Dolehne

Hledám varianty 'dolehne' [ dolehne (7) dolehlo (2) dolehla (7) dolehl (5) ]. Nalezen 21 verš.
Exodus 3:9... Hivejců a Jebusejců. Hle, nářek synů Izraele dolehl ke mně; viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané...
Exodus 7:4...a divy. Farao vás neposlechne, a tak na Egypt dolehne ruka. Své houfy, svůj lid, syny Izraele, vyvedu...
Exodus 7:5...země uprostřed velikých soudů. na Egypt dolehne ruka a vyvedu syny Izraele z jejich středu,...
Exodus 9:3...nadále zadržovat, dávej pozor: Hospodinova ruka dolehne na tvá stáda. Vše, co máš na pastvinách, koně, osly...
Jozue 22:17...jsme se od něj neočistili! Jaká rána tehdy dolehla na Hospodinovu obec! A vy se dnes odvracíte od...
1. Samuel 2:32...tvém domě se nedočká stáří. Uvidíš soužení, jež dolehne na můj Příbytek. Ačkoli se Izraeli přihodí mnoho...
1. Samuel 5:6...na Dágonův práh.) Na Ašdoďany pak těžce dolehla ruka Hospodinova - přinesla pohromu a Ašdod i s...
1. Samuel 5:11...totiž rozšířila smrtelná hrůza. Boží ruka na  dolehla velmi těžce. Ti, kdo nezemřeli, byli raněni nádory...
1. Samuel 9:16... Shlédl jsem totiž na svůj lid, neboť ke mně dolehl jejich nářek." Jakmile Samuel spatřil Saula,...
2. Samuel 22:7...ve svém chrámu slyšel volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy nebe...
2. Samuel 24:17...Co ale provedly tyto ovečky? tvá ruka dolehne na a na mou rodinu!" Ještě téhož dne k Davidovi...
2. Královská 19:28... znám. Tvé běsnění a tvá pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na tvá ústa, do nosu zabodnu ti hák,...
1. Letopisů 21:17...tyto ovečky? Hospodine, Bože můj, tvá ruka dolehne na a na mou rodinu! Jen ta rána nepadá na...
2. Letopisů 29:8...svatyni Boha Izraele. Proto na Judu a Jeruzalém dolehl Hospodinův hněv a učinil je odstrašujícím příkladem...
Žalmy 18:7...ve svém chrámu slyšel volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy hor...
Žalmy 88:8... do jámy nejhlubší, do nejtemnější propastiDolehlo na tvé zuření, svými vlnami jsi porazil! séla...
Izaiáš 37:29... znám. Tvé běsnění a tvá pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na tvá ústa, do nosu zabodnu ti hák,...
Jeremiáš 42:16...vás tam v Egyptě stihne meč, jehož se bojíte, a dolehne na vás hlad, jehož se obáváte, takže tam v Egyptě...
Ezechiel 8:1...stařešinové seděli přede mnou, náhle tam na  dolehla ruka Panovníka Hospodina. Podíval jsem se a hle -...
Jonáš 2:8...Hospodina jsem se rozpomněl. modlitba k tobě dolehla, našla tvůj svatý chrám. Ti, kdo marné nicotnosti...
2. Korintským 1:8... abyste nevěděli o soužení, které na nás dolehlo v Asii tak těžce a nesnesitelně, že jsme ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |