Dokola

Hledám varianty 'dokola' [ dokola ]. Nalezeno 58 veršù.
Exodus 28:32...něj bude otvor pro hlavu, jenž bude mít dokola tkanou obrubu, jako otvor pancíře; plášť se...
Exodus 30:3...jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Pod...
Exodus 37:26...jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu udělal zlatý věnec. Pod...
Exodus 40:8...postavíš umyvadlo a naliješ do něj vodu. Kolem dokola vztyčíš zástěny nádvoří a v jeho bráně pověsíš závěs...
Numeri 16:27...jejich hříchy." Vyklidili tedy prostor kolem dokola Korachova, Dátanova a Abiramova příbytku. Dátan a...
Jozue 6:3...všichni obklíčíte a jednou denně město obejdete dokola. To budeš dělat po šest dní. Sedm kněží před...
Jozue 6:11...Hospodinovu truhlu obejít město jednou kolem dokola. Pak odešli do tábora a tam přenocovali. Jozue pak...
Jozue 6:14...trub. I druhého dne obešli město jednou kolem dokola, načež se vrátili do tábora. Tak to dělali šest dní....
Jozue 18:20... jak je pro jejich rody vymezeno hranicemi kolem dokola. Pokolení Benjamín připadla pro jejich rody tato...
Soudců 5:29...její nejmoudřejší kněžny to, co si sama opakuje dokola: Jistě jdou po kořisti, jistě se dělí, jedna dvě...
1. Královská 6:29...části chrámu nechal na všech stěnách kolem dokola vyřezat rytiny cherubů, palem a rozvitých květů....
1. Královská 7:12...kamene a cedrové dřevo. Velké nádvoří bylo kolem dokola obklopeno zdí ze třech řad tesaných kvádrů a jedné...
1. Královská 7:35...se stojanem. Na vrcholu měl stojan kolem dokola půl lokte hlubokou obrubu. K vrcholu stojanu byla...
1. Královská 7:36...místě rytinami cherubů, lvů a palem a kolem dokola je vroubily věnce. Takto vyrobil deset stojanů....
2. Královská 25:17...3 lokty s mřížováním a granátovými jablky kolem dokola, to vše z bronzu. Právě takový byl i druhý sloup,...
1. Letopisů 22:9...mu dám zakusit pokoj ode všech nepřátel kolem dokola. Bude se jmenovat Šalomoun, Pokojný, neboť za jeho...
Job 19:12...mně vrší dobývací val, můj stan obléhají kolem dokola. Mým vlastním bratrům odcizil, moji známí se ke...
Žalmy 78:28...tábora je nechal padat, na jejich stany kolem dokola. Jedli a hojně se nasytili, dal jim to, po čem...
Žalmy 79:4...u svých sousedů, pro smích a zábavu jsme všem dokola! Jak dlouho ještě, Hospodine? Budeš navěky...
Žalmy 97:3...jej prudký plamen, spaluje protivníky kolem dokola! Světu svítí jeho blesky, zem to vidí, chvěje...
Kazatel 1:6...v jižní, sem a tam točí se, tam a sem, kolem dokola stále vrací se. Veškeré řeky do moře míří, moře se...
Píseň 7:1...nadál jsem se, posadila do vozů knížecích!  Dokola, dokola, Šulamitko! Dokola, dokola, si ...
Jeremiáš 1:15...své trůny proti branám Jeruzaléma; obklíčí dokola jeho hradby i všechna judská města. Odsoudím je za...
Jeremiáš 3:2...vrátit?" praví Hospodin. "Jen se rozhlédni kolem dokola: Na kterém holém vršku ses neválela? Čekalas na...
Jeremiáš 52:22...5 loktů s mřížováním a granátovými jablky kolem dokola, to vše z bronzu. Právě takový byl i druhý sloup,...
Ezechiel 1:18...hrůza, a každá z těch čtyř loukotí byla kolem dokola plná očí. Když se bytosti pohybovaly, hýbala se kola...
Ezechiel 1:27...cosi jako třpyt žhnoucího vzácného kovu; kolem dokola byl obklopen jakýmsi ohněm. Rovněž jakoby od jeho...
Ezechiel 1:28...v deštivý den, tak vypadala ta jasná záře kolem dokola. Takové bylo zjevení podoby Hospodinovy slávy....
Ezechiel 8:10...páchají." Vešel jsem tedy a rozhlédl se: Kolem dokola byly po stěnách vyryty obrazy všelijaké ohavné...
Ezechiel 10:12...těla včetně zad, rukou a křídel byla kolem dokola plná očí stejně jako ta čtyři kola. Zaslechl jsem,...
Ezechiel 27:11...ke tvé nádheře. Muži z Arvadu a Kilikie stojí dokola na tvých zdech, tvé bašty střeží Gamaďané. Své...
Ezechiel 28:23...bude krev, budou v něm padat mrtvoly, kolem dokola meč je obklíčí - a poznají, že jsem Hospodin! Dům...
Ezechiel 32:22...Asýrie a celá její armáda - jejich hroby všude dokola! Ti všichni padli a mečem pobiti pohřbeni byli do...
Ezechiel 32:23...byli do jámy nejhlubší. Kolem jejího hrobu všude dokola leží její armáda. Ti, kdo šířili hrůzu v zemi živých...
Ezechiel 32:24...Elam a celá jeho horda - kolem jeho hrobu všude dokola! Ti všichni padli a mečem pobiti sestoupili...
Ezechiel 32:25...mezi padlými - celá jeho horda hroby všude dokola! Všichni ti neobřezanci byli mečem pobiti, protože...
Ezechiel 32:26... Tubal a celá jeho horda - jejich hroby všude dokola! Všichni ti neobřezanci byli mečem pobiti, protože...
Ezechiel 36:4... která se stala kořistí zbytku národů a všem dokola jsou jen k posměchu. Nuže, tak praví Panovník...
Ezechiel 37:2...údolí plného kostí. Prováděl mezi nimi kolem dokola a hle - celá ta pláň jimi byla poseta a byly úplně...
Ezechiel 40:5..." Spatřil jsem chrámový okrsek obehnaný kolem dokola vnější zdí. Tyč v ruce onoho muže byla dlouhá 6...
Ezechiel 40:14...ta brána 25 loktů široká. Změřil také síň: kolem dokola k pilířům ústícím do nádvoří měřila 60 loktů. Od...
Ezechiel 40:17... Poté uvedl na vnější nádvoří. Kolem dokola nádvoří jsem uviděl jakési místnosti a dláždění. Po...
Ezechiel 40:43...k porážení zápalů a obětí. Uvnitř byly kolem dokola připevněny závěsné háky, na dlaň dlouhé. Stoly byly...
Ezechiel 41:5...chrámu: byla 6 loktů silná. Celý chrám kolem dokola na šířku 4 loktů obepínaly postranní komory. Komory...
Ezechiel 41:6...po třiceti v patře. Na stěně chrámu byly kolem dokola výstupky pro nosníky komor, tak aby nosníky...
Ezechiel 41:8...horního přes prostřední. Všiml jsem si, že kolem dokola chrámu byla zvýšená plošina tvořící základ přístavby...
Ezechiel 41:11... Mezi chrámem a tímto prostranstvím byla kolem dokola plošina 5 loktů široká. Mohutná stavba na západním...
Ezechiel 41:16...ochozy - všechno od prahu a dál bylo kolem dokola obloženo dřevem od podlahy k oknům a okenicím, ...
Ezechiel 41:17...okenicím, po vchod do vnitřní svatyně. Kolem dokola po stěnách vnitřní i vnější části chrámu byli v...
Ezechiel 41:19...palmě z druhé strany. Tak to bylo vyřezáno kolem dokola celého chrámu. Řezby cherubů a palem pokrývaly stěny...
Ezechiel 42:15... východní branou ven, aby jej přeměřil kolem dokola. Měřicí tyčí nejdříve změřil východní stranu: celkem...
Ezechiel 42:20... Tak změřil celý okrsek ze čtyř stran. Kolem dokola byl na délku i na šířku 500 loktů obehnán zdí, která...
Ezechiel 43:20... čtyři hrany horního stupně i obrubu kolem dokola. Tak jej očistíš od hříchu a vykonáš za něj smírčí...
Ezechiel 46:23... Každý z těch čtyř dvorků měl uvnitř kolem dokola kamennou římsu, pod níž byla kolem dokola zřízena...
Ezechiel 48:35... brána Ašerova a brána Neftalímova. Kolem dokola tedy bude měřit 18 000 loktů. Od toho dne se to...
Jonáš 2:6...chrám? Voda obklopila ze všech stran, kolem dokola je hlubina, hlava tone v chaluhách. Ke kořenům...
Římanům 15:19...takže jsem od Jeruzaléma po Illyrii vše kolem dokola naplnil Kristovým evangeliem. Šlo mi o to, kázat...
Zjevení 4:8...Každá z těch čtyř bytosti měla po šesti křídlech dokola a v sobě plno očí. Bez přestání, dnem i nocí,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |