci vejít do vašich domů a ranit vás. Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné...
Exodus 12:27...oběť beránka Hospodinu, který v Egyptě ušetřil domy Izraelitů. Udeřil na Egypt, ale naše rodiny zachránil...
Exodus 12:30... V Egyptě propukl hrozný nářek, neboť nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. noci si dal zavolat Mojžíše a...
Exodus 12:46...ani nádeník. Musí být sněden v jednom domě - nic z jeho masa nevyneseš z domu ven. Nezlámete v...
Exodus 13:3...na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví, neboť Hospodin vás odtud vyvedl silou své...
Exodus 13:14...odpovíš mu: ‚Hospodin nás vyvedl z Egypta, z domu otroctví, silou své ruky. Když nás farao neústupně...
Exodus 16:31...tak lid sedmého dne odpočívalDům Izraele pak ten pokrm nazval mana. Byl jako semeno...
Exodus 19:3...na něj z hory zavolal: "Toto promluvíšdomu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: ‚Sami jste viděli,...
Exodus 20:2...Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne...
Exodus 20:17...o svém bližním. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka,...
Exodus 22:6...úschovy peníze nebo cenné předměty a bude todomu toho muže ukradeno, jestliže bude zloděj nalezen,...
Exodus 22:7...zloděj nalezen nebude, přivedou majitele domu před Boha, aby odpřisáhl, že nevztáhl ruku na majetek...
Exodus 23:19...nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky...
Exodus 34:26...nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky...
Exodus 40:38...oblak a v noci v něm byl oheň, před očima celého domu Izraele, na všech jejich cestách. Hospodin zavolal...
Leviticus 10:6...Bůh nerozhněval na celou obec! Vaši bratři, celý dům Izraele, budou oplakávat ty, jež Hospodin sežehl. Vy...
Leviticus 14:34...kterou vám dávám do vlastnictví, a na některý dům v zemi dopustím ránu malomocenství, přijde majitel...
Leviticus 14:35...zemi dopustím ránu malomocenství, přijde majitel domu a oznámí knězi: ‚Zdá se, že můj dům je napaden ranou.'...
Leviticus 14:36...kněz přijde ránu prohlédnout, přikáže, aby byl dům vyprázdněn, aby nic z toho domu nebylo nečisté. Teprve...
Leviticus 14:37...dům. Prohlédne ránu: Je-li na stěnách domu rána, totiž nazelenalé nebo narudlé důlky napohled...
Leviticus 14:38...hlubší než okolní stěna, vyjde kněz před vchod domu a na sedm dní dům uzavře. Sedmého dne se kněz vrátí a...
Leviticus 14:39...ránu znovu prohlédne: Šíří-li se rána po stěnách domu, přikáže, aby napadené kameny byly vyňaty a vyhozeny...
Leviticus 14:41...na nečisté místo venku za městem. Vnitřek domu pak nechá na všech stranách oškrábat. Hlínu, kterou...
Leviticus 14:42...nahradí jinými; vezme se také jiná hlínadům se znovu vymaže. Vrátí-li se však rána a vypukne na...
Leviticus 14:43...znovu vymaže. Vrátí-li se však rána a vypukne na domě i po vyjmutí kamenů, vyškrabání a novém vymazání domu,...
Leviticus 14:44...přijde kněz a ránu prohlédne: Šíří-li se rána po domě, je na domě zhoubné malomocenství; je nečistý. Dům se...
Leviticus 14:45... je na domě zhoubné malomocenství; je nečistýDům se musí zbořit. Kamení, dříví i všechna hlína toho domu...
Leviticus 14:46...na nečisté místo venku za městem. Kdo by do toho domu vešel v době, kdy bude uzavřen, bude nečistý do...
Leviticus 14:47...uzavřen, bude nečistý do večera. Kdo by v tom domě spal, vypere svůj oděv; také ten, kdo by v tom domě...
Leviticus 14:48...kněz přijde, ránu prohlédne a uvidí, že sedomě po jeho vymazání nešíří, prohlásí dům za čistý. Rána...
Leviticus 14:49... prohlásí dům za čistý. Rána se zhojila. Aby dům očistil od hříchu, vezme dva ptáky, kus cedrového dřeva...
Leviticus 14:51...ptáka s pramenitou vodou a sedmkrát stříkne na dům. Poté, co krví zabitého ptáka, pramenitou vodou, živým...
Leviticus 14:52...dřevem, yzopem a šarlatovou látkou očistí dům od hříchu, vypustí živého ptáka za městem do kraje. Tak...
Leviticus 14:53... vypustí živého ptáka za městem do kraje. Tak za dům vykoná obřad smíření a ten bude čistý." Toto je zákon o...
Leviticus 14:55...jde o prašivinu, o malomocenství na oděvu či na domě, otok, vyrážku či světlou skvrnu...
Leviticus 16:6... aby jím vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům. Potom Áron vezme oba kozly a postaví je před Hospodina...
Leviticus 16:11... aby vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům, zabije ho jako oběť za hřích. Nabere plnou kadidelnici...
Leviticus 16:17... Tam vykoná obřad smíření za sebe a za svůj dům i za celé izraelské shromáždění. Potom vyjde k oltáři,...
Leviticus 17:3...Izraelitům: Toto přikázal Hospodin: Kdokolidomu Izraele by zabil kus hovězího dobytka, ovci nebo kozu...
Leviticus 17:8...vaše pokolení. Dále jim řekneš: Kdokolidomu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by...
Leviticus 17:10...člověk bude vyobcován ze svého lidu. Kdokolidomu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by...
Leviticus 22:11...z toho jíst smí; rovněž otroci narození v jeho domě smí jíst z jeho pokrmu. Pokud se kněžská dcera provdá...
Leviticus 22:13...nebo ji její muž zapudí a vrátí se bezdětná do domu svého otce, smí jíst z pokrmu svého otce jako za svého...
Leviticus 22:18... k jeho synům a ke všem Izraelitům: Kdokolidomu Izraele nebo z přistěhovalců žijících v Izraeli...
Leviticus 25:29...ke svému vlastnictví. Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho vykoupení,...
Leviticus 25:30...vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil, i jeho potomkům...
Leviticus 25:31...natrvalo. Nebude vydán ani v létě milostiDomy v osadách, jež nejsou obehnány hradbou, se však budou...
Leviticus 25:32...bude právo levitů na vykoupení jejich městských domů trvalé. I kdyby prodaný dům v jejich městě nikdo z...
Leviticus 25:33...jejich městských domů trvalé. I kdyby prodaný dům v jejich městě nikdo z levitů nevykoupil, bude v létě...
Leviticus 27:14...určené ceně ještě pětinu. Zasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu, ...
Leviticus 27:15... při tom zůstane. Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě...
Numeri 1:2...izraelskou obec podle jejich rodů a otcovských domů; pořiďte jmenný seznam všech mužů. Ty a Áron započtete...
Numeri 1:4...jeden muž, který je hlavou svého otcovského domu. Toto jsou jména mužů, kteří vám budou stát po boku: z...
Numeri 1:18...obec ke sčítání podle jejich rodů a otcovských domů. Všichni od dvaceti let výše byli jeden po druhém...
Numeri 1:20... podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů...
Numeri 1:22...Šimeona podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů...
Numeri 1:24...Gáda podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:26...Judy podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:28...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:30...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:32...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:34...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:36...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:38...Danovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:40...Ašerovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:42...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:44...vůdci sečetl, po jednom z každého otcovského domu. Celkový počet všech bojeschopných Izraelitů od...
Numeri 1:45...let výše, započtených podle jejich otcovských domů: Úhrnem bylo sečteno 603 550 mužů...
Numeri 2:2...při svém praporu, pod korouhví svých otcovských domů; táboří vpovzdálí okolo Stanu setkávání." Vepředu,...
Numeri 2:32...je součet synů Izraele podle jejich otcovských domů. Celkem jich v oddílech všech uskupení bylo 603 550...
Numeri 2:34...a tak táhli, každý podle svých rodů při domě svých otců. Toto je příběh Árona a Mojžíše v době,...
Numeri 3:15..."Sečti Leviho syny podle jejich otcovských domů a rodů; sečti všechny muže od stáří jednoho měsíce."...
Numeri 3:20... Toto jsou levitské rody podle svých otcovských domů. Z Geršona vzešel rod libnijský a šimeiský; to jsou...
Numeri 3:24...na západní straně. Vůdcem geršonského otcovského domu byl Eljasaf, syn Laelův. Geršonovi synové dostali ve...
Numeri 3:30...na jižní straně Příbytku. Vůdcem otcovského domu kehatských rodů byl Elicafan, syn Uzielův. Dostali do...
Numeri 3:35...mužů starších jednoho měsíce. Vůdcem otcovského domu merarijských rodů byl Curiel, syn Abichailův. Tábořili...
Numeri 4:2...z řad synů Leviho podle jejich rodů a otcovských domů. Započti každého ve věku od třiceti do padesáti let,...
Numeri 4:22...také Geršonovy syny podle jejich otcovských domů a rodů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let...
Numeri 4:29...rovněž sečti podle jejich rodů a otcovských domů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo...
Numeri 4:34...Kehatovy syny podle jejich rodů a otcovských domů. Započítal ve věku od třiceti do padesáti let každého,...
Numeri 4:38...byli sečteni podle svých rodů a otcovských domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý...
Numeri 4:40... Jejich součet po jejich rodech a otcovských domech činil 2 630. Toto je součet geršonských rodů, součet...
Numeri 4:42...rody byly sečteny podle svých rodů a otcovských domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý...
Numeri 4:44... Jejich součet po jejich rodech a otcovských domech činil 3 200. Toto je součet merarijských rodů, které...
Numeri 4:46...všechny levity podle jejich rodů a otcovských domů, všech, kdo byli ve věku od třiceti do padesáti let...
Numeri 12:7...je to však jiné, jemu byl svěřen můj celý dům! S ním rozmlouvám tváří v tvář, zřetelně, a ne v...
Numeri 18:1..."Ty a tvoji synové spolu s celým tvým otcovským domem ponesete zodpovědnost za přestupky vůči svatyni. Za...
Numeri 18:11...a dcerám. Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistý. Všechen nejlepší olej a všechno nejlepší víno i...
Numeri 18:13...tobě. Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistý. Cokoli by v Izraeli propadlo Hospodinu,...
Numeri 20:29... Když celá obec viděla, že Áron zemřel, celý dům Izraele ho oplakával po třicet dní. Když aradský král,...
Numeri 22:18...odpověděl: "I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz...
Numeri 22:34...do cesty. Pokud se ti ta věc nelíbí, vrátím se domů." Hospodinův anděl Balaámovi řekl: "Jdi s těmi muži;...
Numeri 24:11...potřetí jen žehnáš a žehnáš! Hned zmiz, vrať se domů! Říkal jsem: ‚Zahrnu poctami,' ale Hospodin o tu...
Numeri 24:13...jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit Hospodinův...
Numeri 24:14...- řeknu jen to, co řekne Hospodin'? Hned odejdu domů ke svým, ale ještě ti povím, jak ten lid v budoucnu...
Numeri 24:25...věčná záhuba!" Nato Balaám vstal a odešel zpátky domů. Rovněž Balák odešel svou cestou. Když Izrael pobýval...
Numeri 25:6...očima Mojžíše i celé izraelské obce si přivedl domů Midiánku. Když to spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna...
Numeri 26:2...let výše započtěte podle jejich otcovských domů každého, kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje."...
Numeri 30:4... co slíbil. Když se mladá žena, dosud žijícídomě svého otce, zaváže Hospodinu nějakým slibem nebo...
Numeri 30:11...) Složí-li žena slib nebo se zaváže přísahoudomě svého muže, pak, pokud její muž nic nenamítne, o...
Numeri 30:17...otce a jeho mladé dcery, která ještě žije v jeho domě. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:...
Numeri 32:18...městech, chráněny před obyvateli země. My se ale domů nevrátíme, dokud se každý syn Izraele neujme svého...
Numeri 35:32... nepřijímejte výkupné, chtěl-li by se vrátit domů dříve, než zemře nejvyšší kněz. Neposkvrňujte zemi, v...
Deuteronomium 5:6...Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne...
Deuteronomium 5:21...svého bližního. Nezáviď svému bližnímu jeho dům, jeho pole, otroka, děvečku, býka ani osla - nezáviď...
Deuteronomium 6:9...a jako pásek na čelo. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány. Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země...
Deuteronomium 6:11...v veliká a krásná města, která jsi nestavěldomy plné všeho dobrého, které jsi neplnil, vykopané studny...
Deuteronomium 6:12...na Hospodina, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Hospodina, svého Boha, budeš ctít, jemu...
Deuteronomium 7:8...vyvedl vás Hospodin mocnou rukou a vykoupil domu otroctví, z ruky egyptského krále faraona. Věz tedy,...
Deuteronomium 7:26... je to ohavnost! Nesmíš si tu ohavnost přinést domů, jinak propadneš klatbě jako ona. Budeš se štítit a...
Deuteronomium 8:12... se najíš do sytosti, postavíš krásné domy a zabydlíš se v nich, se tvůj skot a brav rozmnoží,...
Deuteronomium 8:14... svého Boha. To on vyvedl z Egypta, z domu otroctví! To on provedl velikou a hroznou pouští...
Deuteronomium 11:20...uléháš anebo vstáváš. Napiš je na veřejích svého domu i na svých branách. Pak budete vy i vaši synové žít...
Deuteronomium 13:6...Boha, který vás vyvedl z Egypta a vykoupil vásdomu otroctví. Odstraň ze svého středu zlo - vždyť ten...
Deuteronomium 13:11... tvého Boha, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví! o tom uslyší všechen Izrael, přijde na ...
Deuteronomium 16:7... tvůj Bůh, vyvolí, a ráno se vydej zpátky domů. Po šest dní budeš jíst nekvašené chleby. Sedmého dne...
Deuteronomium 19:1...vyženeš a usadíš se v jejich městech a v jejich domech, odděl si uprostřed země, kterou ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 20:5...k lidu promluví správcové: "Kdo postavil nový dům a ještě se tam nenastěhoval? se vrátí domů, aby snad...
Deuteronomium 20:6...vinici a ještě neokusil její ovoce? se vrátí domů, aby snad nepadl v boji a její ovoce neokusil někdo...
Deuteronomium 20:7...se ženou, ale ještě si ji nevzal? se vrátí domů, aby snad nepadl v boji a nevzal si ji někdo jiný."...
Deuteronomium 20:8..."Kdo se bojí? Kdo je malomyslný? se vrátí domů, aby jeho bratři neztratili odvahu jako on." Teprve...
Deuteronomium 21:12...po , smíš si ji vzít za ženu. si ji odvedeš domů, oholí si hlavu, ostříhá nehty a svlékne šaty, v nichž...
Deuteronomium 21:13...šaty, v nichž byla zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat svého otce a matku. Teprve...
Deuteronomium 22:2...poblíž anebo ho neznáš, přiveď to zvíře k sobě domů, u tebe zůstane, dokud se po něm tvůj bratr nebude...
Deuteronomium 22:8...a byl jsi dlouho živ. Když budeš stavět nový dům, udělej na střeše zábradlí. Kdyby z totiž někdo...
Deuteronomium 22:21...důkaz panenství, ji vyvedou ke vchodu do domu jejího otce a muži toho města ji ukamenují k smrti...
Deuteronomium 23:19... coury ani mzdu toho psa nesmíš přinést do domu Hospodina, svého Boha, k naplnění jakéhokoli slibu....
Deuteronomium 24:1...list, ho do ruky a pošle ji pryčdomu. Ona se po odchodu z jeho domu vdá za jiného muže...
Deuteronomium 24:2...a pošle ji pryč z domu. Ona se po odchodu z jeho domu vdá za jiného muže, ale ten si ji také zprotiví,...
Deuteronomium 24:3... rozlukový list, ho do ruky a pošle jidomu. Anebo tento její druhý manžel zemře. Její původní...
Deuteronomium 24:5...k žádné službě. Na jeden rok je uvolněn domů pro potěšení ženy, kterou si vzal. Nikdo nesmí vzít do...
Deuteronomium 24:10...bližnímu poskytovat půjčku, nevstupuj do jeho domu, aby sis vybral zástavu. Zůstaň venku, než ti věřitel...
Deuteronomium 26:13... svým Bohem, prohlásíš: "Vynesl jsemdomu, co bylo svaté, a dal jsem to levitovi, přistěhovalci,...
Deuteronomium 28:30...se s ženou a jiný muž ji zneuctí; postavíš si dům, a nebudeš v něm bydlet; vysázíš vinici, a neokusíš...
Deuteronomium 32:25...je potká hadí jed! V ulicích bude řádit meč, v domech zavládne hrůza nad mládencem i děvčetem, nad...
Jozue 2:1...zem, a zvláště Jericho." Šli tedy a vstoupili do domu jedné nevěstky jménem Rachab, kde přespali. Králi...
Jozue 2:3... co k tobě přišli, ty, co vstoupili k tobě do domu! Přišli proslídit celou zem!" Ta žena ale oba muže...
Jozue 2:15...věrně." Spustila je tedy oknem po provaze; její dům byl totiž v hradební zdi, takže bydlela na hradbách....
Jozue 2:18... kterým jsi nás spustila, a neshromáždíš k sobě domů svého otce, matku, sourozence a celou rodinu svého...
Jozue 2:19...svého otce. Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého domu, jeho krev padne na jeho hlavu, a my budeme bez viny....
Jozue 6:17...Rachab zůstane naživu a s i všichni v jejím domě, protože ukryla posly, které jsme vyslali. Jenom se...
Jozue 6:22...v zemi na výzvědách, ale Jozue řekl: "Jděte do domu nevěstky a vyveďte ji odtud i se všemi, kdo k ...
Jozue 6:24...i železné předměty dali do pokladu Hospodinova domu. Nevěstku Rachab s rodinou jejího otce a se všemi, kdo...
Jozue 9:23...otročit: Budou z vás dřevaři a nosiči vody pro dům mého Boha." Na to Jozuovi odpověděli: "Tvým služebníkům...
Jozue 17:17...Jozue na to Efraimovi a Manasesovi z Josefova domu řekl: "Jste početný lid a máte velkou sílu. Nezůstane...
Jozue 18:5... Juda zůstane ve svých hranicích na jihudům Josefův zůstane ve svých hranicích na severu. těch...
Jozue 20:6...tehdy se ten, kdo zabil, bude moci vrátit zpět domů do města, odkud uprchl." Vyčlenili tedy Kedeš v...
Jozue 21:45... Ze všech těch dobrých slov, která Hospodin řekl domu Izraele, ani jediné neselhalo; vše se splnilo. Tehdy...
Jozue 22:4...odpočinutí, jak jim slíbil, vraťte se i vy domů do své vlastní země, kterou vám v Zajordání dal...
Jozue 22:6...jim Jozue požehnal, propustil je a oni se vydali domů. Polovině kmene Manases dal Mojžíš dědictví v Bášanu,...
Jozue 22:7...na západním břehu Jordánu. Když je Jozue posílal domů, požehnal jim a řekl: "Vraťte se domů s velikým...
Jozue 22:8...posílal domů, požehnal jim a řekl: "Vraťte se domů s velikým bohatstvím, s velkým množstvím dobytka, se...
Jozue 22:14...ním deset vůdců, po jednom z každého otcovského domu ze všech izraelských pokolení. Každý byl mezi...
Jozue 24:15...bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. a můj dům však budeme sloužit Hospodinu." Lid mu odpověděl:...
Jozue 24:17...Bůh! To on nás a naše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví. On před našima očima konal ta veliká znamení...
Soudců 1:35...v Ajalonu i v Šaalbimu. Teprve když vzrostla moc domu Josefova, byli podrobeni nuceným pracím. Emorejská...
Soudců 4:17...Chebera. Mezi chacorským králem Jabínemdomem Kenijce Chebera totiž vládl mír. Jael vyšla Siserovi...
Soudců 6:8... jsem vás vyvedl z Egypta, vytáhl jsem vásdomu otroctví. Vytrhl jsem vás z ruky Egypťanů i z rukou...
Soudců 6:15...v Manasesovi nejubožejší a sám jsem v rodném domě poslední." "Ano, ale budu s tebou, takže pobiješ...
Soudců 6:19..."Počkám, dokud se nevrátíš." Gedeon šel domů a připravil kůzle a nekvašené chleby z jedné efy mouky...
Soudců 7:3...provolej: ‚Kdo obavy nebo strach, se vrátí domů a odejde z pohoří Gilboa!'" 22 000 mužů se tehdy...
Soudců 7:7...ti Midiánce do rukou. Zbytek vojska může jít domů." Gedeon tedy poslal zbytek Izraelců domů a ponechal...
Soudců 7:8...jít domů." Gedeon tedy poslal zbytek Izraelců domů a ponechal si jen těch tři sta mužů. Ti převzali od...
Soudců 8:27...modlářsky smilnit, takže se Gedeonovi i jeho domu stal pastí. Midián se ale před syny Izraele musel...
Soudců 8:29...let. Jerub-baal, syn Joašův, se pak vrátil domů a bydlel tam. Gedeon měl sedmdesát synů, kteří vzešli...
Soudců 8:35...okolních nepřátel. Neprojevili ani oddanost domu Jerub-baala Gedeona, přes všechno dobrodiní, které...
Soudců 9:5... kteří mu dělali doprovod. Pak odešel do domu svého otce v Ofře a na jednom kameni tam povraždil...
Soudců 9:16...Zachovali jste se dobře k Jerub-baalovi a jeho domu? Zachovali jste se k němu, jak si zasloužil? Můj otec...
Soudců 9:18...Midiánců. Vy jste ale dnes povstali proti jeho domu, povraždili jste sedmdesát jeho synů na jednom kameni...
Soudců 9:19...jste se dnes zachovali k Jerub-baalovi a jeho domu oddaně a čestně, radujte se z Abimelecha a on se...
Soudců 9:55...uviděli, že Abimelech je mrtev, vrátili se každý domů. Tak Bůh Abimelechovi odplatil zločin, který spáchal...
Soudců 10:9...Jordán, aby napadli také Judu, Benjamínadům Efraimův. Na Izrael přišlo veliké soužení. Synové...
Soudců 11:2... Když její synové vyrostli, Jiftacha vyhnali: "V domě našeho otce nemáš co dědit!" řekli mu. "Jsi přece syn...
Soudců 11:7..."Copak jste z nenávisti nevyhnalidomu mého otce? Proč teď jdete za mnou?! Protože jste v...
Soudců 11:19...řekl: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí k nám domů.' Sichon ale Izraeli nevěřil, že jeho územím jen...
Soudců 11:31..."Jestli mi vydáš Amonce do rukou a vrátím se domů jako vítěz, první, co mi vyjde ze vrat naproti,...
Soudců 11:34...před syny Izraele pokořit. Jiftach se vracel domů do Micpy a hle, kdo mu vychází naproti - jeho dcera...
Soudců 12:1...Amoncům?" vyčítali Jiftachovi. "Zapálíme ti dům nad hlavou!" Jiftach jim odpověděl: " a můj lid jsme...
Soudců 14:15...ze svého muže řešení hádanky. Jinak i s domem tvého otce upálíme. To jste nás sem pozvali, abyste...
Soudců 14:19...hádanku. Rozpálen hněvem se pak vrátil do domu svého otce. Samsonovu ženu pak dostal jeden z jeho...
Soudců 17:4... který z něj odlil modlu. Tu pak měl Míkajášdomě. Tento muž, Míka, měl doma svatyni. Vyrobil také efod...
Soudců 17:8...do Efraimských hor a doputoval k Míkovu domu. "Odkud jdeš?" zeptal se ho Míka. "Jsem levita z...
Soudců 17:12...dělal kněze, a ten levitský mladík bydlel v jeho domě. Míka si říkal: "Teď ke mně Hospodin určitě bude...
Soudců 18:2...zem." Dorazili do Efraimských hor, k Míkovu domu, a tak tam přenocovali. Když k tomu domu přišli blíž,...
Soudců 18:3...Míkovu domu, a tak tam přenocovali. Když k tomu domu přišli blíž, poznali po hlase toho levitského mladíka....
Soudců 18:13...šli do Efraimských hor a dorazili k Míkovu domu. Vtom se ozvalo těch pět mužů, kteří propátrali kraj...
Soudců 18:14...propátrali kraj Laiš. "Víte, co je tamhle v těch domech?" řekli svým bratrům. "Efod, bůžkové a odlitá modla!...
Soudců 18:15... co teď máte dělat." Odbočili tam a vešli do domu toho levitského mladíka (totiž do Míkova domu)....
Soudců 18:18...sty muži v plné zbroji. Těch pět vešlo do Míkova domu a vzali modlu, efod, bůžky i ten odlitek. "Co to...
Soudců 18:22...nechali jít v čele. Když byli od Míkova domu dost daleko, seběhli se Míkovi sousedé a Danovce...
Soudců 18:26...silnější než on, a tak se otočil a vrátil se domů. Tak vzali ten Míkův výtvor i jeho kněze a přitáhli na...
Soudců 18:31...udělat, tam udržovali celou dobu, kdy stál Boží dům v Šílu. Izrael byl tenkrát bez krále. Hluboko v...
Soudců 19:2... ale ta se s ním pohádala a odešla od něj do domu svého otce v judském Betlémě. Když tam byla nějaké...
Soudců 19:9...si přivstanete, vydáte se na cestu a dorazíte domů." On tam ale nehodlal strávit další noc, a tak se...
Soudců 19:15... ale nikdo je na noc nepozval k sobě domů. A hle, jeden stařík se večer vracel z práce na poli....
Soudců 19:18... "Šel jsem do judského Betléma a teď se vracím domů. Nikdo ale k sobě nepozval. Máme slámu i obrok pro...
Soudců 19:21... Jen prosím nenocuj tady venku." Vzal je k sobě domů, nasypal oslům, umyli si nohy a pak jedli a pili. A...
Soudců 19:22...a pak jedli a pili. A jak si tak hověli, náhle dům obstoupili místní ničemové. Začali tlouct do dveří a...
Soudců 19:26...vrátila. do rozednění zůstala ležet u dveří domu, kde byl její pán. Její pán ráno vstal, otevřel dveře...
Soudců 19:27...byl její pán. Její pán ráno vstal, otevřel dveře domu, aby vyrazil na cestu, a hle - jeho družka leží u...
Soudců 19:28... Naložil ji tedy na osla, sebral se a šel domů. Když dorazil domů, vzal nůž a rozřezal svou družku i...
Soudců 19:29...tedy na osla, sebral se a šel domů. Když dorazil domů, vzal nůž a rozřezal svou družku i s kostmi na dvanáct...
Soudců 20:5...měšťané ale tu noc napadli. Obklíčili domě a chtěli zavraždit. Mou družku znásilnili tak, že...
Soudců 20:8...jako jeden muž se slovy: "Nikdo z nás nepůjde domů, nikdo se nevrátí do svého příbytku. S Gibejí naložíme...
Růt 1:8..." řekla tehdy oběma svým snachám, "vraťte se domů ke svým matkám. Kéž je k vám Hospodin laskav, jako...
Růt 4:11... Kéž Hospodin , aby žena přicházející do tvého domu byla jako Ráchel a Léa, které společně zbudovaly dům...
Růt 4:12...skrze tuto dívku dopřeje potomstvo, aby tvůj dům byl jako dům Perese, jehož porodila Támar Judovi!" Boáz...
1. Samuel 1:19... a když se poklonili Hospodinu, vydali se zpátky domů do Rámy. Elkána se pak se svou ženou Hanou miloval a...
1. Samuel 2:11...svého pomazaného pozvedne!" Elkána se pak vrátil domů do Rámy, ale chlapec zůstal u kněze Elího, aby sloužil...
1. Samuel 2:20... které odevzdala Hospodinu." A tak se vraceli domů. Hospodin pak Hanu navštívil svou milostí, takže...
1. Samuel 2:27...tvého praotce, když ještě byli otroci faraonova domu v Egyptě? Právě jeho jsem si ze všech izraelských...
1. Samuel 2:30...Hospodin, Bůh Izraele: Ano, řekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský rod zůstanou v službě navěky. Teď...
1. Samuel 2:31...moc a moc tvého otcovského rodu! Nikdo v tvém domě se nedočká stáří. Uvidíš soužení, jež dolehne na můj...
1. Samuel 2:35...mého srdce a podle duše. Jemu zbuduji trvalý dům a zůstane ve službě před mým pomazaným navždycky. Každý...
1. Samuel 2:36...navždycky. Každý, kdo bude zanechán z tvého domu, se mu půjde poklonit za kousek stříbra, za bochník...
1. Samuel 3:12...na Elího všechno, co jsem vyslovil proti jeho domu, od začátku do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům...
1. Samuel 3:13...od začátku do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům navěky odsoudím kvůli provinění, o kterém věděl: Jeho...
1. Samuel 3:14...rouhali a on jim v tom nezabránil. Proto o Elího domě přísahám: Vina Elího domu nebude nikdy přikryta žádnou...
1. Samuel 4:10... Izrael byl poražen a rozutekli se každý domů. Byla to hrozná porážka; z Izraele padlo 30 000 pěších...
1. Samuel 6:7...do vozu a jejich telata od nich odveďte domů. Vezměte Hospodinovu truhlu, naložte ji na vůz, ty...
1. Samuel 7:1...truhlu si odnesli. Vešli s do Abinadabova domu na kopci a posvětili jeho syna Eleazara, aby ji...
1. Samuel 7:2...mnoho let. Po dvaceti letech, když se celý dům Izraele roztoužil po Hospodinu, promluvil Samuel k...
1. Samuel 7:3...po Hospodinu, promluvil Samuel k celému domu Izraele: "Obracíte-li se k Hospodinu celým srdcem,...
1. Samuel 8:22..." Samuel pak Izraelcům řekl: "Vraťte se všichni domů." Byl jeden muž z Benjamína, jmenoval se Kíš, syn...
1. Samuel 10:13...Když ho prorocké vytržení opustilo, odešel domů. "Kde jste chodili?" ptal se Saulův strýc Saula a jeho...
1. Samuel 10:25...Hospodinem. Potom Samuel propustil všechen lid domů. Také Saul odešel domů do Gibeje, doprovázen oddílem...
1. Samuel 10:26...propustil všechen lid domů. Také Saul odešel domů do Gibeje, doprovázen oddílem bojovníků, jejichž srdcí...
1. Samuel 13:2...v benjamínské Gibeji. Zbytek lidu poslal zpátky domů. Jonatan pobil filištínskou posádku v Gebě. Filištíni...
1. Samuel 15:34... Potom Samuel odešel do Rámy a Saul se vrátil domů do Gibeje Saulovy. Samuel pak Saula do smrti...
1. Samuel 18:2...přijal Davida k sobě do služby a ho nepouštěl domů k otci. Jonatan s Davidem uzavřel smlouvu, neboť ho...
1. Samuel 19:9...dali na útěk. Jednou, když Saul seděl ve svém domě s kopím v ruce, přišel na něj zlý duch od Hospodina....
1. Samuel 19:11...a ještě noci uprchl. Saul poslal k Davidovu domu své muže, aby ho hlídali. Ráno ho chtěl nechat zabít....
1. Samuel 20:6...‚David prosil o svolení, aby mohl rychle domů do Betléma, protože tam jejich rod koná výroční oběť.'...
1. Samuel 20:15...zemřu, neodvracej nikdy svou laskavost od mého domu. Hospodin vyhladí všechny Davidovy nepřátele ze...
1. Samuel 20:16...ze země!" Tak Jonatan uzavřel smlouvudomem Davidovým: "Hospodin zúčtuje s Davidovými...
1. Samuel 21:16... aby mi tu bláznil? Tenhle mi vejít do domu?" Tak odtamtud David unikl a ukryl se v jeskyni...
1. Samuel 22:14... velitel tvé tělesné stráže a požívá úcty tvého domu. Copak jsem se o něm dnes radil s Bohem poprvé?...
1. Samuel 23:18... David pak zůstal v Choreši a Jonatan se vrátil domů. K Saulovi do Gibeje se ale vypravili Zifejci a řekli:...
1. Samuel 24:23..." David to Saulovi odpřisáhl. Saul pak odešel domů a David se svými muži vystoupil do skalní pevnosti. ...
1. Samuel 25:17... co bys měla udělat, protože náš pán i celý jeho dům se řítí do neštěstí. Jenže je to takový ničema, že s...
1. Samuel 25:28... Hospodin mému pánu jistě zbuduje trvalý dům, neboť můj pán vede Hospodinovy boje a za celou tu dobu...
1. Samuel 25:35... co mu přinesla, a řekl : "Vrať se v pokoji domů. Uvidíš, že jsem poslechl a vyhověl jsem ti."...
1. Samuel 26:25...David šel potom dál svou cestou a Saul se vrátil domů. David si ale pomyslel: "Teď mohu kdykoli Saulovou...
2. Samuel 1:12...Jonatanovi, kvůli Hospodinovu vojsku a kvůli domu Izraele, že padli mečem. Potom se David mladíka, který...
2. Samuel 2:4...judští muži, aby Davida pomazali za krále nad domem judským.Když pak bylo Davidovi oznámeno: "Obyvatelé...
2. Samuel 2:7...a silní. Váš pán Saul je mrtev, ale judský dům si za svého krále pomazal ." Saulův vojevůdce Abner,...
2. Samuel 2:10...ve věku čtyřiceti let a kraloval dva rokyDům Judy ale následoval Davida. David kraloval nad domem...
2. Samuel 2:11...Judy ale následoval Davida. David kraloval nad domem Judy v Hebronu sedm let a šest měsíců. Abner, syn...
2. Samuel 3:1... za svítání dorazili do Hebronu. Boj mezi domem Saulovým a Davidovým byl dlouhý. David byl stále...
2. Samuel 3:6...se Davidovi narodili v Hebronu. Během boje mezi domem Saulovým a Davidovým získával Abner v Saulově domě...
2. Samuel 3:8...nějaká judská psí hlava?" odpověděl. "Doteď jsem domu tvého otce Saula, jeho bratrům i přátelům prokazoval...
2. Samuel 3:10...mu přísahal Hospodin - že království bude odňato domu Saulovu a Davidův trůn bude nastolen nad Izraelem i...
2. Samuel 3:19... aby s Davidem probral vše, co Izrael a celý dům Benjamínův považoval za správné. Když Abner přišel s...
2. Samuel 3:29...Joába a na celý jeho otcovský rod! v Joábově domě nikdy nechybí muž trpící výtokem, malomocný, kulhající...
2. Samuel 4:5... Rechab a Baana, se vypravili do Iš-bošetova domu. Dorazili tam kolem poledne, v době, kdy kvůli horku...
2. Samuel 4:6... Rechab a jeho bratr Baana vstoupili do domu, jako by si šli pro pšenici, bodli ho do břicha a...
2. Samuel 4:7...ho do břicha a utekli. Když totiž vnikli do domu, spal na lůžku ve své ložnici. Ubodali ho k smrti,...
2. Samuel 4:11...zavraždí nevinného člověka v jeho vlastním domě na jeho vlastním lůžku? Nemám snad teď jeho krev žádat...
2. Samuel 6:3...truhlu na nový vůz a vyzvedli ji z Abinadabova domu na kopci. Ten nový vůz řídili Abinadabovi synové Uza a...
2. Samuel 6:4...synové Uza a Achio, a když ji odváželidomu Abinadabova na kopci, Achio kráčel před Truhlou. David...
2. Samuel 6:5...kopci, Achio kráčel před Truhlou. David a celý dům Izraele křepčili před Hospodinem ze všech sil a zpívali...
2. Samuel 6:10...vzít k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského. Hospodinova truhla zůstala v domě...
2. Samuel 6:11...Gatského. Hospodinova truhla zůstaladomě Obed-edoma Gatského tři měsíce a Hospodin požehnal...
2. Samuel 6:12...oznámeno: "Hospodin kvůli Boží truhle požehnal dům Obed-edoma i všechno, co ." David tedy radostně...
2. Samuel 6:15... oblečen plátěným efodem. Takto David a celý dům Izraele přinášeli Hospodinovu truhlu, s pokřikem a s...
2. Samuel 6:19... Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Saulova...
2. Samuel 6:20...domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Saulova dcera Míkal ale Davida uvítala slovy: "To se...
2. Samuel 7:1...dětí. Jednou, když se král zabydlel ve svém domě a Hospodin mu dal odpočinout ode všech okolních...
2. Samuel 7:5...Tak praví Hospodin - Ty mi chceš postavit dům, kde bych bydlel? Ode dne, kdy jsem vyvedl syny Izraele...
2. Samuel 7:6...z Egypta, dodnes jsem přece nebydleldomě, ale stěhoval jsem se ve stanu, v Příbytku. Po celou...
2. Samuel 7:7...pást můj lid Izrael: ‚Proč jste mi nepostavili dům z cedrů?' Řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví...
2. Samuel 7:11...nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on zbuduje dům tobě. se naplní tvé dny a ulehneš ke svým předkům,...
2. Samuel 7:13...beder, a jeho království upevním. To on postaví dům mému jménu a navěky upevním trůn jeho království. ...
2. Samuel 7:16... jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce. Tvůj dům a tvé království zůstanou přede mnou navěky, tvůj trůn...
2. Samuel 7:18..."Kdo jsem , Hospodine, Pane můj, a co je můj dům, žes dovedl sem? A i to se ti ještě zdálo málo,...
2. Samuel 7:19...ještě zdálo málo, Hospodine, Pane můj, takže jsi domu svého služebníka dokonce přislíbil budoucnost. Bývá...
2. Samuel 7:25...slovo, které jsi dal svému služebníkovi a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl. Kéž se tvé jméno navěky proslaví!...
2. Samuel 7:26...‚Hospodin zástupů je Bohem nad Izraelem!' Kéž je dům tvého služebníka Davida před tebou upevněn! Hospodine...
2. Samuel 7:27... ty jsi svému služebníku prozradil: ‚Zbuduji ti dům.' Proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit se k tobě...
2. Samuel 7:29...tvá slova jsou pravda. Kéž se ti zalíbí požehnat domu svého služebníka, aby před tebou trval navěky, jak jsi...
2. Samuel 9:1...se David zeptal: "Zůstal ještě někdo ze Saulova domu naživu? Kvůli Jonatanovi bych mu chtěl projevit přízeň...
2. Samuel 9:2...bych mu chtěl projevit přízeň." V Saulově domě sloužíval otrok jménem Cíba, a tak ho zavolali k...
2. Samuel 9:3... "Tvůj služebník!" odpověděl. "Nezbyl ze Saulova domu ještě někdo?" zeptal se ho král. "Chtěl bych mu...
2. Samuel 9:4...králi Cíba. "A kde je?" ptal se král. "V domě Machira, syna Amielova, v Lo-debaru," odpověděl Cíba....
2. Samuel 9:5...Cíba. Král David ho tedy z Lo-debaru, z domu Machira, syna Amielova, nechal přivést. Když Mefibošet...
2. Samuel 9:9...mu: "Všechno, co patřilo Saulovi a celému jeho domu, jsem dal vnukovi tvého pána. Ty budeš se svými syny a...
2. Samuel 9:12...syna jménem Míka. Všichni, kdo patřili k Cíbovu domu, se stali Mefibošetovými služebníky. Mefibošet ovšem...
2. Samuel 11:4...očistila od svého krvácení). Potom se vrátila domů. Když ta žena zjistila, že otěhotněla, poslala...
2. Samuel 11:8...jak se daří v boji. Potom Uriášovi řekl: "Zajdi domů a dej si koupel." Jakmile Uriáš opustil palác, král za...
2. Samuel 11:9... král za ním poslal svůj dar. Uriáš ale nešel domů. Ulehl mezi služebníky svého pána u vchodu do...
2. Samuel 11:10...paláce. Davidovi bylo oznámeno, že Uriáš nešel domů. Proto s Uriášem znovu promluvil: "Vrátil ses přece z...
2. Samuel 11:11...s tvými služebníky, pane - a bych měl jít domů jíst a pít a spát se svou manželkou? Na tvůj život a...
2. Samuel 11:13...pil, dokud ho neopil. On ale večer přesto nešel domů. Odešel spát na své lehátko mezi služebníky svého pána...
2. Samuel 11:27... David pro ni poslal a nechal si ji přivést domů. Stala se jeho ženou a porodila mu syna. To, co David...
2. Samuel 12:8... vysvobodil ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána. I ženy svého pána jsi dostal do klína. Dal...
2. Samuel 12:10...za ženu manželku Uriáše Chetejského, se od tvého domu od nynějška nikdy neodvrátí meč. Tak praví Hospodin:...
2. Samuel 12:11...Hle, vzbudím proti tobě zlo z tvého vlastního domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tvému...
2. Samuel 12:15...syn." A po těch slovech se Nátan vrátil domů. Hospodin pak postihl dítě, které Davidovi porodila...
2. Samuel 12:17...a v noci ležel na holé zemi. Stařešinové jeho domu se postavili okolo, aby ho přiměli vstát ze země, ale...
2. Samuel 12:20...poklonit do Hospodinovy svatyně. Pak se vrátil domů, požádal o pokrm a pojedl. "Co to děláš?" řekli mu...
2. Samuel 13:7...pár srdíček a nakrmit ." David poslal k Támar domů vzkaz: "Zajdi prosím do domu svého bratra Amnona a...
2. Samuel 13:8...Amnona a připrav mu jídlo." Támar tedy šla do domu svého bratra Amnona. Zatímco ležel a díval se, vzala...
2. Samuel 13:20... Neber si to tak." Támar pak zůstala opuštěnádomě svého bratra Abšaloma. Když se o tom všem dozvěděl...
2. Samuel 14:8...nezůstane ani jméno, ani potomstvo..." "Vrať se domů, o tvé věci rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská...
2. Samuel 14:9...vina, pane králi, padne na a na můj dům. Král a jeho trůn jsou bez viny." Na to král...
2. Samuel 14:10... král odpověděl: "Kdyby někdo tobě nebo tvému domu vyhrožoval, přiveď ho ke mně. Pak si na tebe nikdy...
2. Samuel 14:13...- vždyť sám nedovolil svému vyhnanci vrátit se domů. Všichni jsme přece smrtelní. Jsme jako voda na zem...
2. Samuel 14:24...Jeruzaléma. Král však prohlásil: "Smí jít k sobě domů, ale mi nechodí na oči." Abšalom se tedy vrátil...
2. Samuel 14:31...pole vypálili. Joáb pak hned přišel za Abšalomem domů. "Jak to, že mi tví služebníci vypálili pole?" ptal se...
2. Samuel 15:16...tam jen deset konkubín, aby se staralydům. Když král s celým tím zástupem odcházel, zastavili se...
2. Samuel 15:17...tím zástupem odcházel, zastavili se u posledního domu. Všichni jeho služebníci procházeli kolem něj -...
2. Samuel 16:2...se ho král. "Osli jsou k jízdě pro královský dům," odpověděl Cíba, "chleba s ovocem je k jídlu pro...
2. Samuel 16:5... hle - vyšel odtud nějaký muž rodem ze Saulova domu. Jmenoval se Šimei, syn Gerův, a jak šel, zlořečil a...
2. Samuel 16:8...Hospodin ti oplatil za všechnu krev Saulova domu. Stal ses králem místo něj, ale Hospodin dal...
2. Samuel 16:21...svého otce, které tu nechal, aby se staralydům. Když celý Izrael uslyší, jak ses svému otci zprotivil,...
2. Samuel 17:18...Abšalomovi. Ti dva ale zatím utekli. Dorazili do domu jednoho muže v Bachurim, který měl na dvoře studnu, a...
2. Samuel 17:20...poznat. Abšalomovi služebníci přišli za ženou do domu a ptali se: "Kde je Achimaac a Jonatan?" " za...
2. Samuel 17:23...podle jeho rady, a tak osedlal osla a vydal se domů do svého města. Pořídil závěť o svém domě a oběsil se....
2. Samuel 19:6...můj! Synáčku můj!" Joáb tehdy šel za králem domů a řekl: "Dnes jsi urazil všechny své muže, kteří dnes...
2. Samuel 19:12...Proč nepřivedeme krále zpět?" Když se do králova domu doneslo, o čem mluvil celý Izrael, vzkázal král David...
2. Samuel 19:18...mužů z Benjamína a také Cíba, sluha ze Saulova domu, a jeho patnáct synů a dvacet služebníků. Ti před...
2. Samuel 19:21...svému pánu a králi naproti jako první z celého domu Josefova." Abišaj, syn Ceruji, ho přerušil: "Nemá snad...
2. Samuel 19:29...tedy, co pokládáš za dobré. Celý můj otcovský dům si přece od tebe zasloužil smrt. Ty jsi ale svému...
2. Samuel 19:31... "hlavně že se pan král v pořádku vrátil domů!" Také Barzilaj Gileádský se vypravil z Rogelim a...
2. Samuel 19:40... Políbil Barzilaje, požehnal mu a on se vrátil domů. Král pak pokračoval do Gilgalu doprovázen Kimhamem. S...
2. Samuel 20:1...synem mít podíl nebudem! Jen se vrátí domů všechen Izrael!" Všichni Izraelci tehdy od Davida...
2. Samuel 20:3... které tam předtím nechal, aby se staralydům, a dal je hlídat v ústraní. Postaral se o , ale sám s...
2. Samuel 21:4...odpověděli: "Nemáme právo žádat od Saula a jeho domu stříbro nebo zlato ani nemáme právo někoho v Izraeli...
2. Samuel 23:5...vyjasnění, když tráva raší ze země. Kdyby můj dům před Bohem tak nestál, což by mi věčnou smlouvu dal,...
2. Samuel 24:20... že k němu míří král se svou družinou, vyšeldomu a poklonil se králi k zemi. "Proč můj pán a král...
1. Královská 1:53...a poklonil se Šalomounovi jakožto králi. "Jdi domů," řekl mu na to Šalomoun. Když se přiblížil čas...
1. Královská 2:24...Davida a který mi podle svého slova vybudoval dům - Adoniáš zemře ještě dnes!" Král Šalomoun pak poslal...
1. Královská 2:27...slovo, které Hospodin v Šílu promluvildomu Elího. Zpráva o tom se donesla i k Joábovi, který se...
1. Královská 2:31...zabij ho. Pak ho pohřbíš a sejmeš tak ze i z domu mého otce krev, kterou Joáb bezdůvodně prolil....
1. Královská 2:33...a jeho potomků. Na Davida a jeho símě, na jeho dům i jeho trůn ale přijde Hospodinův pokoj navěky."...
1. Královská 2:36...král poslal pro Šimeiho a řekl mu: "Postav si dům v Jeruzalémě a bydli v něm. Nebudeš ale odtud nikam...
1. Královská 3:17...jedna z nich. " a tahle žena bydlíme v jednom domě. A když jsme byly spolu doma, porodila jsem. Tři dny...
1. Královská 8:66...lid propustil. Dobrořečili králi a vraceli se domů s veselím a radostí ze všeho dobrodiní, které Hospodin...
1. Královská 9:10...uvedl všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl oba domy, Hospodinův chrám i královský palác, během dvaceti let...
1. Královská 11:18...k egyptskému vládci faraonovi. Ten mu zajistil dům a stravu a dal mu i pozemky. Farao si Hadada oblíbil...
1. Královská 11:28...se k dílu, svěřil mu všechnu pracovní síludomu Josefova. Jednou, když byl Jeroboám na cestě z...
1. Královská 11:38...David, pak budu s tebou a zbuduji ti trvalý dům, jako jsem ho zbudoval Davidovi, a Izrael dám tobě. Tak...
1. Královská 12:16...synem mít podíl nebudem! Jen se vrátí domů Izrael, ty si hleď svého domu, Davide!" A tak se...
1. Královská 12:19...Jeruzaléma. Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu dodnes. Jakmile všechen Izrael uslyšel, že...
1. Královská 12:20... kde ho prohlásili králem nad celým Izraelem. S domem Davidovým nezůstal nikdo než samotný kmen Juda. Když...
1. Královská 12:21...Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil celý dům Judův i kmen Benjamín, 180 000 vybraných bojovníků, aby...
1. Královská 12:23... synu Šalomounovu, králi judskému, i celému domu Judovu a Benjamínovu i ostatnímu lidu: Tak praví...
1. Královská 12:24...svým bratrům, synům Izraele. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy...
1. Královská 12:26...si pomyslel: "Co kdyby se království navrátilodomu Davidovu? Když bude lid chodit obětovat do Hospodinova...
1. Královská 13:2...na Hospodinův rozkaz, "tak praví Hospodin: Hledomu Davidovu se narodí syn jménem Jošiáš. Ten na tobě bude...
1. Královská 13:7...dřív. Poté král Božího muže vyzval: "Pojď ke mně domů, posilni se a obdaruji." Boží muž ale králi...
1. Královská 13:8...králi odpověděl: "I kdybys mi dal polovinu svého domu, nešel bych s tebou. Nic na tomto místě nesním, ani...
1. Královská 13:15...zeptal se ho. "Ano," odpověděl. "Pojď ke mně domů a najez se," řekl mu. Boží muž ale odpověděl: "Nemohu...
1. Královská 13:18...ke mně promluvil anděl: ‚Přiveď ho zpátky k sobě domů, něco sní a napije se vody.'" (To mu ale lhal.)...
1. Královská 13:34...výšinách stal knězem. Toto byl hřích Jeroboámova domu, který vedl k jeho pádu a k jeho vyhlazení ze země. V...
1. Královská 14:4...řekl. Vypravila se do Šíla a přišla k Achiášovu domu. Achiáš neviděl, oči mu pro stáří nesloužily....
1. Královská 14:8...svému lidu Izraele. Odtrhl jsem království od domu Davidova a dal je tobě, ale tys nebyl jako můj...
1. Královská 14:10... Protožes zahodil za hlavu, hle, uvedu na dům Jeroboámův zlé věci: Vyhladím Jeroboámovi v Izraeli...
1. Královská 14:12...Tak promluvil Hospodin.' Teď vstaň a jdi domů. Jakmile vkročíš do města, dítě zemře. Celý Izrael ho...
1. Královská 14:13... ho budou pohřbívat. On bude z Jeroboámova domu jediný, kdo bude pochován v hrobě, neboť je jediný, na...
1. Královská 14:14...nad Izraelem pozvedne krále, který vyhladí dům Jeroboámův, a to ještě dnes. Co dnes, právě teď!...
1. Královská 14:17...a vrátila se do Tirsy. Jakmile vkročila na práh domu, chlapec zemřel. Pohřbili ho a celý Izrael ho...
1. Královská 15:27...kterým svedl celý Izrael. Baaša, syn Achiášův, z domu Isacharova proti němu zosnoval spiknutí a porazil ho u...
1. Královská 15:29...místo něj. Jakmile se stal králem, vyhubil celý dům Jeroboámův. Neponechal z Jeroboáma živou duši, vyhladil...
1. Královská 16:3...popouzeli svými hříchy. Proto smetu Baašu i jeho dům, takže dopadne jako dům Jeroboáma, syna Nebatova: Kdo...
1. Královská 16:7...slovo Hospodinovo proti Baašovi i proti jeho domu, že dopadne jako dům Jeroboámův, který sám vybil, a to...
1. Královská 16:9...spiknutí. Ela se právě opíjel v Tirse, v domě Arcy, správce tirského paláce. Vtom přišel Zimri,...
1. Královská 16:11...dosedl na královský trůn, vyhubil celý Baašův dům. Neponechal mu jediného pacholka, žádného příbuzného...
1. Královská 16:12...ani přítele. Tak Zimri vyhladil celý Baašův dům, jak to Hospodin Baašovi uložil skrze proroka Jehua, a...
1. Královská 17:15...Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Ona i její dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve džbánu nedocházela a...
1. Královská 17:17...proroka Eliáše. Po nějaké době syn ženy, paní domu, onemocněl. Byl tak těžce nemocný, že nakonec přestal...
1. Královská 17:23...ho vzal, snesl ho z horní místnosti dolů do domu a předal ho matce. "Podívej se, tvůj syn žije," řekl...
1. Královská 18:18...neškodím," odpověděl mu Eliáš. "To děláš tydům tvého otce, protože opouštíte Hospodinovy příkazy a ty...
1. Královská 20:6...navíc pošlu své služebníky, aby prohledali tvůj dům i domy tvých služebníků a zabavili a odnesli, cokoli se...
1. Královská 20:31...služebníci mu řekli: "Slyšeli jsme, že králové domu Izraele bývají milosrdní. Nuže, opášeme se pytlovinou,...
1. Královská 20:43...a svůj lid dáš za jeho." Izraelský král pak jel domů a dorazil do Samaří mrzutý a nevrlý. Později došlo k...
1. Královská 21:4...ti dát své otcovské dědictví." Achab se vrátil domů mrzutý a nevrlý, protože mu Nábot Jizreelský řekl:...
1. Královská 21:22...kmána do posledního pacholka! Naložím s tvým domem jako s domem Jeroboáma, syna Nebatova, a jako s domem...
1. Královská 21:29...mnou tak pokořil, nepřivedu to neštěstí na jeho dům za jeho dnů, ale za dnů jeho syna." Po tři roky...
1. Královská 22:17... Hospodin řekl mi: Pány nemají, vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se...
1. Královská 22:36...slunce se nad bojištěm neslo volání: "Všichni domů, každý do své vlasti!" Král byl mrtev. Přivezli ho do...
2. Královská 4:32...mu: "Chlapec se nevzbudil." Když Elíša vešel do domu, chlapec ležel mrtvý na lůžku. Elíša šel dovnitř,...
2. Královská 4:35...tělo se zahřálo. Potom se zvedl a přecházel po domě sem a tam. Opět k němu přistoupil a položil se na něj....
2. Královská 5:9...a spřežením a zastavil se u vchodu do Elíšova domu, Elíša mu po svém poslu vzkázal: "Jdi a sedmkrát se...
2. Královská 5:24...to od nich převzal a schoval to tam v jednom domě. S muži se rozloučil a oni odešli. Také on odešel a...
2. Královská 8:3...se odtud a přišla ke králi, aby se domohla svého domu a pozemků. Král právě říkal sluhovi Božího muže,...
2. Královská 8:5...syna vzkřísil, a domáhala se u krále svého domu a pozemků. "Pane můj, králi!" zvolal Gehazi. "To je ta...
2. Královská 8:18...způsoby izraelských králů, tak jako to dělalidomě Achabově, neboť se oženil s Achabovou dcerou. Páchal,...
2. Královská 8:21...a obklíčení prolomil. Vojsko se mu pak rozuteklo domů. Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi dodnes....
2. Královská 8:27...krále Omriho. Také on se řídil způsoby domu Achabova a páchal, co je v Hospodinových očích zlé,...
2. Královská 9:7...krále nad Hospodinovým lidem Izraelem. Vyhladíš dům svého pána Achaba, a tak pomstím krev svých služebníků...
2. Královská 9:8...služebníků, prolitou rukama Jezábel. Celý dům Achabův zahyne. Achabovy potomky dočista vyhladím z...
2. Královská 9:9...i kmána do posledního pacholka! Naložímdomem Achabovým jako s domem Jeroboáma, syna Nebatova, a...
2. Královská 10:3... dosaďte ho na trůn jeho otce a bojujte za dům svého pána!" Oni ale dostali hrozný strach. Řekli si:...
2. Královská 10:10... že ani jediné slovo, které Hospodin vyřkl proti domu Achabovu, neselže. Hospodin vykonal, co řekl skrze...
2. Královská 10:11...v Jizreelu pobil všechny pozůstalé z Achabova domu a také všechny jeho přední muže, přátele i kněze....
2. Královská 10:30...je v mých očích správné. Udělal jsi s Achabovým domem všechno, co jsem chtěl, a proto budou na izraelském...
2. Královská 13:6...tak jako kdysi. Neodvrátili se ale od hříchů domu Jeroboámova, který svedl celý Izrael, a pokračovali v...
2. Královská 14:12...Izraelem poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše,...
2. Královská 15:5... takže do dne své smrti bydlel v odděleném domě. Královský palác tehdy spravoval jeho syn Jotam, který...
2. Královská 17:21...zapudil ze své blízkosti. Když odtrhl Izrael od domu Davidova, udělali si králem Jeroboáma, syna Nebatova....
2. Královská 19:30... sázejte vinice a jezte z úrody. Pozůstatekdomu Judy hluboce zakoření, vypučí vzhůru a přinese ovoce....
2. Královská 21:7...Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech kmenů...
2. Královská 21:13...touž mírou jako Samaří a touž olovnicí jako dům Achabův. Vydrhnu Jeruzalém, jako se drhne mísa a po...
2. Královská 21:23...proti němu spikli a zabili krále v jeho vlastním domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi...
2. Královská 25:9...v Jeruzalémě všechny paláce i všechny velké domy. Všichni babylonští vojáci, kteří přišli s velitelem...
1. Letopisů 4:38...byli vůdcové svých rodů a jejich otcovské domy se hojně rozrostly. Proto se vydali hledat pastvu pro...
1. Letopisů 6:16... Toto jsou muži, které David pověřil zpěvemdomě Hospodinově, když tam spočinula Truhla. Předtím než...
1. Letopisů 6:33...veškerá služba Příbytku, totiž Hospodinova domu. Áron a jeho bratři se však věnovali obětem na...
1. Letopisů 7:23...on mu dal jméno Beria, Neštěstí, protože do jeho domu přišlo neštěstí. Jeho dcera Šeera vystavěla Dolní i...
1. Letopisů 9:11...Merajota, syna Achitubova, zodpovědného za Boží dům; Adajáš, syn Jerochama, syna Pašchura, syna Malkiášova;...
1. Letopisů 9:13...760 udatných mužů zodpovědných za službu v Božím domě. Z levitů Šemajáš, syn Chašuba, syna Azrikama, syna...
1. Letopisů 9:23...se svými syny drželi stráž u bran Hospodinova domu, u svatostánku. Tam stáli na stráži ze čtyř stran: na...
1. Letopisů 9:26...věrnost svěřeny komory a pokladnice Božího domu. V noci zůstávali okolo Božího domu; měli za úkol ho...
1. Letopisů 9:27...Božího domu. V noci zůstávali okolo Božího domu; měli za úkol ho hlídat a ráno co ráno otevírat....
1. Letopisů 9:34...i nocí. To jsou vůdcové levitských otcovských domů, vůdcové svých rodů, kteří bydleli v Jeruzalémě. V...
1. Letopisů 10:6... Tak zahynul Saul, jeho tři synové i celý jeho dům; zemřeli společně. Jakmile všichni Izraelci v údolí...
1. Letopisů 12:30...nichž mnozí byli do doby ve službách Saulova domu. Z Efraima 20 800 udatných hrdinů, proslulých ve svém...
1. Letopisů 13:7...cheruby. Boží truhlu pak odváželi z Abinadabova domu na novém vozu, který řídili Uza s Achiem. David a celý...
1. Letopisů 13:13...k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského. Boží truhla zůstala v domě...
1. Letopisů 13:14...domu Obed-edoma Gatského. Boží truhla zůstaladomě Obed-edoma u jeho rodiny tři měsíce a Hospodin...
1. Letopisů 15:25...Truhlu Hospodinovy smlouvy z Obed-edomova domu. Levitům nesoucím Truhlu Hospodinovy smlouvy tehdy...
1. Letopisů 16:43...brány. Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Jednou,...
1. Letopisů 17:1...svůj dům. Jednou, když se zabydlel ve svém domě, řekl David proroku Nátanovi: "Podívej se, bydlím v...
1. Letopisů 17:4...Davidovi: ‚Tak praví Hospodin - Ty mi nepostavíš dům, kde bych bydlel. Ode dne, kdy jsem vyvedl Izrael, ...
1. Letopisů 17:5...vyvedl Izrael, dodnes jsem přece nebydleldomě, ale putoval jsem s Příbytkem z jednoho stanoviště na...
1. Letopisů 17:6...pást můj lid: Proč jste mi nepostavili cedrový dům?' Řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin...
1. Letopisů 17:10...pokořím. Oznamuji ti, že Hospodin postaví dům tobě. se naplní tvé dny a odejdeš ke svým předkům,...
1. Letopisů 17:12... a jeho království upevním. To on mi postaví dům a navěky upevním jeho trůn. mu budu otcem a on mi...
1. Letopisů 17:14...od tvého předchůdce. Ustanovím ho ve svém domě a ve svém království navěky, jeho trůn se navěky...
1. Letopisů 17:16...řekl: "Kdo jsem , Hospodine Bože, a co je můj dům, žes dovedl sem? A i to se ti zdálo málo, Bože,...
1. Letopisů 17:17... sem? A i to se ti zdálo málo, Bože, takže jsi domu svého služebníka přislíbil budoucnost! Pohlédl jsi na...
1. Letopisů 17:23...slovo, které jsi dal svému služebníkovi a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl; kéž se to potvrdí a tvé jméno se...
1. Letopisů 17:24...zástupů, Bůh Izraele, je Izraeli Bohem.' Kéž je dům Davida, tvého služebníka, před tebou upevněn! Bože můj,...
1. Letopisů 17:25...jsi svému služebníku prozradil, že mu zbuduješ dům. To proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit se před...
1. Letopisů 17:27...zaslíbil toto dobrodiní. Zalíbilo se ti požehnat domu svého služebníka, aby před tebou trval navěky. Díky...
1. Letopisů 22:1...anděla.) David tehdy řekl: "Zde bude stát dům Hospodina Boha. Zde bude oltář pro izraelské oběti."...
1. Letopisů 22:5..."Můj syn Šalomoun je mladý a nezkušený, a ten dům, který se vystavět Hospodinu, být veliký, vysoký,...
1. Letopisů 22:6...Šalomouna zavolal a přikázal mu, aby vystavěl dům Hospodinu, Bohu Izraele. David Šalomounovi řekl: "Můj...
1. Letopisů 22:7...řekl: "Můj synu, měl jsem na srdci postavit dům jménu Hospodina, svého Boha. Dostal jsem ale slovo...
1. Letopisů 22:8...mnou na zemi prolil tolik krve, nemůžeš stavět dům mému jménu. Narodí se ti ale syn a ten bude mužem...
1. Letopisů 22:10...jeho dnů dám Izraeli pokoj a mír. To on postaví dům mému jménu. Bude mi synem a mu budu otcem. Trůn jeho...
1. Letopisů 22:11...buď s tebou. Kéž se ti daří a kéž vystavíš dům Hospodinu, svému Bohu, jak to o tobě řekl. Hlavně ...
1. Letopisů 22:14...a nestrachuj. Hle, připravil jsem pro Hospodinův dům, co jsem mohl: sto tisíc talentů zlata a milion talentů...
1. Letopisů 23:4... Z nich 24 000 mělo na starosti dílo Hospodinova domu, 6 000 dělalo úředníky a soudce, 4 000 bylo strážných...
1. Letopisů 23:24...ve výčtu jmen, konající dílo služby Hospodinova domu od dvacetiletých výše. David totiž řekl: "Hospodin,...
1. Letopisů 23:28...pomáhat synům Áronovým při službě u Hospodinova domu na nádvořích, v síních, při očišťování všech svatých...
1. Letopisů 23:32... synům Áronovým; takto sloužili při Božím domě. Áronovi synové byli uspořádáni do oddílů. Synové...
1. Letopisů 24:19...je pořadí, v němž měli vstupovat do Hospodinova domu, aby v něm konali službu podle nařízení svého otce...
1. Letopisů 25:6...synů a tři dcery. Ti všichni se v Hospodinově domě pod vedením svého otce věnovali hudbě na činely, lyry...
1. Letopisů 26:12...vůdců plnily své povinnosti vůči Hospodinovu domu stejně jako jejich bratři. Jak mladí, tak staří...
1. Letopisů 26:20...bratrům, připadla starost o pokladnice Božího domu a pokladnice svatých věcí. Vůdcové geršonských...
1. Letopisů 26:22...a jeho bratr Joel zodpovídali za pokladnice domu Hospodinova. Z Amramovců, Jisharovců, Hebronovců a...
1. Letopisů 26:27...kořisti, které zasvětili na opravu Hospodinova domu, a vše, co zasvětil vidoucí Samuel a také Saul, syn...
1. Letopisů 28:3...jsem stavbu, ale Bůh mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu, neboť jsi vedl války a proléval jsi krev.'...
1. Letopisů 28:4...jako vůdce, v judském rodu pak můj otcovský dům a ze synů mého otce ráčil vybrat za krále nad celým...
1. Letopisů 28:12... co měl na mysli: pro nádvoří Hospodinova domu i všechny okolní síně, pro pokladnice Božího domu i...
1. Letopisů 28:13...oddíly, pro konání veškeré služby Hospodinova domu, pro všechno náčiní služby Hospodinova domu, pro zlato...
1. Letopisů 28:21...jsou připraveny k veškeré službě při Božím domě. Také všichni, kdo jsou zruční v jakémkoli řemesle, ti...
1. Letopisů 29:7...královského díla a věnovali na službu Božího domu 5 000 talentů zlata, 10 000 dareiků, 10 000 talentů...
1. Letopisů 29:8...drahokamy, věnoval je do pokladnice Hospodinova domu pod správu Jechiela Geršonského. Lid se z jejich...
1. Letopisů 29:16...všechna ta hojnost. Připravili jsme ji ke stavbě domu pro tvé svaté jméno - vše je to ale z tvé ruky a tobě...
2. Letopisů 2:5...nade všechny bohy. Kdo by však dokázal postavit dům Tomu, jehož nemohou obsáhnout nebesa, ba ani nebesa...
2. Letopisů 5:13...dobrý! Jeho láska trvá navěky!" V tu chvíli ten dům, totiž Hospodinův chrám, naplnil oblak. Kněží se kvůli...
2. Letopisů 6:5...izraelského kmene nevyvolil město k postavení domu, v němž by zůstávalo jméno, ani jsem nevyvolil...
2. Letopisů 7:10...měsíce pak Šalomoun lid propustil. Vraceli se domů s veselím a radostí ze všeho dobrodiní, které Hospodin...
2. Letopisů 7:12...tvou modlitbu. Vyvolil jsem si toto místo za dům oběti. Může se stát, že zavřu nebe, aby nepršelo; že...
2. Letopisů 7:16...k modlitbě z tohoto místa. Nyní jsem tento dům vyvolil a posvětil, aby v něm jméno zůstalo navěky....
2. Letopisů 8:11... Prohlásil totiž: " žena nemůže bydletdomě izraelského krále Davida, neboť místa, kam vešla...
2. Letopisů 10:16...synem mít podíl nebudem! Jen se vrátí domů Izrael, ty si hleď svého domu, Davide!" A tak se celý...
2. Letopisů 10:19...Jeruzaléma. Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu dodnes. Když Rechoboám dorazil do...
2. Letopisů 11:1...Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil dům Judův a Benjamínův, 180 000 vybraných bojovníků, aby...
2. Letopisů 11:4...- Nebojujte proti svým bratrům. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy...
2. Letopisů 17:14...bojovníků. Toto je jejich výčet podle otcovských domů: Velitelé tisíců z Judy: velitel Adna a jeho 300 000...
2. Letopisů 18:16... Hospodin řekl mi: Pány nemají, vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se...
2. Letopisů 19:1...západu slunce. Judský král Jošafat se vracel domů do Jeruzaléma v pokoji. Vyšel mu ale vstříc vidoucí...
2. Letopisů 19:11...a Zebadiáš, syn Izmaelův, představený domu Judova, ve všech záležitostech královských. Levité vám...
2. Letopisů 20:9...tento chrám a před tebe samého - vždyť v tomto domě přebývá tvé jméno - a budeme z našich úzkostí volat k...
2. Letopisů 21:6...ale způsoby izraelských králů, jako to dělalidomě Achabově, neboť se oženil s Achabovou dcerou. Páchal,...
2. Letopisů 21:7...s Davidem uzavřel, ale Hospodin nechtěl zničit dům Davidův, neboť slíbil, že Davidovi i jeho synům po...
2. Letopisů 21:13...jsi svedl ke smilstvu, tak jako to dělal dům Achabův. Dokonce jsi povraždil vlastní rodinu - své...
2. Letopisů 22:3...Atalia, vnučka Omriho. Také on se řídil způsoby domu Achabova, neboť ho matka naváděla k hanebnostem....
2. Letopisů 22:4... co je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův. Po smrti svého otce si totiž k vlastní záhubě...
2. Letopisů 22:7...Nimšiho, jehož Hospodin pomazal, aby vyhladil dům Achabův. Když Jehu konal Boží soud nad domem Achabovým,...
2. Letopisů 22:8...dům Achabův. Když Jehu konal Boží soud nad domem Achabovým, narazil i na judské hodnostáře, totiž...
2. Letopisů 22:9...hledal Hospodina celým srdcem." V Achaziášově domě tak nezůstal nikdo, kdo by mohl vládnout. Když...
2. Letopisů 22:10... že její syn je mrtev, rychle vyhladila z Judova domu všechny, kdo měli královský původ. Královské dceři...
2. Letopisů 23:18...pokynů s veselím a zpěvem starali o Hospodinův dům a přinášeli Hospodinu zápalné oběti, jak je psáno v...
2. Letopisů 24:16...vykonal tolik dobrého pro Hospodina a jeho dům. Po Jojadově smrti přišli někdejší judští hodnostáři a...
2. Letopisů 24:18... A král jim začal naslouchat. Tehdy opustili dům Hospodina, Boha svých otců, a začali sloužit Ašeřiným...
2. Letopisů 25:10...tedy žoldnéře z Efraima oddělil a poslal je domů. Ti se tehdy na Judské velmi rozhněvali a vraceli se...
2. Letopisů 25:22...Izraelem poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše,...
2. Letopisů 26:21...smrti malomocný a jako takový bydlel v odděleném domě, protože byl vyloučen z domu Hospodinova. Královský...
2. Letopisů 28:21...vyplenil Hospodinův chrám, královský palácdomy urozených, aby mohl obdarovat asyrského krále, ale...
2. Letopisů 31:10...vyptával kněží a levitů. Nejvyšší kněz Azariášdomu Sádokova mu odpověděl: "Od chvíle, kdy lidé začali do...
2. Letopisů 33:7...Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, dám navždy spočinout svému jménu....
2. Letopisů 33:24...se proti němu spikli a zabili ho v jeho vlastním domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi...
Ezdráš 1:2...království země, mi uložil, abych mu vystavěl dům v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho...
Ezdráš 1:3...Smíte odejít do Jeruzaléma v Judsku a stavět tam dům Hospodinu, Bohu Izraele, Bohu, který je v Jeruzalémě....
Ezdráš 1:4... zbožím a dobytkem spolu s dobrovolnou obětí pro dům Boha, který je v Jeruzalémě. Představitelé otcovských...
Ezdráš 1:7... Sám král Kýros vydal předměty z Hospodinova domu, které Nabukadnezar přinesl z Jeruzaléma a které...
Ezdráš 2:1...babylonským králem Nabukadnezarem. Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku pod vedením...
Ezdráš 2:36...Senay 3 630. Kněží: synové Jedajášovidomu Ješuova 973 synové Imerovi 1...
Ezdráš 2:68...a 6 720 oslů. Když dorazili k Hospodinovu domu v Jeruzalémě, někteří představitelé otcovských rodů...
Ezdráš 3:8...měsíce druhého roku po svém příchodu k Božímu domu do Jeruzaléma zahájili Zerubábel, syn Šealtielův, a...
Ezdráš 3:9...levity starší dvaceti let. Řízení prací na Božím domě se ujal Jošua se svými syny a bratry, Kadmiel se svými...
Ezdráš 5:3...a ptali se jich: "Na čí pokyn stavíte ten dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali se jich také na...
Ezdráš 5:8...králi, že jsme přišli do judské provinciedomu velikého Boha. Staví se z tesaných kvádrů a do zdí se...
Ezdráš 5:9...se jejich stařešinů: "Na čí pokyn stavíte ten dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali jsme se jich také...
Ezdráš 5:13...v prvním roce své vlády nařídil, aby tento Boží dům byl znovu postaven. Zlaté a stříbrné náčiní Božího domu...
Ezdráš 5:14...znovu postaven. Zlaté a stříbrné náčiní Božího domu, které kdysi Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského...
Ezdráš 5:15...a slož je v jeruzalémském chrámu. Nechť je Boží dům vystavěn na svém původním místě!' Šešbacar tedy přišel...
Ezdráš 5:16...Šešbacar tedy přišel a položil základy Božího domu v Jeruzalémě. Od doby se dodnes staví a ještě...
Ezdráš 5:17... zda král Kýros skutečně nařídil stavbu Božího domu v Jeruzalémě. Nechť nám král potom laskavě sdělí svou...
Ezdráš 6:3...v prvním roce své vlády vydal nařízení o Božím domě v Jeruzalémě: Nechť je ten dům vystavěn na místě, kam...
Ezdráš 6:5...pokladny. Zlaté a stříbrné náčiní Božího domu, které Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu a...
Ezdráš 6:7...Eufratem: Nevměšujte se! Nerušte práci na Božím domě. Židovský správce a židovští stařešinové nechť budují...
Ezdráš 6:8...židovským stařešinům byli při stavbě Božího domu nápomocni: Náklady nechť jsou jim bezodkladně...
Ezdráš 6:11... aby každému, kdo tento výnos poruší, byldomu vytržen trám, na němž bude vyzdvižen a zbičován; jeho...
Ezdráš 6:12...by vztáhl ruku, aby porušil či poškodil tamější dům Boží. , Dareios, vydávám toto nařízení. Budiž...
Ezdráš 6:17...Boží chrám šťastně zasvětili. K zasvěcení Božího domu bylo obětováno 100 býků, 200 beranů a 400 jehňat. Jako...
Ezdráš 6:22... aby je podpořil v práci na Božím chrámu, na domě Boha Izraele. Později, za vlády perského krále...
Ezdráš 7:16...v babylonské provincii, stejně jako dary, jež na dům svého Boha v Jeruzalémě věnoval jeho lid a kněží. Za...
Ezdráš 7:20...Bohu. Cokoli dalšího budeš potřebovat pro dům svého Boha, uhraď to z královské pokladny. , král...
Ezdráš 7:23...omezení. Každé nařízení Boha nebes ohledně jeho domu nechť je vyplněno přesně, aby královu říši ani jeho...
Ezdráš 7:24...sluhů a všech ostatních služebníků Božího domu nejste oprávněni vybírat dávky, daně ani poplatky. Ty,...
Ezdráš 8:17...sluhům v Kasifii: nám pošlou služebníky pro dům našeho Boha. Náš Bůh nad námi držel svou dobrotivou...
Ezdráš 8:25...stříbro, zlato i náčiní, které jako příspěvek na dům našeho Boha věnoval král, jeho rádci a hodnostáři jakož...
Ezdráš 8:30...i náčiní, jež měli donést do Jeruzaléma, do domu našeho Boha. Dvanáctého dne prvního měsíce jsme se od...
Ezdráš 8:33... Čtvrtého dne bylo zlato, stříbro i náčiní pro dům našeho Boha odváženo a předáno knězi Meremotovi, synu...
Ezdráš 8:36...královské rozkazy, a ti pak lidu i Božímu domu pomáhali. Po tom všem za mnou přišli někteří z...
Ezdráš 9:9...Persie a dal nám pookřát, abychom vystavěli dům našeho Boha, obnovili jeho trosky a našli útočiště v...
Ezdráš 10:16...vybral za každý rod představitele otcovských domů, každého jmenovitě, a prvního dne desátého měsíce...
Nehemiáš 1:6...jsme proti tobě zhřešili; i a můj otcovský dům jsme zhřešili! Zachovali jsme se k tobě hrozně -...
Nehemiáš 2:8...brány chrámové pevnosti, na městské hradby a na dům, kde bych bydlel?" A král svolil, neboť můj Bůh nade...
Nehemiáš 3:10...opravoval Jedajáš, syn Charumafův, naproti svému domu. Vedle něj opravoval Chatuš, syn Chašabnejášův. Další...
Nehemiáš 3:16...naproti Davidovu hřbitovu u vodní nádržeDomu hrdinů. Za ním opravovali levité: Rechum, syn Baniho;...
Nehemiáš 3:20...opravoval další část od rohu hradby ke vchodu do domu nejvyššího kněze Eliašiba. Za ním Meremot, syn Uriáše,...
Nehemiáš 3:21... opravoval další část od vchodu do Eliašibova domu po místo, kde dům končil. Za ním opravovali kněží z...
Nehemiáš 3:23...blízkého okolí. Za nimi opravovali naproti svým domům Benjamín a Chašub. Za nimi opravoval u svého domu...
Nehemiáš 3:24...další část Binui, syn Chenadadův, od Azariášova domu k baště v rohu hradby. Palal, syn Uzajův, opravoval...
Nehemiáš 3:28...vzhůru opravovali zeď kněží, každý naproti svému domu. Za nimi opravoval naproti svému domu Sádok, syn...
Nehemiáš 3:29...svému domu. Za nimi opravoval naproti svému domu Sádok, syn Imerův. Za ním opravoval Šemajáš, syn...
Nehemiáš 4:8...za své bratry, syny a dcery, za své ženy a své domy!" Když se naši nepřátelé dozvěděli, že o jejich...
Nehemiáš 5:3..." Jiní říkali: "Musíme svá pole, vinicedomy dávat do zástavy, abychom v tom hladu pořídili obilí."...
Nehemiáš 5:11...jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivydomy a také úrok z peněz, z obilí, vína i oleje, za který...
Nehemiáš 5:13...nedodrží své slovo, Bůh takto vytřese z jeho domu i z jeho vlastnictví. Takto zůstane vytřesen a...
Nehemiáš 6:10...se modlil: "Dej mi sílu!" Když jsem vešel do domu Šemajáše, syna Delajáše, syna Mehetabelova, byl...
Nehemiáš 7:3...pak drží hlídky; každý hlídá naproti svému domu." Město bylo prostorné a veliké, ale obyvatel v něm...
Nehemiáš 7:4... ale obyvatel v něm bylo málo a chyběly obnovené domy. Můj Bůh mi proto položil na srdce, abych shromáždil...
Nehemiáš 7:6...babylonským králem Nabukadnezarem. Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku pod vedením...
Nehemiáš 7:39...Senay 3 930. Kněží: synové Jedajášovidomu Ješuova 973 synové Imerovi 1...
Nehemiáš 9:25... Dobyli hrazená města i úrodnou zemi, obsadili domy plné cenností, vykopané studny, vinice, olivy i...
Nehemiáš 10:33...odevzdávat třetinu šekelu ročně na dílo Božího domu: na chleby předložení, na pravidelné oběti moučné i...
Nehemiáš 10:34...oběti za hřích Izraele a na veškeré dílo při domě našeho Boha. Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si...
Nehemiáš 10:36...Zavazujeme se každoročně přinášet do Hospodinova domu své prvotiny z půdy a z veškerého ovoce všech stromů....
Nehemiáš 10:37...i ze svého dobytka, ze svého skotu i bravu do domu našeho Boha ke kněžím sloužícím v jeho domě. Prvotiny...
Nehemiáš 10:38...z vína i oleje budeme přinášet kněžím do komordomě našeho Boha. Levitům budeme přinášet desátek ze svých...
Nehemiáš 10:39... a levité pak přinesou desátek z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladu. Synové Izraele včetně...
Nehemiáš 10:40...a kde jsou i sloužící kněží, strážní a zpěváciDům svého Boha nebudeme zanedbávat." Vůdcové lidu se...
Nehemiáš 13:9...komory očistit a nechal tam nanosit věci Božího domu, obětiny a kadidlo. Také jsem zjistil, že se...
Nehemiáš 13:11...to hodnostářům. "Jak to že je zanedbáván Boží dům?!" ptal jsem se. Povolal jsem je tedy zpět a poslal je...
Nehemiáš 13:14... a nevymaž mou oddanost, kterou jsem prokazoval domu svého Boha a jeho službám! V těch dnech jsem v Judsku...
Ester 2:9... aby se věnovalo sedm děvčat z králova domu. Navíc ji i s děvčaty přemístil do lepší části harému....
Ester 4:13... tuto odpověď: "Nemysli si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto...
Ester 5:10...se na Mordechaje rozlítil, ale ovládl se a šel domů. Sezval své přátele, také svou ženu Zereš, a vykládal...
Ester 6:12...vrátil do královského paláce, ale Haman spěchal domů sklíčený a s hlavou zahalenou. Když Haman vypravoval...
Ester 7:9... jehož slovo zachránilo krále? Stojí u Hamanova domu, vysoký na padesát loktů." "Pověste ho na něj!"...
Job 1:4...synové, každý ve svůj den, pořádali ve svých domech hostiny a zvali také své tři sestry, přijdou jíst...
Job 1:10...Hospodinu. "Copak jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co , nepostavil hradbu ze všech...
Job 1:13...Jobovi synové a dcery jedli a popíjeli vínodomě svého prvorozeného bratra, dorazil k Jobovi posel:...
Job 1:18...synové a dcery právě jedli a popíjeli vínodomě svého prvorozeného bratra, když vtom se od pouště...
Job 1:19...od pouště přihnal mohutný vichr a udeřil na ten dům ze všech stran, takže se na zřítil. Tvé děti jsou...
Job 4:19...andělích najde kaz. Co potom s těmi, kdo žijídomech hliněných, jež mají v prachu základy? Rozmáčknout je...
Job 5:3... Viděl jsem hlupáka zapustit kořeny, jeho dům ale náhle stihlo prokletí: Jeho děti nepoznají žádné...
Job 7:10...se, kdo klesne do hrobu, ten více nevyjdeDomů se nikdy nevrátí, nikdy se neukáže ve svém obydlí....
Job 15:28... bude však bydlet ve zbořených městech, v domech, v kterých se nebydlí, které se rozpadají v sutiny....
Job 18:19... Nebude mít v lidu nástupce ani potomka, ve svém domě nezanechá ani živáčka. Na západě se zhrozí nad jeho...
Job 20:19... To proto, že chudákům bořil chýše a zabíral domy, které nestavěl. Svoji hladovost neuměl utišit, a...
Job 20:28...jeho vinu, země se postaví proti němu. Jeho dům odnese povodeň, proud ho zachvátí v soudný den. Takový...
Job 21:9...nich, své ratolesti mají na očích. V jejich domech je pokoj bez obav, Boží hůl na nijak nepadá....
Job 22:18...by nám Všemohoucí mohl učinit?' (Přitom jejich domy blahobytem naplnil. Myšlenky ničemů míjejí!)...
Job 24:16...' říká si a tvář si rouškou zahalí. Za tmy se do domů vlamují, ve dne jsou doma zavření; ke světlu se...
Job 27:18...po něm zdědí nevinný. Jak pavouk buduje si svůj dům, je ale chatrný jak chýše hlídačů. Ulehne jako boháč, a...
Job 30:23...vichřici. Vedeš na smrt, to jistě vím - do domu určeného všem živým. Na zhrouceného přece nikdo ruku...
Job 42:11...známí přišli za ním a hodovali s ním v jeho domě. Litovali ho a těšili kvůli všem těm neštěstím, která...
Žalmy 5:8...oškliví! ale díky tvé veliké lásce do tvého domu vejít smím, abych se klaněl v posvátné úctě před tebou...
Žalmy 23:6...po všechny dny mého života, zůstávat bududomě Hospodinově po dlouhý, věčný čas. Žalm Davidův....
Žalmy 26:8...o všech tvých zázracích. Miluji, Hospodinedům, kde přebýváš, místo, kde zůstává sláva tvá! Mezi...
Žalmy 27:4...nikdy nepřestal: Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v...
Žalmy 36:9...tvých křídel se lidé uchýlí! Hojností tvého domu bývají nasyceni, z rajských potoků je napájíš. Pramen...
Žalmy 42:5... jak jsem se zástupy chodíval, do Božího domu se s nimi ubíral se zvučným jásotem a písní chval,...
Žalmy 45:11... dcero, hleď a poslouchej: Na svůj lid i na dům otce zapomeň, vždyť po tvé kráse touží král - před ním...
Žalmy 49:12...cizím zanechá! Jejich hroby jim budou věčnými domy, na věky věků jim budou obydlím, třebaže dříve...
Žalmy 49:17...se nestrachuj, když někdo bohatne ani když jeho dům slavně vzmáhá se. zemře, nic s sebou nepobere, jeho...
Žalmy 52:2...a oznámil mu: "David vešel do Achimelechova domu." Chlubíš se, hrdino, vlastním zlem? Boží láska je tu...
Žalmy 52:10...skrze záhubu!" ale budu jako oliva - v Božím domě budu rozkvétat. Na Boží lásku totiž spoléhám stále,...
Žalmy 55:15...Radili jsme se spolu důvěrně, do Božího domu chodili v zástupech! Kéž by je smrt náhle přepadla,...
Žalmy 55:16...náhle přepadla, aby se zaživa zřítili do pekladomy i srdce mají plné zla! ale k Bohu zavolám, Hospodin...
Žalmy 59:1...Zlatý zpěv Davidův, když Saul nechal hlídat jeho dům, aby ho mohl zabít. Zbav mých nepřátel, Bože můj,...
Žalmy 65:5... aby stanuli na tvých nádvořích! Dobrotou tvého domu se sytíme ve chrámu tvé svatosti. Svými divy nám právo...
Žalmy 66:13...jsme, než jsi nás vyvedl ke svobodě. Do tvého domu vejdu s oběťmi zápalnými, sliby, jež dal jsem, splním...
Žalmy 69:10...děti své matky jsem cizincem. Horlivost tvého domu totiž stravuje, padají na urážky tobě určené! V...
Žalmy 84:5... Králi můj a Bože můj! Blaze těm, kdo ve tvém domě dlí, oslavovat budou navěky! séla Blaze tomu, kdo v...
Žalmy 84:11...tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc! V domě svého Boha chci postávat u prahu, než abych bydlel v...
Žalmy 92:14... jak cedr v Libanonu poroste. V Hospodinově domě kdo jsou vsazeni, v nádvořích našeho Boha vzkvétají....
Žalmy 93:5...Zcela spolehlivá jsou tvá svědectví, tvému domu svatost náleží, Hospodine, navždycky! Bože pomsty,...
Žalmy 98:3... Na svoji lásku se rozpomněl, na svou věrnostdomu Izraele, aby všechny končiny světa viděly spásu, již...
Žalmy 101:2...sleduji - kdy navštívíš? Ve vlastním domě chci žít tak, jak srdci velí poctivost. Nikdy nepřijde...
Žalmy 101:7...kdo umí jít, takový bude můj služebník. V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo...
Žalmy 112:3... požehnáno bude pokolení poctivých. V jeho domě je vzácné bohatství, jeho spravedlnost navždy obstojí....
Žalmy 114:1...Haleluja! Když Izrael vycházel z Egyptadům Jákobův z lidu cizího jazyka, tehdy se Juda stal Boží...
Žalmy 115:10...spolehni - pomocník a štít je takovýchDome Áronův, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je...
Žalmy 115:12...si na nás Hospodin a požehnání udělí: Požehná domu Izraelovu, požehná domu Áronovu, požehná těm, kdo...
Žalmy 116:19... spatří to všechen jeho lid v Hospodinově domě, na jeho dvoře, uprostřed tebe, Jeruzaléme! Haleluja! ...
Žalmy 118:3... jen řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" Dome Áronův, řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" Ctitelé...
Žalmy 118:26...v Hospodinově jménu! Žehnáme vám z Hospodinova domu! Hospodin je Bůh, on je nám světlem! Seřaďte průvod s...
Žalmy 122:1...píseň. Raduji se, když slýchávám: "Pojďme do domu Hospodinova!" Naše nohy se brzy postaví, Jeruzaléme, v...
Žalmy 122:5... Zde přece zasedá soudní dvůr, zde zasedá dům Davidův! Za pokoj Jeruzaléma se modlete: "Ti, kdo ...
Žalmy 122:9...a své přátele za tvůj pokoj chci modlit se. Pro dům Hospodina, našeho Boha, chci o tvé dobro usilovat! ...
Žalmy 127:1... Šalomounova poutní píseň. Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají, kdo jej stavějí....
Žalmy 128:3... Tvá manželka jak réva plodící v srdci tvého domu, tvé děti jak olivové proutky kolem tvého stolu! Hle -...
Žalmy 132:3...Jákobovu složil slib: "Jistěže nevejdu do svého domu, na svoje lůžko nelehnu, svým očím nedovolím usnout,...
Žalmy 134:1...služebník - vy, kteří stojíte za nocídomě, kde bydlí Hospodin! Zvedejte ruce ve svatyni, pojďte...
Žalmy 135:2...chvalte, Hospodinovi sloužící, vy, kdo stojítedomě Hospodinově, v domě našeho Boha, v jeho nádvořích!...
Přísloví 1:13...do jámy. Všemožné cennosti si snadno pořídímedomy si naplníme kořistí. Na naši kartu vsaď svůj osud,...
Přísloví 2:18... na smlouvu se svým Bohem nedbajíc. Její dům se chýlí k jisté smrti, její krok míří do podsvětí. Kdo...
Přísloví 3:33...sdílí svá tajemství. Hospodinovo prokletí stíhá dům darebáka, obydlí spravedlivých ale požehná. Pro...
Přísloví 5:10...Z tvého úsilí budou žít jiní, tvá dřina skončídomě cizího. Nakonec bolestí řvát budeš, tvůj život, tvé...
Přísloví 7:6...a její řečí vábivou. Jednou jsem z okna svého domu skrze mřížoví ven vyhlížel. Mezi prosťáčky, mládeží...
Přísloví 7:8... Když prošel ulicí kolem jejího rohu, k jejímu domu náhle vykročil. Bylo to večer, po setmění, když přišla...
Přísloví 7:27...obětí je bezpočet! Cesta do pekel vede jejím domem, do síní smrti se prudce svažuje! Což moudrost...
Přísloví 9:1... je smrti milencem." Moudrost si vystavěla dům, sedm tesaných sloupů vztyčila. Dobytče porazila, víno...
Přísloví 9:14... je hloupost sama, neví vůbec nic. U dveří svého domu vysedává, na křesle na městských výšinách. Pokřikuje...
Přísloví 12:7...řeč. Když darebáci padnou, je s nimi konecdům spravedlivých ale obstojí. Čím je kdo rozumnější, tím...
Přísloví 14:11...hořkost, podobně jeho radost druhý necítíDům darebáků je určen ke zboření, stan poctivých ale k...
Přísloví 15:6...poučením otce, chytrý je ten, kdo na domluvyDům spravedlivého je velkou pokladnicí, zisky darebáka...
Přísloví 15:25... aby unikli peklu v hlubinách. Hospodin strhne dům pyšných, mezníky vdovy ale upevní. Zlé úmysly se...
Přísloví 17:1... Lepší je suchý kus chleba v klidu než dům plný masa a sváru. Chytrý sluha bude pánem nezdárného...
Přísloví 17:13...jeho tupostí. Kdo odplacuje zlem za dobro, jeho dům nikdy neopustí zlo. Začátek hádky je protržení hráze...
Přísloví 19:14...svého otce, hašteřivá žena pak crčení bez konceDům a majetek bývá po rodičích, rozumnou ženu však dává...
Přísloví 21:9...kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům. Darebák tíhne ke zlu celou svou duší, nebude laskavý...
Přísloví 21:12...moudrého, dojde poznání. Spravedlivý se učí na domě darebáka: darebáci jsou sráženi pro svou zkaženost....
Přísloví 24:3...rty mluví, aby trápili. Moudrost dovede postavit dům, šikovnost jej umí upevnit. Poznání pak jeho pokoje...
Přísloví 24:27...o své pozemky se postarej, potom si můžeš stavět dům. Nesvědč proti bližnímu pro nic za nic; chceš snad...
Přísloví 25:24...kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům. Chladivá voda pro hrdlo vyprahlé je dobrá novina ze...
Přísloví 27:10...úsudek. Svého ani otcova přítele neopouštěj. Do domu svého bratra nechoď v nesnázích - lepší je blízký...
Přísloví 31:27... její jazyk učí vlídnosti. Na chod svého domu dohlíží, nesytí se chlebem zahálky. Její synové ...
Kazatel 4:17... Dej pozor na své kroky, když jdeš do Božího domu. Přicházej raději naslouchat než přinášet oběť hlupáků...
Kazatel 7:2...je lepší než den zrození. Lepší je vejít do domu smutku nežli do domu veselí. Každého člověka čeká...
Kazatel 7:4... smutná tvář srdce zvelebí. Srdce moudrých jedomě truchlení, srdce hlupáků v domě zábavy. Lepší je...
Kazatel 10:18...zahálku se bortí krovy, pro líné ruce teče do domu. Pro potěšení se pořádají hody, radost ze života víno...
Kazatel 12:3...se obloha znovu temnými mraky zatáhne. Strážcové domu se tehdy rozechvějí, udatní mužové se přikrčí,...
Kazatel 12:5...chuť se ztratila. Člověk odchází do věčného domu, ulicí krouží truchlící. Pamatuj na svého Stvořitele,...
Píseň 1:17...Naše lože se zelená, cedrové krovy náš dům, naše trámy jsou z cypřišů. jsem ta růže šáronská,...
Píseň 3:4...Držím se ho pevně, ho nepustím, dovedu ho do domu svojí matičky, ukážu mu svůj rodný pokojík! Zapřísahám...
Píseň 8:2...to nezlobil. Vést bych mohla, odvést si do domu své matky, své rodičky. Kořeněným vínem opojila bych...
Izaiáš 2:2...posledních dnech se přihodí, že hora Hospodinova domu bude čnít nad horské vrcholy, vysoko nad všechny...
Izaiáš 2:3...na horu Hospodinovu, k Bohu Jákobovu - do jeho domu! Bude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho...
Izaiáš 2:5...meč, nikdy se nebudou chystat do bojeDome Jákobův, pojďme, choďme v Hospodinově světle! Ty jsi...
Izaiáš 2:6...světle! Ty jsi však opustil svůj liddům Jákobův, neboť je plný kouzel z Východu a filištínského...
Izaiáš 5:7... na ni neprší. Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský, jeho milovaná réva je judský lid. Očekával...
Izaiáš 5:8... a hle - úpění! Běda vám, kdo skupujete dům za domem a spojujete pole s polem, takže nezbývá...
Izaiáš 5:9...zástupů přede mnou prohlásil: Jistěže mnohé domy zchátrají, honosné vily se vylidní. Deset akrů vinice...
Izaiáš 6:11...troskami, v nichž se nebydlí, dokud nebudou domy bez lidí a země obrácená v sutiny. Dokud Hospodin...
Izaiáš 7:2...Jeruzalému, ale nedokázal jej dobýt. Když bylo domu Davidovu oznámeno: "Aram se spolčil s Efraimem,"...
Izaiáš 7:13...však Achaz. "Nebudu pokoušet Hospodina." "Slyšdome Davidův!" řekl na to prorok. "To vám nestačí unavovat...
Izaiáš 7:17... Na tebe, na tvůj lid a na tvůj otcovský dům pak Hospodin přivede časy, jaké nebyly ode dne, kdy se...
Izaiáš 8:14...mějte strach. On se vám stane svatyní, oběma domům Izraele však bude kamenem úrazu a skálou pádu;...
Izaiáš 8:17...očekávat na Hospodina, jenž skryl svou tvář před domem Jákobovým; budu na něj čekat s nadějí. Hle - a...
Izaiáš 10:20... pozůstatek Izraele a ti, kdo se zachránídomu Jákobova, nebudou spoléhat na toho, kdo je bije, ale...
Izaiáš 13:16...budou utlučena před jejich očima, jejich domy vyloupeny, jejich ženy znásilněny. Hle, proti nim...
Izaiáš 13:21...tam pastýři. Budou tam uléhat pouštní příšerydomy se zaplní sovami, zabydlí se v nich pštrosi, roztančí...
Izaiáš 14:1...zemi. Přidají se k nim i cizinci a připojí sedomu Jákobovu. Národy se jich ujmou a přivedou je zpět domů...
Izaiáš 14:2... Národy se jich ujmou a přivedou je zpět domů a dům Izraele si je v Hospodinově zemi podrobí jako...
Izaiáš 14:17...celý svět, kdo jeho města podvracel a vězně domů nepouštěl?" Králové národů slavně pohřbeni,každý ve...
Izaiáš 22:10...vodu v Dolním rybníce. Sečetli jste jeruzalémské domy a některé jste zbořili, abyste zpevnili hradby, a mezi...
Izaiáš 22:18...krajiny. Tam umřeš i s chloubou svých vozůdomu svého pána jsi dělal ostudu! Z tvého postavení ...
Izaiáš 22:21...pravomoc a stane se otcem obyvatel Jeruzalémadomu Judova. Na jeho rámě vložím klíč domu Davidova; když...
Izaiáš 22:22...a domu Judova. Na jeho rámě vložím klíč domu Davidova; když otevře, nikdo nezavře, a když zavře,...
Izaiáš 22:23...zdi a stane se trůnem chlouby svého otcovského domu. Na něm bude viset všechna váha jeho otcovského domu,...
Izaiáš 22:24... Na něm bude viset všechna váha jeho otcovského domu, jeho ratolestí a výhonků - všemožné drobné nádobí od...
Izaiáš 24:10... Rozbořeno je město marnosti; vchody všech domů zataraseny. Že není víno, zní nářek v ulicích, nastal...
Izaiáš 29:22...A proto Hospodin, jenž vykoupil Abrahama, říkádomu Jákobovu: Jákob nebude dále zahanben, blednout...
Izaiáš 31:2...neštěstí, svá slova nezmění: Povstane proti domu bídáků, proti pomocníkům zločinců. Egypťané jsou jen...
Izaiáš 32:13...- zaroste trním a bodlákem! Plačte nad všemi domy veselí, nad tímto městem hýření! Palác zůstane opuštěn...
Izaiáš 37:1...roucho a zahalen pytlovinou vešel do Hospodinova domu. Správce paláce Eliakima, písaře Šebnu a starší kněze,...
Izaiáš 37:14...od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova domu a rozložil ho před Hospodinem. Ezechiáš se tehdy k...
Izaiáš 37:31... sázejte vinice a jezte z úrody. Pozůstatekdomu Judy hluboce zakoření, vypučí vzhůru a přinese ovoce....
Izaiáš 37:38...pryč a zůstal v Ninive. Jednou, když se klaněldomě svého boha Nisrocha, ho jeho synové Adramelech a...
Izaiáš 38:20...strunné nástroje po všechny dny, kdy žijeme, v Domě Hospodinově! (Izaiáš tenkrát řekl: "Přineste hroudu...
Izaiáš 38:22...dostanu znamení, že znovu vejdu do Hospodinova domu?") V době babylonský král Marduk-bal-adan, syn...
Izaiáš 44:13...lidský tvar, skvělou podobiznu člověka, abydomě seděla. Předtím však musel cedry pokácet, vybrat si...
Izaiáš 46:3...zachránit, musejí odejít do zajetí. Slyšte dome Jákobův, všichni, kdo pozůstali domu Izraelovu, vy,...
Izaiáš 48:1...cestami, nezachrání nikdo z nich! Slyšte todome Jákobův, vy, kdo se nazýváte jménem Izrael, vy, kdo...
Izaiáš 56:5...vůli rozhodli a drží se smlouvy, dám ve svém domě a mezi svými zdmi pomník a jméno nad syny i dcery....
Izaiáš 56:7...na horu své svatosti a oblažím je ve svém domě modlitby. Jejich zápaly a jejich oběti dojdou zalíbení...
Izaiáš 58:1...jako polnici. Ohlas mému lidu jeho proviněnídomu Jákobovu jeho hřích. Den co den prý hledají, ...
Izaiáš 58:7...o chléb podělit, ubohým bezdomovcům svůj dům otevřít? Když vidíš nahého, nemáš jej přiodít, přestat...
Izaiáš 60:7...budou přijati za oběť na mém oltáři, a tak dům své slávy oslavím. Kdo se to slétají jako oblaky, jako...
Izaiáš 63:7...pro nás Hospodin učinil, za to, jak velmi byldomu Izraele laskavý, za veliké slitování, které jim...
Izaiáš 65:21...nedosáhne, bude za proklatce. Budou si stavět domy a bydlet v nich, sázet vinice a jejich plody jíst....
Izaiáš 66:1...u nohou jako podnožku. Kde mi to chcete stavět dům? Kde být místo, kde bych spočinul? Vždyť jsem to...
Izaiáš 66:20...synové Izraele přinášejí svůj dar do Hospodinova domu v čistých nádobách. A i z nich některé přijmu za kněží...
Jeremiáš 2:4... praví Hospodin." Slyšte slovo Hospodinovodome Jákobův, všechny rodiny Izraelova domu! Tak praví...
Jeremiáš 2:26... hanbu přistižený zloděj, tak je hanebný celý dům Izraele se svými králi a velmoži i s kněžími a proroky....
Jeremiáš 3:18...zarputilým a zlým srdcem. V těch dnech přijde dům Judy k domu Izraele a vydají se společně ze země na...
Jeremiáš 3:20...‚Otče' a neodvrátíš se ode . Vy jste mi aledome Izraele, byli nevěrní jako žena nevěrná svému druhovi,...
Jeremiáš 5:7...je nasytil, odešli cizoložit, houfem se valí do domu nevěstky. Hřebci jedni vykrmení a vilní, po manželce...
Jeremiáš 5:11...Hospodinovy. Proradně totiž zradili - jak dům Izraele, tak dům Judy, praví Hospodin." Popírali...
Jeremiáš 5:15...jako oheň, jenž spálí jako dříví tento lid. Hledome Izraele, přivedu na vás národ zdaleka, praví Hospodin....
Jeremiáš 5:20...v jiné zemi sloužit cizákům.' Oznamte todomě Jákobově, v Judsku to rozhlaste: Poslouchejte, vy...
Jeremiáš 5:27... Jako je plno ptáků v kleci, tak jsou jejich domy plné lsti. Takhle dosáhli moci a bohatství, vypasení...
Jeremiáš 6:12... ba i starci, kteří dožili své dny. Jejich domy pak připadnou jiným spolu s poli a ženami, vztáhnu...
Jeremiáš 7:10...bohy a pak si přijít stoupnout přede v tomto domě, který se nazývá mým jménem, a prohlásit: ‚Jsme...
Jeremiáš 7:11...všechny ty ohavnosti? To se podle vás tento dům, který se nazývá mým jménem, stal doupětem lupičů?...
Jeremiáš 7:14...jsem vás, ale vy jste neodpovídali. S tímto domem, který se nazývá mým jménem a na který se spoléháte,...
Jeremiáš 7:30...před mýma očima páchal zlo, praví Hospodin. V domě, který se nazývá mým jménem, nastavěli své ohavné...
Jeremiáš 9:25... kdo jsou obřezáni na těle - s Egyptem, Judou, Edomem, s Amonci, Moábem a se všemi obyvateli pouště, kteří...
Jeremiáš 10:1... "Slyšte slovo, které k vám promlouvá Hospodindome izraelský. Tak praví Hospodin: Pohanským způsobům se...
Jeremiáš 11:10...odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili. Jak dům Izraele, tak dům Judy porušil mou smlouvu, kterou jsem...
Jeremiáš 11:15... Co vlastně můj milý lid pohledává v mém domě? To chce dál s mnoha jinými kout pikle? Může snad maso...
Jeremiáš 11:17... sázel, vyslovil nad tebou zlý ortel, protože dům Izraele i dům Judy páchal zlé věci: uráželi , když...
Jeremiáš 12:7...jim tedy, i kdyby s tebou pěkně mluvili." "Svůj dům nechám být, opustím své dědictví, svůj milovaný lid...
Jeremiáš 12:14...hle, vykořením je z jejich vlasti. A pokud jdedům Judy, ten vykořením spolu s nimi. Poté, co je vykořením...
Jeremiáš 13:11...lidských beder, tak jsem k sobě přivinul celý dům Izraele a celý dům Judy, praví Hospodin. Chtěl jsem,...
Jeremiáš 16:5...a divá zvěř." Tak praví Hospodin: "Nevcházej do domu smutku, nechoď truchlit a neoplakávej je, neboť od...
Jeremiáš 16:8...napít z poháru útěchy. Nevcházej také do domu, kde vystrojili hody. Nesedej si k nim, abys pojedl a...
Jeremiáš 17:22...bran. Nevynášejte v sobotu nic ze svých domů a nedělejte žádnou práci, ale svěťte sobotní den, jak...
Jeremiáš 17:26... dary a vonnými kadidly, aby do Hospodinova domu přinesli oběť vděčnosti. Pokud však neposlechnete a...
Jeremiáš 18:2...dostal od Hospodina: "Vstaň a jdi do hrnčířova domu. Tam ti oznámím svá slova." Odešel jsem tedy do...
Jeremiáš 18:3...svá slova." Odešel jsem tedy do hrnčířova domu a hle, právě pracoval na hrnčířském kruhu. Nádoba,...
Jeremiáš 18:6..."Nemohu snad s vámi naložit jako tento hrnčířdome Izraele? praví Hospodin. Hle, jste v ruce, jako je...
Jeremiáš 18:22... jejich mladíci padnou mečem v boji! Z jejich domů se nářek ozývá, na náhle přivedeš útočníka -...
Jeremiáš 19:13...toto město bude vypadat jako Tofet. Jeruzalémské domy i paláce judských králů budou stejně nečisté jako toto...
Jeremiáš 19:14...prorokovat, postavil se na nádvoří Hospodinova domu a promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin zástupů...
Jeremiáš 21:11...krále a ten je vypálí. Judskému královskému domu pak vyřiď: Slyšte slovo Hospodinovo! Tak praví...
Jeremiáš 21:12...Slyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodindome Davidův: Ráno co ráno suďte spravedlivě, okrádaného...
Jeremiáš 22:6...paláce zbudou jen trosky." Toto praví Hospodindomu judského krále: "Jsi pro jako Gileád, jako...
Jeremiáš 23:8...‚Jakože je živ Hospodin, který vyvedl potomstvo domu Izraele zpět ze severní země a ze všech zemí, do...
Jeremiáš 23:34...oháníortelem od Hospodina', s takovým i s jeho domem zúčtuji. Jeden druhého se máte ptát: ‚Co Hospodin...
Jeremiáš 26:2...praví Hospodin: Postav se na nádvoří Hospodinova domu a promluv ke všem, kteří se z judských měst přicházejí...
Jeremiáš 27:16...vám prorokují: ‚Hle, vzácné předměty Hospodinova domu se teď z Babylonu rychle vrátí zpět.' Prorokují vám...
Jeremiáš 27:18...odneseny i ty cennosti, které v Hospodinově domě, v paláci judského krále a v Jeruzalémě ještě zůstaly!...
Jeremiáš 27:21... o cennostech, které ještě zůstaly v Hospodinově domě, v paláci judského krále a v Jeruzalémě: Budou...
Jeremiáš 28:1...prorok Chananiáš, syn Azurův, v Hospodinově domě před kněžími a přede vším lidem řekl: "Tak praví...
Jeremiáš 28:3...zpět na toto místo všechny cennosti Hospodinova domu, které odsud vzal babylonský král Nabukadnezar a...
Jeremiáš 28:5...a přede vším lidem, stojícím v Hospodinově domě, odpověděl. "Amen," řekl prorok Jeremiáš. "Kéž to...
Jeremiáš 28:6... a navrátí vzácné předměty Hospodinova domu i všechny vyhnance z Babylonu zpět na toto místo. Teď...
Jeremiáš 29:5...z Jeruzaléma vystěhoval do Babylonu: Stavějte domy a žijte v nich, sázejte zahrady a jezte jejich plody....
Jeremiáš 29:26...kněze Jojady, abys byl strážcem Hospodinova domu. Každého blázna, který ze sebe dělá proroka, máš...
Jeremiáš 29:28...poslal vzkaz: Bude to trvat dlouho. Stavějte domy a žijte v nich, sázejte zahrady a jezte jejich plody...
Jeremiáš 31:27... "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy dům Izraele i dům Judy oseji lidmi i zvířaty. Jako jsem nad...
Jeremiáš 31:31...zuby. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdydomem Izraele a s domem Judy uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem...
Jeremiáš 31:33... toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřudomem Izraele, praví Hospodin: Svůj zákon vložím do jejich...
Jeremiáš 32:15...Bůh Izraele: ‚V této zemi se znovu budou kupovat domy, pole i vinice!'" Poté, co jsem ten kupní list předal...
Jeremiáš 32:29... vtrhnou dovnitř a město vypálí; spálí je i s domy, na jejichž střechách lidé uráželi, když pálili...
Jeremiáš 32:34... ale neposlouchali a poučení nepřijímali. V domě, který se nazývá mým jménem, nastavěli své ohavné...
Jeremiáš 33:4...nevíš. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele, o domech v tomto městě a o judských královských palácích, jež...
Jeremiáš 33:5...zbořeny v přípravách na boj s Babyloňany: Ty domy se naplní mrtvolami lidí, které ve svém zuřivém hněvu...
Jeremiáš 33:11...nevěsty a hlas těch, kdo ponesou do Hospodinova domu oběti vděčnosti se slovy: "Hospodinu zástupů vzdejte...
Jeremiáš 33:14... praví Hospodin, kdy toto dobré slovo, jež dávám domu Izraele a domu Judy, splním. V těch dnech a v tom čase...
Jeremiáš 33:17... Tak praví Hospodin: Na trůnu Izraelova domu nikdy nebude chybět Davidův potomek. Také mezi levity...
Jeremiáš 34:13... V den, kdy jsem vaše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví, uzavřel jsem s nimi tuto smlouvu: ‚Sedmého...
Jeremiáš 34:15...dokonce jste o tom přede mnou uzavřeli smlouvudomě, který se nazývá mým jménem. Potom jste si to ale...
Jeremiáš 35:2... pozvi je do jedné ze síní v Hospodinově domě a nabídni jim víno." Pozval jsem tedy Jaazaniáše, syna...
Jeremiáš 35:4...rod Rechabitů, a přivedl jsem je do Hospodinova domu, do síně učedníků Božího muže Chanana, syna...
Jeremiáš 35:7...nepijte víno, vy ani vaši potomci. Nestavějte si domy, nesejte semeno, nesázejte vinice a nevlastněte je. Po...
Jeremiáš 35:9...ani naši synové a dcery. Nestavíme si obytné domy, nemáme vinice ani pole ani semeno k setí a bydlíme ve...
Jeremiáš 36:3...promluvil za dnů Jošiášových dodnes. Když dům Judy uslyší o všem tom zlu, které na chci dopustit,...
Jeremiáš 36:5...Baruchovi řekl: "Mám zákaz vstupu do Hospodinova domu. Proto tam jdi ty a přečti lidem Hospodinova slova,...
Jeremiáš 36:6...den přicházet z judských měst do Hospodinova domu. Snad začnou Hospodina prosit o slitování a každý se...
Jeremiáš 37:7...vojsko, které vám vytáhlo na pomoc, se obrátí domů do Egypta. Babyloňané se pak obrátí k útoku na toto...
Jeremiáš 37:15...rozzuřili. Nechali ho zbít a uvěznili hodomě písaře Jonatana, ve kterém zřídili vězení. Tak se...
Jeremiáš 37:20... žádám o slitování: Neposílej zpátky do domu písaře Jonatana, tam neumřu." Král Cidkiáš tedy...
Jeremiáš 38:26...slitování, aby neposílal zpátky do Jonatanova domu, abych tam neumřel.'" Všichni velmoži pak přišli za...
Jeremiáš 39:8...ho do Babylonu. Královský palác i ostatní domy Babyloňané vypálili a hradby Jeruzaléma zbořili....
Jeremiáš 39:14... synu Achikama, syna Šafanova, aby ho vzal domů. Tak Jeremiáš zůstal mezi svým lidem. Když byl...
Jeremiáš 43:13...odtud odejde. Posvátné obelisky v egyptském Domě slunce roztříští na kusy a egyptské chrámy vypálí." ...
Jeremiáš 48:45...běženci. Z Chešbonu ale oheň vyšlehne, z domu Sichonova plamen, jenž pohltí skráně Moábu, lebky těch...
Jeremiáš 51:51...nám přikryl stud, protože do svatyně Hospodinova domu vnikli cizáci." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin,...
Jeremiáš 52:13...v Jeruzalémě všechny paláce i všechny velké domy. Všichni babylonští vojáci, kteří přišli s velitelem...
Pláč 2:7...městské hradby i pevnosti. V Hospodinově domě byl slyšet křik jako v den slavnosti. Hospodin pojal...
Pláč 5:2...naši hanbu: Naše dědictví připadlo cizím, naše domy patří cizákům! Jsme sirotci, přišli jsme o otce, z...
Ezechiel 3:1...sebou. Sněz tento svitek. Potom jdi a mluvdomu Izraele." Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten...
Ezechiel 3:4...jako med. "Synu člověčí," řekl mi, "jdi teďdomu Izraele a vyřiď jim slova. Nejsi přece poslán k...
Ezechiel 3:5...k lidu podivné řeči a těžkého jazyka, aledomu Izraele - ne k velikým národům podivné řeči a těžkého...
Ezechiel 3:7... totiž poslal k takovým, poslechli by Dům Izraele ale nebude chtít poslouchat, protože...
Ezechiel 3:17...člověčí," řekl, "ustanovil jsem strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřiď jim...
Ezechiel 4:3... je obleženo. Oblehni je na znamení pro dům Izraele. Lehni si na levý bok a vezmi na sebe vinu domu...
Ezechiel 4:4... Lehni si na levý bok a vezmi na sebe vinu domu Izraele. Po všechny dny, kdy budeš ležet na boku,...
Ezechiel 4:5...dnů, kolik let trvaly jejich viny: poneseš vinu domu Izraele po 390 dnů. ty dny uplynou, lehneš si zase...
Ezechiel 4:6...si zase na pravý bok a po 40 dnů poneseš vinu domu Judy. Odpočítal jsem ti po jednom dnu za každý rok....
Ezechiel 5:4...nech je tam shořet. Plamen z nich zachvátí celý dům Izraele! Tak praví Panovník Hospodin: To je Jeruzalém....
Ezechiel 6:11...vykřikni: ‚Běda!' kvůli všem hrozným ohavnostem domu Izraele, neboť padnou mečem, hladem a morem. Kdo bude...
Ezechiel 7:24...násilí, přivedu nejhorší mezi národy, aby jejich domy zabrali. S pýchou těch mocných skoncuji a jejich...
Ezechiel 8:6... co páchají? Ty hrozné ohavnosti, které zde dům Izraele provádí, takže vyhání z svatyně? Uvidíš...
Ezechiel 8:10...ohavné havěti a zvěře a všelijaké hnusné modly domu Izraele. Před nimi stálo sedmdesát stařešinů domu...
Ezechiel 8:11...Izraele. Před nimi stálo sedmdesát stařešinů domu Izraele a uprostřed nich Jaazaniáš, syn Šafanův. Každý...
Ezechiel 8:12...člověčí?" řekl mi. "Toto páchají stařešinové domu Izraele v přítmí, každý ve výklenku své modly. Říkají...
Ezechiel 8:14..." Přivedl ke vchodu severní brány Hospodinova domu, a hle - seděly tam ženy oplakávající boha Tamúze....
Ezechiel 8:16..." Přivedl do vnitřního nádvoří Hospodinova domu, a hle - u vchodu do Hospodinova chrámu, mezi předsíní...
Ezechiel 8:17..."Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "To snad domu Judy nestačí ohavnosti, které tu páchají, že musejí...
Ezechiel 9:9...na Jeruzalém svůj hněv?" Tehdy mi řekl: "Vina domu Izraele a Judy je veliká, příliš veliká. Země je plná...
Ezechiel 10:19...Zastavili se u vchodu východní brány Hospodinova domu a sláva Boha Izraele byla nad nimi. Byly to tytéž...
Ezechiel 11:1...Duch a přenesl k východní bráně Hospodinova domu, k , která je obrácená na východ. A hle - v průchodu...
Ezechiel 11:3...pro město. Říkají: ‚Nemají se právě teď stavět domy? Máme se ve městě jako masíčko v hrnci.' Proto...
Ezechiel 11:5...řekl mi. "Tak praví Hospodin: Tohle říkátedome izraelský; ale vím i to, co vás v duchu napadá....
Ezechiel 11:15... o tvých vlastních příbuzných a vůbec o celém domu Izraele: ‚Jsou daleko od Hospodina. Země teď patří nám...
Ezechiel 12:6...tvář, abys neviděl svou zem. Dal jsem totiž domu Izraele jako znamení." Udělal jsem tedy, co mi bylo...
Ezechiel 12:9...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, ptal se  dům Izraele, ta banda vzbouřenců: ‚Co to děláš?' Řekni jim:...
Ezechiel 12:10...Tento ortel se týká vládce v Jeruzalémě a celého domu Izraele, který zůstal ve městě. Řekni jim: jsem...
Ezechiel 12:24...Blíží se dny, kdy se všechna vidění naplní. Z domu Izraele vymizí všechna falešná vidění i lichotivá...
Ezechiel 12:27...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčídům Izraele říká: ‚Ta jeho vidění se splní za dlouhé roky....
Ezechiel 13:5...jste k trhlinám a neopravili hradbu izraelského domu, tak aby obstál v boji, přijde Hospodinův den!...
Ezechiel 13:9...lži. Přestanou být rádci pro můj lid, v soupisu domu Izraele nebudou zapsáni a na izraelskou půdu nevkročí....
Ezechiel 14:4...jim: Tak praví Panovník Hospodin - Kdokolidomu Izraele by v srdci choval hnusné modly a stavěl si...
Ezechiel 14:5...za své hnusné modlářství zaslouží. Tak přistihnu dům Izraele v jejich smýšlení, v tom, jak se mi všichni...
Ezechiel 14:6...odcizili svými hnusnými modlami. Proto řekni domu Izraele: Toto praví Panovník Hospodin - Obraťte se!...
Ezechiel 14:7...tvář ode všech svých ohavností! Ano, kdokolidomu Izraele nebo z přistěhovalců v Izraeli žijících by se...
Ezechiel 14:11...tak jako ten, kdo se ho přišel ptát. Potom  dům Izraele nebude bloudit ode pryč a nebudou se ...
Ezechiel 16:41...dav, aby kamenovali a probodali meči. Tvé domy vypálí a před očima mnoha žen popraví. Tak skoncuji...
Ezechiel 17:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, dej domu Izraele hádanku, pověz mu podobenství a řekni: Tak...
Ezechiel 18:6...v náhorních svatyních, k modlám izraelského domu nevzhlíží, manželku svého bližního nezneuctí,...
Ezechiel 18:15...v náhorních svatyních, k modlám izraelského domu nevzhlíží, manželku svého bližního nezneuctí, nikomu...
Ezechiel 18:25...‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Poslyšdome izraelský: že jsem ve svém jednání vrtkavý? Nejste...
Ezechiel 18:29...- takový nezemře, takový jistě bude žítDům Izraele však říká: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý...
Ezechiel 18:30...vrtkavý ve svém jednání? Proto vás budu souditdome Izraele, každého podle jeho jednání, praví Panovník...
Ezechiel 18:31...nové srdce a nového ducha. Proč máte umíratdome izraelský? Nemám zalíbení ve smrti umírajících, praví...
Ezechiel 20:5...Izrael, složil jsem přísahu potomstvu Jákobova domu a dal jsem se jim poznat v Egyptě. Přísahal jsem jim...
Ezechiel 20:13...věděli, že jsem Hospodin, jejich PosvětitelDům Izraele se ale na poušti proti mně vzbouřil. Neřídili...
Ezechiel 20:27...že jsem Hospodin. Proto, synu člověčí, mluvdomu Izraele a řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin -...
Ezechiel 20:30...dodneška se říká Báma, Výšina.) Proto řekni domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Když se...
Ezechiel 20:31...plameny, to mám snad odpovídat na vaše modlitbydome izraelský? Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin,...
Ezechiel 20:39... Tak poznáte, že jsem Hospodin. Nužedome Izraele, toto vám praví Panovník Hospodin: Jděte si...
Ezechiel 20:40...obětními dary a hnusnými modlami. Ano, celý dům Izraele mi bude sloužit na svaté hoře, na vysoké...
Ezechiel 20:44...podle vašich zlých způsobů a zkažených skutkůdome Izraele, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 22:18...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, z domu Izraele se mi stala struska. Všichni jsou odpad mědi,...
Ezechiel 23:39...ji znesvětily. Takové věci prováděly přímo v mém domě! Navíc k sobě zvaly mužské zdaleka, a hle, přicházeli,...
Ezechiel 23:47...meči, jejich syny a dcery povraždí a jejich domy vypálí. Tak skoncuji se zvrhlostí v zemi. Všechny...
Ezechiel 24:21...jsem jim: "Dostal jsem slovo Hospodinovo: Řekni domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Hle, znesvětím...
Ezechiel 25:3...nad izraelskou zemí, když byla zpustošena, a nad domem Judy, když šli do vyhnanství, proto teď vydám do...
Ezechiel 25:8...Panovník Hospodin: Protože Moáb a Seír říkají: ‚Dům Judy je přece stejný jako všechny národy,' proto teď...
Ezechiel 25:12...Panovník Hospodin: Protože se Edom tolik mstil domu Judy a velice se tou pomstou provinil, proto tak praví...
Ezechiel 26:12...tvé zboží, tvé hradby prolomí, tvé skvostné domy zboří a tvé kamení, dříví i sutiny naházejí do vody....
Ezechiel 28:24...meč je obklíčí - a poznají, že jsem HospodinDům Izraele nebude obklopen zlomyslnými sousedy, kteří...
Ezechiel 28:25... Tak praví Panovník Hospodin: shromáždím celý dům Izraele z národů, mezi něž byli rozptýleni, prokážu na...
Ezechiel 28:26... Budou v bydlet bezpečně, budou si stavět domy a sázet vinice. Budou žít v bezpečí, vykonám své...
Ezechiel 29:6...Egypta poznají, že jsem Hospodin. Pro dům Izraele jsi byl jen rákosovou holí. Jakmile se rukou...
Ezechiel 29:16... aby nevládli nad národy. Egypt nebude pro dům Izraele nadějí, ale připomínkou viny, že se obraceli za...
Ezechiel 29:21... praví Panovník Hospodin. V onen den obdařím dům Izraele silou a tobě umožním mluvit mezi nimi otevřeně....
Ezechiel 33:7... Synu člověčí, ustanovil jsem strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřiď jim...
Ezechiel 33:10...viny, ale ty se zachráníš. Synu člověčí, řekni domu Izraele - Mluvíte takto: ‚Naše přestupky a hříchy na...
Ezechiel 33:11...se od svých zlých cest! Proč máte umíratdome Izraele? Synu člověčí, řekni svým krajanům: Jakmile se...
Ezechiel 33:20...je ve svém jednání vrtkavý.' Budu vás souditdome Izraele, každého podle jeho jednání!" Pátého dne...
Ezechiel 34:30... Hospodin, jejich Bůh, jsem s nimi a že onidům Izraele, jsou můj lid, praví Panovník Hospodin. Vy jste...
Ezechiel 35:15...zpustoším! Tvou radost nad zpustošením dědictví domu Izraele ti odplatím: Budeš zpustošeno, pohoří Seír, i...
Ezechiel 36:10...osívat. Rozmnožím vaše obyvatele - celý a úplný dům Izraele - aby znovu obydleli města a vystavěli, co leží...
Ezechiel 36:17...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, když dům Izraele ještě žil ve vlastní zemi, svými způsoby a...
Ezechiel 36:21...byl pohnut lítostí nad svým svatým jménem, které dům Izraele znesvětil mezi národy, kamkoli přišli. Proto...
Ezechiel 36:22...mezi národy, kamkoli přišli. Proto řekni domu Izraele - Tak praví Panovník Hospodin: Nedělám to...
Ezechiel 36:32... Vy buďte zahanbeni a styďte se za své způsobydome izraelský. Toto praví Panovník Hospodin: V den, kdy...
Ezechiel 36:37...Panovník Hospodin: Znovu odpovím na modlitby domu Izraele a toto pro učiním: Rozmnožím jejich lid...
Ezechiel 37:11...člověčí," řekl mi potom, "tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají: ‚Naše kosti vyschly, nemáme žádnou...
Ezechiel 37:16...Josefovo (totiž Efraimovo) a jeho druhů z celého domu Izraele'. Pak je spoj jedno s druhým v jediné dřevo,...
Ezechiel 39:12...Gog, Údolí hordy Gogovy. Sedm měsíců je tam dům Izraele bude pohřbívat, aby očistili zem. Všichni...
Ezechiel 39:22...na položím svou ruku. Od toho dne nadále bude dům Izraele vědět, že jsem Hospodin, jejich Bůh. Tehdy...
Ezechiel 39:23...Hospodin, jejich Bůh. Tehdy národy poznají, že dům Izraele šel do vyhnanství za své viny. Protože mi byli...
Ezechiel 39:25...Teď přivedu Jákoba ze zajetí! Nad celým domem Izraele se slituji a pro své svaté jméno se rozhorlím...
Ezechiel 39:29... před nimi nebudu skrývat svoji tvář, neboť na dům Izraele vyliji svého Ducha, praví Panovník Hospodin." ...
Ezechiel 40:4...jsi sem byl přiveden. Všechno, co vidíš, oznam domu Izraele." Spatřil jsem chrámový okrsek obehnaný kolem...
Ezechiel 43:7...Zde budu uprostřed synů Izraele přebývat navěkyDům Izraele ani jeho králové nebudou znesvěcovat ...
Ezechiel 43:10...nich přebývat navěky. Synu člověčí, popiš domu Izraele tento chrám, aby se zastyděli za své hříchy....
Ezechiel 44:6...všech východů ze svatyně. Řekni těm vzbouřencůmdomu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Dost bylo...
Ezechiel 44:12...jim sloužili u jejich hnusných model a svedli dům Izraele k hříchu, proto jim přísahám, praví Panovník...
Ezechiel 44:22...mohou si vzít jen pannu rodem z izraelského domu nebo vdovu po knězi. Budou učit můj lid o rozdílu mezi...
Ezechiel 44:30...ze svého těsta dáte prvotiny knězi, aby na tvém domě spočinulo požehnání. Kněží nesmějí jíst nic zdechlého...
Ezechiel 45:4... aby mu sloužili. Zde bude místo pro jejich domy a svaté místo pro svatyni. Další 25 000 loktů dlouhý a...
Ezechiel 45:6...a 25 000 loktů dlouhý a bude patřit celému domu Izraele. Území po obou stranách svatého podílu a...
Ezechiel 45:8...můj lid; nechají zbytek země jednotlivým kmenům domu Izraele." Tak praví Panovník Hospodin: "Dost ,...
Ezechiel 45:17...novoluních, sobotách a vůbec o všech slavnostech domu Izraele. Postará se o oběti za hřích stejně jako o...
Daniel 2:5...sen i jeho výklad, nechám vás rozčtvrtit a vaše domy obrátit v smetiště. Pokud mi však sen i jeho výklad...
Daniel 2:17... aby mu mohl sen vyložit. Potom se Daniel vrátil domů a celou věc pověděl svým přátelům Chananiášovi,...
Daniel 3:29... Mešachovu a Abednegovu, bude rozčtvrcen a jeho dům obrácen v smetiště. Žádný jiný Bůh přece nedokáže...
Daniel 6:11...dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl v horní místnosti okna otevřená směrem k...
Ozeáš 1:4... Boží setba. brzy totiž potrestám Jehuův dům za jizreelské vraždění a skoncuji s izraelským...
Ozeáš 1:6... jméno Lo-ruchama, Nemilovaná. se totiž nad domem Izraele nesmiluji; víckrát jim neodpustím. Nad...
Ozeáš 1:7...nesmiluji; víckrát jim neodpustím. Nad domem Judy se ale smiluji a zachráním je - nikoli ovšem...
Ozeáš 5:1...toto, lide Izraele, dávej pozor, královský dome, nakloň ucho! Tento soud je veden proti vám, neboť...
Ozeáš 5:12...za Nesmyslem. Pro Efraima jsem jako vřed, pro dům Judy jsem kostižer! Když Efraim poznal, jak je nemocný,...
Ozeáš 5:14...zranění! totiž budu pro Efraima lvem, pro dům Judy budu lvím samcem. sám rozsápu je na kusy,...
Ozeáš 6:10...Šechemu vraždili, aby provozovali zvrhlosti! V domě Izraele vidím hroznou věc: Efraim se tam zabývá...
Ozeáš 7:1...hřích a zločiny Samaří: Zabývají se podvody, do domů lezou zloději, tlupy lupičů jsou v ulicích. Vůbec si v...
Ozeáš 8:1... v Egyptě se jim vysmějí! Polnici na rty! Na dům Hospodinův letí orli! Smlouvu se mnou totiž zrušili,...
Ozeáš 9:4... Takový chléb jim krky nasytí, do Hospodinova domu však nepatří. Co si počnete v den sváteční, v den...
Ozeáš 9:8... na všech cestách mu ale nastražili pasti, v domě jeho Boha je nenávist. Hluboko tonou ve své...
Ozeáš 9:15...nenávist. Kvůli zlu, které páchali, je ze svého domu vypudím. Nechci je milovat nikdy víc - jejich vůdcové...
Ozeáš 11:11... z asyrské země jako holoubci a je k nim domů navrátím, praví Hospodin. Efraim zahrnuje lží a...
Ozeáš 12:1... praví Hospodin. Efraim zahrnuje lžídům Izraele lstí. Juda se Bohu stále zpěčuje - Svatému,...
Joel 1:9... když oplakává svého ženicha! Z Hospodinova domu zmizela moučná oběť i úlitba. Kněží Hospodinu sloužící...
Joel 1:13... nocujte v pytlovině, kdo mému Bohu sloužíteDomu vašeho Boha je upřena moučná oběť i úlitba. Vyhlaste...
Joel 1:14...stařešiny i všechny obyvatele země do domu Hospodina, svého Boha, a pojďte volat k Hospodinu! Ach...
Joel 1:16...se! Přímo před našima očima se pokrm vytratil; z domu našeho Boha zmizel jásot a veselí. Zrní se scvrklo pod...
Joel 2:9...město se vrhají, řítí se na hradby, šplhají na domy, vnikají okny jako zloději. Před nimi země třese se i...
Joel 4:18...každou judskou roklí voda poteče. Z Hospodinova domu pramen vyrazí a zavlaží Akátové údolí. Egypt se stane...
Amos 1:4...mlátili cepy okovanými, sešlu na Chazaelův dům oheň, aby pohltil Ben-hadadovy paláce. Rozlámu závoru...
Amos 3:13... na damaškových polštářích. Slyšte to a varujte dům Jákobův, praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: V den,...
Amos 3:15...odsekány a popadají k zemi. Udeřím na zimní dům tak jako na letní a zřítí se domy ze slonoviny; ty...
Amos 5:1...slovo, jež pronáším nad vámi - žalozpěv nad domem Izraele: Panna izraelská padne a víckrát nevstane....
Amos 5:3... nikdo ji nezvedne. Toto praví Panovník Hospodin domu Izraele: Městu, jež vytáhne s tisícem, jen sto jich...
Amos 5:4...vytáhne, zůstane jen deset. Toto praví Hospodin domu Izraele: Hledejte mne, žijete! Nehledejte Bet-el,...
Amos 5:6...nezbude. Hledejte Hospodina, žijete! se na dům Josefův nevrhne jak oheň, který stravuje, který nikdo v...
Amos 5:25...mi oběti a dary těch čtyřicet let na pouštidome izraelský? Nosili jste svého "krále" Sakúta a hvězdu...
Amos 6:1...Máte se za výkvět prvního mezi národy, celý dům Izraele chodí za vámi. Na Kalne se jděte podívat a...
Amos 6:9...plen i se vším, co je v něm! Zbude-li v jediném domě jen deset lidí, zemřou i ti. Přijde-li příbuzný, aby...
Amos 6:11...Hle, Hospodin dává rozkazy - rozbije veliký dům na kusy a malý domek na třísky! Dokážou koně běžet po...
Amos 6:14...jsme svými silami ten mocný Karnajim?" Hledome Izraele, jsem to , praví Hospodin, Bůh zástupů, kdo...
Amos 7:9...sutiny, s mečem povstanu proti Jeroboámovu domu!" Betelský kněz Amaciáš tehdy vzkázal izraelskému...
Amos 7:16...Hospodinovo. Ty říkáš: ‚Neprorokuj o Izraeli, o domu Izákovu neřečni!' Nuže, toto praví Hospodin: Tvá žena...
Amos 9:8...utkvěly na tomto hříšném království! Vyhladím dům Jákobův ze země, nevyhladím je však úplně, praví...
Amos 9:9...Hospodin. Hle, dávám rozkazy! Budu přesívat dům Izraele přes všechny národy, tak jako se přesívá sítem,...
a další...

Slova obsahující domě: domě (179) nevědomě (1) sodomě (8) vědomě (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |