Dokázat

Hledám varianty 'dokázat' [ dokážu (1) dokážou (1) dokáží (2) dokážete (1) dokážeš (7) dokážeme (1) dokáže (11) dokaž (1) dokázat (4) dokázali (7) dokázal (15) ]. Nalezeno 49 veršù.
Genesis 44:15...pokoušeli provést? Nevíte snad, že muž jako  dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme říci, pane můj? Není se...
Exodus 7:11...zavolal mudrce a čaroděje a tito egyptští věštci dokázali svými čáry totéž. Hodili své hole na zem a...
Exodus 7:22...zemi byla krev. Egyptští věštci ale svými kouzly dokázali totéž, a tak farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin...
Exodus 8:3...žáby a pokryly celou egyptskou zem. Věštci však dokázali svými kouzly totéž - i oni vyvedli žáby na...
Numeri 13:30..."Pojďme přece vzhůru a obsaďme tu zemDokážeme ji ovládnout!" Muži, kteří šli s ním, ale řekli:...
Deuteronomium 3:24...a svou moc. Který bůh na nebi či na zemi by dokázal činy podobné tvým? Nech mne prosím přejít Jordán,...
Soudců 8:2...hádky. On jim však odpověděl: "Co jsem vlastně dokázal ve srovnání s vámi? Není snad efraimské paběrkování...
1. Samuel 26:25...odpověděl: "Požehnaný jsi, můj synu DavideDokážeš veliké věci a jistě uspěješ." David šel potom dál...
1. Královská 3:9... Dej tedy svému služebníku chápavé srdce, aby dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo by...
2. Královská 8:13...řekl na to Chazael. "Pouhý pes! Jak by mohl dokázat něco takového?" "Hospodin mi ukázal jako krále...
2. Letopisů 1:10...i přicházet v čele tohoto lidu. Vždyť kdo by dokázal spravovat tento tvůj nesmírný lid?" Bůh Šalomounovi...
2. Letopisů 1:11...nežádal, ale chtěl jsi moudrost a poznání, abys dokázal spravovat můj lid, nad nímž jsem učinil králem -...
2. Letopisů 2:5...náš Bůh je veliký nade všechny bohy. Kdo by však dokázal postavit dům Tomu, jehož nemohou obsáhnout nebesa,...
2. Letopisů 25:8... Bůh ale před nepřítelem srazí. Bůh přece dokáže pomoci, ale i srazit!" "A co těch sto talentů, které...
2. Letopisů 32:13...provedl i moji otcové všem okolním národůmDokázali snad jejich bohové vysvobodit své země z mých...
2. Letopisů 32:14...z bohů těch národů, které moji otcové vyhladilidokázal vysvobodit svůj lid z mých rukou? Jak by tedy váš...
Job 6:25...zraňovat slova upřímná! Co vaše důkazy mohou dokázat? To, co jsem řekl, mi chcete vytýkat? Copak jen do...
Job 9:6...poráží je, když hněvá se. I zemí z místa pohnout dokáže, tak že se třesou její pilíře. Řekne slunci, a...
Job 28:10...vztahují ruku, hory vyvracejí z kořenů. Ve skále dokáží razit štolu, očima pátrají po každém klenotu....
Job 33:5...Všemohoucího oživil. Odpověz mi, pokud to dokážeš, předlož mi svou při, postav se! Hle, jsem ti rovný...
Job 38:34...pravidla? Zařídíš, aby se jimi země řídilaDokážeš na mrak zavolat, aby vodní průtrž zalila? Umíš...
Žalmy 8:3...kojenců a nemluvňat jsi proti nepřátelům sílu dokázal, mstivého protivníka abys překonal! Když vidím tvá...
Žalmy 65:8...utvrzuješ, ty, jenž jsi mocí oděný, ty, jenž dokážeš zkrotit řev moře, jekot jeho vln, bouřící národy,...
Přísloví 18:18...v právu, příchod druhého jej ale prověří. Los dokáže ukončit sváry, i mocné dovede rozsoudit. Ukřivděný...
Přísloví 21:14... nebude vyslyšen, bude volat sám. Tajný dárek dokáže utišit hněv, postranní úplatek i velkou zuřivost....
Přísloví 23:32...klouže do hrdla! Nakonec ale jako zmije uštknedokáže otrávit jako had. Tvé oči uvidí prapodivně, tvé...
Přísloví 31:17...Odhodlaně se pouští do díla, sílu svých paží umí dokázat. Užitek vlastní píle zakouší, její svíce září...
Kazatel 5:5...svou řečí hněvat Boha, takže by zničil vše, cos dokázal? Množství snů je pouhá marnost, stejně tak spousta...
Daniel 2:47...zjevovatel tajemství - vždyť tys mi to tajemství dokázal vyjevit!" Král pak Daniela povýšil a zahrnul ho...
Daniel 4:15...mi jej žádný z mudrců mého království vyložit nedokáže. Ty to však dokážeš, neboť v tobě přebývá duch...
Daniel 5:16... že dovedeš vykládat smysl a řešit záhady. Nužedokážeš-li ten nápis přečíst a vyložit, budeš oblečen...
Daniel 6:21...na Daniela: "Danieli, služebníku živého BohaDokázal tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš, zachránit před...
Amos 6:12...veliký dům na kusy a malý domek na třískyDokážou koně běžet po skále? se snad s voly orat moře?...
Matouš 8:2...klaněl se mu se slovy: "Pane, kdybys jen chtěldokážeš očistit." On vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy:...
Matouš 9:28...došel domů, slepci přišli za ním. "Věříte, že to dokážu?" zeptal se jich Ježíš. "Ano, Pane," odpověděli....
Lukáš 1:51...jej ctí, trvá od pokolení do pokolení. Svou paží dokázal moc, rozehnal ty, kdo mají v srdci pyšné myšlenky....
Jan 18:23...veleknězi?" "Jestli jsem řekl něco špatnéhodokaž to," odpověděl mu Ježíš. "Jestli ne, tak proč ...
Skutky 2:22...zachráněn.' Slyšte slova, Izraelité: Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš Nazaretský, když skrze něj mezi vámi...
Skutky 25:7...proti němu těžká obvinění, která však nemohli dokázat. Pavel se hájil: "Ani proti židovskému Zákonu ani...
Římanům 4:21...Bohu. Byl totiž přesvědčen, že co Bůh zaslíbildokáže i splnit, a právě to "mu bylo počítáno za...
Římanům 12:2...se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle - co je dobré, náležité a...
Římanům 14:4...pánem obstojí, či selže. A on obstojí - Pán jej dokáže podepřít! Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro...
Římanům 15:14... máte hojnost veškerého poznání a sami se dokážete napomínat navzájem. Přesto jsem se vám osmělil v...
2. Korintským 7:11...úsilí potrestat viníka! V každém ohledu jste dokázali, že jste v věci nevinní. Když jsem vám psal,...
Galatským 3:21...V žádném případě! Kdyby tu byl Zákon, který by dokázal přinést život, potom by spravedlnost opravdu...
Efeským 1:20...vlivem působí vůči nám věřícím. Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po...
2. Timoteus 3:15... Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše....
Jakub 3:5... Stejně tak i jazyk je malý sval, ale co všechno dokáže! Považte, jak dokáže maličký oheň zapálit veliký les...
Jakub 5:16...byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Eliáš byl člověk jako my, a když se horlivě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |