Dokonce

Hledám varianty 'dokonce' [ dokonce ]. Nalezeny 72 verše.
Genesis 35:11...Bůh. Ploď se a množ se, a bude z tebe národdokonce svazek národů; i králové vyjdou z tvých beder. Zem,...
Genesis 37:3...ostatní syny, neboť ho zplodil ve svém stáříDokonce mu udělal zdobenou suknici. Když ale jeho bratři...
Genesis 38:24..."Tvoje snacha Támar se zachovala jako nevěstkaDokonce je z toho smilstva těhotná!" Juda řekl: "Vyveďte...
Genesis 45:26...Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žijeDokonce se stal vládcem celého Egypta!" Jeho srdce zůstalo...
Exodus 7:19...promění v krev! Po celé egyptské zemi bude krevdokonce i ve džberech a džbánech." Mojžíš s Áronem tedy...
Exodus 12:29...trůnu, po prvorozeného syna vězně v žalářidokonce i všechno prvorozené z dobytka. noci byl farao...
Exodus 36:7...na veškeré potřebné dílo již bylo dostdokonce víc než dost! Nejnadanější z řemeslníků, kteří se...
Numeri 36:4...se vdají. Tak by z našeho dědičného losu ubyloDokonce i když synům Izraele nastane milostivé léto,...
Deuteronomium 12:31... tvůj Bůh, považuje za ohavnost a co nenávidíDokonce pro své bohy pálí své syny a dcery v ohni! Pečlivě...
Soudců 10:9...emorejském území za Jordánem v Gileádu. Amonci dokonce překročili Jordán, aby napadli také Judu, Benjamína...
Růt 2:21...příbuzných." Moábka Rút vyprávěla dál: "Řekl mi dokonce: ‚Drž se mých služebníků, dokud nesklidí celou moji...
1. Samuel 22:10...něm radil s Hospodinem a dal mu jídlo na cestudokonce mu dal meč Filištína Goliáše." Král si hned nechal...
2. Samuel 7:19... Pane můj, takže jsi domu svého služebníka dokonce přislíbil budoucnost. Bývá snad takový úděl člověka...
1. Královská 5:11...moudrost Egypta. Moudrostí předčil všechny lididokonce i Etana Ezrachejského a Macholovy syny Hemana,...
1. Královská 11:7...David. Na hoře východně od Jeruzaléma Šalomoun dokonce postavil obětní výšinu moábské ohavnosti Kemošovi a...
1. Královská 14:24...obětní výšiny, sloupy a posvátné kůly. V zemi se dokonce objevila i modlářská prostituce. Dopouštěli se...
1. Královská 15:13...hnusné modly, které si vyrobili jeho otcovéDokonce svou babičku Maaku zbavil postavení královny matky...
1. Královská 18:38...a pohltil oběť i dřevo, ba i ty kameny a hlínudokonce i vodu ve strouze vypil. Jakmile to lid spatřil,...
2. Královská 13:6...celý Izrael, a pokračovali v nich. V Samaří dokonce stál Ašeřin posvátný kůl. Proto z Joachazova vojska...
2. Královská 16:3...se způsoby izraelských králů. Vlastního syna dokonce nechal provést ohněm podle ohavných zvyklostí...
2. Královská 21:6...chrámu nastavěl oltáře všem nebeským zástupůmDokonce provedl vlastního syna ohněm. Věštil, čaroval,...
2. Královská 23:15...kůly a místa po nich naplnil lidskými kostmiDokonce i ten oltář v Bet-elu - tu obětní výšinu, kterou...
1. Letopisů 10:13...Hospodina. Nedbal totiž na jeho slovo a zašel dokonce tak daleko, že se radil s věšteckým duchem, místo...
1. Letopisů 12:41...jim jejich bratři dali zásoby. Jejich příbuzní dokonce z Isachara, Zabulona a Neftalíma přiváželi jídlo...
2. Letopisů 17:11...z Hospodina, takže s Jošafatem nikdo nebojovalDokonce i Filištíni přinášeli Jošafatovi předepsanou daň ve...
2. Letopisů 21:13...ke smilstvu, tak jako to dělal dům AchabůvDokonce jsi povraždil vlastní rodinu - své bratry, kteří...
2. Letopisů 28:2... ale řídil se způsoby izraelských králů. Nechal dokonce odlít sochy baalů, sám pálil kadidlo v údolí...
2. Letopisů 33:6...chrámu nastavěl oltáře všem nebeským zástupůmDokonce prováděl vlastní syny ohněm v údolí Ben-hinom....
2. Letopisů 34:6...jejich oltářích. Tak očistil Judsko i JeruzalémDokonce i ve městech na území Manasese, Efraima i Šimeona...
Nehemiáš 6:7... Podle těch zpráv prý chceš být jejich králemDokonce jsi ustanovil proroky, aby o tobě v Jeruzalémě...
Ester 5:12...král povýšil nad velmože i královské dvořany. "Dokonce," povídá Haman, "královna Ester vystrojila hostinu,...
Job 4:18...Ani na své služebníky se Bůh nespoléhádokonce i na andělích najde kaz. Co potom s těmi, kdo žijí...
Žalmy 41:10...ho hrozná věc, ze svého lůžka nevstane!" Dokonce i můj přítel, jemuž jsem důvěřoval, ten, který se...
Žalmy 68:19... zajal jsi zajatce, vzal sis lidi jako dardokonce i ty, kteří se bouří, že by měl Hospodin Bůh u nás...
Žalmy 72:16... mu žehnají! hojnost obilí je vždy v zemidokonce na horských vrcholcích! jeho klasy jak Libanon...
Žalmy 83:9...spolu s Amalekovci, Filištíni spolu s Týrskýmidokonce Asyřané spolčili se s nimi - stali se posilou pro...
Žalmy 119:100...přemýšlím o tvých svědectvích. Rozumnější jsem dokonce nad starce, neboť se držím tvých pravidel. Od...
Izaiáš 22:16...pohledáváš? Co myslíš, že tu znamenáš, že sis tu dokonce i hrobku vytesal? Vytesal sis hrobku pěkně ve výšce...
Jeremiáš 27:6...krále Nabukadnezara. Svěřuji mu do služeb dokonce i polní zvěř. Všechny národy budou sloužit jemu,...
Jeremiáš 29:28... který tam u vás ze sebe dělá prorokaDokonce i k nám do Babylonu poslal vzkaz: Bude to trvat...
Jeremiáš 34:15...Každý jste svému bližnímu vyhlásil svobodudokonce jste o tom přede mnou uzavřeli smlouvu v domě,...
Jeremiáš 48:34...k Choronaim k Eglat-šelišiji, neboť vyschnou dokonce i nimrimské potoky. Skoncuji s Moábem, praví...
Ezechiel 5:7...mými pravidly, neplníte zákony - neřídíte se dokonce ani pravidly národů ve svém okolí! A proto tak...
Ezechiel 16:20... Tak to bylo! praví Panovník Hospodin. Vzala jsi dokonce své syny a dcery, které jsi mi porodila, a...
Ezechiel 29:11...po habešskou hranici. Neprojde tudy lidská nohadokonce ani noha zvířete a nebude se tam bydlet po čtyřicet...
Daniel 3:28... kteří se na něj spolehli! Vzepřeli se dokonce i královskému rozkazu a raději by položili život,...
Daniel 8:11...zem a pošlapal je. Ve svém rozmachu se postavil dokonce i proti Knížeti nebeského zástupu, když zrušil...
Daniel 11:18... Jeden vojevůdce však jeho zpupnost ukončídokonce mu tu jeho zpupnost oplatí. Proto se vrátí zpět do...
Zachariáš 6:15... Jedajášovi a Chenovi, synu CefaniášovuDokonce i z daleka budou lidé přicházet a stavět Hospodinův...
Marek 7:37...ohromeni. Říkali: "Všechno udělal dobřeDokonce dává hluchým sluch a němým řeč!" V těch dnech se...
Marek 13:22...a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možnédokonce i vyvolené. Dávejte tedy pozor. Všechno jsem vám...
Lukáš 3:12...odpověděl jim, "a kdo jídlo, udělá totéž." Dokonce i výběrčí daní se přicházeli nechat pokřtít....
Lukáš 14:26...a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo...
Lukáš 16:21...aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháčeDokonce i psi přicházeli a lízali mu vředy. Jednoho dne ten...
Lukáš 23:15...jsem jej vinným v žádném bodě vaší obžalobyDokonce ani Herodes ne, neboť jsem vás poslal k němu....
Lukáš 24:23...a nenašly jeho tělo. Pak přišly a říkaly, že dokonce měly vidění. Andělé jim prý řekli, že žije. Někteří...
Skutky 5:15...se přidávalo k Pánu a věřících stále přibývaloDokonce vynášeli nemocné na lůžkách a nosítkách a pokládali...
Skutky 8:13...Krista, dávali se muži i ženy pokřtít. Uvěřil dokonce i sám Šimon a po svém křtu se stále držel Filipa....
Skutky 19:12...skrze Pavlovy ruce neobyčejné zázraky. Lidé dokonce odnášeli šátky a zástěry z jeho těla na nemocné;...
Skutky 24:6...mezi všemi Židy po celém světě. [7] Pokusil se dokonce znesvětit chrám, a tak jsme ho zajali. Když...
Skutky 26:11...nepříčetném hněvu jsem je začal pronásledovat dokonce i v jiných městech. Jednou jsem se s plnou mocí a...
Skutky 27:9...města Lasaia. Ztratili jsme hodně času; minul  dokonce i Půst a další plavba by byla nebezpečná. Pavel je...
1. Korintským 1:28...vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je, aby...
1. Korintským 4:3...vůbec, to pro znamená velmi málo; nezáleží mi dokonce ani na vlastním úsudku. svědomí je čisté, ale...
1. Korintským 5:1... anebo s duchem lásky a mírnosti? Proslýchá se dokonce, že je mezi vámi smilstvo, a to takové smilstvo,...
1. Korintským 11:30...je mezi vámi tolik slabých a nemocných, a mnozí dokonce umírají. Kdybychom se ovšem soudili sami, nebyli...
2. Tesalonickým 2:4... čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!...
2. Timoteus 2:9...- to je evangelium. Pro snáším útrapydokonce i okovy jako zločinec; ale Boží slovo není v...
Židům 7:9...tam někdo, o kom se tvrdí, že žije. Dalo by se dokonce říci, že skrze Abrahama dal desátek i Levi, který...
2. Petr 2:1... kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe...
2. Petr 2:10...přezírají Pánovu vládu. Tito samolibí drzouni se dokonce nebojí vysmívat se nebeským mocnostem. Přitom ani...
Zjevení 13:13...rána se uzdravila. Dělá veliké divy, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |