Dokončil

Hledám varianty 'dokončil' [ dokončit (5) dokončíš (1) dokončili (1) dokončil (26) dokončí (6) dokončeny (3) dokončeno (2) dokončena (1) dokončen (3) ]. Nalezeno 48 veršù.
Genesis 2:1...Byl večer a bylo ráno, den šestý. Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí....
Genesis 2:2...s veškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od...
Genesis 18:33...je kvůli těm deseti," odpověděl Hospodin. Tak dokončil rozmluvu s Abrahamem a odešel. Také Abraham se...
Genesis 49:33...něm, je koupeno od Chetových synů!" A když Jákob dokončil tyto příkazy svým synům, stáhl nohy zpět na lůžko,...
Exodus 39:32... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak bylo dokončeno veškeré dílo Příbytku, totiž Stanu setkávání....
Exodus 40:33...do jeho brány pověsil závěs. Tak Mojžíš to dílo dokončil. Tehdy Stan setkávání přikryl oblak a Příbytek...
Leviticus 9:22... Potom Áron vztáhl ruce k lidu a žehnal jim. Tak dokončil oběť za hřích, zápalnou i pokojnou oběť a...
Leviticus 16:20...a posvětí od nečistot synů Izraele. Když tedy dokončí očišťování nejsvětější svatyně, Stanu setkávání a...
Numeri 4:15...a provléknou tyče. Poté, co Áron se svými syny dokončí přikrývání svatých věcí a veškerého vybavení...
Numeri 7:1...Izraele, a jim požehnám." V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku, pomazal a posvětil jej i veškeré...
Deuteronomium 20:9...odvahu jako on." Teprve když správcové dokončí svou řeč k lidu, postaví do jeho čela velitele...
2. Samuel 6:18...zápalné i pokojné oběti. Poté, co David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal...
1. Královská 6:9...para a z něj pak do horního. Když Šalomoun dokončil stavbu chrámu, zastřešil ho kazetovým stropem...
1. Královská 6:14...svůj lid Izrael nikdy neopustím." Když Šalomoun dokončil stavbu chrámu, obložil zdi chrámu zevnitř...
1. Královská 6:38...roku v měsíci bul (což je osmý měsíc) byl chrám dokončen se všemi podrobnostmi a podle všech plánů....
1. Královská 7:1...ovšem stavěl třináct let - tak dlouho mu trvalo dokončit celý palác. Vystavěl si palác zvaný Libanonský les...
1. Královská 7:22... Posila. Vrchol sloupů měl tvar lilie. Tak byla dokončena práce na sloupech. Poté odlil kulatou nádrž...
1. Královská 8:54...jsi naše otce vyvedl z Egypta." Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu a prosbu k Hospodinu, vstal od...
1. Královská 9:1...Davidovi a svému lidu Izraeli. Tak Šalomoun dokončil stavbu Hospodinova chrámu i královského paláce a...
1. Letopisů 16:2...zápalné i pokojné oběti. Poté, co David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal...
2. Letopisů 7:1...svého služebníka Davida!" Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu, z nebe sestoupil oheň a pohltil...
2. Letopisů 7:11... Šalomounovi a svému lidu Izraeli. Tak Šalomoun dokončil Hospodinův chrám i královský palác. Vše, co chtěl...
2. Letopisů 35:20...roce Jošiášova kralování. Po tom, když Jošiáš dokončil obnovu chrámu, vytáhl egyptský vládce Nekó do...
Ezdráš 4:13... že pokud to město bude vystavěno a jeho hradby dokončeny, přestanou odvádět dávky, daně i poplatky, čímž...
Ezdráš 4:16... že pokud to město bude vystavěno a jeho hradby dokončeny, ztratíš celé své území za Eufratem. Král pak...
Ezdráš 5:11...tu stával kdysi před lety a který stavěldokončil veliký izraelský král. Když ale potom naši otcové...
Ezdráš 5:16... Od doby se dodnes staví a ještě není dokončen." Nuže, bude-li král ráčit, vyhledat v...
Ezdráš 6:14...králů Kýra, Dareia a Artaxerxe nakonec stavbu dokončili. Chrám byl dokončen třetího dne měsíce adaru v...
Ezdráš 6:15...a Artaxerxe nakonec stavbu dokončili. Chrám byl dokončen třetího dne měsíce adaru v šestém roce vlády krále...
Nehemiáš 6:15...proroky, kteří chtěli zastrašit. Hradby byly dokončeny během dvaapadesáti dnů, pětadvacátého dne měsíce...
Izaiáš 10:12...s Jeruzalémem a jeho sochami!" Proto, Pán dokončí vše, co chtěl vykonat proti hoře Sion a Jeruzalému,...
Ezechiel 42:15...pro lid, převléknou se do jiných šatů." Když dokončil měření uvnitř chrámového okrsku, odvedl ...
Ezechiel 43:23...oltář tak, jako jej předtím očistili býčkem.  dokončíš očišťování, přivedeš mladého býčka bez vady a...
Zachariáš 4:9...ruce tento chrám založily a jeho ruce ho dokončí. Tehdy poznáš, že k vám poslal Hospodin zástupů....
Matouš 7:28... a ten spadl a jeho pád byl hrozný." Když Ježíš dokončil tuto řeč, zástupy žasly nad jeho učením. Učil je...
Matouš 11:1...vám, že nepřijde o svou odplatu." Když Ježíš dokončil tyto pokyny svým dvanácti učedníkům, odešel odtud,...
Matouš 13:53...ze svého pokladu nové i staré věci." Když Ježíš dokončil tato podobenství, šel odtud. Přišel do svého...
Matouš 19:1...ze srdce neodpustíte svému bratru." Když Ježíš dokončil tuto řeč, odešel z Galileje a přišel do judského...
Lukáš 4:13...‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'" Když ďábel dokončil všechno to pokušení, opustil jej a čekal na další...
Lukáš 7:1...hned spadl a zkáza toho domu byla hrozná." Když dokončil tuto řeč ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaum....
Lukáš 14:29...Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl stavbu dokončit, všichni okolo by se mu posmívali: ‚Tenhle člověk...
Lukáš 14:30...‚Tenhle člověk začal stavět a nemohl to dokončit!' Anebo když nějaký král potáhne do boje proti...
Jan 4:34...Ježíš, "je konat vůli Toho, který poslal, a dokončit jeho dílo. Neříkáte snad, že do sklizně zbývají...
Skutky 20:24...nedbám; v životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána...
2. Korintským 8:6... které u vás již dříve započal, nyní také dokončil. Když ve všem tolik vynikáte - ve víře, ve slově,...
2. Timoteus 4:7...odchodu. Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mne čeká koruna...
Židům 8:5... Tak to přece bylo sděleno Mojžíšovi, když měl dokončit stánek: "Hleď, abys vše udělal podle vzoru, který...
Zjevení 11:7...jakoukoli ranou, kdykoli budou chtít. ale dokončí své svědectví, ona šelma vystupující z propasti...

Slova obsahující dokončil: dokončil (26) dokončili (1) nedokončil (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |